Dagsordener og referater skolebestyrelsen

Dagsordener og referater fra skolebestyrelsesmøder 2021-2022 Her kan du orientere dig om de seneste dagsordener og referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Skovlunde Skole.

Dagsorden til møde 29. marts 2023

Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29.03.2023
Kl. 17:00-19.30 på afdeling Rosenlund

 

Der vil være en sandwich til mødet

 

Inviterede:

Forældrerepræsentanter: René Jensen, Johnny Hejdemann
  Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen og Signe Andersen, Ann Dorte G. Davidsen, Tina Persson, Mette S. Nielsen
   
Forældresuppleanter: Ingen
   
Elevrepræsentanter: Mathias 9.d, Rebekka 9.b,
  Frederik 8.e
   
Medarbejderrepræsentanter:  Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor,
  Kim A. Rasmussen 
   
Ledelsesrepræsentanter: Konstitueret distriktsskoleleder Nana
  H. Walbum og pædagogiske leder Gitte Aggerholm
   
Politisk repræsentant:  Peter Als
   
Afbud:  

 

 

Ordstyrer: René Jensen

 

1.    Meddelelser og opfølgning fra sidst v. René Jensen

 

2.    Gennemgang af budget og økonomi v. administrativ leder Kristine Jürs

 

3.    Orientering om revideret notat erstatningspraksis (se bilag 1) v. Nana Walbum

 

4.    Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanterne 

 • Status fra elevrådet
 • Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse om Sund Skolemad (se bilag 2)

 

5.    Forældrefolder (bilag 3 – se de gule afsnit)

 • Status på arbejdet og inddragelsesprocessen
 • Drøftelse af siden ”Skolebestyrelsen” (her i indgår ny beskrivelse af kontaktforældrerollen)
 • Drøftelse af siden ”Skole/ hjemsamarbejdet” (her i indgår ny beskrivelse af trivselsudvalg

 

6.    Meddelelser og eventuelt 

 • Punktet om de 5 pejlemærker fra arbejdsdagen behandles på næste møde 25. april

 

Referat af møde 23. februar 2023

Referat
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 23.02.2023
Kl. 18:30-21.00 på afdeling Lundebjerg

Der vil være lidt sundt og mindre sundt til mødet

 

Inviterede:

Forældrerepræsentanter:

 

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann
Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,
Mette S. Nielsen og Signe Andersen

 

Forældresuppleanter:

 

ingen

 

Elevrepræsentanter:

 

Frederik 8.e, Louise 9.b, Mathias 9.d

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen

 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Konstitueret distriktsskoleleder Nana H. Walbum
og pædagogiske leder Gitte Aggerholm

 

Politisk repræsentant:

 

Peter Als

 

Afbud:

 

Ann Dorte G. Davidsen, Rebekka 9.b, Tina Persson, Frederik 8.e, Mette S. Nielsen, Peter Als

 

Ordstyrer: René Jensen

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Afgang af vores distriktsskoleleder d.31.01.2023
 • Eleverne i samarbejde med ledelsen har udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse ift. Kannpla
 • Eleverne i samarbejde med ledelsen indrapporterer sagerne omkring toiletterne på DriftsWEB
 • Gennemgang af 2.udkast til forslag til ændring af processen ved skader på udleveret udstyr.
 • Det blev prioriteret at afsætte tid til årshjul, prioriteringsliste og principper til dette møde.
 • Invitation til fællesmøde med bestyrelser i skole dagtilbud d.28. februar. Mads og Nana deltager.

 

2. Status fra sidste Skoleforum og henvendelse til forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget (BSU),
samt opsamling fra arbejdsdagen (30 min/O) v. René Jensen:

 • Skoleforum (bilag 1)

Rene fortalte om sidste møde, hvor der blandt andet blev talt om de nationale test, der nu hedder nationale overgangstest. De nye test er ikke længere adaptive. Man tester kun i dansk og matematik. Rene efterlyser, at hvis skolebestyrelsen har input til Skoleforum, så skal man rette henvendelse til ham.

Skovlunde Skole skal modtage lærere og pædagoger fra Måløvhøj. Derfor er det ikke alle ledige stillinger, der slås op.

 

 • Skoledistrikter og elevindskrivning – BSU se bilag 2

Vi har ikke modtaget nogen kvittering på henvendelsen

 

 • Indefrosne regnskabsmidler fra 2021 - BSU - se bilag 3

Stabschef Claus Holm har kvitteret for henvendelsen

 

 • Anmodning om inddragelse i projektorganisation af skoleudviklingen for Skovlunde Skole – BSU – se bilag 4

Stabschef Claus Holm har kvitteret for henvendelsen

 

 • Gennemgang af arbejdsdagen og plan for den fremtidige proces (bilag 5)

Rene gennemgik opbygningen af bilag 5. Alle opfordres til at kigge dokumentet igennem. Nana deltager i møde i uge 9 om opdateret befolkningsprognose. På næste skolebestyrelsesmøde skal vi formulere cirka 5 pejlemærker/temaer, som er dem vi navigerer efter, når vi taler med forvaltningen mm. Nana laver et udkast baseret på drøftelserne fra arbejdslørdagen. Pejlemærkerne/ temaerne skal også drøftes med medarbejderne.

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt
eventuelle input.

Det store elevråd har drøftet udfordringer med varmereguleringen i klasselokalerne. Elevrådet er i gang med at udarbejde et brev.

 

 • Toiletter – Er dørene og forhold ændret?

Elevrådet mangler at udarbejde en liste over mangler på toiletterne. En af kontaktlærerne skal hjælpe med det. Nana kontakter dem.

 

 • Badefaciliteterne – er skimmelsvampen fjernet, er der kommet badeforhæng?

Der er ikke kommet badeforhæng. Skolen er ikke alene om at bestemme over faciliteterne i omklædningsrummene, da foreningerne også bruger det. Ønsket om adskilte baderum er sendt af sted til kommunale ejendomme.

 

 • Status på undersøgelsen af madordning?

Undersøgelse er i gang blandt elever fra 4.- 9. klasse. Sidste dag for at svare er 24.02.23. Resultatet af undersøgelsen kan derfor fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde.

 

 • Status på 9. klassernes sidste skoledag

De to udskolingsledere har været på besøg til et elevrådsmøde i udskolingen 30.01.23 for at drøfte en model A, B og C for 9. klassernes sidste skoledag. Efterfølgende er elevernes input blevet drøftet og kvalificeret af udskolingens medarbejdere. Efterfølgende er vi landet på følgende model: Alle elever starte på afd. LU i festsalen, hvor vi skyder dagen godt i gang med kåring af udklædninger mm. Efterfølgende er der karamelkastning, revy og vandkamp på hver sin matrikel. Alle elever slutter dagen sammen i Byparken med pizzaspisning.

 

4. Revidering af årshjulet, prioriteringslisten for 2023 samt nye principper og principper til tilsyn (60
min/B), v. Alle

Valg af og gennemgang af emner til prioriteringslisten, Revidering af Årshjulet, valg af principper, der ønskes ført tilsyn med i det nye år, samt principper, vi skal udarbejde.

Beskrivelsen af kontaktforældrerollen skal revideres. Den beskrivelse der ligger på skolens hjemmeside passer ikke med virkeligheden. Vi skal have det på som punkt til næste skolebestyrelsesmøde. Skolen kommer med et oplæg. Vi talte om, at det ville være godt, hvis der kommer besøg fra skolebestyrelsen på forældremøder på 0., 1., 4. og 7. årgang, så pointerne bliver gentaget jævnligt.

På møderne skal vi afslutte hver gang med at kigge frem i årshjulet.

Der blev ændret andre deltaljer. Det opdaterede årshjul for skolebestyrelsen revideres færdig af formanden og lægges efterfølgende på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsens prioriteringsliste af emner blev også opdateret. Den er at finde nederst i hver referat.

Der skal føres tilsyn med økonomien hvert kvartal.

Drøftelserne til punkt 4 fortsætter næste gang.

 

5. Musikstrategi for Ballerup Kommune (10 min/B) (Bilag 7) v. Nana Walbum
I aftale om budget for 2019 punkt 1.8 fremgår det at der skal tages stilling til hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune.

Hermed et udkast til denne strategi. Kommentar til udkast kan fremlægges.

Der udarbejdes et høringssvar, der kort bakker op om musikstrategien. Rene sender et høringssvar afsted senest 31. marts.

 

6. Forældrefolder (20 min/O) v. Nana Walbum
Status på arbejdet med forældrefolderen og input til siden om samarbejdet med forældrene (bilag 8)

Der kunne står noget om rammerne for skole/hjem samarbejdet f.eks. antallet af forældremøder, skole/hjem samtaler. Princippet for skole/hjem samarbejdet skal kigges igennem, så der kommer noget indhold med derfra. Der må gerne være nogle forventninger til forældrene og noget om, hvad forældrene kan forvente af skolen.

Kommunikation og dialog skal fremhæves, og at det er en fælles opgave. Det skal være tydeligt, at vi er forpligtet til at samarbejde.

Skolen arbejder videre med et udkast.

 

7. Meddelelser og eventuelt (15 min./D)

 • Møder på 2,5 time eller 2 timer?

Drøftes igen når vi laver ny mødekalender

 

 • Fokus på dem som har det sværest og altid har haft det

Prioriteringslisten

 

 • Status på proces ved skader af udlånt udstyr

Flyttes til næste møde

 

 • Godkendelse af budgettet

Flyttes til næste møde – besøg af adm. leder Kristine Jürs

 

 • Miljøundersøgelser

Drøftes videre på næste møde

Dagsorden til møde 23. februar 2023

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 23.02.2023

Kl. 18:30-21.00 på afdeling Lundebjerg

Der vil være lidt sundt og mindre sundt til mødet

 

Inviterede:

Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G.
  Davidsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe Andersen
   

Forældresuppleanter:

 

ingen

 

Elevrepræsentanter:

 

Frederik 8.e, Louise 9.b, Mathias 9.d

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen

 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Konstitueret distriktsskoleleder Nana H. Walbum
og pædagogiske leder Gitte Aggerholm

 

Politisk repræsentant:

 

Peter Als

 

Afbud:

 

 

 

Ordstyrer: René Jensen

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Afgang af vores distriktsskoleleder d.31.01.2023
 • Eleverne i samarbejde med ledelsen har udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse ift. Kannpla
 • Eleverne i samarbejde med ledelsen indrapporterer sagerne omkring toiletterne på DriftsWEB
 • Gennemgang af 2.udkast til forslag til ændring af processen ved skader på udleveret udstyr.
 • Det blev prioriteret at afsætte tid til årshjul, prioriteringsliste og principper til dette møde.
 • Invitation til fællesmøde med bestyrelser i skole dagtilbud d.28. februar. Mads og Nana deltager.

 

2. Status fra sidste Skoleforum og henvendelse til forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget (BSU),
samt opsamling fra arbejdsdagen (30 min/O) v. René Jensen:

 • Skoleforum (bilag 1)
 • Skoledistrikter og elevindskrivning – BSU se bilag 2
 • Indefrosne regnskabsmidler fra 2021 - BSU - se bilag 3
 • Anmodning om inddragelse i projektorganisation af skoleudviklingen
 • for Skovlunde Skole – BSU – se bilag 4
 • Gennemgang af arbejdsdagen og plan for den fremtidige proces (bilag 5)

 

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt
eventuelle input.

 • Toiletter – Er dørene og forhold ændret?
 • Badefaciliteterne – er skimmelsvampen fjernet, er der kommet
 • badeforhæng?
 • Status på undersøgelsen af madordning?
 • Status på 9. klassernes sidste skoledag

 

4. Revidering af årshjulet, prioriteringslisten for 2023 samt nye principper og principper til tilsyn (60
min/B), v. Alle

Valg af og gennemgang af emner til prioriteringslisten, Revidering af Årshjulet, valg af principper, der ønskes ført tilsyn med i det nye år, samt principper, vi skal udarbejde.

 

5. Musikstrategi for Ballerup Kommune (10 min/B) (Bilag 7) v. Nana Walbum
I aftale om budget for 2019 punkt 1.8 fremgår det at der skal tages stilling til hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune.

 

Hermed et udkast til denne strategi. Kommentar til udkast kan fremlægges.

 

6. Forældrefolder (20 min/O) v. Nana Walbum
Status på arbejdet med forældrefolderen og input til siden om samarbejdet med forældrene (bilag 8)

 

7. Meddelelser og eventuelt (15 min./D)

 • Møder på 2,5 time eller 2 timer?
 • Fokus på dem som har det sværest og altid har haft det
 • Status på proces ved skader af udlånt udstyr flyttes til næste møde
 • Godkendelse af budgettet flyttes til næste møde – besøg af adm. leder Kristine Jürs
 • Miljøundersøgelser

Referat af møde 30. januar 2023

Referat

Skolebestyrelsesmøde mandag den 30.01.2023

Kl. 17:00-19.00 på afdeling Rosenlund

Vi bestiller pizzaer – så husk at melde evt. afbud senest mandag kl. 12.00

Inviterede:

Forældrerepræsentanter:

 

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe Andersen

 

Forældresuppleanter:

 

ingen

 

Elevrepræsentanter:

 

Frederik 8.e, Louise 9.b,Mathias 9.d

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen

 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Konst. distriktsskoleleder Nana H. Walbum., Gitte Aggerholm

 

Politisk repræsentant:

 

Peter Als

 

Afbud:

 

Johnny Hejdemann, Louise Rødkilde, Mette S. Nielsen, Tina Persson, Signe Andersen,
Peter Als.

 

Ordstyrer: René Jensen
 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:
• Ordensreglerne er blevet tilpasset efter gennemgang ved sidste bestyrelsesmøde – se bilag 1. Lægges på skolens hjemmeside.
• Gennemgang af 1.udkast til forslag til ændring af processen ved skader på udleveret udstyr.

Kort om Forskudt mødetid for eleverne, samt Arbejdsdagen:
o Status på forældrefolderen
o Proces for skoleudviklingen på Skovlunde Skole

2. Konstituering i skoleledelsen fra 1. februar til 31. juli 2023 (10 min./O) v. René J. og Nana H. Walbum
Distriktsskoleleder Per Udesen er fratrådt for at gå på pension 01.02.2023.

Souschef Nana H. Walbum konstitueres som distriktsskoleleder i perioden frem til 1. august, hvor en ny distriktsskoleleder forventes at tiltræde.

Pædagogisk leder Gitte Aggerholm deltager i bestyrelsens møder frem til sommerferien som erstatning for Nana som souschef.

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådet har drøftet spørgeskemaundersøgelsen i forhold til Kannpla og givet feedback til udarbejdelsen af et spørgeskema. Dette er efterfølgende blevet udarbejdet og er klar til at blive lagt ud til eleverne i Google Analyze.

Derudover drøftede elevrådet skoleårets afslutning med gallafest, sidste skoledag etc.

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Nye målinger om luftforholdene?
• Toiletter – Er dørene og forhold ændret?
• Badefaciliteterne – er skimmelsvampen fjernet, er der kommet badeforhæng?
• Status på undersøgelsen af madordning?
• Status på ændring af navn fra Gallafest til afslutningsfest samt skolens linje for et kendt og acceptabelt økonomisk leje

Hvor langt er vore sager med toiletter og badeforhold ?

Ballerup Kommune arbejder med et system kaldet DritfsWEB, hvor skolen indrapporterer sager til forvaltningen, som prioriterer i opgaverne.

4. Opsamling på drøftelserne fra arbejdslørdagen d. 14. januar 2023 (50 min/D). v. René Jensen og Christine Skovgaard samt Nana H. Walbum
Bilag 2,3 og 4 (arbejdsdag) bilag 5,6 og 7 (henvendelser)

Forældrefolder til endelig godkendelse

Henvendelse til forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget om:
• Skoledistrikter og elevindskrivning – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget - se bilag 5
• Indefrosne regnskabsmidler fra 2021 – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget - se bilag 6
• Anmodning om inddragelse i projektorganisation af skoleudviklingen for Skovlunde Skole – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget – se bilag 7

Det videre arbejde med skoleudvikling for Skovlunde Skole – hvordan opnår vi den ønskede dialog med forvaltning og politikerne om skoleudviklingen, og hvordan skaber vi den gode debat på skolen med forældre og medarbejdere og elevrådet.

Skolebestyrelsen besluttede, at rette henvendelse til Børne- og Skoleudvalget mht. spørgsmålet om tilpasning af skoledistriktet, og en mulighed for at have differentieret optagelse i forhold til elever ude fra Skovlunde Skoles skoledistrikt.

Skolebestyrelsen besluttede, at rette henvendelse til Børne- og Skoleudvalget omkring de overførte midler fra budgetår 2021 – ca. 1.8 mio. kr. Der er ønske om en afklaring i forhold til hvornår midlerne tilbageføres skolens budget.

Skolebestyrelsen besluttede at rette henvendelse til Børne- og Skoleudvalget for at sikre, at de bliver inddrager tidligt i projektorganiseringen af udviklingsplanen for Skovlunde Skole Afdeling Lundebjerg og på længere sigt.

5. Proces ved skader på udleverede Chromebook (10 min/B) v. Per Udesen, Bilag 8
Ledelsen forslag til ændring af processen ved skader på udleverede Chromebook

Nana H. Walbum færdigformulerer dokumentet på baggrund af indkomne bemærkninger.

6. Gennemgang af årshjul, emner til prioriteringslisten for 2023 og principper til tilsyn (30 min/B), v. Alle, Bilag 9, 10 (se nederst i dagsorden) og 11 (https://skovlundeskole.dk/principper-ogretningslinjer-skovlunde-skole)
Valg af og gennemgang af emner til prioriteringslisten, Revidering af Årshjulet, valg af principper der ønskes ført tilsyn med i det nye år.

Der sættes tid af til at udarbejde et årshjul i skolebestyrelsens næste møde.

Skolebestyrelsen arbejder med at formulere principper, ordensregler, godkende budget m.m.

7. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
Kontaktforældremøde

Skolebestyrelsen har modtaget invitation til fællesmøde for bestyrelser i skole, dagtilbud d. 28. februar.
Mødet foregår i Atriet på Ballerup Rådhus.
Mads Kristensen, Nana H. Walbum deltager
Andre interesserede melder ind til Nana H. Walbum

Dagsorden til møde 30. januar 2023

Dagsorden  

Skolebestyrelsesmøde mandag den 30.01.2023

Kl. 17:00-19.00 på afdeling Rosenlund

 

Vi bestiller pizzaer – så husk at melde evt. afbud senest mandag kl. 12.00

 

   

Inviterede

 

Forældrerepræsentanter:

 

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann  Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,  Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

 

 

Forældresuppleanter:       

ingen

Elevrepræsentanter:        

Frederik 8.e, Louise 9.b,Mathias 9.d,

Medarbejderrepræsentanter: 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.

Ledelsesrepræsentanter:  

Konst. distriktsskoleleder Nana H. Walbum., Gitte Aggerholm

Politisk repræsentant:      

Peter Als.

 

Afbud:

 

 

Ordstyrer: René Jensen

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst: 

 • Ordensreglerne er blevet tilpasset efter gennemgang ved sidste bestyrelsesmøde – se bilag 1. Lægges på skolens hjemmeside
 • Gennemgang af 1.udkast til forslag til ændring af processen ved skader på udleveret udstyr.  Kort om Forskudt mødetid for eleverne, samt   Arbejdsdagen:
  • Status på forældrefolderen
  • Proces for skoleudviklingen på Skovlunde Skole

 

 

2. Konstituering i skoleledelsen fra 1. februar til 31. juli 2023 (10 min./O) v. René J. og Nana H. Walbum

 

 

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne  

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 

 • Nye målinger om luftforholdene?
 • Toiletter – Er dørene og forhold ændret?
 • Badefaciliteterne – er skimmelsvampen fjernet, er der kommet badeforhæng?
 • Status på undersøgelsen af madordning?
 • Status på ændring af navn fra Gallafest til afslutningsfest samt skolens linje for et kendt og acceptabelt økonomisk leje

 

 

4. Opsamling på drøftelserne fra arbejdslørdagen d. 14. januar 2023 (50 min/D). v. René Jensen og Christine Skovgaard samt Nana H. Walbum

Bilag 2,3 og 4 (arbejdsdag) bilag 5,6 og 7 (henvendelser)

Forældrefolder til endelig godkendelse

Henvendelse til forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget om:

 •  
 • Skoledistrikter og elevindskrivning – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget - se bilag 5
 • Indefrosne regnskabsmidler fra 2021 – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget - se bilag 6
 • Anmodning om inddragelse i projektorganisation af skoleudviklingen for Skovlunde Skole – en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget – se bilag 7

 

Det videre arbejde med skoleudvikling for Skovlunde Skole – hvordan opnår vi den ønskede dialog med forvaltning og politikerne om skoleudviklingen, og hvordan skaber vi den gode debat på skolen med forældre og medarbejdere og elevrådet.

 

 

 

5. Proces ved skader på udleverede Chromebook (10 min/B) v. Per Udesen, Bilag 8

Ledelsen forslag til ændring af processen ved skader på udleverede Chromebook

 

 

6. Gennemgang af årshjul, emner til prioriteringslisten for 2023 og principper til tilsyn (30 min/B), v. Alle

Bilag 9, 10 (se nederst i dagsorden) og 11(https://skovlundeskole.dk/principper-ogretningslinjer-skovlunde-skole)

Valg af og gennemgang af emner til prioriteringslisten, Revidering af Årshjulet, valg af principper der ønskes ført tilsyn med i det nye år.

 

 

7. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Kontaktforældremøde

Referat af møde 14. december 2022

Referat

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 14/12 – 2022

Kl. 18:30-21:00 på Afdeling Lundebjerg

 

   

Inviterede: 

Forældrerepræsentanter:

 

 

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann  Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,  Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

Forældresuppleanter:

 

ingen

 

Elevrepræsentanter: Frederik 8.e, Rebekka 9.b,  Mathias

Medarbejderrepræsentanter:

 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.

 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Per Udesen, Nana H. Walbum.

 

Politisk repræsentant:  Peter Als.

 

Afbud:   Sandra Schødt Nøddebo, Signe Andersen, Johnny Hejdemann 

 

Ordstyrer: René Jensen  

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen Opfølgning fra sidst: 

 • I ordensreglerne blev der peget på 3 punkter: Udgangstilladelse, Badning og Håndtering af devices.
 • Nyt om Skovlunde skoles udvikling samt prognoser blev gennemgået.
 • Udfordringerne med regler og processerne ved Chromebook blev gennemgået. 

 

2. Julefrokost (45 min/D) v.alle

 

 

3. Børne- og ungepolitikken (15 min/B) v. Per Udesen

Vi skal lave en udtalelse om Børne- og ungepolitikken. Per U. har lavet et udkast som han gennemgår

 

Skolebestyrelsen vedtog det fremlagte udkast til udtalelse.

 

4. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne 

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 

Drøftelse af forskudt mødetid for de ældste elever

Der er ønske fra politisk hold om, at skolerne forholder sig til muligheden for at de ældste elever kan møde ind senere.

 

Nana H. Walbum fremlagde på ledelsens vegne skolens synspunkter. Der vil være en række logistiske udfordringer mht. skema- og moduldækningen af undervisningen. Derudover vil det give senere sluttidspunkter, hvilket kan kolliderer med fritidsinteresser og fritidsarbejde. Elevrepræsentanter er enige i, at ideen ikke er god. Det har dog ikke været drøftet i elevrådet.

Medarbejderrepr. er enige.

 

Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne. 

 • Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
 • Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020

 

Toiletter - Status

 

Cykelskur - Status

 

Evaluering af madordningen - Status

Elevrådet har udarbejdet spørgeskema, som sendes ud til skolens elever efter jul. Hvor mange skal inddrages i besvarelsen.

 

Elevrådet har drøftet muligheden for, at skolen finansierer gallafest og/eller sidste skoledag (pizzaer i Byparken). Elevrådet ønsker at være sammen til nogle arrangementer i løbet af skoletiden.

Kulturen i skolens ældste klasser herunder arrangementer skal gennemgås – og skolen skal lægge en linje for fremtiden, så det bliver et kendt og acceptabelt leje.

 

5. Værdier for fællesskabet(værdisæt) og ordensregler (30 min.) bilag 1, v. Per Udesen

Skolebestyrelsen, elevråd og medarbejdere har drøftet vedhæftede udkast til ordensregler for Skovlunde Skole. Der er tilbagemelding fra elevråd og fra Skolens MED-udvalg. Skolebestyrelsen kan på den baggrund fastlægge skolens ordensregler og værdisæt.

 

Der blev fremlagt et samlet forslag, hvor kommentarerne fra bestyrelsens sidste møde var indskrevet. Dog var der ikke en enig holdning til udgangstilladelse for skolens 7. klassetrin.

Der blev gennemført afstemning om udgangstilladelse. Det blev vedtaget, at udgangstilladelse gælder fra 8.klasse.

Eleverne skal i idræt klæde om til andet tøj

Ordensregler og værdier for Skovlunde Skole blev vedtaget

  

6. Proces ved skader på udleverede Chromebook (10 min/B) v. Per Udesen

Ledelsen forslag til ændring af processen ved skader på udleverede Chromebook

Skolebestyrelsen kom med gode råd til udformningen af skrivelserne, som skoleledelsen tager i betragtning inden endelig formulering.

  

7. Drøftelse af skoleudvikling på Skovlunde Skole (20 min/D), v. alle

Vi skal drøfte, hvordan vi kan komme ind i arbejdsgrupper omkring projektering etc. i rette tid og med den rette repræsentation, så vi får skabt involvering og ejerskab og ikke mindst overblik over processen. Skolens ledelse kontakter forvaltningen for at høre til status på processen.

 

Hvilke vigtige temaer skal vi drøfte som en god start på fremtidens Skovlunde Skole på bestyrelsens arbejdslørdag i januar 2023.

Skal vi rette henvendelse om elevoptag fra andre skoledistrikter, andre kommuner.

Hvordan kan vi bedst muligt disponere skolens bygninger – når vi har 10 ekstra lokaler.

Hvordan får vi inviteret os ind sammen med forvaltningen i planlægningen – så vi er inde så tidligt som muligt.

Hvordan tænker skolens ledelse, at en inddragende proces med skolens medarbejdere kan sættes i værk.

Skolebestyrelsen skal afklare sin rolle, hvad kan forældre gøre, hvordan kan medarbejdere bringes i spil.

 

8. Principper til tilsyn (10 min/B), v. Alle

Vi skal se hvilke principper vi ønsker at føre tilsyn med i det nye år.

 

9. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

 • Kontaktforældremøde

Distriktsskoleleder Per Udesen orienterede bestyrelsen om, at han har besluttet at stoppe den 31.01.2023.

Dagsorden til møde 14. december 2022

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 14/12 – 2022

Kl. 18:30-21:00 på Afdeling Lundebjerg

 

 

Inviterede:

Forældrerepræsentanter:

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

 

Forældresuppleanter:

 

ingen

Elevrepræsentanter:

Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e

Medarbejderrepræsentanter: 

 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.

 

 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Per Udesen, Nana H. Walbum.

Politisk repræsentant:

Peter Als.

 

Afbud: 

 

Ordstyrer: René Jensen 

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • I ordensreglerne blev der peget på 3 punkter: Udgangstilladelse, Badning og Håndtering af devices.
 • Nyt om Skovlunde skoles udvikling samt prognoser blev gennemgået.
 • Udfordringerne med regler og processerne ved Chromebook blev gennemgået.

 

2. Julefrokost (45 min/D) v.alle

 

3. Julefrokost og Børne- og ungepolitikken (15 min/B) v. Per Udesen
Vi skal lave en udtalelse om Børne- og ungepolitikken. Per har lavet et udkast som han gennemgår

 

4. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne.

 • Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
 • Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020

Toiletter - Status

Cykelskur - Status

Evaluering af madordningen - Status
 

 

5. Værdier for fællesskabet(værdisæt) og ordensregler (30 min.) bilag 1, v. Per Udesen
Skolebestyrelsen, elevråd og medarbejdere har drøftet vedhæftede udkast til ordensregler for Skovlunde Skole. Der er tilbagemelding fra elevråd og fra Skolens MED-udvalg. Skolebestyrelsen kan på den baggrund fastlægge skolens ordensregler og værdisæt.

    

6. Proces ved skader på udleverede Chromebook (10 min/B) v. Per Udesen
Ledelsen forslag til ændring af processen ved skader på udleverede Chromebook

 

7. Drøftelse af skoleudvikling på Skovlunde Skole (20 min/D), v. alle
Vi skal drøfte, hvordan vi kan komme ind i arbejdsgrupper omkring projektering etc. i rette tid og med den rette repræsentation, så vi får skabt involvering og ejerskab og ikke mindst overblik over processen. Skolens ledelse kontakter forvaltningen for at høre til status på processen.

 

8. Principper til tilsyn (10 min/B), v. Alle
Vi skal se hvilke principper vi ønsker at føre tilsyn med i det nye år.

 

9. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

 • Kontaktforældremøde

 

Referat af møde 24. november 2022

Referat  

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24/11 – 2022

Kl. 17:00-19:00 på Afdeling Rosenlund

 

Der vil være en variation af pizzaer  

 

Inviterede: 

 Forældrerepræsentanter:

René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann  Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,  Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

Forældresuppleanter:       

ingen

Elevrepræsentanter:        

Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e

Medarbejderrepræsentanter: 

Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.

Ledelsesrepræsentanter:  

Per Udesen, Nana H. Walbum. 

Politisk repræsentant:      

Peter Als.

 

Afbud:   Kim A. Rasmussen, Nana H. Walbum, Sandra, Tina Persson, Louise 9.b, Marius 7.e

Ordstyrer: René Jensen

Pædagogisk leder Laura Høgsbro deltog i hele mødet og blev præsenteret samt præsenterede evaluering af miniby 2022.

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst: 

 • Som næstformand afviklede Mads mødet.
 • Arbejdsdagen blev lørdag d.14.januar 10.00 – 15.00
 • Forretningsorden blev godkendt to bestyrelsesmøder i træk og er dermed godkendt.
 • Budgettet for 2023 er godkendt og der er afsat 66 mio. kr for de kommende 4 år til realisering af flytning af Familiehuset og flytning og udbygningsplaner for OI og Skovlunde Skole afd. Lundebjerg.

Kommunalbestyrelsen v Peter Als inviterede til inddragelse af skolebestyrelsen og skolens medarbejdere og elever.

 • Status på toiletter på afd. Lundebjerg? (For nemme at åbne, Mindre hygiejniske, for få toiletter)
 • Medarbejdes proces for skoleudviklingen og hensynet til principperne: nærhedshensyn, aldershensyn, fordelingshensyn, økonomisk hensyn.

 

2. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne 

Skrivelse om ordensregler fra elevrådet er forelagt i skolebestyrelsen. Skoleledelsen kan følge elevrådets anbefalinger og overvejelser om udgangstilladelse.

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne. 

 • Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
 • Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020

Toiletter - Status

Cykelskur - Status

Evaluering af madordningen - Status

 

3. Evaluering af Miniby 2022(15 min/O), v. Laura Høgsbro

Præsentation af Laura Høgsbro pædagogisk leder Afdeling Lundebjerg. Der har været gennemført opsamling blandt eleverne og blandt medarbejdere.

 

Laura H. gennemgik en evaluering med fokus på elevernes oplevelse og erfaringer fra minibyen. Eleverne er generelt tilfredse med minibykonceptet – med indflydelse, med opgavernes fordeling, med kendskab til nye/nye venskaber etc. Ca 80% ønsker at der gennemføres miniby igen. Det har været læring på andre måder. Medarbejderne har også evalueret.

 

Der var stor ros til Laura for fremlæggelsen og lærernes efterbehandling af miniby.

 

Bilag vedlagt referatet.

 

4. Udlån af udstyr samt overholdelsen af GDPR og EU-lovgivning  

(15 min/D) se tidligere bilag, v. René Jensen

Udlån af skolens udstyr til eleverne. Processerne for beskadigelse af skolens udstyr, overholdelsen af GDPR i skolerne, overholdelsen af EU-lovgivning samt generel retorik herom.

 

René Jensen orienterede indledningsvist om, at der gennem årene har været henvendelser angående processen hvor IT-Mikkel står som den dømmende kraft om erstatning ifm. skolens udleverede Chromebooks i modsætning til almindelige processer ved erstatning på skolen. Børn skal ikke betale. Skolen udleverer Chromebook og har dermed erstatningsansvaret ved hændelige uheld.

Rene Jensen ønsker, at vi gennemgår processerne.

René Jensen orienterede yderligere om udfordringen ved Chromebook ifm. GDPR-lovgivningen og forældrenes/børnenes manglende inddragelse/mulighed for indsigt i egne data, samt EU- Schems II dommen hvor lagring af elevernes produktioner herunder opgaver, noter, film/videoer i Googles Cloud er placeret i USA under amerikansk lovgivning, ser ud til at stride mod Schrems II. Hvorfor Datatilsynet undersøger sagen.

 

Per Udesen understregede, at Ballerup Kommune overholder de gældende retningslinjer. Ballerup Kommune blev hidkaldt, da Helsingør Kommune var i bekneb mht. datalovgivningen.

Skovlunde Skole kan ændre processen, så vi udarbejder en sindethedsskrivelse om et muligt erstat-ningsansvar, som sendes til forældrene, som har erstatningsansvaret, og som derfor kan fremlægge deres udlægning af forløbet, inden en endelig beslutning bliver taget af skolens ledelse.

Skovlunde Skole søger dialogen med forældrene inden en afgørelse, idet skolen træffer en myndig-hedsafgørelse.

Skolens ledelse undersøger, hvilken praksis og hvilken praksisbeskrivelse som findes andre steder.

 

5. Fortsat drøftelse af skoleudvikling på Skovlunde Skole (30 min/D), v. alle

På baggrund af opsamling fra proces med medarbejdere, den kommunale prioritering af 66 mio. kr. over de kommende 4 år frem til 2026 til henholdsvis flytning af Familiehuset til den gamle Parkskole i Ballerup, flytning af Ordblindeinstituttet (OI) til den gamle Skovlunde Skole på Torvevej og etablering af et tredje spor på afdeling Lundebjerg.

Vi skal drøfte, hvordan vi kan komme ind i arbejdsgrupper omkring projektering etc. i rette tid og med den rette repræsentation, så vi får skabt involvering og ejerskab og ikke mindst overblik over processen. Skolens ledelse kontakter forvaltningen for at høre til status på processen.

 

Punktet genoptages på mødet i december og på arbejdslørdagen d. 14.01.2023.

Skoleforum har fået de seneste skoleprognoser fra forvaltningen – som er politisk behandlet. De fremlagte data svarer i udgangspunkt til dem, vi har drøftet på baggrund af i skolebestyrelsen.

 

6. Værdier for fællesskabet(værdisæt) og ordensregler (25 min.) bilag 1, v. Per Udesen

Skolebestyrelsen, elevråd og medarbejdere har drøftet vedhæftede udkast til ordensregler for Skovlunde Skole. Der er tilbagemelding fra elevråd og fra Skolens MED-udvalg. Skolebestyrelsen kan på den baggrund fastlægge skolens ordensregler og værdisæt.

 

Per Udesen fremlagde 3 punkter af væsentlig betydning for de nye ordensregler:

 • Udgangstilladelse – hvor elevråd og medarbejdere ser forskelligt på spørgsmålet om udgangs-tilladelse
 • Badning efter idræt – skolens idtrætsfagudvalg har fremlagt forslag
 • Håndtering af devices – fordrer en yderligere drøftelse

 

Drøftelsen fortsætter i bestyrelsens næste møde mhp. at træffe en beslutning.

