Skolebestyrelsen

Orientering om forskudt valg 2020

Forskudt valg til skolebestyrelsen
Der skal i foråret 2020 afholdes forskudt valg til skolebestyrelsen. Generelt er alle forældre til børn, der er indskrevet på skolen, optaget på valglisten. Fra den 17. februar til og med den 24. februar 2020 kan interesserede henvende sig på skolens kontor, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig, at de er opført. 

Onsdag den 11. marts 2020 (nærmere info om tidspunkt følger) afholdes der valgmøde på Skovlunde Skole afd. Rosenlund i Storrummet.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen vælges i henhold til bestemmelserne i folkeskoleloven og Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folke-skolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen) (LBK nr. 28 af 14/01/2014).

Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældre, medarbejder-repræsentanter og eleverne. Forældrene vælger i alt 9 repræsentanter. På Skovlunde Skole er der forskudt valg til skolebestyrelsen, hvilket betyder at der er valg hvert andet år til en fireårs periode. I år skal der vælges 4 repræsentan-ter, samt 1 suppleant for en fratrådt suppleant. Repræsentantskabet for det fra-trådte medlem vælges for en toårig periode.

De nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer begynder arbejdet den 1. august 2020.

Valgret og valgbarhed 
Forældre til elever indskrevet på skolen har normalt valgret og er valgbare – det gælder også, selvom man ikke bor i kommunen.
Forældre til børn, der er indskrevet til børnehaveklasse pr. august 2020 på skolen har også valgret og er valgbare til suppleringsvalget.
Udover den, der har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, har følgende valgret og er valgbare, hvis de senest den 24. februar kl. 12.00 har udtrykt ønske om det overfor skolens leder:

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Ved henvendelse til skolens leder skal tilslutning fra forældremyndighedens indehaver og nødvendige folkeregisteroplysninger medbringes.

Personer, der er ansat ved Skovlunde Skole, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Valgmøde til skolebestyrelsen
Valgbestyrelsen indkalder hermed alle valgberettigede til valgmøde på skolen. På mødet vil valgbestyrelsen orientere om de regler, der gælder for valget, og derefter kan de fremmødte opstille kandidater til skolebestyrelsen.

Dato for valgmødet på Skovlunde Skole er som tidligere skrevet onsdag den 11. marts 2020.

Kandidatopstilling
Hver kandidat kan blive opstillet til skolebestyrelsesvalget ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, under valgmødet eller senest den 2. april kl. 12.00 til kontoret. Valgbestyrelsen sikrer, at en opstillet kandidat underrettes om opstillingen snarest muligt efter den har modtaget opstillingen, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet denne.

Fredsvalg eller afstemning 
Torsdag den 28. april 2020 indkalder valgbestyrelsen alle kandidaterne til møde (tidspunkt følger), for afklaring af om der skal afholdes valg eller man kan indgå en aftale om fredsvalg. Hvis der ikke kan opnås fuld enighed, skal der afholdes valg på skolen. Fra den 13. maj 2019 til og med 27. maj 2020 er det muligt at stemme til valget.

Med venlig hilsen

Per Udesen
Distriktsskoleleder

Forskudt valg 2020 - tidsplan

Tidsplan for afholdelse af ordinært forskudt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen for valgperioden august 2020 – juli 2024

Uge 6: Fredag den 7. februar    

Den 7. februar informeres forældre om det kommende sup-pleringsvalg. Informationen skal indeholde:
-    hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende sig for optagelse på valglisten
-    tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skole-bestyrelsen
-    diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling
-    tidsperiode for en evt. afstemning.
Informationen lægges på skolens hjemmeside og Aula.

Uge 8-9: Mandag den 17. februar -mandag den 24. februar    

Valglisterne forefindes på skolen.
Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig at de er opført.
Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til skolen senest den 24. klokken 12.00.

