Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens vision: På Skovlunde Skole skaber vi rammer hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker.

Skolebestyrelsens værdier

Vi behandler hinanden, materialer og omgivelser med respekt og ansvarlighed.

Vi er hensynsfulde, hjælpsomme og opmærksomme over for hinanden.

Vi anerkender, at alle er forskellige og tror på, at forskellighed skaber grobund for udvikling.

Vi møder til tiden, er velforberedte og bidrager konstruktivt til undervisningen.

Vi tolererer ikke mobning, truende adfærd eller vold.

Vi hjælper hinanden med at efterleve skolens principper, værdier og ordensregler.

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for Skolebestyrelsen

René Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Tlf.: 6165 2156
Mail: nemt@huske.dk

Forældrerepræsentanter:

Ann Dorte Giøng Davidsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Christine Skovgaard Madsen (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Johnny Hejdemann Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Mads-Jakob Vad Kristensen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Mette Skov Nielsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Sandra Schødt Nøddebo (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Signe Tanja Vejgaard Andersen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Tina Persson (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)

Suppleant:

Pt. ingen

Medarbejderrepræsentanter

Kim Amelung Rasmussen
Louise Rødkilde
Trine Østergaard Taylor

Ledelsesrepræsentanter

Per Udesen (distriktsskoleleder)
Nana Hirtsgaard Walbum (souschef)

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget

Peter Als

Elevrepræsentanter

Louise 9.B
Rebekka 9.B
Frederik 8.E
Marius 7.E
 

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

Forretningsorden findes også som PDF-dokument her

Vedtaget den 30.01.2020

1. Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af i alt 15 medlemmer, der vælges til skolebestyrelsen i overensstemmelse med gældende valgregler. Heraf 9 medlemmer valgt af og blandt forældrene samt 3 medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Forældrevalgte suppleanter kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær indkaldes suppleant.

Bestyrelsen kan tiltrædes af et kommunalbestyrelsesmedlem, såfremt det er bestyrelsens ønske.

Skolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af formandens frafald overtager næstformanden formandens funktioner.

2. Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsens møder afholdes på Skovlunde Skole. De ordinære møder fastlægges for minimum et halvt år ad gangen. Der afholdes minimum 10 årlige møder med mindst ét i hvert kvartal. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når tre medlemmer forlanger det. Formanden indkalder til ekstraordinære møder.

Skolens leder og dennes stedfortræder (viceskoleinspektør/souschef/afdelingsleder) varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

De af eleverne valgte bestyrelsesmedlemmer må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever, medarbejdere eller ledere – altså personsager.

Såfremt formanden finder det hensigtsmæssigt, under hensyn til mødets almindelige afvikling, kan der til enkelte bestyrelsesmøder indkaldes andre til behandling af særlige sager.

3. Dagsorden
På formandens foranledning tilstræbes dagsordenen tilsendt til hvert af bestyrelsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse. Såfremt mindst 3 medlemmer forlanger en ændring, eller formanden finder at et emne er presserende, kan der foretages ændringer i dagsordenen.

Den endelige dagsorden lægges på Skoleporten/hjemmesiden. Bilagsmateriale skal så vidt muligt sendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen.

Ønsker et medlem, at en sag skal tages under behandling af bestyrelsen, skal vedkommende aftale dette med formanden, der da bringer sagen til behandling ligesom andre indkomne sager.

Formanden kan under mødet ændre rækkefølgen af de sager, der skal behandles.

Dagsordnen indeholder følgende faste punkter: Status på skolens Økonomi og status på principper.

4. Forhandlingernes ledelse
Formanden leder bestyrelsens møder. Denne træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og om iagttagelse af god ro og orden. 
Det står formanden frit for at lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøres af hele forsamlingen.

Ethvert forslag rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, stemmes der om, hvorvidt en forhandling skal afsluttes.

5. Medlemmers deltagelse i forhandlingerne
Forekommer der sager, der vedrører et medlems personlige interesser, er vedkommende udelukket fra at deltage i forhandlinger eller af afstemning om disse. Hvor vidt en sag er af en sådan beskaffenhed, at et medlem bør vige sit sæde, afgøres af skolebestyrelsen.

6. Beslutningsdygtighed
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede. Se i øvrigt punkt 11 vedrørende behandling af hastesager.