 

7. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

Skolefoto: Vi fortsætter med det nuværende fotofirma og fotograf.

Kontaktforældremøde

Dagsorden til møde 24. november 2022

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24/11 – 2022

Kl. 17:00-19:00 på Afdeling Rosenlund

 

Der vil være en variation af pizzaer

 

Inviterede:

Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

 

Forældresuppleanter:                       ingen

Elevrepræsentanter:                         Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e

Medarbejderrepræsentanter:             Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.

Ledelsesrepræsentanter:                   Per Udesen, Nana H. Walbum.

Politisk repræsentant:                       Peter Als.

 

Afbud

 

Ordstyrer: René Jensen 

 

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Som næstformand afviklede Mads mødet.
 • Arbejdsdagen blev udskudt til 2023. Resultatet af den nye Doodle peger på lørdag d.14.januar.
 • Forretningsorden blev godkendt to bestyrelsesmøder i træk og er dermed godkendt.
 • Budgettet for 2023 er godkendt og der er afsat 66 mio. kr for de kommende 4 år til realisering af flytning af Familiehuset og flytning og udbygningsplaner for OI og Skovlunde Skole afd. Lundebjerg.
 • Kommunalbestyrelsen v Peter Als inviterede til inddragelse af skolebestyrelsen og skolens medarbejdere og elever.
 • Status på toiletter på afd. Lundebjerg? (For nemme at åbne, Mindre hygiejniske, for få toiletter)
 • Medarbejdes proces for skoleudviklingen og hensynet til principperne: nærhedshensyn, aldershensyn, fordelingshensyn, økonomisk hensyn.

 

2. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne
 

 

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 

Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne.

 • Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
 • Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020

 

Toiletter - Status

Cykelskur - Status

Evaluering af madordningen - Status

 

3. Evaluering af Miniby 2022(15 min/O), v. Laura Høgsbro

 

Præsentation af Laura Høgsbro pædagogisk leder Afdeling Lundebjerg.

 

Der har været gennemført opsamling blandt eleverne og blandt medarbejdere.

 

4. Udlån af udstyr samt overholdelsen af GDPR og EU-lovgivning (15 min/D) se tidligere bilag, v. René Jensen

 

Udlån af skolens udstyr til eleverne. Processerne for beskadigelse af skolens udstyr, overholdelsen af GDPR i skolerne, overholdelsen af EU-lovgivning samt generel retorik herom.

 

5. Fortsat drøftelse af skoleudvikling på Skovlunde Skole (30 min/D), v. alle

 

På baggrund af opsamling fra proces med medarbejdere, den kommunale prioritering af 66 mio. kr. over de kommende 4 år frem til 2026 til henholdsvis flytning af Familiehuset til den gamle Parkskole i Ballerup, flytning af Ordblindeinstituttet (OI) til den gamle Skovlunde Skole på Torvevej og etablering af et tredje spor på afdeling Lundebjerg.

 

Vi skal drøfte, hvordan vi kan komme ind i arbejdsgrupper omkring projektering etc. i rette tid og med den rette repræsentation, så vi får skabt involvering og ejerskab og ikke mindst overblik over processen. Skolens ledelse kontakter forvaltningen for at høre til status på processen.

 

6. Værdier for fællesskabet(værdisæt) og ordensregler (25 min.) bilag 1, v. Per Udesen

 

Skolebestyrelsen, elevråd og medarbejdere har drøftet vedhæftede udkast til ordensregler for Skovlunde Skole. Der er tilbagemelding fra elevråd og fra Skolens MED-udvalg.

 

Skolebestyrelsen kan på den baggrund fastlægge skolens ordensregler og værdisæt.

 

7. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

 • Skolefoto

 • Kontaktforældremøde

Prioriteringsliste

 

Referat af møde 25. oktober 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25.10.2022 kl. 18.30 -20.30 på Afdeling Lundebjerg

Der vil være lidt sødt og frugt – men vi har spist hjemmefra
 
Inviterede: 
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann 
Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, 
Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

Forældresuppleanter:         ingen
Elevrepræsentanter:         Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e
Medarbejderrepræsentanter:     Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter:         Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant:         Peter Als.

Afbud:  Rene Jensen, Frederik 8.e, Marius 7.e

Ordstyrer: René Jensen 

1.    Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Formand: René, Næstformand:Mads, 
•    Skolebestyrelsens arbejdsdag Opgørelse og resultat af doodle: https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa 
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at processen med skoleudvikling på Skovlunde Skole igangsættes med et ekstra spor på Afdeling Lundebjerg frem mod 2026
udskyder skolebestyrelsen derfor sin arbejdsdag til begyndelsen af 2023.
Skolens ledelse lægger forslag frem til mulige dage for januar og februar. 
Bestyrelsens med- lemmer bedes svare senest søndag aften d. 30.10.2022.

2.   Gennemgang og endelig godkendelse af forretningsorden 15 min.
      Forretningsordenen blev godkendt.

3.    Gennemgang af det vedtagne budget for Ballerup Kommune med fokus på skoleområdet. 10 min. ved Per Udesen.
      Kommunalbestyrelsen har vedtaget et budget for 2023 og overslagsårene med fokus på at bevare servicen inden for almenområdet og begrænse specialområdets vækst.
      Der er centrale besparelser på 13 mio. kr. og en besparelse på alle kommunale indkøb på 10 mio. kr. Skovlunde Skole vil blive omfattet med sin del af indkøbsbesparelsen. Der er afsat 66 mio. kr. for de kommende 4 år til realisering af udbygningsplaner for ord-
      blindeinstituttet(OI), Skovlunde Skole Afd. Lundebjerg og Familiehuset.
      Planen for anvendelsen af de 66 mio. kr. genoptages i mødet i november med henblik på, at Skolen får etableret et godt samarbejde med OI og forvaltningen omkring den fremadrettede proces, og at der sikres god indflydelse på den mere konkrete udformning.
      Kommunalbestyrelsen v Peter Als inviterede til inddragelse af skolebestyrelsen og skolens medarbejdere og elever, herunder også mulighed for at komme med input til de foreløbige planer og skitser. Og at skolebestyrelsen så det som en god ting at engagere sig allerede nu for        at bidrage til den bedste og mest involverende proces for alle.

4.   Tilsyn af toiletter og garderobe på Afdeling Lundebjerg(20 min)
      Tilsyn af garderoberne mht. plads og ordentlighed, samt tilsyn af toiletterne mht. hygiejne, antal og tryghed for ikke at blive åbnet. 
      Skolebestyrelsen gennemførte en runde fra kælder til kvist, så på toiletter, garderober, klasselokaler og faglokaler

5.    Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne 
       Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
       Elevrådet har ikke nået at holde møde - næste møde ligger i den kommende uge og omfatter evaluering af madordning og ordensregler, og miniby.

6.    Tilbagemelding fra drøftelser i medarbejdergruppen om skoleudvikling 35 min ved skolens ledelse
       Skolens ledelse gennemgik hovedtrækkene fra drøftelserne med skolens medarbejdere. Det har været en kompliceret proces med mange forskellige perspektiver. Oplægget danner udgangspunkt for drøftelsen i det kommende bestyrelsesmøde, hvor det videre arbejde også             skal drøftes. bilag vedlagt.

7.    Faste punkter (5 min). 
        a.    Principper  

8.    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
       a.    Chrome book
       b.    Skolefoto

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 25. oktober 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25.10.2022 kl. 18.30 -20.30 på Afdeling Lundebjerg

Der vil være lidt sødt og frugt – men vi har spist hjemmefra
 
Inviterede: 
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann 
Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, 
Mette S. Nielsen og Signe Andersen.

Forældresuppleanter:         ingen
Elevrepræsentanter:         Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e
Medarbejderrepræsentanter:     Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter:         Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant:         Peter Als.

Afbud:  Rene Jensen, Frederik 8.e, Marius 7.e

Ordstyrer: René Jensen 

1.    Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
       Opfølgning fra sidst:

 • Formand: René Jensen, Næstformand Mads Christensen,
 • Skolebestyrelsens arbejdsdag Opgørelse og resultat af doodle: https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa
 • Forældrearrangementer for 9.klassetrin i forbindelse med Gallfest, Sidste Skoledag og dimission.

2.   Gennemgang og endelig godkendelse af forretningsorden 15 min.

3.    Gennemgang af det vedtagne budget for Ballerup Kommune med fokus på skoleområdet. 10 min. ved Per Udesen.       

4.   Tilsyn af toiletter og garderobe på Afdeling Lundebjerg(20 min)
       Tilsyn af garderoberne mht. plads og ordentlighed, samt tilsyn af toiletterne mht. hygiejne, antal og tryghed for ikke at blive åbnet.

5.    Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne 
       Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

6.    Tilbagemelding fra drøftelser i medarbejdergruppen om skoleudvikling 35 min ved skolens ledelse
        Vi foreslår, at vi tager en indledende drøftelse og en opfølgende drøftelse i novembermødet.

7.    Faste punkter (5 min). 
        a.    Principper  

8.    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
       a.    Chrome book
       b.    Skolefoto

Prioriteringsliste

Referat af møde 28. september 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9 – 2022 Kl. 17:00-19:30 på Afdeling Rosenlund

Der vil være en variation af pizzaer

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann  Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,  Mette S. Nielsen og Signe Andersen
Forældresuppleanter:
Elevrepræsentanter: Frederik 8.e, Louise 9.b, Rebekka
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Christine Skovgaard, Trine Ø. Taylor, Peter Als
Ordstyrer: René Jensen

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Formand: René, Næstformand:Mads, Ansættelsesudvalg: Ann Dorte, Sandra, Mette
 • Skoleforum: René, Sandra, Økonomiudvalg: Johnny, Ann Dorte og Mads 
 • Skolebestyrelsens arbejdsdag: https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa Doodlen genudsendes 
 • Ledelsens gennemgang af lokalerne med forvaltningen.
 • Er der væsentlige ændringer på data af afgangseksamen for skoleåret 2021/2022. Sidste data var midlertidige.
 • Evaluering af Miniby fremlægges i november sammen med præsentation af den nye pædagogiske leder Laura Høgsbro (Lundebjerg mellemtrin)
 • Møde for kommende børnehaveklasser flyttes fra Afdeling Lundebjerg til Afdeling Rosenlund grundet at det forventede deltagertal overstiger 140. Vi forventer 7 – 8 børnehaveklasser 2023 mod 6 i 2022.

2. Energikrisen – og håndtering af kommunalbestyrelsens beslutninger for kommunens skoler (10 min/O), v. Per Udesen

Skolens ledelse orienterer om beslutning og om kommunikationen til elever og forældre.

Ballerup Kommune har fastlagt, at der skal være 19 gr. i almindelige undervisningslokaler, 18 gr. i idrætslokaler. Temperaruren i svømmehallen fastholdes som nu. I skumringen slukkes/dæmpes vejbelysningen – så husk cykellygter, gålygter og evt. trafikveste.

3. Tilbagemelding fra Skoleforum (15 min/O), v. Per Udesen 
Ny Børne- og Ungepolitik – Der er igangsat en proces for en ny Børne- og Ungepolitik. Skoleforum har været involveret.

I Skoleforum blev der gennemgået processen for en ny Børne- og ungepolitik. Der er nedsat en redaktionsgruppe, som kritisk gennemgår og reviderer den nuværende med det fokus, at opdatere den, gøre den kortere, mere læsevenlig og overskuelig. Børne- og ungepolitikken vil senere blive sendt i høring.

Ballerup Kommune har udarbejdet en vejledning til håndtering af ”Mellemformer” – det er lokale tilbud på de enkelte skoler, hvor elever i kortere perioder kan modtage undervisning på skolen, i tilknytning til klassen men under særlige vilkår, som forældrene er indforstået med.
Vejledningen sendes ud med referatet.

4. Tilsyn af toiletter og garderobe (20 min)
Tilsyn af garderoberne mht. plads og ordentlighed, samt tilsyn af toiletterne mht. hygiejne, antal og tryghed for ikke at blive åbnet. Eventuelt afprøvning.

Skolebestyrelsen gennemførte en runde på Afdeling Rosenlund mhp. toiletter, badeforhold - en lignende runde gennemføres på Afdeling Lundebjerg ved næste møde.
Derefter rettes en henvendelse til politisk niveau – enten til Børne- og Skoleudvalget eller til hele kommunalbestyrelsen.

5. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input. 

a. Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne.

 • Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
 • Elevrådet kontakter Ballerup Fælleselevråd for at få fat i de data om luftudskiftning og iltindhold i luften i klasselokalerne.
 • Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020

b. Toiletter

 • For nemme at åbne
 • Mindre hygiejniske
 • For få toiletter.

Der er behov for, at der laves en række driftwebsager på nogle af de toiletter og badeforhold, som eleverne finder utilfredsstillende. Elevrådet laver en runde og kontakter administrativ leder Kristine F. Jürs.

c. Cykelskur Der mangler bedre forhold for cykelparkering – særligt på afdeling Lundebjerg. Der er ikke mulighed for fastlåsning til stativer etc.

d.Evaluering af madordningen

6. Skolestrukturen og planer for skolen (30 min), Bilag 1 og 2, v. Per, René og Christine

Skolens ledelse tager sammen med en gruppe medarbejdere på to-dages skoleudviklingsforløb torsdag d. 29.09. og fredag d. 30.09.2022 for at indkredse forskellige udfordringer for de kommende års skoleudvikling. De to dage lægger op til et personalemøde d. 11.10.2002, hvorefter skoleledelsen fremlægger med en række overvejelser og anbefalinger for skolebestyrelsen i oktober eller novembermødet.

7. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden (10 min/B), v. René Jensen Efter en konstituering skal forretningsorden godkendelse ved 2 møder.
Gennemlæs vedtægterne og vurder om der ønskes ændringer
Forretningsordenen blev godkendt og genoptages på næste møde.

8. Fastlæggelse af arbejdsdag og emner (10 min/D), v. René Jensen
Udfyld Doodlen og sende eller nævn gerne nogle emner til formanden(nemt@huske.dk) som vil samle dem til arbejdsdage:
https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa 
Der bliver udsendt en fornyet doodle med flere datoer ind i oktober og november mht. arbejdsdag.

9. Faste punkter (25 min). a. Principper (10 min) Ordensreglerne (10 min/B)
Gennemgang af ordensreglerne og beslutning om bl.a. mobil/digitalmedie og badvask https://skovlundeskole.dk/principper-og-retningslinjer-skovlundeskole#he...
Der er udarbejdet kommentarer fra elevrådet og fra forældre i skolebestyrelsen til nyformuleringer etc. Der skal udarbejdes en procesplan for implementering af nye ordensregler.

Økonomi (15 min), v. Per Udesen 
Budget 2023 – Gennemgang og Drøftelse af borgmesterens budgetforslag efter høring af direktionens budgetudkast – Skolens ledelse orienterer 
Der er ikke fremlagt et samlet budgetforslag fra politisk side endnu. Der er pågående forhandlinger mellem kommunalbestyrelsens politiske partier.
For skoleområdet er der særligt opmærksomhed på budgetreduktioner inden for inklu-sionspuljen, reduktion i rengøring(hovedrengøring), reduktion af rengøring toiletter(frokost rengøring bortfalder), reduktion i resurser til 0. klasser i BFO,, reduktion i ledelsesbesæt-ning.
Skolens ledelse gennemgår skolens budget og regnskab, så det er bedst muligt opdateret, og så forskellige konti er bedst muligt afstemt mht. på årsregnskabet medio januar 2023. 

10. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
a.Chrome book
Vi behandler punktet på et kommende møde.
b.Skolefoto
Vi drøfter senere på året, om vi skal fastholde nuværende fotograf eller finde andet tidspunkt.

 • Hvem ønsker er indgå i udarbejdelsen af et evalueringsskema? Oplæg til et spørgeskema
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7G0tXLvkMkWluCdj7ojOD iV7JOZd3jZJnHe1tQLSFbxUOTYyV0laSTNKQ0pTMzkyTEkxTUk1OVdYTi4u
  Måske man kan arbejde med resultaterne i matematik(r2) og dansk (analyse)
  Skoleledelsen deltager sammen med elevrådet i at udforme et spørgeskema om madens kvalitet, emballage etc.
  De store klasser har ikke tilstrækkelige udearealer. Dette gælder både Afdeling Lundebjerg og Afdeling Rosenlund
  Vi har behov for drøftelse om, hvordan vi får passet på de ting, som er indkøbt, så de får en længere levetid.
  Hvordan skaber vi en god kultur omkring bevarelse af skolens inventar etc ?
  Kunne vi lave et projekt ”Her passer vi på vor skole og på vores ting”
  • a. Program for skoleudviklingsgruppens to arbejdsdage (Bilag 1)
  • b. Skolens klasselokaler (Bilag 2), v. René Jensen
  • c. Udnyttelse af arealer, v. Christine Skovgaard

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 28. september 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9 – 2022 Kl. 17:00-19:30 på Afdeling Rosenlund

Der vil være en variation af pizzaer

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann
Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,
Mette S. Nielsen og Signe Andersen.
Forældresuppleanter: ingen
Elevrepræsentanter: Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1. Meddelelser og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Formand: René, Næstformand:Mads, Ansættelsesudvalg: Ann Dorte, Sandra, Mette
Skoleforum: René, Sandra, Økonomiudvalg: Johnny, Ann Dorte og Mads
 Skolebestyrelsens arbejdsdag: https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa
 Ledelsens gennemgang af lokalerne med forvaltningen.
 Er der væsentlige ændringer på data af afgangseksamen for skoleåret 2021/2022. Sidste
data var midlertidige.
 Evaluering af Miniby fremlægges i november sammen med præsentation af den nye
pædagogiske leder Laura Høgsbro (Lundebjerg mellemtrin)
 Møde for kommende børnehaveklasser flyttes fra Afdeling Lundebjerg til Afdeling Rosenlund
grundet at det forventede deltagertal overstiger 140.
Vi forventer 7 – 8 børnehaveklasser 2023 mod 6 i 2022.

