Skolebestyrelsen

Orientering om forskudt valg

På Skovlunde Skole afholdes forskudt valg, således at et antal forældrerepræsentanter vælges hver andet år for 4 år ad gangen.

Der var senest valg til skolebestyrelsen i 2020 samt et efterfølgende suppleringsvalg. Næste valg til skolebestyrelsen finder sted i 2022, hvor der vælges repræsentanter for perioden 01.08.2022-31.07.2026.

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for Skolebestyrelsen

René Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Tlf.: 6165 2156
Mail: nemt@huske.dk

Forældrerepræsentanter:

Ann Dorte Giøng Davidsen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Christine Skovgaard Madsen (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Johnny Hejdemann Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Nicolai Larsen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Rannva Elisabeth Skylv Joensen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Sandra Schødt Nøddebo (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Tina Persson (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)

Suppleant:

Pt. ingen

Medarbejderrepræsentanter

Kim Amelung Rasmussen
Louise Rødkilde
Trine Østergaard Taylor

Ledelsesrepræsentanter

Per Udesen (distriktsskoleleder)
Nana Hirtsgaard Walbum (souschef)

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget

Peter Als

Elevrepræsentanter

Viktor 9.D
Mana 7.D
Matias 9.A

Kontaktforældre

Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være kontaktforældre på Skovlunde Skole.

I klassen

 • Medvirke i planlægningen og afholdelse af forældremøder – sammen med lærerne
 • Indsamle emner fra øvrige forældre og bidrage med punkter til forældremøde.
 • Hjælpe til med det praktiske i forbindelse med afholdelse af forældremøder (f.eks. indkøb af øl/vand, kaffebrygning mm.).
 • Katalysator ifht. At få ideer til at blive til virkelighed.
 • Medvirke til, at der etableres hyttetursudvalg og arrangementsgrupper mm., så alle klassens forældre tager del i det fælles arbejde med klassens trivsel.
 • Medvirke til at nye familier bliver en del af klassen.
 • Medvirke til at skabe relationer i klassen.
 • Sikre dialog omkring skole-hjem samarbejdet.

Kontaktforældre skal ikke nødvendigvis være problemlæsere. Det er helt i orden, at man ved henvendelser fra klassens øvrige forældre vedrørende enkeltelever, klassens lærere eller undervisning henviser enten til klassens lærere eller skolens ledelse.

På tværs af klasser – relation til resten af skolen

 • Aktiv i debatforum for kontaktforældre.
 • Danne netværk på tværs af klasser og årgange – sikre vidensdeling, sparring etc.
 • Bindeled mellem ledelse/bestyrelse og klasse
 • Sikre at spørgsmål og undren bringes op, således at der kan handles.
 • Medvirke til at relevant information fra ledelse/bestyrelse når ud til forældrene.

Medlemmer af Skoleforum

Oversigt over deltagere i Skoleforum

 

Formand:

Borgmester Jesper Würtzen

 

Valgte forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne:

Skovvejens Skole:                                      Sophie Anna Lawaetz og Nicolas Almann Olsen

Baltorpskolen:                                            Thomas Berg Nielsen og Dennis Sørensen

Suppleant: Mikkel Ketil

Hedegårdsskolen:                                       Heidi Engelbrechtsen

Suppleant: Rasmus Dennis Jensen

Skovlunde Skole:                                        Rene Jensen og Rannva Elisabeth Skylv Joensen

Måløvhøj Skole:                                          Cecile Christensen

                                                                  Suppleant: Jette Hansen    

Ordblindeinstituttet:                                   Claus Dalsgaard og Sven Sünksen

Kasperskolen:                                            Helene Damkjær

                                                                 

Medlemmer fra Børne- og Skoleudvalg:

Peter Knoth Als

Bjarne Herring Rasmussen

Michael Brønd

Maria Lundahl Assov

Thomas Fogh

Sussie Henriette Wandel

Ulrik Falk-Sørensen

 

Elevrådsrepræsentanter:  

Formand: Marcus Kragelund Pedersen (Skovvejens Skole)

Næstformand: Kassandra Madsen (Baltorpskolen)

 

Ballerup lærerforening

Morten Refskov

 

BUPL

Cindie Christoffersen

 

Observatør fra Ungdomsrådet

 

Øvrige deltagere:

Direktør Anne Vang

Centerchef, Per Kensø, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Distriktsskoleleder, Peter Haldor Hansen, Måløvhøj Skole

Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Pædagogisk konsulent Jesper Hvenegaard Bak, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

 

Revideret den 31. oktober 2019.