7. Afstemning
Er skolebestyrelsens stilling til et forslag så klar, at formanden skønner, at en afstemning er overflødig, kan den udelades. Ethvert medlem er dog berettiget til at forlange en afgørelse foretaget ved afstemning.

Beslutninger tages ved stemmeflertal, såfremt der ikke i lovgivningen er foreskrevet andet.

Ethvert medlem har ret til at få sin stemmeafgivning og sin afvigende mening indført i mødereferatet.
Mødedeltagere uden stemmeret kan forlange sær-meninger indført i referatet.

8. Beslutningers udførelse
Skolelederen drager omsorg for, at de af skolebestyrelsens fastsatte principper overholdes.

9. Mødereferater
Skolens leder udfærdiger efter hvert møde et udvidet beslutningsreferat. Det skal fremgå, hvilke sager der har været til behandling, og hvilke beslutninger der er truffet.

Det skal i mødereferaterne være anført, om alle medlemmer var til stede, eller i modsat fald hvilke medlemmer der var fraværende, eventuelt fraværende uden afbud. Har medlemmer deltaget i begrænset omfang, skal det fremgå af mødereferatet under hvilke punkter, de har været til stede.

Det enkelte medlem har tavshedspligt hvad angår bestyrelsens forhandlinger, men ret til at referere trufne beslutninger. Det skriftlige referat er offentligt. I forhold til punkter under den lukkede dagsorden har medlemmerne tavshedspligt, både hvad angår forhandlinger og beslutning.

Referatet af bestyrelsesmødet skrives under bestyrelsesmødet og godkendes ved bestyrelsesmødets afslutning. Efterfølgende gennemgår bestyrelsens sekratariat (skoleledelsen) og formanden referatet for korrektur og sender referatet til bestyrelsesmedlemmer samt lægger det op på skolens hjemmeside så vidt muligt inden for 7 dage.

Denne samling af godkendte og fortløbende, nummererede mødereferater udgør formelt skolebestyrelsens »forhandlingsprotokol«. 

10. Skriftlige udfærdigelser
Skolens kontor er sekretariat for skolebestyrelsen. Alle skrivelser fra skolebestyrelsen forfattes på formandens foranledning og underskrives af denne på bestyrelsens vegne.

Ethvert medlem kan forlange, at de myndigheder, som skolebestyrelsen underretter om bestyrelsens beslutning, samtidig gøres bekendt med indholdet af dets protokoltilførsel, hvortil det pågældende mindretal er berettiget til at knytte en kort begrundelse. En tilsvarende ret har øvrige mødedeltagere
uden stemmeret. Det samlede materiale skal i så fald tilgå alle bestyrelsesmedlemmer.

Ved behandling af høringssvar udfærdiges et udkast forud for mødet. Kommentarer og ændringsforslag til udkastet rundsendes til skolebestyrelsens medlemmer senest dagen før mødeafvikling. Det endelige høringssvar lægges på skolens hjemmeside.

11. Behandling af hastesager
Formanden har bemyndigelse til på skolebestyrelsens vegne at ekspedere særligt presserende sager. Sådanne sager skal dog forelægges bestyrelsen ved førstkommende møde.

Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtige, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede enten fysisk eller via online medier (såsom Skype eller lignende) eller pr. telefon. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede ifølge ovenstående definition, kan der dog forhandles om de foreliggende sager, men nogen afgørelse kan ikke træffes. Kun tilstedeværende medlemmer efter ovenstående definition kan deltage i afstemningen.

12. Tvivlsspørgsmåls afgørelse
Opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser, tilkommer det formanden at fortolke disse.

Er et medlem utilfreds med den af formanden trufne afgørelse vedrørende forretningsordenen, er denne foreløbigt forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, men medlemmet er berettiget til på næste møde at indbringe spørgsmålet for skolebestyrelsen, der da endeligt afgør sagen.

13. Forretningsordenens revision
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan først foretages, når det eller de pågældende forslag har været til behandling på to ordinære skolebestyrelsesmøder.