2. Energikrisen – og håndtering af kommunalbestyrelsens beslutninger for kommunens skoler (10 min/O), v. Per Udesen
Skolens ledelse orienterer om beslutning og om kommunikationen til elever og forældre.

3. Tilbagemelding fra Skoleforum (15 min/O), v. Per Udesen
Ny Børne- og Ungepolitik – Der er igangsat en proces for en ny Børne- og Ungepolitik. Skoleforum
har været involveret.

4. Tilsyn af toiletter og garderobe (20 min)
Tilsyn af garderoberne mht. plads og ordentlighed, samt tilsyn af toiletterne mht. hygiejne, antal
og tryghed for ikke at blive åbnet. Eventuelt afprøvning.

5. Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt
eventuelle input.
a. Aircondition – Bedre udluftning i lokalerne.
i. Har elevrådet fået resultaterne fra deres undersøgelse
ii. Hvordan passer målingerne med kommunens målinger i 2020
b. Toiletter
i. For nemme at åbne
ii. Mindre hygiejniske
iii. For få toiletter.
c. Cykelskur
d. Evaluering af madordningen
i. Hvem ønsker er indgå i udarbejdelsen af et evalueringsskema?
Oplæg til et spørgeskema
Måske man kan arbejde med resultaterne i matematik(r2) og dansk (analyse)

6. Skolestrukturen og planer for skolen (30 min), Bilag 1 og 2, v. Per, René og Christine
a. Program for skoleudviklingsgruppens to arbejdsdage (Bilag 1)
b. Skolens klasselokaler (Bilag 2), v. René Jensen
c. Udnyttelse af arealer, v. Christine Skovgaard

7. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden (10 min/B), v. René Jensen
Efter en konstituering skal forretningsorden godkendelse ved 2 møder.
Gennemlæs vedtægterne og vurder om der ønskes ændringer

8. Fastlæggelse af arbejdsdag og emner (10 min/D), v. René Jensen
Udfyld Doodlen og sende eller nævn gerne nogle emner til formanden(nemt@huske.dk) som vil
samle dem til arbejdsdage:
https://doodle.com/meeting/participate/id/epQPAVQa

9. Faste punkter (25 min).
a. Principper (10 min) Ordensreglerne (10 min/B)
Gennemgang af ordensreglerne og beslutning om bl.a. mobil/digitalmedie og badvask
Principper og retningslinjer for Skovlunde Skole
b. Økonomi (15 min), v. Per Udesen
Budget 2023 – Gennemgang og Drøftelse af borgmesterens budgetforslag efter høring af
direktionens budgetudkast – Skolens ledelse orienterer

10. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
a. Chrome book
b. Skolefoto

Prioriteringsliste

Referat af møde 30. august 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30/8 – 2022 Kl. 18:30-20:30 på Afdeling Lundebjerg

Inviterede: 
Forældrerepræsentanter:          René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe Andersen.
Forældresuppleanter:                Ingen
Elevrepræsentanter:                  Frederik 8.e, Louise 9.b, Marius 7.e
Medarbejderrepræsentanter:     Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter:          Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant:               Peter Als.

Afbud:  Louise Rødkilde, Johnny Hejdemann, Kim A. Rasmussen, Peter Als
Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og konstituering i skolebestyrelsen
Valg af formand:           Rene Jensen blev genvalgt for 2 år.
Valg af næstformand:   Mads Kristensen blev valgt for 2 år
Ansættelsesudvalg:      Ann Dorte G. Davidsen, Sandra S. Nøddebo, Mette S. Nielsen
Skoleforum:                  Rene Jensen, Sandra S. Nøddebo
Økonomiudvalg:           Johnny Hejdemann, Ann Dorte G. Davidsen, Mads Kristensen

2)    Meddelelser og opfølgning fra sidst (min./O) v. René Jensen

a.    Skolens ordensregler – høring blandt skolens medarbejdere og elever. Proces færdig primo november. Skolen har umiddelbart 3 afsæt – udgangsordning for alle 7. - 9. klasse, omklædning i forbindelse med idræt, håndtering af devices.
b.    Skolen vender tilbage med kvalificerede bud på udviklingsmuligheder for Skovlunde Skole efter skolens efterårsferie.
c.    Souschef Nana H. Walbum præsenterede skolens nye mulepose, samt arbejdsgrundlaget for medarbejderne. Der arbejdes med visuel identitet
d.    Skolens deltagelse i fælleskommunale idrætsdage
e.    Garderober i indskolingen på Afd. Lundebjerg – status og mulighed for forbedring, 
f.    Status på skoleårets start 2022/2023  
Skolens ledelse orienterede om følgende emner:
-    aktuelt elevtal. Vi har afgivet nogle elever op mod sommeren men har pt. fuld fart på indskrivning alene i august 20 – 22 elever er skrevet ind – en del som er flyttet ind i distriktet men også en del, som søger fra andre distrikter/kommuner.
-    personaleseminar i uge 31 – Fokus PILOTtorsdage 2.0 faglige/tværfaglige muligheder, kommunikation om PILOT til elever og forældre med tydeligere mål for forløb etc., styrke samarbejdsrela-tioner,
-    personalesituation – rekruttering – en udfordring i hele Ballerup Kommune
-    nye i ledelsen Laura Høgsbro mellemtrinnet på Afdeling Lundebjerg,
-    Budget på næste bestyrelsesmøde – formøde i budgetudvalget 12.09.2022-17.30 – 18.00 ?
-    skolens ledelse er i gang med en fornyet lokalegennemgang med forvaltningen.

3)    Planlægning af dette mødeårs emner – herunder fastlæggelse af arbejdsdag
Punktet genoptages i næste møde ultimo september. Rene Jensen sender en doodle ud med forslag til datoer og tidsrummet 09.00 – 15.00

4)    Budget 2023 – Skolebestyrelsens udtalelse til budget for Ballerup Kommune for budgetåret 2023 og overslagsårene – budgetforslaget offentliggøres 24.08.2022
Formanden bemyndiges til på baggrund af skolebestyrelsens drøftelse at udarbejde udtalelse til budgettet, som lægges på høringsportalen.

5)    Udtalelse om velfærdsaftaler – se bilag

Det er en meget kompleks proces, som måske bør bringes ind i Skoleforum. Vi skal vægte ønsket om frihed i forhold til det medfølgende ansvar. Vi skal ikke søge ”hovsa”ændringer. 

6)    Kort status på folkeskolens afgangseksamen mv. for skoleåret 2021/2022 ved Per Udesen 
Skoleledelsen gennemgik de foreløbige data – og lovede en opfølgning, når de endelige data fra UVM. kommer.

7)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Der er behov for bedre udluftning i klasserne, toiletterne kan lukkes op udefra – kan der findes en løsning på dette, antallet toiletter er for småt på Afdeling Lundebjerg 6. klasser til 3 toiletter, på Afd. Lundebjerg er der af og til cykeltyveri, elevrådet kunne tænke sig koldere drikkevand. 
    Elevrådet valgte repræsentanter til Ballerup Fælleselevråd.
    Skal vi evaluere madordningen – med Sundskolemad? Kvalitet, pris, leveringssikkerhed, emballageforbrug, næringskorrekthed etc.

8)    Faste punkter (15 min). 

 1. Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper – Skolens ordensregler 

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 30. august 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30/8 – 2022 Kl. 18:30-20:30 på Afdeling Lundebjerg

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Johnny Hejdemann
Jensen, Christine Skovgaard, Sandra Schødt Nøddebo, Mads Kristensen,
Mette S. Nielsen og Signe Andersen.
Forældresuppleanter:
Elevrepræsentanter:
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og konstituering i skolebestyrelsen

2) Meddelelser og opfølgning fra sidst (min./O) v. René Jensen
a. Skolens ordensregler – høring blandt skolens medarbejdere og elever.
Proces færdig primo november
b.
c.
d.

3) Planlægning af dette mødeårs emner – herunder fastlæggelse af arbejdsdag

4) Budget 2023 – Skolebestyrelsens udtalelse til budget for Ballerup Kommune for budgetåret 2023 og overslagsårene – budgetforslaget offentliggøres 24.08.2022

5) Udtalelse om velfærdsaftaler – se bilag

6) Kort status på folkeskolens afgangseksamen mv. for skoleåret 2021/2022 ved Per Udesen

7) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

8) Faste punkter (15 min).
1) Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper – Skolens ordensregler

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Referat af møde 14. juni 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14/6 – 2022 Kl. 17:00-20:00 på Afdeling Rosenlund

Der bestilles sommermiddag til bestyrelsen – så giv gerne besked om deltagelse senest mandag morgen kl 09.00 på mail til Per Udesen.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
De nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer var inviteret. Mads Kristensen, Mette S. Nielsen og Signe
Andersen.
Johnny Hejdemann deltog fra ca. 18.00 og Sandra S. Nøddebo deltog fra ca. 17.45.
Afbud: Peter Als, Rannva Joenssen, elevrepræsentanterne,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
a. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer – formand Rene Jensen
b. Opsamling på klassedannelse for kommende 7. klassetrin
c. status på ansættelse af ny leder til mellemtrinet på Afdeling Lundebjerg
Rene Jensen takkede Nicolai Larsen for hans deltagelse i skolebestyrelsen gennem ca. 4 år.
Skolebestyrelsen gav Rannva Joenssen og Nicolai Larsen en buket blomster og en pæn tak for indsatsen gennem årene i skoleebestyrelsen.
Rene Jensen bød velkommen til de nye medlemmer:
Mads Kristensen og Mette S. Nielsen.
Signe Andersen havde forfald.

2) Kort orientering om forløb med inddragelse af medarbejdere mht. tilbagemelding fra skolens MEDudvalg på processen om afklaring af fremtidig skoleudvikling/skolekapacitet ved distriktsskoleleder Per Udesen
Skolens ledelse orienterede omkring planen for inddragelse af skolens medarbejdere i udviklingen af forskellige scenarier for skolens udvikling.
Skolen vender tilbage med et nuanceret sæt anbefalinger i forbindelse med skolens efterårsferie.
Skolebestyrelsen kan inddrage de pædagogiske betragtninger i oplæg til vore politikkere i Børneog Skoleudvalget.

3) Kort orientering om udvikling af Skovlunde skoles grundfortælling/arbejdsgrundlag og arbejdet med logo etc. og de videre planer ved souschef Nana H. Walbum
Processen frem mod et nyt logo blev gennemgået, og det nye logo bliver taget i brug pr. 01.08.2022.
Skolen skaber en slags visuel identitet, så tilhørsforholdet til Skovlunde Skole er tydligt. der udarbejdes en forældrefolder i løbet af efteråret.

4) Udkast til skolebestyrelsens mødeplan for det kommende skoleår – herunder forslag til arbejdsdag(e) for skolebestyrelsen – se bilag (10min.D) v. Rene Jensen
Mødeplanen lægges i Aula med virkning fra 1. august 2022

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

6) Faste punkter (15 min).
1) Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper
Skolebestyrelsen behandler skolens ordensregler i mødet i august måned - igangsætter en drøftelse
og ønsker tilbagemelding fra skolens medarbejdere, elever og ledelse.

7) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
Der er kommet en forældrehenvendelse angående garderobeplads i indskolingen på Afdeling Lundebjerg.
Skolens ledelse undersøger muligheder og vender tilbage.

Hvorfor deltager alle skolens klasser ikke i fælleskommunale idrætsdage?
Skolen er ved at genoplive en række traditioner efter corona-nedlukningen. Vi tager det med i planlægningen af det kommende skoleår – så der er en samlet vurdering af ”eksterne” aktiviteter på og for skolen.

Skolebestyrelsen drøftede, hvordan forældrene bredt kan inddrages mere i arbejdet i og omkring skolebestyrelsens arbejde.
Punktet drøftet også i de kommende møder.

Skoleleder Per Udesen orienterede om ukrainske flygtninge i Ballerup Kommune.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 14. juni 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14/6 – 2022 kl. 17:00-20:00 på Afdeling Rosenlund

Der bestilles sommermiddag til bestyrelsen – så giv gerne besked om deltagelse senest mandag morgen kl 09.00 på mail til Per Udesen.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny
Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
a. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer – formand Rene Jensen
b. Opsamling på klassedannelse for kommende 7. klassetrin
c. status på ansættelse af ny leder til mellemtrinet på Afdeling Lundebjerg

2) Kort orientering om forløb med inddragelse af medarbejdere mht. tilbagemelding fra skolens MEDudvalg på processen om afklaring af fremtidig skoleudvikling/skolekapacitet, v. distriktsskoleleder Per Udesen

3) Kort orientering om udvikling af Skovlunde skoles grundfortælling/arbejdsgrundlag og arbejdet med logo etc. og de videre planer, v. souschef Nana H. Walbum

4) Udkast til skolebestyrelsens mødeplan for det kommende skoleår – herunder forslag til arbejdsdag(e) for skolebestyrelsen – se bilag (10min.D) v. Rene Jensen

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

6) Faste punkter (15 min).

 1. Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper

7) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

8) Afsked med skolebestyrelsesmedlemmer og middag

Prioriteringsliste

Referat af møde 24. maj 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 24/5 – 2022  kl. 18:30-21:00 på Afdeling Lundebjerg

Der bestilles som sædvanligt pizzaer i forskellige afskygninger.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny  
Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo  Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen  
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a  
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.  Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:   Rene Jensen,  
Ordstyrer: Nicolai Larsen,  

1) Velkommen og opfølgning fra sidst  (10 min./O) v. René Jensen Opfølgning fra sidst:
a. det videre arbejde med skolens profil(Nana H. Walbum)  
Nana H. Walbum orienterede om høring af medarbejdergrupperne omkring ”skolens arbejdsgrundlag”. 
Der skal afsættes tid i efterårets møder til drøftelse af forældrefolder. 
 
1. a
Præsentation af Kien Mikkelsen –leder af BFO Skovlunde 
Præsentation af Nina Thinggaard – leder af indskoling på Afdeling Lundebjerg. 
Kien M. og Nina T. præsenterede kort deres baggrund og deres indtryk fra den første tid på skolen.  
 
2)    Fælles opsamling på mødet d. 4. maj med Børne- og Skoleudvalget   (15 min/O), Rene Jensen  
Der var udarbejdet en opsamling fra mødet, som vedlægges referatet fra dette møde.  
Der blev en kort drøftelse af mødet og den positive indstilling til at finde en fælles løsning, som omfatter både ude- og indeforhold og både til undervisning og BFO.  
Ballerup Kommune er underlagt en stram styring via Kommunernes  Lands-forenings og Finansministeriets aftaler om budgetstyring på kommunalt plan. Rødovre Kommune er i gang med at udbygge Valhøjskolen, som kan give inspiration til skoleudvikling. Rødovre Kommune har foreløbig sat 140 mio. kr. 
af til renovering og modernisering. 
  
3)    Kort orientering om forløb med inddragelse af medarbejdere mht.  synspunkter på skoleudvikling 10 min. v. Per Udesen bilag fremsendes mandag d. 23.05.  
Skoleledelsen orienterede om en plan for inddragelse af skolens medarbejdere i drøftelsen af skoleudviklingen på Skovlunde Skole. Målet for udviklingsgruppen og for skolebestyrelsen er at modne tankerne om fremtidens Skovlunde Skole, så vi kan fremlægge tanker for vore politikkere og for vor forvaltning. 
  
4)    Status på kontaktforældremødet  - synspunkter, pointer og opgaver til fordeling (15min/D), v.Johnny Hejdemann) Der var 22 deltagere. 
Forældrene drøftede kommende skoleudvikling og resurser til tilpasningen af Skovlunde Skole. 
 
Ordensregler: 
Digitale devices. Forældrene anbefaler, at alle devices afleveres, hvis de kan ringe eller ringes til. Kan skolen hjælpe eleverne til at finde andre lege end digitale legetøj”er”s muligheder. 
 
Vi skal behandle skolens ordensregler på baggrund en grundig gennemgang sammen med elevråd og medarbejdere. 
 
Baderegler/idræt: gav anledning til lange og gode drøftelser. Der er mange forskellige hensyn bl.a. efter coronatiden, hvor eleverne i nogle perioder ikke har haft idræt og skullet vise sig nøgne foran andre. Skolens badeforhold og trygheden i klassen kan også være afgørende for, hvilken kultur som fremelskes. 
 
Indtagelse af nikotinholdige produkter – hvordan håndterer vi dette.  

Pilottorsdage:  
     Fortsætter i Pilottorsdage 2.0  
     Hvor kan vi løfte niveauet og lære af de gode erfaringer. Der blev ønsket en mere 
     informativ kommunikation om aktiviteterne og læringsmål i forbindelse med PILOTtorsdage.      
     Generelt var der stor tilfredshed og glade elever 
      
Hvordan løses lokaleforholdene, så kreative fag ikke rammes så hårdt, hvis faget er placeret på en pilotdag. 
 
Miniby gennemføres primo september, og eleverne er i gang med at søge jobs i Minibyens mange virksomheder. Der bliver forældreaften om torsdagen, hvor forældre kan besøge ”Det ny samfund” i Skovlunde. 
 
5)    Udkast til skolebestyrelsens mødeplan for det kommende skoleår – se bilag  (10 min.D) v. Rene Jensen  
Mødetidspunkter ændres timemæssigt – se medfølgende bilag 
 
6)    Skolens økonomi  (15 min/O), v. Per Udesen   
Der er sket ændringer med skolens budget, så status pt. er mindre positiv end i april.  
Per Udesen orienterer om aktuel økonomi, baggrund for ændringer og foreløbig håndtering.  Skolens budget er blevet ændret i negativ retning – så vi ser ind i et større merforbrug. Skolens ledelse orienterede og har indarbejdet budgetreduktioner på udvalgte områder. Så foreløbig lander vi med ca. 800.000 kr. merforbrug. der arbejdes videre med budgettilpasning og reduktioner på udvalgte konti. 
Skolebestyrelsen får i møde efter sommerferien en aktuel status. 
  
