Dagsordner og referater skoleforum

Dagsorden til møde 27. oktober 2020

Dagsorden - Skoleforum den 27. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Ballerup Rådhus, -Atrium - Gården

Der vil være vand, sodavand og kage i Atriet under mødet.

Kaffe/te kan hentes ved automaterne i mødecenter A – husk afspritning af hænder og automatens display inden kaffen bestilles.

1. Velkommen ved Borgmester Jesper Würtzen
Præsentation af medlemmer i Skoleforum

2. Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen ved centerchef Per Kensø
Orientering og dialog
Bilag

 • Notat om elevplanen - Skoleforum oktober 2020
 • Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen

4. Punkter til kommende møder
Thomas Berg Nielsen fra Baltorpskolen er udpeget som repræsentant blandt skolebestyrelserne til arbejdet med udarbejdelse af dagsordner til Skoleforums møder.

 • Strategi for ordblindhed
 • Samarbejdsaftale mellem skole og klub – og det gode samar-bejde
 • Indeklima
 • Trafikforhold ved folkeskolerne
 • Mødeplan for skoleåret 2020/21
 • Der afholde 3 ordinære møder pr. skoleår i Skoleforum

Mødeplan for skoleåret 2020/21

 • Der afholdes 3 ordinære møder pr. skoleår i Skoleforum

Udkast til mødeplan:

 • 19. januar 2021
 • 4. maj 2021

Fællesmøde for forældrebestyrelser for dagtilbud, skoler og klubber og KFU/BSU/Borgmester afholdes den 4. november 2020 i tidsrummet 18-22

 • Oplægsholder Ulla Dyrløv holder foredraget ”Få styr på dit barns digitale verden”. Oplægget varer 1 time og 15 mi-nutter (15 minutter til spørgsmål).
 • Aftenens tema er endvidere i tråd med indsatser i dagtil-bud-, skole og klubregi.

6. Eventuelt

 

Bilag:

Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen

Elevplanen Skoleforum oktober 2020

Referat fra møde i Skoleforum den 9. september 2020

Referat af møde i skoleforum den 9. september 2020 kl. 19.15 – 21.15 på Ballerup Rådhus, - Atrium - Gården

1. Velkommen ved Borgmester Jesper Würtzen
Præsentation af medlemmer i Skoleforum
Referat
Særligt velkommen til de nye repræsentanter – og velkommen
til alle.

2. Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler ved centerchef Per Kensø
I forbindelse med skoleindskrivningen 2020 har muligheden for ændringer
i skolernes styrelsesvedtægt været drøftet politisk. Alle ændringer
i styrelsesvedtægten skal jf. lovgivningen i høring i skolebestyrelserne.
I styrelsesvedtægten foreslås følgende tilføjelse: Distriktsskolelederne
indgår i et forpligtende samarbejde om skolevæsenet som helhed.
Formålet er at tydeliggøre det fælles skolevæsen.
Herudover er en rettelse til beskrivelse af ledelsen af skolerne jf. sag
om ændring af stillingsbeskrivelser på Kommunalbestyrelsens møde
den 27. april 2020.
Bilag 5 beskriver ressourcetildelingsmodellen for Ballerup Kommunes
skoler. Her foreslås ændringer i forhold til klassedannelse ved skolestart
samt økonomitildelingen til 0.-klasser.
Bilag 7a og 7b beskriver reglerne vedrørende frit skolevalg. Her foreslås
ændringer inden for følgende områder:

 • Bortfald af søskendegarantien for distriktskrydsere og erstatning

af denne med et søskendehensyn samt fastholdelse af en søskendegaranti
inden for distriktsskolen (0.-6. klasse).

 • Ændring af grænsen for det frie skolevalg på tværs af distrikter
 • Ændring af rammerne for skolelederens kompetence til fordeling af elever på matrikler.