Møder og aktiviteter

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2022/23

 

 • Tirsdag 30.08.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 28.09.2022 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 25.10.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 24.11.2022 Kl.17.00 - 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 14.12.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 31.01.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 23.02.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 29.03.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 25.04.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 25.05.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 14.06.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2021/22

 • 25.08.2021 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 28.09.2021 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 27.10.2021 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 25.11.2021 Torsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 14.12.2021 Tirsdag 17.00 – 20.00 Afd. Lundebjerg (med julemad)
 • 26.01.2022 Onsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 24.02.2022 Torsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 29.03.2022 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 27.04.2022 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 24.05.2022 Tirsdag 18.30 – 20.30 Mødet er flyttet til afdeling Lundebjerg
 • 14.06.2022 Tirsdag 17.00 – 20.00 Afd. Lundebjerg (med sommerafslutning)
 • En arbejdslørdag som følger senere.

Dagsordener og referater

Dagordener og referater fra skolebestyrelsesmøder 

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Principper og retningslinjer

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Skovlunde Skole.

Link til skolens principper og retningslinjer

Kontaktforældre

Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være kontaktforældre på Skovlunde Skole.

I klassen

 • Medvirke i planlægningen og afholdelse af forældremøder – sammen med lærerne
 • Indsamle emner fra øvrige forældre og bidrage med punkter til forældremøde.
 • Hjælpe til med det praktiske i forbindelse med afholdelse af forældremøder (f.eks. indkøb af øl/vand, kaffebrygning mm.).
 • Katalysator ifht. At få ideer til at blive til virkelighed.
 • Medvirke til, at der etableres hyttetursudvalg og arrangementsgrupper mm., så alle klassens forældre tager del i det fælles arbejde med klassens trivsel.
 • Medvirke til at nye familier bliver en del af klassen.
 • Medvirke til at skabe relationer i klassen.
 • Sikre dialog omkring skole-hjem samarbejdet.

Kontaktforældre skal ikke nødvendigvis være problemlæsere. Det er helt i orden, at man ved henvendelser fra klassens øvrige forældre vedrørende enkeltelever, klassens lærere eller undervisning henviser enten til klassens lærere eller skolens ledelse.

På tværs af klasser – relation til resten af skolen

 • Aktiv i debatforum for kontaktforældre.
 • Danne netværk på tværs af klasser og årgange – sikre vidensdeling, sparring etc.
 • Bindeled mellem ledelse/bestyrelse og klasse
 • Sikre at spørgsmål og undren bringes op, således at der kan handles.
 • Medvirke til at relevant information fra ledelse/bestyrelse når ud til forældrene.

Medlemmer af Skoleforum

Oversigt over deltagere i Skoleforum

 

Formand:

Borgmester Jesper Würtzen

 

Valgte forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne:

Skovvejens Skole:                                      Sophie Anna Lawaetz og Nicolas Almann Olsen

Baltorpskolen:                                            Thomas Berg Nielsen og Dennis Sørensen

Suppleant: Mikkel Ketil

Hedegårdsskolen:                                       Heidi Engelbrechtsen

Suppleant: Rasmus Dennis Jensen

Skovlunde Skole:                                        Rene Jensen og Sandra Schødt Nøddebo

Måløvhøj Skole:                                          Cecile Christensen

                                                                  Suppleant: Jette Hansen    

Ordblindeinstituttet:                                   Claus Dalsgaard og Sven Sünksen

Kasperskolen:                                            Helene Damkjær

                                                                 

Medlemmer fra Børne- og Skoleudvalg:

Peter Knoth Als

Bjarne Herring Rasmussen

Michael Brønd

Maria Lundahl Assov

Thomas Fogh

Sussie Henriette Wandel

Ulrik Falk-Sørensen

 

Elevrådsrepræsentanter:  

Formand: Marcus Kragelund Pedersen (Skovvejens Skole)

Næstformand: Kassandra Madsen (Baltorpskolen)

 

Ballerup lærerforening

Morten Refskov

 

BUPL

Cindie Christoffersen

 

Observatør fra Ungdomsrådet

 

Øvrige deltagere:

Direktør Anne Vang

Centerchef, Per Kensø, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Distriktsskoleleder, Peter Haldor Hansen, Måløvhøj Skole

Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Pædagogisk konsulent Jesper Hvenegaard Bak, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

 

Revideret den 31. oktober 2019.

Orientering om forskudt valg

På Skovlunde Skole afholdes forskudt valg, således at et antal forældrerepræsentanter vælges hver andet år for 4 år ad gangen.