7)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne   
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.  Der gennemføres en evaluering med inddragelse af eleverne på 9. klassetrin. 
 
Eleverne har opført sig eksemplarisk og dagen er gennemført med stor festivitas og godt humør.  
Der blev indtaget 75 pizzaer efter de fysiske strabadser og inden de store elever gik hjem for at gøre sig klare til en Københavnertur for nogles vedkommende. 
 
8)    Faste punkter (15 min).   
    1)     Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper. Vi lægger en plan for behandling af principper. 
  
9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)  
  
Næste møde afholdes d. 14. juni fra kl. 17.00 – 19.30 med afslutning til afgående medlemmer og velkomst til nye.   
Skolen bestiller mad – hvis det ønskes?  

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 24. maj 2022 - flyttet til afd. Lundebjerg

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 24/5 – 2022 Kl. 18:30-21:00 på Afdeling Lundebjerg (vær opmærksom på af mødet er flyttet til afdeling Lundebjerg).

Der bestilles som sædvanligt pizzaer i forskellige afskygninger.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny
Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
a. det videre arbejde med skolens profil(Nana H. Walbum)

2) Fælles opsamling på mødet d. 4. maj med Børne- og Skoleudvalget (15 min/O), Rene Jensen

3) Kort orientering om forløb med inddragelse af medarbejdere mht. synspunkter på skoleudvikling (10 min. v. Per Udesen bilag fremsendes mandag d. 23.05).

4) Status på kontaktforældremødet - synspunkter, pointer og opgaver til fordeling (15min/D), v.Johnny Hejdemann)

5) Udkast til skolebestyrelsens mødeplan for det kommende skoleår – se bilag (10min.D) v. Rene Jensen

6) Skolens økonomi (15 min/O), v. Per Udesen

Der er sket ændringer med skolens budget, så status pt. er mindre positiv end i april.
Per Udesen orienterer om aktuel økonomi, baggrund for ændringer og foreløbig håndtering.

7) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

8) Faste punkter (15 min).
1) Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
Næste møde afholdes d. 14. juni fra kl. 17.00 – 19.30 med afslutning til afgående medlemmer og velkomst til nye.
Skolen bestiller mad – hvis det ønskes ?

Prioriteringsliste

Referat af møde 27. april 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/4 – 2022 kl. 17:00-19:30 på Afdeling Lundebjerg

Der bestilles som sædvanligt pizzaer i forskellige afskygninger.

Inviterede: 
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Rannva Joensen, Sandra S. Nøddebo, Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias 9.a

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Kandidaterne til skolebestyrelsen er Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Mads Kristensen, Sarah L. Bach, Mette Skov Nielsen, Signe Andersen,
•    Emner til kontaktforældremødet d.24.maj 17.00 – 18.00 blev givet til Johnny som står for onlinemødet. Datoen er meldt ud på Aula, Agendaen sendes, når Johnny har den klar.
•    Lars Vengfelt(Skole leder), Sven Sünksen(Formand) og Anette Luffe (Næstformand) fra ordblindeinstituttet kommer og deltager i vores debat om Ordblindeinstituttet og Skovlunde skoles fremtid.
•    Vi har inviteret politikere, Borgmesteren, børne- og skoleudvalget samt folk fra direktionen med til møde på Skovlunde Skole den dag, de kunne, som var onsdag d.4.maj kl.19-21.

2.    Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udsen
•    Vi har pt. 6 kandidater til 4 bestyrelsesposter samt et antal suppleant-poster. Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Mads Kristensen, Sarah L. Bach, Mette Skov Nielsen, Signe Andersen. Der er indkaldt til møde med kandidaterne jf. udsendt plan d. 19.04.2022. Her vil det blive afklaret, om der bliver fredsvalg eller kampvalg.

Skolebestyrelsen blev orienteret om processen med forskudt valg, og at valget er overstået ud fra den fastlagte plan. Der blev gennemført valg som fredsvalg efter aftale mellem de opstillede se nedenfor:

Tina Persson, 
Mads Kristensen, 
Mette Skov Nielsen, 
Signe Andersen 
indgår i skolebestyrelsen som medlemmer fra 1. august 2022 til 31.07.2026. 
Ann Dorte G. Davidsen indgår i skolebestyrelsen som 1.suppleant i samme periode.

Der udsendes en kort præsentation i Aula en af de kommende dage.

3.    Planlægning af kontaktforældremødet (10 min/D), v.Johnny Hejdemann
Kort gennemgang af mødet. Følgende forslag til emner blev nævnt ved sidste møde, og følgende emner danner udgangspunkt for kontaktforældremødet i maj 2022.  
Endelig dagsorden og link til mødet udsendes kort før mødets afholdelse.
Mødet gennemføres virtuelt
a.    Skoleudviklingen og skolekapaciteten, samt mødet med politikerne og forvaltningen
b.    Principper – Værdier for Fællesskabet og ordensregler
c.    Pilottorsdage skoleåret 2022/2023 Nana H. Walbum leverer input til mødet.
d.    Miniby i september 2022 – skolen leverer oplæg omkring Miniby til nye forældre på skolen.
e.    Hvilke emner kan være interessant for forældre at søge på skolens hjemmeside?

4.    Skolens profil (30 min), v. Nanna Walbum, Per Udesen og gæst: 
Gennemgang og præsentation af arbejdet med Skolens profil med støtte fra vores gæster.
Lene Finnemann(kommunikation) og Louise Træholt(grafiker) deltog og orienterede om den gennemførte proces, hvor skolen på baggrund af værdihuset(fremover Kernefortællingen) udarbejder en grafisk profil, som bliver et kendetegn for Skovlunde Skole, så alle kan se, et brev, en skrivelse en mail etc. kommer fra skolen. Et logo skal medvirke til at skabe synlig og visuel identitet.

5.    Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/D), René Jensen, Bilag 1 - Befolkningsprognose Ballerup Kommune 2022- 2035, bilag 2 Nøgletalsnotat 2022 Ballerup Skoler, Bilag 3 – Udfordringer for Skovlunde Skole nu og i fremtiden.

Agenda
a.    Velkommen til Lars(skoleleder) og Christina(best. medlem) fra Ordblindeinstituttet. 
b.    Kort præsentation af Skovlunde Skoles udfordringer, v. René Jensen
c.    Ordblindeinstituttet udfordringer i fremtiden, v. Lars, Sven og Anette
d.    Kort debat og spørgsmål.
Ordblindeinstituttet ser gerne sig selv som en mulig løsning på kommende kapacitets-udfordringer – men der skal tænkes i større ”baner” så faglokaler ikke bliver en presset kapacitet både naturfaglige og idrætsfaglige lokaler. Den pt. meget stramme skemalægning er en begrænsning for anderledes undervisning og læring. 

Der tænkes på, at bestyrelsen ved OI og skolebestyrelsen på Skovlunde Skole udarbejder en fælles henvendelse til politikkerne omkring de fælles udfordringer med kapacitet.

6.    Gennemgang af punkter til mødet d.4.maj kl.19-21 (20 min/D), v. René Jensen, bilag 3 – Skovlunde Skoles udfordringer
Ved sidste møde var der et ønske om at samle punkter om udfordringer og ønsker til mødet med politikerne. Bilag 3 er i en opsamling af dette i punktform. Flere punkter bør tilføjes, se også brevet til politikerne.

         I punktform står Skovlunde skole overfor følgende udfordringer:
1)    En ældre skole som skal rumme flere elever end den kan hvis den skal leve op til en moderne skole, samt Ballerup Strategi om en Skole med vilje.
2)    Bygninger som er forældet og alene eksisterer pga. en dispensation for nu 10. år.
3)    Manglende faglokaler til flere elever
4)    Nedslidte faglokaler.
5)    En skole med lokaler som er nedslidte og som følger et forældet læringsmiljø
6)    Undervisningslokaler som ikke lever op til et minimum af krav til et klasselokale.
7)    En skole hvis opbygning hører til en anden tid og hvis indretning ikke matcher et moderne læringsmiljø.
      I punktform ser Skovlunde Skole følgende muligheder:
1)    Omdannelse af Skolen til en ny og moderne skole som er indrettet til et moderne læringsmiljø.
2)    Omdannelse af Skolens struktur således at udskolingen fx kunne samles på en matrikel.
3)    Erstatte enkelte forældet lokaler med nye og tidssvarende lokaler
Hvis vi ikke planlægger og handler nu vil vi stå uforberedte når udfordring banker på døren. 

7.    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
a.    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

8.    Faste punkter (15 min). 

i.    Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper

9.    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Elevrådet spurgte i sidste skolebestyrelsesmøde til gangmøbler og skabe på Afdeling Lundebjerg.  Skabene kan overføres fra Afdeling Rosenlund til Afdeling Lundebjerg og gangmøbler bestilles i denne uge.

Der har være gennemført fælles Gallafest for de to matriklers 9. klasser fredag d.22.04.2022 med stor succes. 

Skovlunde Skole overtog med kort varsel værtsforpligtelsen for en tysk 9.klasse, som var på udveksling i Ballerup Kommune.
Stor tak til elever, forældre og medarbejdere, som sikrede både overnatning, et godt program og nogle gode dage for vore gæster og for skolens elever.

Skovlunde Skole har fået skiftet alle ”gamle” smartboards i skolens klasser med nye touchskærme 86 tommer, som både kan anvendes virtuelt og som den kridtfrie tavle !

Ballerup Kommune har indkøbet for ca. 7 mio. kr. skærme til alle kommunens skoler, og vores 87 er næsten alle færdiginstallerede.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 27. april 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/4 – 2022 Kl. 17:00-19:30 på Afdeling Lundebjerg

Der bestilles som sædvanligt pizzaer i forskellige afskygninger.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny
Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen 
Opfølgning fra sidst:
 Kandidaterne til skolebestyrelsen er Tina Persson, Ann Dorte G.
Davidsen, Mads Kristensen, Sarah L. Bach, Mette Skov Nielsen, Signe
Andersen,
 Emner til kontaktforældremødet d.24.maj 17.00 – 18.00 blev givet til
Johnny som står for onlinemødet. Datoen er meldt ud på Aula,
Agendaen sendes, når Johnny har den klar.
 Lars Vengfelt(Skole leder), Sven Sünksen(Formand) og Anette Luffe
(Næstformand) fra ordblindeinstituttet kommer og deltager i vores
debat om Ordblindeinstituttet og Skovlunde skoles fremtid.
 Vi har inviteret politikere, Borgmesteren, børne- og skoleudvalget
samt folk fra direktionen med til møde på Skovlunde Skole den dag,
de kunne, som var onsdag d.4.maj kl.19-21.

2. Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udsen
 Vi har pt. 6 kandidater til 4 bestyrelsesposter samt et antal suppleantposter. Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Mads Kristensen, Sarah
L. Bach, Mette Skov Nielsen, Signe Andersen. Der er indkaldt til møde
med kandidaterne jf. udsendt plan d. 19.04.2022. Her vil det blive
afklaret, om der bliver fredsvalg eller kampvalg.

3. Planlægning af kontaktforældremødet (10 min/D), v.Johnny Hejdemann
Kort gennemgang af mødet. Følgende forslag til emner blev nævnt ved sidste møde:
a. Skoleudviklingen og skolekapaciteten, samt mødet med politikerne og forvaltningen
b. Principper – Værdier for Fællesskabet og ordensregler
c. Pilottorsdage skoleåret 2022/2023 Nana H. Walbum leverer input til mødet.
d. Miniby i september 2022 – skolen leverer oplæg omkring Miniby til nye forældre på
skolen.
e. Hvilke emner kan være interessant for forældre at søge på skolens hjemmeside?

4. Skolens profil (30 min), v. Nanna Walbum, Per Udesen og gæst:
Gennemgang og præsentation af arbejdet med Skolens profil med støtte fra vores gæster.

5. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/D), René Jensen,

Bilag 1 - Befolkningsprognose Ballerup Kommune 2022- 2035, bilag 2 Nøgletalsnotat 2022 Ballerup Skoler, Bilag 3 – Udfordringer for Skovlunde Skole nu og i fremtiden.
Agenda
a. Velkommen til Lars, Sven og Anette fra Ordblindeinstituttet.
b. Kort præsentation af Skovlunde Skoles udfordringer, v. René Jensen
c. Ordblindeinstituttet udfordringer i fremtiden, v. Lars, Sven og Anette
d. Kort debat og spørgsmål.
e.

6. Gennemgang af punkter til mødet d.4.maj kl.19-21 (20 min/D), v. René Jensen, bilag 3 – Skovlunde Skoles udfordringer
Ved sidste møde var der et ønske om at samle punkter om udfordringer og ønsker til mødet
med politikerne. Bilag 3 er i en opsamling af dette i punktform. Flere punkter bør tilføjes, se
også brevet til politikerne.

7. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle
input.

8. Faste punkter (15 min).
i. Principper (5 min): Vedligeholdelse af principper

9. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Referat af møde 29. marts 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 29/3- 2022 Kl. 18:30-20:30 på Afdeling Rosenlund

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Rannva Joensen, Christine Skovgaard, Mathias Chr. 9.a, Mana 7.d, Peter Als deltog fra punkt 5.
Ordstyrer: René Jensen

1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen Opfølgning
fra sidst:
• Formanden, Per og Christine har tilpasset invitationen til politikerne omkring Skovlunde skole og befolkningstilvæksten. Formanden har endt
invitationen til Høringsportalen samt til børne- og skoleudvalget.
Brevet sendes til alle bestyrelsens medlemmer i forbindelse med referatet, og det lægges i Aula til skolens medarbejdere.
• Skolens visuelle profil blev præsenteret.
• Elevrepræsentanterne ønsker flere aktiviteter på tværs af afdelingerne. Bedre udeforhold. Eleverne sender en oversigt over deres indeklimamålinger.
• Leder af BFO Skovlunde Kien Mikkelsen og pædagogiske leder i indskolingen afd. Lundebjerg Ninna Thinggaard blev præsenteret.
• Der har været valgmøde d.8.3.2022 og der var en som mødte frem.

2. Skoleforum (10 min/O), René Jensen
Der har været Skoleforum hvor Masterclass i tysk, specialundervisning samt revitalisering af børne- og ungestrategien blev gennemgået. Og formanden blev valgt som dagsordensdannelse. Følgende punkter er mulige til næste møde d.7.juni 18-21:
a. Trivsel og forældrevinkler på trivsel
b. Indfasning af specialundervisningsmidler
c. Skoleveje –tilbagemelding fra bestyrelsen
d. Notebog.
e. Det kunne være interessant med en løbende opdatering omkring Ukrainske flygtninge i Ballerup Kommune med fokus på skolegang.
f. Kan et emne om byudviklingen tages op.

3. Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udsen
Kommunikation fra skolebestyrelsen – små opslag på Aula, kontakt til aktive kontaktforældre etc.
Der er pt. 3 kandidater og en interesseret. Vi følger den udmeldte plan og sidste dato for opstilling er den 1. april 2022 – i denne omgang.

4. Planlægning af ONLINEkontaktforældremødet (20 min/D), René Jensen
Forslag til emner
a. Skoleudviklingen og skolekapaciteten, samt mødet med politikerne og forvaltningen
b. Principper – Værdier for Fællesskabet og ordensregler
c. Pilottorsdage skoleåret 2022/2023 Nana H. Walbum leverer input til mødet.
d. Miniby i september 2022 – skolen leverer oplæg omkring Miniby til nye forældre på skolen.
e. Hvilke emner kan være interessant for forældre at søge på skolens hjemmeside? 

Fremadrettet gennemføres kontaktforældremøder online – så man kan deltage hjemmefra.
Næste kontaktforældremøde gennemføres 24. maj kl. 17.00 – 18.00
Der lægges link til mødet ud samme eftermiddag, som mødet afholdes.

5. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/B), René Jensen, Bilag 3, 3a og 3b
Opsamling og planlægning af det videre forløb herunder tilbagemelding fra mødet blandt forældre i skolebestyrelsen d. 02. februar 2022. Gennemgang af Skrivelse til forvaltningen.
Evt. planlægning af fælles arbejdsdag mht. skoleudvikling?
Der er afsendt et brev til Børne- og Skoleudvalget omkring udviklingen af Skovlunde Skole i forbindelse med det stigende elevtal.
Børne- og Skoleudvalget er inviteret til møde med skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen for Skovlunde Skole kontakter skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet.
Skolebestyrelsen inviterer en række politikere til møde om skoleudvikling i Skovlunde.
Skolebestyrelsen forbereder mødet ved at sende det brev, som skolebestyrelsen har sendt til Børne- og Skoleudvalget.
Skolens ledelse undersøger, hvilke pro/contra der findes for en udskolingsskole. Synspunkterne forelægges skolebestyrelsen efter aftale – formentlig kort ind i det nye skoleår.

6. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Hvordan forholder det sig med arbejdsborde på Afdeling Lundebjerg Båse til badning, sæbe til idræt badene, bruserhoveder, som ikke virker etc. Kan der skabes bedre regulering af temperatur i badene?
Bedre oprydning i omklædning efterlyses. Der findes øldåser m.m i omklædningsrådene.
Elevrådets tilbagemelding på skolens profil: vi er gode til fællesskab, gode til inklusion, pilottorsdage med meget mere.
Elevrådet har taget en række punkter op, og melder meget mere tilbage end tidligere. Det er superdejligt.

7. Faste punkter (15 min).
i. Principper (15 min) Vedligeholdelse af principper
ii. Økonomi (15 min) Regnskabsafslutning samt godkendelse af budgettet (følger det SB ønsker) Det foreløbige regnskab efter ca. 3 måneder ser fornuftigt ud. Skolen har opprioriteret praktisk musiske fag – så der er flere penge på de respektive fagkonti – også for at understøtte udeaktiviteter og PILOTtorsdage.

8. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
Punkt til næste møde i SB: Værdier for fællesskabet og ordensregler.