Uge 9: Onsdag den 26. februar    

Valgbestyrelsen behandler indsigelser og giver tilbagemel-dinger senest Onsdag den 26. februar

Indkaldelse til valgmøde udsendes via Aula, senest 1 uge før valgmødet.
Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Uge 11: Onsdag den 11. marts    
Valgmøde på skolen.
Kun valgberettigede kan deltage i møderne.
Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.
Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde opstillingsmøde.
Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i op-stillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette. 

Uge 14: Fredag den 27. marts
Sidste frist for indlevering af kandidatnavne fredag den 27. marts kl. 12.00
Navnene skal afleveres til skolens kontor.

Uge 15: Torsdag den 2. april 
I ugen efter indlevering af kandidatnavne indhenter valg-bestyrelsen tilsagn og underskrift fra alle kandidater.
Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige kandidat-liste og indkalder kandidaterne til møde.

Uge 18: Torsdag den 30. april    
Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der skal afholdes valg.  Afholdes den 30. april.

Uge 19: Tirsdag den 5. maj    
Valgbestyrelsen indgået aftale om fredsvalg eller der skal indkaldes til valg. 

Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for
-    at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke bliver afstemning
-    at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får besked om resultatet
-    offentliggørelse på skolens hjemmeside og AULA.

Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for
-    at der orienteres på skolens hjemmeside og AULA.

Uge 19: Torsdag den 7. maj (senest)    
Hvis der skal afholdes valg, udsendes stemmemateriale senest torsdag den 7. maj

Uge 20-22: Onsdag den 13. maj – onsdag den 27. maj    
Afstemning foregår enten som brevstemme eller elektronisk. Valget skal være afsluttet onsdag den 27. maj.

Uge 22:   
Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter afstemningens afslutning.

Fredag den 29. maj (senest)    
Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center for Skoler og Institutioner senest den 29. maj.

Uge 32: 1. august 2020    
Bestyrelsen tiltræder.

Uge 31-35: Fredag den 28. august (senest)    
Konstituerende møde afholdes senest den 28. august.

Valgbestyrelsen ser således ud:
-    skolens leder (formand for valgbestyrelsen)
-    skolebestyrelsesformanden 
-    en forældrerepræsentant (fra den matrikel formanden ikke kommer fra)
-    kommunalbestyrelsens repræsentant
 

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for Skolebestyrelsen
René Jensen
Tlf.: 6165 2156
Mail: nemt@huske.dk

Forældrerepræsentanter
Ann Dorte Giøng Davidsen
Cathrine Bøwig Roer
Johnny Hejdemann Jensen
Joris Wiel Jan Billeskov Wilms
Nicolai Larsen
Rannva Elisabeth Skylv Joensen
Rune Anwar Munir Shargawi
Tina Persson

Medarbejderrepræsentanter
Kim Amelung Rasmussen
Marco Hvorslev Berthelsen
Trine Østergaard Taylor

Ledelsesrepræsentanter
Per Udesen (distriktsskoleleder)
Nana Hirtsgaard Walbum (souschef)

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- & Skoleudvalget
Peter Als

Elevrepræsentanter
Jens 9.D
Victor 7.D

Suppleanter for forældrerepræsentanter
1. Suppleant Camilla Lykke Rønne
2. Suppleant Camilla Maymann

Kontaktforældre

Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være kontaktforældre på Skovlunde Skole.

I klassen

 • Medvirke i planlægningen og afholdelse af forældremøder – sammen med lærerne
 • Indsamle emner fra øvrige forældre og bidrage med punkter til forældremøde.
 • Hjælpe til med det praktiske i forbindelse med afholdelse af forældremøder (f.eks. indkøb af øl/vand, kaffebrygning mm.).
 • Katalysator ifht. At få ideer til at blive til virkelighed.
 • Medvirke til, at der etableres hyttetursudvalg og arrangementsgrupper mm., så alle klassens forældre tager del i det fælles arbejde med klassens trivsel.
 • Medvirke til at nye familier bliver en del af klassen.
 • Medvirke til at skabe relationer i klassen.
 • Sikre dialog omkring skole-hjem samarbejdet.