Principper og retningslinjer

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Skovlunde Skole.

Link til skolens principper og retningslinjer

Dagsordener og referater

Dagordener og referater fra skolebestyrelsesmøder og møder i skoleforum

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Her kan du finde dagsordener og referater fra møder i Skoleforum.

Møder og aktiviteter

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2021/22

 • 25.08.2021 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 28.09.2021 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 27.10.2021 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 25.11.2021 Torsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 14.12.2021 Tirsdag 17.00 – 20.00 Afd. Lundebjerg (med julemad)
 • 26.01.2022 Onsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 24.02.2022 Torsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 29.03.2022 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 27.04.2022 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 24.05.2022 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 14.06.2022 Tirsdag 17.00 – 20.00 Afd. Lundebjerg (med sommerafslutning
 • En arbejdslørdag som følger senere.

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

Forretningsorden findes også som PDF-dokument her

Vedtaget den 30.01.2020

1. Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af i alt 15 medlemmer, der vælges til skolebestyrelsen i overensstemmelse med gældende valgregler. Heraf 9 medlemmer valgt af og blandt forældrene samt 3 medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Forældrevalgte suppleanter kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær indkaldes suppleant.

Bestyrelsen kan tiltrædes af et kommunalbestyrelsesmedlem, såfremt det er bestyrelsens ønske.

Skolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af formandens frafald overtager næstformanden formandens funktioner.

2. Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsens møder afholdes på Skovlunde Skole. De ordinære møder fastlægges for minimum et halvt år ad gangen. Der afholdes minimum 10 årlige møder med mindst ét i hvert kvartal. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når tre medlemmer forlanger det. Formanden indkalder til ekstraordinære møder.

Skolens leder og dennes stedfortræder (viceskoleinspektør/souschef/afdelingsleder) varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

De af eleverne valgte bestyrelsesmedlemmer må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever, medarbejdere eller ledere – altså personsager.

Såfremt formanden finder det hensigtsmæssigt, under hensyn til mødets almindelige afvikling, kan der til enkelte bestyrelsesmøder indkaldes andre til behandling af særlige sager.

3. Dagsorden
På formandens foranledning tilstræbes dagsordenen tilsendt til hvert af bestyrelsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse. Såfremt mindst 3 medlemmer forlanger en ændring, eller formanden finder at et emne er presserende, kan der foretages ændringer i dagsordenen.

Den endelige dagsorden lægges på Skoleporten/hjemmesiden. Bilagsmateriale skal så vidt muligt sendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen.

Ønsker et medlem, at en sag skal tages under behandling af bestyrelsen, skal vedkommende aftale dette med formanden, der da bringer sagen til behandling ligesom andre indkomne sager.

Formanden kan under mødet ændre rækkefølgen af de sager, der skal behandles.

Dagsordnen indeholder følgende faste punkter: Status på skolens Økonomi og status på principper.

4. Forhandlingernes ledelse
Formanden leder bestyrelsens møder. Denne træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og om iagttagelse af god ro og orden. 
Det står formanden frit for at lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøres af hele forsamlingen.

Ethvert forslag rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, stemmes der om, hvorvidt en forhandling skal afsluttes.

5. Medlemmers deltagelse i forhandlingerne
Forekommer der sager, der vedrører et medlems personlige interesser, er vedkommende udelukket fra at deltage i forhandlinger eller af afstemning om disse. Hvor vidt en sag er af en sådan beskaffenhed, at et medlem bør vige sit sæde, afgøres af skolebestyrelsen.

6. Beslutningsdygtighed
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede. Se i øvrigt punkt 11 vedrørende behandling af hastesager.

7. Afstemning
Er skolebestyrelsens stilling til et forslag så klar, at formanden skønner, at en afstemning er overflødig, kan den udelades. Ethvert medlem er dog berettiget til at forlange en afgørelse foretaget ved afstemning.

Beslutninger tages ved stemmeflertal, såfremt der ikke i lovgivningen er foreskrevet andet.

Ethvert medlem har ret til at få sin stemmeafgivning og sin afvigende mening indført i mødereferatet.
Mødedeltagere uden stemmeret kan forlange sær-meninger indført i referatet.