Prioriteringsliste

Møder resten af skoleåret 2021/2022:

 • 27.04.2022 Onsdag 17.00 – 19.30 Afd. Lundebjerg
 • 24.05.2022 Tirsdag 18.30 – 20.30 Afd. Rosenlund
 • 14.06.2022 Tirsdag 17.00 – 20.00 Afd. Lundebjerg (med sommerafslutning

Se også Skolebestyrelsesmøder 2021/2022

Dagsorden til møde 29. marts 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag den 29/3- 2022 Kl. 18:30-20:30 på Afdeling Rosenlund

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Formanden, Per og Christine har tilpasset invitationen til politikerne omkring Skovlunde skole og befolkningstilvæksten. Formanden har sendt invitationen til Høringsportalen samt til børne- og skoleudvalget.
 • Skolens visuelle profil blev præsenteret.
 • Elevrepræsentanterne ønsker flere aktiviteter på tværs af afdelingerne. Bedre udeforhold. Eleverne sender en oversigt over deres indeklimamålinger.
 • Leder af BFO Skovlunde Kien Mikkelsen og pædagogiske leder i indskolingen afd. Lundebjerg Ninna Thinggaard blev præsenteret.
 • Der har været valgmøde d.8.3.2022 og der var en som mødte frem.

2. Skoleforum (10 min/O), René Jensen
Der har været Skoleforum hvor Masterclass i tysk, specialundervisning samt revitalisering af børne- og ungestrategien blev gennemgået. Og formanden blev valgt som dagsordensdannelse. Følgende punkter er mulige til næste møde d.7.juni 18-21:
a. Trivsel og forældrevinkler på trivsel
b. Indfasning af specialundervisningsmidler
c. Skoleveje –tilbagemelding fra bestyrelsen
d. Notebog.

3. Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udsen
Kommunikation fra skolebestyrelsen – små opslag på Aula, kontakt til aktive kontaktforældre etc.

4. Planlægning af kontaktforældremødet (20 min/D), René Jensen
Forslag til emner
a. Skoleudviklingen og skolekapaciteten, samt mødet med politikerne og forvaltningen
b. Digital dannelse
c. Principper

5. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/B), René Jensen, Bilag 3, 3a og 3b
Opsamling og planlægning af det videre forløb herunder tilbagemelding fra mødet blandt forældre i skolebestyrelsen d. 02. februar 2022. Gennemgang af Skrivelse til forvaltningen. Evt. planlægning af fælles  arbejdsdag mht. skoleudvikling?

6. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

7. Faste punkter (15 min).
i. Principper (15 min)
Vedligeholdelse af principper
ii. Økonomi (15 min)
Regnskabsafslutning samt godkendelse af budgettet (følger det SB ønsker)

8. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Referat af møde 24. februar 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 24/2- 2022 Kl. 17:00-19:00 på Afdeling Lundebjerg

Der bestilles pizza til alle men giv gerne afbud senest torsdag inden 12.00 af hensyn til antal.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Rannva Joensen, Tina Persson, Nicolai Larsen, Peter Als, Mana 7.d
Ordstyrer: René Jensen

1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen Opfølgning fra sidst:
• Der var status om 7.klasserne og på Pilot-torsdage
• Garderrober i indskolingen og Digital dannelse blev gennemgået.
• Indefrysning af skolens overførte midler fra 2021 til 2022 blev der orienteret om.
• Kort om Corona: Vi går helt over til normal hverdag. Det vil sige, at vi genoptager aktiviteter på tværs af klasser, årgange og matrikler.
• Miniby fastholdes men skubbes til september.
• Det vil indgå et samarbejde med kommunen om en notesbog frem for elevplaner ifm. skoleforum
• Center for Skoler, Institutioner og Kultur har indstillet og fået godkendt, at
- Den tidligere pedelbolig på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund formelt overgår til anvendelse af skolens BFO.
- Der snarest muligt afsøges alternative placeringer for dagplejens legestue i distrikt Skovlunde, gerne centralt placeret,
- at der kan frigøres kapacitet i børnehuset Himmel og Hav. Interessenterne inddrages i forløbet.
• Forældrene har haft et hyggemøde hos formanden hvor tilgangen af elever på Skovlunde Skole blev debatteret.
• Orientering om Skoletrafiktest, Bilag 1
• Høringsmateriale og brev fra Ballerup Kommune omkring budget 2023, Bilag 2a og 2b
• Christine har udvidet hendes oprindelig brev til forvaltningen og sendt det til gennemgang i bestyrelsen, bilag 3, samt kommentar i 3a og 3b.

2. Genåbning af Skovlunde Skole pr. 21. februar 2022 (10 min/O), Per Udesen
Ballerup Kommune lagde op til genåbning på så almindelige vilkår som muligt. Skolens ledelse orienterer om aktuel smittestatus blandt elever og medarbejdere og om de fortsatte tiltag til begrænsning af smitte.
Skolen er genåbnet – stort set alle områder er normaliseret. Der kan gennemføres undervisning på tværs af klasser og årgange. Smittetallet er dalet markant og coronarelateret sygefravær er dalet markant.
Vi holder fast i, at vi gerne er åbne – men at forældre stadig bør aflevere eleverne ved skolen og i begrænset omfang på skolen!!

3. Pedelboligen på Skovlunde Skole (5 min/O), Per Udsen
Børne- og Skoleudvalget behandlede anvendelsen af Pedelboligen på Skovlunde Skole d. 1. februar – status.
Børne- og Skoleudvalget har behandlet og truffet beslutning i sagen om pedelboligen.
Beslutningen blev, at Pedelboligen fremover er en del af Skovlunde Skole.

4. Skoleledelsens arbejde med kommunikation (15 min/O), Per Udsen En orientering og en status.
Skolens ledelse har iværksat en proces, hvor der skal skabes en fortælling og en visuel profil for skolen. Der vil komme inddragelsesprocesser for medarbejdere, elever og bestyrelse, hvor der bliver lejlighed til at kommentere og kvalificere den fremtidige profil.
Der samarbejde med en kommunikationskonsulent og en grafiker.

5. Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udesen
Kommunikation fra skolebestyrelsen – små opslag på Aula, kontakt til aktive kontaktforældre etc.
Der holdes valgmøde tirsdag d. 8. marts kl 17.00 og 18.00. Forældre kan deltage fysisk på skolen eller virtuelt.

6. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/B), René Jensen, Bilag 3, 3a og 3b
Opsamling og planlægning af det videre forløb herunder tilbagemelding fra mødet blandt forældre i skolebestyrelsen d. 02. februar 2022. Gennemgang af Skrivelse til forvaltningen. Evt.planlægning af fælles arbejdsdag mht. skoleudvikling?
Der skal sendes invitation til forvaltning og til Børne- og Skoleudvalget omkring skoleudvikling i Skovlunde.
Skolebestyrelsen har et ønske om, at der holdes møde med Børne- og Skoleudvalget i Ballerup i løbet af april/maj 2022.
Elevrådet peger på, at undervisningsmiljøet også bør inddrages, så det ikke udelukkende handler om elevantal og klassestørrelser.

7. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Der er ønske om, at der foregår flere aktiviteter på tværs af matriklerne i PILOT-torsdagene.
Der er ønske om overdækkede cykelstativer til eleverne på Afdeling Lundebjerg. Kan der findes muligheder for, at de store elever kan få bedre udeforhold til f.eks. fodbold i pauserne.
Der kan findes en ordning fra efter påske og frem til sommerferien.
Eleverne har gennemgået indeklimaundersøgelser for matriklerne, og der er forskel på Afdeling Lundebjerg, hvor forholdene er bedre og på Afdeling Rosenlund, hvor indeklimaet kan forbedres.
Elevrådet efterlyser ryge og moppepolitik. Skoleledelsen sender disse til elevrådets repræsentanter

8. Faste punkter (15 min).
i. Principper (5 min)
ii. Økonomi (10 min), Bilag 2a og 2b
Skolens økonomi og håndtering med afsæt i udmeldingen fra direktionen omkring midlertidig indefrysning af overførte midler samt tilbageholdenhed med hensyn til større investeringer.
Skoleledelsen har planlagt, at en del af de indefrosne midler skal anvendes til at dække for udgifter i forbindelse med en stigning i antallet af visiterede elever.
Skovlunde Skole har i det foregående år visiteret flere elever til specialtilbud uden for skolen end i tidligere år. Derfor er der kalkuleret med midler fra budgetoverførslen til denne udgift.

9. Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
i. Præsentation af Skovlunde Skoles nye pædagogiske ledere tænkes i mødet i april for leder af BFO Skovlunde Kien Mikkelsen, og for pædagogisk leder i indskolingen på Afdeling Lundebjerg Ninna Thinggaard. 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 24. februar 2022

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24/2-2022 Kl. 17:00-19:00 på Afdeling Lundebjerg

Der bestilles pizza til alle men giv gerne afbud senest torsdag inden 12.00 af hensyn til antal.

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny
Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:

Ordstyrer: René Jensen

1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Der var status om 7.klasserne og på Pilot-torsdage
 • Garderrober i indskolingen og Digital dannelse blev gennemgået.
 • Indefrysning af skolens overførte midler fra 2021 til 2022 blev der orienteret om.
 • Kort om Corona: Vi går helt over til normal hverdag. Det vil sige, at vi genoptager aktiviteter på tværs af klasser, årgange og matrikler.
 • Miniby fastholdes men skubbes til september.
 • Det vil indgå et samarbejde med kommunen om en notesbog frem for elevplaner ifm. skoleforum
 • Center for Skoler, Institutioner og Kultur har indstiller og fået godkendt at:
  • Den tidligere pedelbolig på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund formelt overgår til anvendelse af skolens BFO.
  • Der snarest muligt afsøges alternative placeringer for dagplejens legestue i distrikt Skovlunde, gerne centralt placeret, således at der kan frigøres kapacitet i børnehuset Himmel og Hav. Interessenterne inddrages i forløbet.
 • Forældrene har haft et hyggemøde hos formanden hvor tilgangen af elever på Skovlunde Skole blev debatteret.
 • Orientering om Skoletrafiktest, Bilag 1
 • Høringsmateriale og brev fra Ballerup Kommune omkring budget 2023, Bilag 2a og 2b
 • Christine har udvidet hendes oprindelig brev til forvaltningen og sendt det til gennemgang i bestyrelsen, bilag 3, samt kommentar i 3a og 3b.

2. Genåbning af Skovlunde Skole pr. 21. februar 2022 (10 min/O), Per Udesen
Ballerup Kommune lagde op til genåbning på så almindelige vilkår som muligt. Skolens ledelse orienterer om aktuel smittestatus blandt elever og medarbejdere og om de fortsatte tiltag til begrænsning af smitte.

3. Pedelboligen på Skovlunde Skole (5 min/O), Per Udsen
Børne- og Skoleudvalget behandlede anvendelsen af Pedelboligen på Skovlunde Skole d. 1. februar – status.

4. Skoleledelsens arbejde med kommunikation (15 min/O), Per Udsen
En orientering og en status.

5. Status på valg til skolebestyrelsen – hvor er vi i processen, (10 min/O), Per Udsen
Kommunikation fra skolebestyrelsen – små opslag på Aula, kontakt til aktive kontaktforældre etc.

6. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med mere (40 min/B), René Jensen, Bilag 3, 3a og 3b
Opsamling og planlægning af det videre forløb herunder tilbagemelding fra mødet blandt forældre i skolebestyrelsen d. 02. februar 2022. Gennemgang af Skrivelse til forvaltningen. Evt. planlægning af fælles arbejdsdag mht. skoleudvikling?
 

7. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle
input.

8. Faste punkter (15 min).
i. Principper (5 min)
ii. Økonomi (10 min), Bilag 2a og 2b
Skolens økonomi og håndtering med afsæt i udmeldingen fra direktionen omkring
midlertidig indefrysning af overførte midler samt tilbageholdenhed med hensyn til
større investeringer

9. Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
i. Præsentation af Skovlunde Skoles nye pædagogiske ledere tænkes i mødet i april
for leder af BFO Skovlunde Kien Mikkelsen, og for pædagogisk leder i indskolingen på Afdeling Lundebjerg Ninna Thinggaard.

Bilag 1 - Orientering vedr. Skoletrafiktest
Bilag 2a - Brev vedr. bidrag til budget 2023
Bilag 3 - Brev til forvaltningen
Bilag 3b - Brev til forvaltningen

Prioriteringsliste

Referat af møde 25. januar 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25/1- 2022 kl. 17:30-20:00 (virtuelt)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Louise Rødkilde, Kim Rasmussen, Tina Persson, Peter Als, Rannva Joenssen, Victor S., Mana,
Mathias Chr.,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Genåbning af Skovlunde Skole pr. 5. januar 2022
 Orientering om ansættelsesforløb for BFO-leder og for pædagogisk
leder i indskolingen på Afdeling Lundebjerg.
Kien Mikkelsen tiltræder 01.02.2022 som leder af BFO Skovlunde
Skole
Nina Thinggaard tiltræder som leder af indskolingen på Afdeling
Lundebjerg 01.03.2022
 Der har været vandskade i indskolingen på Afdeling Lundebjerg i den
forløbne weekend. Kommunale Ejendomme har sikret opsugning af
vand, og løbende affugtning, og der kommer meget hurtigt en plan for
udbedring af skaderne. Kommunale Ejendomme satser på, at
renoveringen påbegyndes i forbindelse med skolens vinterferie,
såfremt de fornødne materialer (loftsplader evt. linoleum etc). kan
skaffes.

2. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med, René Jensen
Opsamling og planlægning af det videre forløb.
Skolens ledelse har udarbejdet en opstilling til prioritering af kommende arbejdsopgaver – se bilag
Bilaget har været til drøftelse i skolens MEDudvalg fredag d. 21.01.2022
Vi skal fokusere på skoleudvikling og ikke primært på skolestruktur – strukturen vil være en del af
drøftelsen, når vi har drøftet elevtalsudviklingen. Vi skal afklare, hvordan vi tænker, at det gode
skoleliv kan se ud for Skovlundes børn i fremtiden.
Skolen har frem til 2018 drøftet en mulig samling af udskolingen på en matrikel. Opsamlingen fra
MED-udvalget foråret 2018 sendes ud med referatet.
Formanden har rundsendt en doodle for et møde med forældrene, så forældrene kan få mulighed
for at drøfte de synspunkter og holdninger til skoleudvikling og udskolings”skole”, som er kommet
frem i kontaktforældremøder gennem de seneste år.
Skolebestyrelsen vil i den kommende tid kontakte forvaltningen/tage kontakt til forvaltningen igen,
for at få de seneste og opdaterede elevtal, så vi i god tid kan planlægge forandringer af skolens
læringsmiljøer, så eleverne kan være på Skovlunde Skole i moderne læringsmiljøer i de kommende
år.
Skolebestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en plan for skolens udvikling for de kommende år, som
både sikrer plads til det stigende elevtal og til udvikling af moderne læringsmiljøer.

3. Kort orientering om, hvordan skolen håndterer forskellige alarmeringssituationer
F.eks. brand, røgudvikling, indtrængen etc.
Her gives en kort orientering, da punktet ikke blev behandlet.
Skolebestyrelsen har bedt om en orientering om, hvordan Skovlunde Skole håndterer dels
evakuering i forbindelse med brand og dels situationer, hvor barrikadering kan være nødvendig.
Behov for barrikadering kan skyldes voldsom indtrængen af uønskede personer.
Skolen har et brandalarmeringssystem, som fungerer med en klokke, som lyder ud over
skolens lokaler og arealer.
Når alarmen lyder alarmeres brandtilsynet samtidigt.
Alle elever samles og forlader klassen/gangarealer samlet med voksne.
Der opgøres mandtal på udvalgte og kendte steder.
Alle lokaler og områder tjekkes efter ud fra en oversigt på skolens kontor.
Når brandvæsenet ankommer overtager deres indsatsleder ledelsen af indsatsen.
Ved behov for barrikadering orienteres forvaltningen og beredskabet umiddelbart, og alle elever
og medarbejdere lukker døre, søger skjul og afventer kontakt fra enten beredskabet eller
skolens ledelse.

4. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle
input.
Fælles regler om badning skal indgå i drøftelsen opdateringen af ordensregler for Skovlunde
Skole.

5. Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (5 min/D), v. Per Udesen/René Jensen
Skolens ledelse undersøger status – på sagens behandling og orienterer
Der er intet nyt om pedelboligen

6. Orientering om håndtering af den aktuelle coronasituation.
Der var i ugen 9.1 – 16.1 et smittetryk på 20 % af de testede. Det vil sige
500 ud af ca. 2700 var testet positive i Skovlunde Sogn. Det har betydet
en voldsom stigning i antallet af smittede elever og medarbejdere, samt i
skolens ledelse – se forskellige opslag i Aula.
Skolens ledelse giver en orientering af vilkår og muligheder.
Vi har haft et tæt samarbejde med Klub Skovlunde og BFO på skolen. Det
har været nødvendigt i mindre omfang at sende elever hjem grundet personaleforfald – og begrænsede muligheder for at indkalde vikarer, da de
også blev coronaramte.
Skolens ledelse har løbende orienteret via Aula – dels om udmeldinger fra
Sundhedsstyrelsen og dels den lokale udmøntning.
 Skolens ledelse følger udviklingen af smittetal tæt – og de nye retnings-
 linjer følges nøje – men stadig med vinklen at vi skal begrænse smitten.
 Når der nye retningslinjer er meldt ud fra Sundhedsstyrelsen, så lægger vi
 nyt opslag i Aula til alle medarbejdere og forældre.