Kontaktforældre skal ikke nødvendigvis være problemlæsere. Det er helt i orden, at man ved henvendelser fra klassens øvrige forældre vedrørende enkeltelever, klassens lærere eller undervisning henviser enten til klassens lærere eller skolens ledelse.

På tværs af klasser – relation til resten af skolen

 • Aktiv i debatforum for kontaktforældre.
 • Danne netværk på tværs af klasser og årgange – sikre vidensdeling, sparring etc.
 • Bindeled mellem ledelse/bestyrelse og klasse
 • Sikre at spørgsmål og undren bringes op, således at der kan handles.
 • Medvirke til at relevant information fra ledelse/bestyrelse når ud til forældrene.

Medlemmer af Skoleforum

Oversigt over deltagere i Skoleforum

 

Formand:

Borgmester Jesper Würtzen

 

Valgte forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne:

Skovvejens Skole:                                      Sophie Anna Lawaetz og Nicolas Almann Olsen

Baltorpskolen:                                            Thomas Berg Nielsen og Dennis Sørensen

Suppleant: Mikkel Ketil

Hedegårdsskolen:                                       Heidi Engelbrechtsen

Suppleant: Rasmus Dennis Jensen

Skovlunde Skole:                                        Rene Jensen og Rannva Elisabeth Skylv Joensen

Måløvhøj Skole:                                          Cecile Christensen

                                                                  Suppleant: Jette Hansen    

Ordblindeinstituttet:                                   Claus Dalsgaard og Sven Sünksen

Kasperskolen:                                            Helene Damkjær

                                                                 

Medlemmer fra Børne- og Skoleudvalg:

Peter Knoth Als

Bjarne Herring Rasmussen

Michael Brønd

Maria Lundahl Assov

Thomas Fogh

Sussie Henriette Wandel

Ulrik Falk-Sørensen

 

Elevrådsrepræsentanter:  

Formand: Marcus Kragelund Pedersen (Skovvejens Skole)

Næstformand: Kassandra Madsen (Baltorpskolen)

 

Ballerup lærerforening

Morten Refskov

 

BUPL

Cindie Christoffersen

 

Observatør fra Ungdomsrådet

 

Øvrige deltagere:

Direktør Anne Vang

Centerchef, Per Kensø, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Distriktsskoleleder, Peter Haldor Hansen, Måløvhøj Skole

Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Pædagogisk konsulent Jesper Hvenegaard Bak, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

 

Revideret den 31. oktober 2019.

Principper og retningslinjer

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Skovlunde Skole.

Link til skolens principper og retningslinjer

Dagsordener og referater

Skolebestyrelsesmøder i 2019/2020

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Her kan du finde dagsordener og referater fra møder i Skoleforum.

Møder og aktiviteter

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2019/20

 • Onsdag 21.08.2019 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 26.09.2019 kl. 17.00-19.00 - Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 30.10.2019 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 26.11.2019 kl. 17.00-19.00 - Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 11.12.2019 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 30.01.2020 kl. 17.00-19.00 - Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 25.02.2020 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 25.03.2020 kl. 17.00-19.00 - Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 30..04.2020 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 26.05.2020 kl. 17.00-19.00 - Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 17.06.2020 kl. 18.30-21.00 - Afdeling Rosenlund

Planlagte møder i Skoleforum

 • Tirsdag den 05.11.2019 kl. 18.00-21.00 - Ballerup Rådhus
 • Torsdag den 27.02.2020 kl. 18.00-21.00 - Ballerup Rådhus
 • Tirsdag den 12.05.2020 kl. 18.00-.21.00 - Ballerup Rådhus

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole
Du kan læse Forretningsorden for Skolebestyrelsen her på siden.