Bilag 5 samt bilag 7a og 7b til skolernes styrelsesvedtægt sendes til
høring i skolebestyrelserne med frist den 12. oktober 2020
Referat
Per Kensø gennemgik de forskellige forslag til ændringer af
styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. (PP er vedlagt).
Uddybninger og forståelser blev drøftet.
Bilag 5 samt bilag 7a og 7b til skolernes styrelsesvedtægt sendes
til høring i skolebestyrelserne med frist den 12. oktober
2020.
Kommunalbestyrelsen behandler sagen endeligt på mødet den
20. november 2020.
Bilag
PP - specialundervisning 090920

2. Orientering om specialområdet ved centerchef Per Kensø
A. Visitationsprocessen og struktur
B. Status på tilbud i Ballerup Kommune
Referat
Gennemgang af proces og struktur på specialområdet. (PP er
vedlagt)
Fokus på den forebyggende indsats på almenområdet, som i
enkelte tilfælde ender i en visitation. Oversigt over udviklingen
i visitationer blev fremlagt.
Afklaring af dagbehandling ift. specialundervisningstilbud, og
en opmærksomhed omkring stigningen i visitationer til dagbehandling.
Forhåbningen er at en række nye forebyggende indsatser
vil ændre på udviklingen.

3. Dialog om Covid19 nedlukning
Dialog om erfaringer med Covid19 nedlukning med fokus på, hvad vi
har lært og kan tage med til fremtidig nedlukninger.
Referat
Skolerne har enkeltvis indsamlet viden om nedluknings- og
genåbningsperioden. Der er flere steder planer for, hvad man
gør, hvis hele klasser eller årgange bliver hjemsendt igen. Det
er absolut sværest for de mindste elever, som ikke har egne
devises og skal have hjælp til at klare deres opgaver.
Der er ligeledes erfaringer fra nedluknings-og genåbningsperioden
om de særligt udsatte elever. Det var en succes at have et
særligt fokus på de enkelte elevers behov – at gå en tur på afstand,
at etablere undervisning i mindre grupper m.m.
Forældreoplevelsen har overvejende været positiv, men der er
også oplevelser af, at det har givet mistrivsel hos nogle børn,
der har skullet klare hjemmeundervisningen alene. En oplevelse
af at det var meget ærgerligt at eksamenerne blev aflyst –
og særligt at det handlede om alle eksamener.
Spændet mellem de virkeligt gode oplevelser og de mindre gode
er stort.
Kan man samle de gode erfaringer sammen? Skolebestyrelserne
vil gerne dele de indsamlede erfaringer. Det kan sendes til
mail: int-skole-institution@balk.dk , så sørger centeret for at sende
det til de øvrige bestyrelser.

4. Punkter til kommende møder
Der skal vælges en repræsentant blandt skolebestyrelserne til arbejdet
med udarbejdelse af dagsordner til Skoleforums møder.
Referat
Thomas Berg Nielsen fra Baltorpskolen er valgt.
Forslag til kommende møder:
- Strategi for ordblindhed
- Elevplaner og kommunikation mellem skole/hjem
- Vikardækning
- Samarbejdsaftale mellem skole og klub – og det
gode samarbejde
- Indeklima
- Trafikforhold ved folkeskolerne

5. Mødeplan for skoleåret 2020/21
Der afholdes 3 ordinære møder pr. skoleår i Skoleforum
Udkast til mødeplan:

 • 27. oktober 2020
 • 19. januar 2021
 • 4. maj 2021

Fællesmøde for forældrebestyrelser for dagtilbud, skoler og klubber og KFU/BSU/Borgmester afholdes den 4. november 2020 i tidsrummet 18-22
Oplægsholder Ulla Dyrløv holder foredraget ”Få styr på dit barns digitale verden”. Oplægget varer 1 time og 15 minutter (15 minutter til spørgsmål).
Aftenens tema er endvidere i tråd med indsatser i dagtilbud-, skole og klubregi.
Referat
Godkendt

6. Eventuelt
Referat
Må vi tage en suppleant med, hvis en af de faste medlemmer er
forhindret?
Ja, men det er vigtigt, at det er de faste medlemmer, der
tilstræber at være tilstede.

Referat fra møde i Skoleforum den 27. februar 2020