7. Klassedannelse for kommende 7. klasse. - orientering
Vi er i en situation, hvor vi pt. har 5 klasser på nuværende 6. klassetrin på Afdeling Rosenlund og 1
på Afdeling Lundebjerg. Det skyldes en ”gammel beslutning”, fra da klasserne blev etableret som
0. klasser. Skolens ledelse fortsætter den ordinære etablering af nye klasser – så der dannes 2
klasser på Afdeling Lundebjerg og 3 på Afdeling Rosenlund.
 Nana H. Walbum gav en orientering om processen med dannelse af nye klasser på 7. årgang – og
 om fordelingen af klasser for det kommende skoleår. Den kendte proces for ny klassedannelse
 følger den model, som er udviklet over flere år.

8. Opsamling på PILOT-TORSDAGE
Skolens ledelse har gennemført en evaluering blandt forældre, medarbejdere, og elever.
Der arbejdes videre i det kommende skoleår med PILOT 2. Der er ønsker om tydeligere
kommunikation omkring faglige mål, kompetencemål m.m.
Fra medarbejderside er der kommentarer til planlægningsdelen, så vi bliver tydeligere omkring
rammer etc.
Skolebestyrelsen anbefaler, at ledelsen holder fast i PILOT-ideerne. Der er et ønske om, at
skolen styrker en tydeligere kommunikation og fortsætter udviklingen den de nye læringsformer.

9. Garderober i indskolingen
Skolens ledelse har drøftet garderobe forhold på skolen med brandtilsynet – der er nye og
skærpede krav til brandtilsynet, som stiller krav til flugtveje, etc.
Dette gør, at det bliver meget vanskeligt at ændre på garderobeforhold.
Skolens ledelse tager emnet op igen omkring garderobemuligheder ved næste brandtilsyn, og
ser gerne, at vi kan forbedre garderobeforholdene for skolens elever særligt i indskolingen og
BFO.
Vi kan fælles være opmærksomme på bedre oprydning.

10. Digital dannelse
Hvordan sikrer vi, at eleverne ikke kan besøge uønskede sites – det kan være voldsprægede
sider, sider om terror, pornosider etc.
Kan der etableres et filter som sikrer, at adgangen gøres besværlig.
Skolebestyrelsen har af flere omgange indgået i en dialog med kommunen om mulighederne for
digital dannelse og undersøger løbende muligheder for tilpasninger.
På mange områder har det bygget på at børn skal lære at begå sig ordentlig over for sine
venner og kammerater både i skolen og på digitale medier. Det foregår ved gentagende
dialoger og samtaler om almen dannelse.
I forbindelse med filtre på skolens Chromebook har Ballerup Kommune truffet en beslutning
om, at der ikke etableres filtre på IT-udstyret i kommunens skoler.
Per Udesen vil kontakte kommunens IT-konsulent om baggrunden for kommunens beslutning.

11. Faste punkter (30 min).
i. Principper (20 min)
ii. Økonomi (10 min)
Orientering om indefrysning af skolens overførte midler fra regnskab 2021
til budget 2022
Kommunaldirektøren har den 6. og den 7. januar 2022 sendt besked ud i
den kommunale organisation om indefrysning af eventuelle overførte
midler grundet utilsigtet merforbrug på nogle konti.
For Skovlunde Skole betyder det, at vort forventede mindreforbrug på 1.6
mio. kr. på skoledelen og på 0.6 mio. kr. på BFO-delen indefryses frem til
foreløbig 31.07.2022.
Mindreforbruget er opstået, da der dels er kommet nogle puljer i forbindelse med løft af folkeskolen. Disse puljer er meldt ud medio august – og
det har ikke været muligt at rekruttere medarbejdere og derved bruge
resurserne. Puljerne udløses også i indeværende år – og indgår derfor i
det budget, som vi lige har taget hul på.
For BFO og undervisning gælder desuden, at de afsatte midler til forbrug
ikke er blevet anvendt grundet perioder med hjemsendelse og hjemmeundervisning, som ikke er materialekrævende i samme omfang.
Skolen har i slutningen af budgetåret indkøbt en del remedier for budget
2021, det drejer sig om borde til gangene, materialer til udeaktiviteter
etc. samt møbler til skolen af forskellig art – herunder elevmøbler.

12. Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
Miniby, der skulle være gennemført primo april udskydes til september grundet Corona.
Planlægningen fortsætter i foråret, så alt er klart til begyndelsen af september.
Elevplaner erstattes af en notesbog. Der er et ønske om at der optages et samarbejde med
kommunen om iværksættelse af notesbogen på Skovlunde skole
Adgangen til Youtube er ikke lukket – men begrænset til nogle funktioner. 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 25. januar 2022 (virtuelt)

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25/1- 2022 Kl. 18:30-21:00 (Virtuelt)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Genåbning af Skovlunde Skole pr. 5. januar 2022
• Orientering om ansættelsesforløb for BFO-leder og for pædagogisk
leder i indskolingen på Afdeling Lundebjerg

2. Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med, René Jensen
Opsamling og planlægning af det videre forløb.
Skolens ledelse har udarbejdet en opstilling til prioritering af kommende arbejdsopgaver – se bilag
Bilaget har været til drøftelse i skolens MEDudvalg fredag d. 21.01.2022

3. Kort orientering om, hvordan skolen håndterer forskellige alarmeringssituationer
F.eks. brand, røgudvikling, indtrængen etc.

4. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle
input.

5. Evaluering af Pilottorsdage i skoleåret 2021/2022. Bilag ved Nana H. Walbum sendes i denne
tråd.

6. Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (5 min/D), v. Per Udesen/René Jensen
Skolens ledelse undersøger status – på sagens behandling og orienterer

7. Orientering om indefrysning af skolens overførte midler fra regnskab
2021 til budget 2022 –
Kommunaldirektøren har den 6. og den 7. januar 2022 sendt besked ud i
den kommunale organisation om indefrysning af eventuelle overførte
midler grundet utilsigtet merforbrug på nogle konti.

8. Orientering om håndtering af den aktuelle coronasituation.
Der var i ugen 9.1 – 16.1 et smittetryk på 20 % af de testede. Det vil sige
500 ud af ca. 2700 var testet positive i Skovlunde Sogn . Det har betydet
en voldsom stigning i antallet af smittede elever og medarbejdere, samt i
skolens ledelse – se forskellige opslag i Aula.
Skolens ledelse giver en orientering af vilkår og muligheder.

9. Klassedannelse for kommende 7. klasse. - orientering
Vi er i en situation, hvor vi pt. har 5 klasser på nuværende 6. klassetrin på Afdeling Rosenlund og 1
på Afdeling Lundebjerg. Det skyldes en ”gammel beslutning”, fra da klasserne blev etableret som
0. klasser. Skolens ledelse fortsætter den ordinære etablering af nye klasser – så der dannes 2
klasser på Afdeling Lundebjerg og 3 på Afdeling Rosenlund.
Faste punkter (30 min).
i. Principper (20 min)
ii. Økonomi (10 min)

10. Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
i. Indeklima, v. René Jensen
ii. Elevplaner, v. René Jensen
iii. Login på Chromebook efter pauseskærm
iv. Lukket adgangen til Youtube
v. Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
vi. Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4

Prioriteringsliste

Referat af møde 14. december 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14/12-2021 kl. 17:30-20:00 på afdeling Lundebjerg (Mødet gennemføres i personalerummet inklusiv pizza)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen, Sandra Schødt Nøddebo
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Nicolai Larsen , Tina Persson, Peter Als, Mana 7.d, Mathias 9.a, Rannva Joenssen
Ordstyrer: René Jensen/Johnny Hejdemann

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Hjemmeundervisning af skolens elever 15.12., 16.12.,17.12.2021 og 03.01, 04.01.2022
  • Skolens ledelse informerede om retningslinjer og kommunikation med forældre med nødpasningsbehov
 • Nødpasning af skolens elever – omfang og muligheder
  • Nødpasningen er sat i værk, og alle forældre med behov har fået svar og tilbud og nødpasning. Der er lidt færre børn i nødpasning end ved tidligere nedlukning.
 • Der er bestilt møbler til gange m.m., og vi afventer levering.
 • Kontaktforældremødet: Kunne det være en ide, at der laves nogle retningslinjer også så forældrene via Meebook kan følge op ?

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Sidste skoledag?
 • Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler?
 • Klap-ud borde på væggene?
  • Der er bestilt møbler, som overholder brandtilsynets retningslinjer for gangarealer. De leveres i det kommende år.
 • Regulering af varmen i lokalerne?
  • Vore teknisk servicemedarbejdere arbejder på sagen!
 • Fodboldturning i klippe/klistredagen for udskolingen?
  • Fodboldturneringen blev gennemført. Stor tilslutning og stor glæde ved gennemførelsen.9.d vandt ved straffesparkskonkurrence efter mange straffespark !!!!!
 • Kan stolene i fysiklokalet skiftes.

3) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), v. Per Udesen/René Jensen
Der har været BSU møde d.9.december og i dag kl.08.00 jf. lukket pkt.15 om bo- og dagtilbud
bybjergvej i Skovlunde, https://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-14-12-2021#punkt-15-lukket-bo--og-dagtilbud-bybjergvej-i-skovlunde
Sagen kommer dagsorden i januar. Vi afventer svar.

4) Status på afvikling af Folkeskolens afgangsprøver m.v. fra sidste skoleår
(10 min) bilag, Per Udesen
Skolens ledelse udarbejder et notat, som lægges som opslag. Generelt
klarer Skovlunde Skole sig godt og over forventet niveau, når vi ser på de
socioøkonomiske forhold. Der er udsving år for år i år til den bedre ende.
Ca. 97 af alle skolens afgangselever har minimum to i dansk og
matematik, hvilket er krav til en del ungdomsuddannelser.

5) Ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen tidsplan og procedure – se bilag (10 min/D), Per Udesen
Ifølge mine oplysninger er følgende på valg pr. 010822:
Ann Dorte Giøng Davidsen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Nicolai Larsen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Rannva Elisabeth Skylv Joensen (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
Tina Persson (valgt for perioden 01.08.2018-31.07.2022)
følgende er på valg pr. 010824:
René Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Christine Skovgaard Madsen (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Johnny Hejdemann Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Sandra Schødt Nøddebo (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Skolebestyrelsen godkendte den udsendte tidsplan for valgets gennemførelse.

6) Julefrokost (10 min)

7) Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med (45 min), René Jensen
Opsamling og planlægning af det videre forløb.
Der lægges op til der findes en gruppe som udarbejder og præsentere materiale til
skolebestyrelsen som laver den endelig vurdering af om der eksisterer et levedygtigt projekt.
Vi skal dog have fastlagt hvad der er vores mål således at gruppen har noget at arbejde videre
med. Herunder punkterne fra referatet.
Vi skal nedsætte forskellige arbejdsgrupper, som kan understøtte skolens drøftelser og drøftelserne
med politikkerne fra kommunalbestyrelsen. Vi skal se på datagrundlag og forskellige
anvendelsesmuligheder og fokusere på skoleudvikling ikke udelukkende på kapacitet – men
kombineret med kapacitet.

8) Faste punkter (30 min).
1) Principper (20 min)
2) Økonomi (10 min)
7) Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
1) Indeklima, v. René Jensen
2) Elevplaner, v. René Jensen
3) Login på Chromebook efter pauseskærm
4) Lukket adgangen til Youtube
5) Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
6) Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4
7) PILOT dage Vi drøftede forskellige evalueringsmuligheder. Vi kan lave spørgeskema men sende til udvalgt skare af forældre – f.eks. en årgang pr afdeling.

Næste bestyrelsesmøde gennemføres tirsdag d. 25. januar 2022.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 14. december 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14/12 kl. 17:30-20:00 på afdeling Lundebjerg (Mødet gennemføres i personalerummet inklusiv juleanretning)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Hjemmeundervisning af skolens elever 15.12., 16.12.,17.12.2021 og 03.01, 04.01.2022
•    Nødpasning af skolens elever – omfang og muligheder
•    Der er bestilt møbler til gange m.m., og vi afventer levering.
•    Kontaktforældremødet: Kunne det være en ide, at der laves nogle retningslinjer også så forældrene via Meebook kan følge op ?

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Sidste skoledag?
•    Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler?
•    Klap-ud borde på væggene?
•    Regulering af varmen i lokalerne?
•    Fodboldturning i klippe/klistredagen for udskolingen?
•    Kan stolene i fysiklokalet skiftes.

3)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), v. Per Udesen/René Jensen 
Der har været BSU møde d.9.december og i dag kl.08.00 jf. lukket pkt.15 om bo- og dagtilbud bybjergvej i Skovlunde, https://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-14-12-2021#punkt-15-lukke...

4)    Status på afvikling af Folkeskolens afgangsprøver m.v. fra sidste skoleår (10 min) bilag, Per Udesen

5)    Ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen tidsplan og procedure – se bilag (10 min/D), Per Udesen

6)    Julefrokost (10 min)

7)    Opfølgning på drøftelserne af skoleudvikling og skolekapacitet med (45 min), René Jensen
Opsamling og planlægning af det videre forløb. 
Der lægges op til der findes en gruppe som udarbejder og præsentere materiale til skolebestyrelsen som laver den endelig vurdering af om der eksisterer et levedygtigt projekt. 
Vi skal dog have fastlagt hvad der er vores mål således at gruppen har noget at arbejde videre med. Herunder punkterne fra referatet.

8)    Faste punkter (30 min) 

9)    Principper (20 min)

10)    Økonomi (10 min)

11)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O)

 • 1)    Indeklima, v. René Jensen
 • 2)    Elevplaner, v. René Jensen
 • 3)    Login på Chromebook efter pauseskærm
 • 4)    Lukket adgangen til Youtube
 • 5)    Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
 • 6)    Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4

Prioriteringsliste

Referat af møde 25. november 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 25/11 kl. 18:30-20:30 på afdeling Rosenlund (Mødet gennemføres i personalerummet)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Jonas Langhans TR for pædagoger var inviteret med grundet drøftelse af skoleudvikling/skolestruktur. 

Afbud:  Nicolai Larsen, Rannva Joenssen, Mana 7.d og Mathias 9.a

Ordstyrer: René Jensen  

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Pædagogisk Leder Jakob Sundman fratræder Skovlunde Skole pr. 31.12.2021, idet han tiltræder en stilling i Gladsaxe Kommune. Der bliver iværksat ansættelsesproces snarest.
•    Skoledagen er blevet afkortet mest muligt på alle klassetrin, og de afkortede timer er blevet lagt ind i undervisning som to-personers undervisning,
•    Folkeskoleforligets parter udarbejder lovpakke for folkeskolen som opfølgning på igangværende skoleårs midlertidige ændringer. Lovpakken forelægges tidligt i foråret 2022. Skovlunde Skole tager afsæt i de nuværende gældende regler, når næste skoleår planlægges.
•    Afklaring af julemøde
•    Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Sidste skoledag?
•    Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler?
•    Klap-ud borde på væggene?
•    Regulering af varmen i lokalerne?
•    Fodboldturning i klippe/klistredagen for udskolingen?
•    Kan stolene i fysiklokalet skiftes.
•    Der ønskes udemøbler, og Skovlunde Skole modtager penge fra Skolebyrådsdagen, som kan indgå i etableringen,

Skoleledelsens bemærkning: der er bestilt møbler til gange m.m., og vi afventer levering.

3)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D) 
Der er pt. intet nyt fra politisk hold om pedelboligen. 

Høringen har ikke været på BSU’s dagsorden pt.

4)    Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.

På kontaktforældremødet blev skolekapacitet og skoleudvikling drøftet.
Testning af elever foregår i skoletiden.
Elever som sendes hjem i isolation bør kunne følge undervisningen. Det kan være udfordrende, at undervise både en klasse og enkeltelever via PC.

Kunne det være en ide, at der laves nogle retningslinjer også så forældrene via Meebook kan følge op ?

Hvordan håndterer eleverne anvendelsen af digitale medier- god tone, pli, god/sikker fildeling, 
Hvordan kommunikerer medarbejdere og forældre. Vi anvender Aula og Meebook.
Covidtestning – pt. er der testmulighed en gang ugentligt. 
Hvor stort er behovet – og er der raison i at udvide kapaciteten ?

Mødet blev gennemført virtuelt med 40 – 45 deltagere.

5)    Fælles indkredsning af temaer til mødet med centerchef Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning (20 min) bilag 1

Der er behov for en drøftelse af, hvordan elevtalsudviklingen ser ud på sigt – også udover 2025/2026.

Vi skal drøfte både kapacitet men også og frem for alt forventninger til et godt og fremsynet læringsmiljø.

Hvordan bringes Ballerup Kommunes målsætninger for skoleområdet i spil – skal det være med forvaltningen og/eller politikkerne.

6)    Drøftelse af skoleudvikling og skolekapacitet med centerchef Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning. (60 min)

Vi blev indledningsvist ramt af strømnedbrud. 
Formand Rene Jensen bød velkommen. 

Der blev i mørket drøftet forskellige måder at starte en proces op på. Der er behov for forskellige processer.
Vi skal dels se på de opdaterede prognoser for befolkningsudvikling og elevtalsudvikling i Skovlunde for de kommende år
Vi skal dels drøfte, hvordan en moderne Skovlunde Skole ”ser ud”, hvilke muligheder vi kan se og skabe i de nuværende bygninger  
     Vi skal dels drøfte, hvordan vi finder den bedste struktur i skolen – 
     hvordan vi organiserer skolens afdelinger.
     Vi skal dels gennemgå skolens bygninger f.eks. sammen med     
     Kommunale Ejendomme så vi kan finde nogle af de enkle muligheder i de 
     eksisterende bygninger.
     Vi skal dels have afklaret, om Ordblindeinstituttets lokaler indgår i 
     mulige løsninger.
     Vi skal dels have øje for, at evt. bygningsændringer/tilpasninger i større 
     omfang skal ind i den kommunale budgetlægning.
     Vi skal have vurderet, om der skal ske begrænsning i elevers søgning fra 
     andre skoledistrikter og fra andre kommuner for sikre pladser til kom-
     mende tilflyttere.

         Forvaltningen stillede sig til rådighed for afklaring af ovenstående 
     områder.