Forretningsorden findes også som PDF-dokument her

 

Vedtaget den 28.02.2018

1. Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af i alt 15 medlemmer, der vælges til skolebestyrelsen i overensstemmelse med gældende valgregler. Heraf 9 medlemmer valgt af og blandt forældrene samt 3 medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Forældrevalgte suppleanter kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær indkaldes suppleant.

Bestyrelsen kan tiltrædes af et kommunalbestyrelsesmedlem, såfremt det er bestyrelsens ønske.

Skolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af formandens frafald overtager næstformanden formandens funktioner.

2. Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsens møder afholdes på Skovlunde Skole. De ordinære møder fastlægges for minimum et halvt år ad gangen. Der afholdes minimum 10 årlige møder med mindst ét i hvert kvartal. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når tre medlemmer forlanger det. Formanden indkalder til ekstraordinære møder.

Skolens leder og dennes stedfortræder (viceskoleinspektør/souschef/afdelingsleder) varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

De af eleverne valgte bestyrelsesmedlemmer må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever, medarbejdere eller ledere – altså personsager.

Såfremt formanden finder det hensigtsmæssigt, under hensyn til mødets almindelige afvikling, kan der til enkelte bestyrelsesmøder indkaldes andre til behandling af særlige sager.

3. Dagsorden
På formandens foranledning tilstræbes dagsordenen tilsendt til hvert af bestyrelsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse. Såfremt mindst 3 medlemmer forlanger en ændring, eller formanden finder at et emne er presserende, kan der foretages ændringer i dagsordenen.

Den endelige dagsorden lægges på Skoleporten/hjemmesiden. Bilagsmateriale skal så vidt muligt sendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen.

Ønsker et medlem, at en sag skal tages under behandling af bestyrelsen, skal vedkommende aftale dette med formanden, der da bringer sagen til behandling ligesom andre indkomne sager.

Formanden kan under mødet ændre rækkefølgen af de sager, der skal behandles.

Dagsordnen indeholder følgende faste punkter: Status på skolens Økonomi og status på principper.

4. Forhandlingernes ledelse
Formanden leder bestyrelsens møder. Denne træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og om iagttagelse af god ro og orden. 
Det står formanden frit for at lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøres af hele forsamlingen.

Ethvert forslag rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, stemmes der om, hvorvidt en forhandling skal afsluttes.

5. Medlemmers deltagelse i forhandlingerne
Forekommer der sager, der vedrører et medlems personlige interesser, er vedkommende udelukket fra at deltage i forhandlinger eller af afstemning om disse. Hvor vidt en sag er af en sådan beskaffenhed, at et medlem bør vige sit sæde, afgøres af skolebestyrelsen.

6. Beslutningsdygtighed
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede. Se i øvrigt punkt 11 vedrørende behandling af hastesager.

7. Afstemning
Er skolebestyrelsens stilling til et forslag så klar, at formanden skønner, at en afstemning er overflødig, kan den udelades. Ethvert medlem er dog berettiget til at forlange en afgørelse foretaget ved afstemning.

Beslutninger tages ved stemmeflertal, såfremt der ikke i lovgivningen er foreskrevet andet.

Ethvert medlem har ret til at få sin stemmeafgivning og sin afvigende mening indført i mødereferatet.
Mødedeltagere uden stemmeret kan forlange sær-meninger indført i referatet.

8. Beslutningers udførelse
Skolelederen drager omsorg for, at de af skolebestyrelsens fastsatte principper overholdes.

9. Mødereferater
Skolens leder udfærdiger efter hvert møde et udvidet beslutningsreferat. Det skal fremgå, hvilke sager der har været til behandling, og hvilke beslutninger der er truffet.

Det skal i mødereferaterne være anført, om alle medlemmer var til stede, eller i modsat fald hvilke medlemmer der var fraværende, eventuelt fraværende uden afbud. Har medlemmer deltaget i begrænset omfang, skal det fremgå af mødereferatet under hvilke punkter, de har været til stede.