Der var senest valg til skolebestyrelsen i 2022 samt et efterfølgende suppleringsvalg. Næste valg til skolebestyrelsen finder sted i 2024, hvor der vælges repræsentanter for perioden 01.08.2024-31.07.2028.

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.

Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer af skolebestyrelsen og skolens ledelse
1.    al kommunikation bør foregå med fokus på: 
at undersøge et område, 
at søge forklaringer, 
at svare på en konkret henvendelse,
at fremlægge personlige synspunkter,

Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre
2.    al kommunikation bør foregå med fokus på:
at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen,
at personlige holdninger klart fremtræder,
at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen,
at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere,

NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en debat i bestyrelsen

Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter:
3.    alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter – forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.,
-    det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne, 
-    et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter, 
-    et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter,
-    ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater,
-    formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/ beslutninger overfor eksterne parter,
 

Skolebestyrelsens vision

På Skovlunde Skole skaber vi rammer hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker.

Skolebestyrelsesvalg 2022

I 2022 skal der vælges nye medlemmer til skolebestyrelsen for perioden 010822-310726. Da Skovlunde Skole har forskudt valg, skal der vælges 4 nye forældrerepræsentanter jf. følgende tidsplan:

Uge 4. Fredag d. 28. januar: 
Senest den 28. januar informeres forældre om det kommende
valg. Informationen skal indeholde:
- hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende
sig for optagelse på valglisten
- tidspunktet for afholdelse af valgmødet til
skolebestyrelsen
- diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling -
tidsperiode for en evt. afstemning.
Informationen lægges på skolens hjemmeside og AULA.
Center for Skoler, Institutioner og Kultur sørger for
offentliggørelse på Ballerup.dk.

Uge 6-8. Mandag den 7. februar til og med fredag den 25. februar:
Valglisterne forefindes på skolen.
Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at
blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig, at de
er opført.
Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til
skolen senest den 25. februar klokken 12.00.

Uge 9. Onsdag den 2. marts:
Valgbestyrelsen behandler indsigelser og giver
tilbagemeldinger senest onsdag den 2. marts.
Uge 9 Indkaldelse til valgmøde udsendes via AULA, senest 1 uge før
valgmødet.
Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Uge 10-12. Mandag den 7. marts til fredag den 25. marts
Valgmøde på skolen.
Kun valgberettigede kan deltage i møderne.
Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.
Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde
opstillingsmøde.
Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i
opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette.

Uge 13. Fredag den 1. april:
Sidste frist for indlevering af kandidatnavne er fredag den 1.
april.
Navnene skal afleveres til skolens kontor. 

Uge 14. Onsdag den 6. april:
I ugen efter indlevering af kandidatnavne (senest onsdag den
6. april) indhenter valgbestyrelsen tilsagn og underskrift fra
alle kandidater.
Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige
kandidatliste og indkalder kandidaterne til møde.

Uge 17. Onsdag den 26. april:
Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de
indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der
skal afholdes valg. Afholdes senest 27. april.

Uge 17. Torsdag den 27. april (senest):
Valgbestyrelsen orienterer Center for Skoler, Institutioner og
Kultur senest torsdag den 27. april kl. 12, om der er indgået
aftale om fredsvalg, eller der skal indkaldes til valg.
Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for
- at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke
bliver afstemning
- at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får
besked om resultatet
- offentliggørelse på skolens hjemmeside og Intra.
Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for - at
der orienteres på skolens hjemmeside og Intra.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur offentliggør på
Ballerup.dk, om der er aftalt fredsvalg eller skal være valg.

Uge 18. Onsdag den 4. maj (senest):
Hvis der skal afholdes valg, udsendes stemmemateriale
senest onsdag den 4. maj.

Uge 19-20. Mandag den 9. maj til fredag den 20. maj:
Afstemning foregår enten som brevstemme eller elektronisk.
Valget skal være afsluttet senest fredag den 20. maj, klokken
12.00.

Uge 21:
algbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter
afstemningens afslutning.

Uge 21-22. Torsdag den 2. juni (senest):
Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center
for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 2. juni.

Mandag d. 1. august:
Bestyrelsen tiltræder.

Uge 31-35 Onsdag den 31. august (senest):
Konstituerende møde afholdes senest den 31. august.
Valgbestyrelsen ser således ud:
- skolens leder (formand for valgbestyrelsen) 

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg (pdf)
Vejledning for skolebestyrelser