8. Beslutningers udførelse
Skolelederen drager omsorg for, at de af skolebestyrelsens fastsatte principper overholdes.

9. Mødereferater
Skolens leder udfærdiger efter hvert møde et udvidet beslutningsreferat. Det skal fremgå, hvilke sager der har været til behandling, og hvilke beslutninger der er truffet.

Det skal i mødereferaterne være anført, om alle medlemmer var til stede, eller i modsat fald hvilke medlemmer der var fraværende, eventuelt fraværende uden afbud. Har medlemmer deltaget i begrænset omfang, skal det fremgå af mødereferatet under hvilke punkter, de har været til stede.

Det enkelte medlem har tavshedspligt hvad angår bestyrelsens forhandlinger, men ret til at referere trufne beslutninger. Det skriftlige referat er offentligt. I forhold til punkter under den lukkede dagsorden har medlemmerne tavshedspligt, både hvad angår forhandlinger og beslutning.

Referatet af bestyrelsesmødet skrives under bestyrelsesmødet og godkendes ved bestyrelsesmødets afslutning. Efterfølgende gennemgår bestyrelsens sekratariat (skoleledelsen) og formanden referatet for korrektur og sender referatet til bestyrelsesmedlemmer samt lægger det op på skolens hjemmeside så vidt muligt inden for 7 dage.

Denne samling af godkendte og fortløbende, nummererede mødereferater udgør formelt skolebestyrelsens »forhandlingsprotokol«. 

10. Skriftlige udfærdigelser
Skolens kontor er sekretariat for skolebestyrelsen. Alle skrivelser fra skolebestyrelsen forfattes på formandens foranledning og underskrives af denne på bestyrelsens vegne.

Ethvert medlem kan forlange, at de myndigheder, som skolebestyrelsen underretter om bestyrelsens beslutning, samtidig gøres bekendt med indholdet af dets protokoltilførsel, hvortil det pågældende mindretal er berettiget til at knytte en kort begrundelse. En tilsvarende ret har øvrige mødedeltagere
uden stemmeret. Det samlede materiale skal i så fald tilgå alle bestyrelsesmedlemmer.

Ved behandling af høringssvar udfærdiges et udkast forud for mødet. Kommentarer og ændringsforslag til udkastet rundsendes til skolebestyrelsens medlemmer senest dagen før mødeafvikling. Det endelige høringssvar lægges på skolens hjemmeside.

11. Behandling af hastesager
Formanden har bemyndigelse til på skolebestyrelsens vegne at ekspedere særligt presserende sager. Sådanne sager skal dog forelægges bestyrelsen ved førstkommende møde.

Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtige, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede enten fysisk eller via online medier (såsom Skype eller lignende) eller pr. telefon. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede ifølge ovenstående definition, kan der dog forhandles om de foreliggende sager, men nogen afgørelse kan ikke træffes. Kun tilstedeværende medlemmer efter ovenstående definition kan deltage i afstemningen.

12. Tvivlsspørgsmåls afgørelse
Opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser, tilkommer det formanden at fortolke disse.

Er et medlem utilfreds med den af formanden trufne afgørelse vedrørende forretningsordenen, er denne foreløbigt forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, men medlemmet er berettiget til på næste møde at indbringe spørgsmålet for skolebestyrelsen, der da endeligt afgør sagen.

13. Forretningsordenens revision
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan først foretages, når det eller de pågældende forslag har været til behandling på to ordinære skolebestyrelsesmøder.

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.

Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer af skolebestyrelsen og skolens ledelse
1.    al kommunikation bør foregå med fokus på: 
at undersøge et område, 
at søge forklaringer, 
at svare på en konkret henvendelse,
at fremlægge personlige synspunkter,

Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre
2.    al kommunikation bør foregå med fokus på:
at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen,
at personlige holdninger klart fremtræder,
at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen,
at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere,

NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en debat i bestyrelsen

Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter:
3.    alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter – forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.,
-    det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne, 
-    et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter, 
-    et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter,
-    ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater,
-    formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/ beslutninger overfor eksterne parter,
 

Kontakt Skovlunde Skole

logo for skolen_tegning

Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Tlf.: 4477 3960
Mail: skovlundeskole@balk.dk

Kontorets åbningstid:
Mandag-fredag kl. 8:00-14:00

Afdeling Rosenlund
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde

Afdeling Lundebjerg
Lundbjerg 72
2740 Skovlunde