Det enkelte medlem har tavshedspligt hvad angår bestyrelsens forhandlinger, men ret til at referere trufne beslutninger. Det skriftlige referat er offentligt. I forhold til punkter under den lukkede dagsorden har medlemmerne tavshedspligt, både hvad angår forhandlinger og beslutning.

Mødereferatet sendes ud på mail senest 7 dage efter mødet til godkendelse. Indsigelser sendes til formanden senest 7 dage efter udsendelsen af referatet. Herefter afgør formanden, om referatet kan godkendes. I fald referatet godkendes lægges det efterfølgende på Skoleporten/hjemmesiden.

Denne samling af godkendte og fortløbende, nummererede mødereferater udgør formelt skolebestyrelsens »forhandlingsprotokol«. 

10. Skriftlige udfærdigelser
Skolens kontor er sekretariat for skolebestyrelsen. Alle skrivelser fra skolebestyrelsen forfattes på formandens foranledning og underskrives af denne på bestyrelsens vegne.

Ethvert medlem kan forlange, at de myndigheder, som skolebestyrelsen underretter om bestyrelsens beslutning, samtidig gøres bekendt med indholdet af dets protokoltilførsel, hvortil det pågældende mindretal er berettiget til at knytte en kort begrundelse. En tilsvarende ret har øvrige mødedeltagere
uden stemmeret. Det samlede materiale skal i så fald tilgå alle bestyrelsesmedlemmer.

Ved behandling af høringssvar udfærdiges et udkast forud for mødet. Kommentarer og ændringsforslag til udkastet rundsendes til skolebestyrelsens medlemmer senest dagen før mødeafvikling. Det endelige høringssvar lægges på skolens hjemmeside.

11. Behandling af hastesager
Formanden har bemyndigelse til på skolebestyrelsens vegne at ekspedere særligt presserende sager. Sådanne sager skal dog forelægges bestyrelsen ved førstkommende møde.

Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtige, når der til en enhver tid er mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede enten fysisk eller via online medier (såsom Skype eller lignende) eller pr. telefon. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede ifølge ovenstående definition, kan der dog forhandles om de foreliggende sager, men nogen afgørelse kan ikke træffes. Kun tilstedeværende medlemmer efter ovenstående definition kan deltage i afstemningen.

12. Tvivlsspørgsmåls afgørelse
Opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser, tilkommer det formanden at fortolke disse.

Er et medlem utilfreds med den af formanden trufne afgørelse vedrørende forretningsordenen, er denne foreløbigt forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, men medlemmet er berettiget til på næste møde at indbringe spørgsmålet for skolebestyrelsen, der da endeligt afgør sagen.

13. Forretningsordenens revision
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan først foretages, når det eller de pågældende forslag har været til behandling på to ordinære skolebestyrelsesmøder.
 

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.

Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer af skolebestyrelsen og skolens ledelse
1.    al kommunikation bør foregå med fokus på: 
at undersøge et område, 
at søge forklaringer, 
at svare på en konkret henvendelse,
at fremlægge personlige synspunkter,

Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre
2.    al kommunikation bør foregå med fokus på:
at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen,
at personlige holdninger klart fremtræder,
at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen,
at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere,

NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en debat i bestyrelsen

Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter:
3.    alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter – forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.,
-    det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne, 
-    et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter, 
-    et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter,
-    ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater,
-    formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/ beslutninger overfor eksterne parter,
 

Kontakt Skovlunde Skole

logo for skolen_tegning

Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Tlf.: 4477 3960
Mail: skovlundeskole@balk.dk

Kontorets åbningstid:
Mandag-fredag kl. 8:00-14:15
Lukket mellem kl. 11:30-12:00

Afdeling Rosenlund
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde

Afdeling Lundebjerg
Lundbjerg 72
2740 Skovlunde