     Både økonomi, evt. stillingtagen til Ordblindeinstituttets lokaler, evt. 
     løsninger som indbefatter ændring af skolestrukturen skal forelægges 
     Børne- og Skoleudvalget samt Ballerup kommunalbestyrelse.

Resten af dagsordenen blev udskudt grundet strømnedbrud

7)    Status på afvikling af Folkeskolens afgangsprøver m.v. fra sidste skoleår (10 min) bilag 2

8)    Faste punkter. Principper og økonomi udgår 

9)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

 • 1)    Indeklima, v. René Jensen
 • 2)    Elevplaner, v. René Jensen
 • 3)    Login på Chromebook efter pauseskærm
 • 4)    Lukket adgangen til Youtube
 • 5)    Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
 • 6)    Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 25. november 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2021 kl. 18.30-20.30 på afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Pædagogisk Leder Jakob Sundman fratræder Skovlunde Skole pr. 31.12.2021, idet han tiltræder en stilling i Gladsaxe Kommune. Der bliver iværksat ansættelsesproces snarest.
 • Skoledagen er blevet afkortet mest muligt på alle klassetrin, og de afkortede timer er blevet lagt ind i undervisning som to-personers undervisning,
 • Folkeskoleforligets parter udarbejder lovpakke for folkeskolen som opfølgning på igangværende skoleårs midlertidige ændringer. Lovpakken forelægges tidligt i foråret 2022. Skovlunde Skole tager afsæt i de nuværende gældende regler, når næste skoleår planlægges.
 • Afklaring af julemøde
 • Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Sidste skoledag?
 • Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler?
 • Klap-ud borde på væggene?
 • Regulering af varmen i lokalerne?
 • Fodboldturning i klippe/klistredagen for udskolingen?
 • Kan stolene i fysiklokalet skiftes.

3) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D)
Der er pt. intet nyt fra politisk hold om pedelboligen.
Høringen har ikke været på BSU’s dagsorden

4) Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.

5) Fælles indkredsning af temaer til mødet med centerchef Per Kensø og
økonomichef Henrik Thorning (20 min) bilag 1

6) Drøftelse af skoleudvikling og skolekapacitet med centerchef Per Kensø og
økonomichef Henrik Thorning. (60 min)

7) Status på afvikling af Folkeskolens afgangsprøver m.v. fra sidste skoleår
(10 min) bilag 2

8) Faste punkter. Principper og økonomi udgår

9) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

 1. Indeklima, v. René Jensen
 2. Elevplaner, v. René Jensen
 3. Login på Chromebook efter pauseskærm
 4. Lukket adgangen til Youtube
 5. Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
 6. Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4
 7. Ordinært valg til skolebestyrelsen forår 2022

Prioriteringsliste

Referat af møde 27. oktober 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/10-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud: Tina Persson, Peter Als, Louise Rødkilde, Rannva Joenssen, Nicolai Larsen, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a,
Kim A. Rasmussen deltog I punkt 6 – 8.
Christine Skovgaard deltog I punkt 1 – 5.

Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Dalia Abou Nawfal har valgt at træde ud af skolebestyrelsen. Det blev besluttet ikke at opføre et suppleringsvalg.
 • Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00–21.00 jf. Aula
 • Der skal være fokus på deltagerne til mødeindkaldelserne specielt elevrådsdeltagerne.
 • Høringssvar om Ballerup Kommunes Sundhedspolitik er blevet sendt til Ballerup Kommune.
 • Endnu ingen beslutning omkring Pedelboligen. Se punkt og udkast til skrivelse senere.
 • Forrige fremsendt høringssvar har i grove træk fulgt Skovlunde Skoles svar.
 • Kontaktforældremødet skubbes 14 dage.
 • Grundet kontaktforældremødet og besøg af BFO-leder skubbes, er forventes mødet forkortet.

Der afholdes kontaktforældremøde 25.11.2021 kl 17.00 – 18.00.
Skolebestyrelsesmøde holdes 25.11.2021 kl. 18.30 – 20.30 med besøg af forvaltningen til
drøftelse af skolestruktur. Forvaltningen deltager med centerchef Per Kensø og økonomichef
Henrik Thorning.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Elevrådet har drøftet badning i forbindelse med idræt i sidste lektion. Kan man gå hjem i bad eller
skal man gå i bad på skolen?
Det inddrages i gennemgang af Værdier for Fællesskabet. Praksis skal være ens på begge matrikler. Kan der opsættes forhæng etc. Er bruseforhold etc. i orden.
Arbejdsforhold på gangene – kan der etableres flere klap-ud borde på væggene, så der er bedre
arbejdsplads på gangene.
Reguleringen af varmen er meget ukonstant. Kan reguleringen forbedres og kan der reguleres i de
enkelte lokaler.
Det undersøges, om der kan afholdes fodboldturnering i klippe/klistredage for udskolingen.
Kan skabene på gangene på Afdeling Rosenlund enten blive renoveret eller fjernet, så der kan
komme arbejdsborde op.
Kan stole i fysik skiftes ud – de opleves meget ubehagelige at sidde på.

3) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (20 min/D)
Drøftelse af høringssvar – se udsendte høringsbrev og udkast til svar
Skolebestyrelsen kom med nogle bemærkninger til høringsforslaget, som tages med i skolens MEDudvalg. Der udarbejdes et høringsforslag efterfølgende i skolens Medudvalg, som skolebestyrelsen
efterfølgende tager endelig stilling til.

Høringssvar vedrørende placering af Dagplejens legestue.

4) Udtalelse til skolekalender 2023/2024
Der udarbejdes et forslag til bemærkninger.

Høringssvar vedrørende skolekalenderen for skoleåret 2023/2024.

5) Faste punkter (30 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige og eksisterende principper
b) Status Økonomi
Punktet udskydes

6) Skolestrukturen (50 min./D), v. Per Udesen og René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen – Planlægning af fællesmøde med centerchef
Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning 8 november på Afdeling Rosenlund er skubbet til 25.
november 19.00 – 20.30. Det foreslås at en gruppe samles og udfærdiger et brev.
Hvordan håndterer vi sagen med befolkningsudviklingen – og forventninger til, hvordan den
fremtidige Skovlunde Skole kan se ud. Hvilke dilemmaer skal vi forholde os til, hvad tænker
forvaltning, hvad tænker politikerne – kan vi forpligte hinanden på en udviklingsplan over flere år.
Der udarbejdes en henvendelse til politikkerne om deres tanker om planer for skoleudvikling i
Skovlunde, deres engagement i udviklingen af Skovlunde Skole – hvordan tænker de en moderne
skole eller fremtidens skole i Skovlunde som blot et spørgsmål om plads.
Skolebestyrelsen ønsker afklaring af det gode liv 07.00 – 17.00 skal der være fælles anvendelse af
undervisning og fritidslokaler, hvordan ser moderne faglokaler/-områder ud, kan vi leve op til de
ambitioner om, at eleverne skal uddannes til fremtiden.
Hvordan bliver fremtidens pædagogik og moderne didaktik i gamle klasselokaler ?

7) Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.
Kontaktforældre mødet er udskudt til den 25.11.2021 kl 17.00 – 18.00 virtuelt.

8) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Indeklima, v. René Jensen
2) Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend
3) Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min)
4) Skolen har som følge af muligheden for afkortning af skoledagen lavet nye skemaer for
alle skolens klasser, som trådte i kraft fra begyndelsen af uge 43. BFO-Skovlunde og Klub
Skovlunde har som konsekvens fået udvidet deres åbningstid. Der har været et tæt og godt
samarbejde omkring afkortning af skoledagen og skemaændringer mellem Skole/BFO og Klub
Skovlunde. 

Prioriteringsliste

 

Dagsorden til møde 27. oktober 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/10-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Mødet gennemføres i personalerummet. Der vil blive bestilt sandwich til mødedeltagerne

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Dalia Abou Nawfal har valgt at træde ud af skolebestyrelsen. Det blev besluttet ikke at opføre et suppleringsvalg.
•    Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00 jf. Aula
•    Der skal være fokus på deltagerne til mødeindkaldelserne specielt elevrådsdeltagerne.
•    Høringssvar om Ballerup Kommunes Sundhedspolitik er blevet sendt til Ballerup Kommune.
•    Endnu ingen beslutning omkring Pedelboligen. Se punkt og udkast til skrivelse senere.
•    Forrige fremsendt høringssvar har i grove træk fulgt Skovlunde Skoles svar.
•    Kontaktforældremødet skubbes 14 dage.
•    Grundet kontaktforældremødet og besøg af BFO-leder skubbes, er forventes mødet forkortet.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

3)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (20 min/D)
Drøftelse af høringssvar – se udsendte høringsbrev og udkast til svar

4)    Faste punkter (30 min.): 
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige og eksisterende principper
b)    Status Økonomi

5)    Skolestrukturen (50 min./D), v. Per Udesen og René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen – Planlægning af fællesmøde med centerchef Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning 8 november på Afdeling Rosenlund er skubbet til 25. november 20.30 – 22.00. Det foreslås at en gruppe samles og udfærdige et brev.

6)    Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.

7)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Indeklima, v. René Jensen
2)    Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend 
3)    Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 
 

Prioriteringsliste

Bilag 1 - Udkast pedelbolig 2021

Bilag 2 - Udtaleudkast skolekalender 2023-2024

 

Referat af møde 28. september 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9-2021 kl. 18:30-20:30 på afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Kim A. Rasmussen, Tina Persson, Dalia Abou Nawfal, Sandra Sch. Nøddebo, 

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Per orienterede om Skoleårets start på Skovlunde Skole
•    Elevrådet var interesseret i lejreskole længere væk end Danmark
•    Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00 jf. Aula
•    Følgende høringsforslag blev gennemgået og afsendt ved sidste møde:
o    implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
o    implementeringen af øvrige delelementer: Elevplaner, Kvalitetsrapporter, Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
o    katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
•    Bemærk afsluttede emner i prioriteringslisten er slettet.

Opdatering af liste for personer i skolebestyrelsen, så vi sikrer, at alle modtager dagsorden.
Dalia Abou Nawfal ønsker at udtræde af bestyrelsen.

2)    Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august 2021

Skovlunde Skole er nu fuldt åben for alle elever og alle forældre. Vi har grundet nedgraderingen af COVID 19 fra høj risiko til lavere risiko fået flyttet fokus fra, at skolen kan beslutte at sende børn og medarbejdere, som var nære kontakter hjem. Det er frem over forældrenes ansvar at vurdere, hvor-dan et barn som nærkontakt håndteres. Syge børn skal altid være hjemme.

Skolen anbefaler ved smitte med covid 19, at nære kontakter testes, og at vi løbvende bliver orienteret.
På skolen fastholdes håndhygiejne, udluftning m.m.

På skolen vil vi opfordre til, at I følger til skolen og ikke ind på skolen om morgenen. Vi behøver ikke at være mange inde på skolen i morgentiden – børnene har under corona vist, at de selv kan gå ind på skolen – og at de selv kan finde deres klasselokale, hvor der som regel er en voksen.

Så gerne til skolen og undtagelsesvis ind på skolen om morgenen.

Ballerup Kommune etablerer mobil testkapacitet, så vi kan efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af, at vi udbrud af covid 19. Ingen elever vi blive testet uden forældrenes samtykke !!!

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

Status på Sundskolemad.
      Elevrådet har drøftet Sundskolemad, og har en række gode inputs til en dialog med leverandøren.
      Elevrådet har ligeledes drøftet PILOTTORSDAGE og skolemøbler samt mulighed fr at udvide 
 frikvartersområdet for de større elever.

4)    Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (10 min/B) Bilag 1-3, Per Udesen
Høring om Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.
Der blev udarbejdet et høringsforslag i samarbejde med skolens MED-udvalg, som fremsendes til forvaltningen. Skolebestyrelsen og MED udarbejder énslydende udtalelse, som sendes fra hvert sit organ se bilag. 

5)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), Johnny Heidemann
Spørgsmål til distriktsskolelederen omkring brugen af pedelboligen på afdeling Rosenlund
Peter Als gav en orientering om processen og om, at der ikke er truffet en beslutning i sagen, idet Børne- og Skoleudvalget behandler sagen i sit møde d. 04.10.2021. 

Eksemplet omkring Pedelboligen og kapacitet er første vink til håndtering af de fremadrettede kapacitets- og skolestrukturdrøftelser. 

6)    Mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune. (20 min/D), Louise Rødkilde
Oplæg fra Louise og Ballerup Kommunes mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup

Se punkt 4
7)    Tilbagemelding på den økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ”National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og voksenuddannelser” (20 min/O) Per Udesen
Gennemgang af svar om økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ” National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og voksenuddannelser”

Jf.
https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-09-2021#punkt-15-na...

1)    kompetenceprofil
2)    reduktion i antallet af elevplaner
3)    Ændringer mht. Kvalitetsrapport for folkeskolen
4)    reduktion af timetal

Skolebestyrelsen fik en orientering om, at Børne- og Skoleudvalget stort set har fulgt skole-bestyrelsens høringssvar.

Omkring den afkortede skoledag vil der i de kommende uger være en større proces i gang på skolen, i BFO og i Klub Skovlunde, idet vi skal tilpasse elevernes undervisning og fritid til den kortere undervisningsdag. Skolens ledelse forventer at melde nye skemaer ud til alle klasser op mod skolernes efterårsferie – således at de kan træde i kraft efter skolernes efterårsferie.
Det forventes, at der findes økonomi til at dække den udvidede åbningstid i Klub Skovlunde og BFO. 

8)    Faste punkter (10 min.): 
    Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige og eksisterende principper, udgår
b)    Status Økonomi
Skolens budget ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Der har grundet covid19 og hjemmeundervisning ikke været så store træk på skolens fagkonti. Derfor forventes et samlet mindreforbrug, som vi kan overføre til næste budgetår.

9)    Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen, samt udkast til facebook.
Formand Rene Jensen kontakter forvaltningen og beder om nogle mødedatoer, så skolestrukturen kan gå over i en ny fase. Der varsles derfor møde om skolestruktur, når datoen er klar. 

10)    Planlæg kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Tid til opfølgning på forrige kontaktforældremøde og planlægning af næste kontaktforældremøde
Input til emner og agenda.

Næste kontaktforældremøde 
Hvilke emner kan være interessante 
Opfølgning på Pilottorsdage – hvilke oplevelser og erfaringer har forældre fået i forhold til Pilottorsdage
Økonomi – hvad tænker forældrene, der kunne være fokusområder i skolens økonomi, Hvilken vej skal vi prioritere.
Oplevelen af kortere skoledage 
Trivsel og toiletforhold 
Skolestruktur – hvordan ser Skovlunde Skole ud i fremtiden?
Elevplaner jf. de midlertidige
Næste kontaktforældremøde er den 27.10.2021 lige før bestyrelsesmødet. Mødet tænkes gennemført virtuelt.

11)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Indeklima, v. René Jensen
2)    Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend 
3)    Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 
 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 28. september 2021

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9-2021 Kl. 18:30-20:30 på afdeling Rosenlund

Mødet gennemføres i personalerummet. Der vil blive bestilt sandwich til mødedeltagerne

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine
Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Per orienterede om Skoleårets start på Skovlunde Skole
• Elevrådet var interesseret i lejreskole længere væk end Danmark
• Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00
– 21.00 jf. Aula
• Følgende høringsforslag blev gennemgået og afsendt ved sidste møde:
o implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
o implementeringen af øvrige delelementer: Elevplaner, Kvalitetsrapporter,
Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
o katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og
udkast til svar (5a)
• Bemærk afsluttede emner i prioriteringslisten er slettet.

2) Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august
2021

3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Status på sundskole.

4) Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (10 min/B) Bilag 1-3, Per Udesen
Høring om Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.

5) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), Johnny Heidemann
Spørgsmål til distriktskolelederen omkring brugen af pedelboligen på afdeling Rosenlund

6) Mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune. (20 min/D), Louise Rødkilde
Oplæg fra Louise og Ballerup Kommunes mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup

7) Tilbagemelding på den økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ”National aftale
om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og
voksenuddannelser” (20 min/O) Per Udesen

Gennemgang af svar om økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ” National
aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og
voksenuddannelser”
Jf.
https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-09-2021#punkt-15-na...
1) Afkortning f skoledagen
2) reduktion i antallet af elevplaner
3) Ændringer mht. Kvalitetsrapport for folkeskolen
4) reduktion af timetal

8) Faste punkter (10 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige og eksisterende principper, udgår
b) Status Økonomi

9) Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen, samt udkast til facebook.

10)Planlæg kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Tid til opfølgning på forrige kontaktforældremøde og planlægning af næste kontaktforældremøde
Input til emner og agenda.

11)Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Indeklima, v. René Jensen
2) Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend
3) Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 

Bilag 1 Høringsbrev vedr ny sundhedspolitik for Ballerup Kommune

Bilag 2 Høringsversion af ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune

Bilag 3 Liste over høringsparter sundhedspolitik

Prioriteringsliste

Referat af møde 25. august 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 25/8-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine
Skovgaard, Rannva Joensen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Victor.,
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Tina Persson, Peter Als, Rannva Joensen,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• D.21.juni var der møde med forvaltningen bestående af Per Kensø og Henrik Thorning.
Der var en god debat om skolens udfordringer med det stigende elevtal de næstkommende år.
Der blev aftalt at lave en møderække mellem Forvaltningen ved centerchef Per Kensø samt
relevante medarbejde og Skolebestyrelsen.
• Tirsdag d.15.juni tiltrådte Sandra og Christine bestyrelsen. Begge deltog i sidste
bestyrelsesmøde og var inviteret med til mødet med forvaltningen d.21. juni.
• Covid-19 er tilnærmelsesvis historie og vi drager nytte af vores erfaringen for et hård år med
mange ændringer. Pilotdage har været en af de gode ting vi tager med fra vores erfaringer.
• D. 9.august var der skoleforum, hvor der blev talt om digital dannelse, tilbagemeldinger om en
Coronatid, den nye aftale om frihedsgrader i folkeskolen samt dialog om kommende punkter.
• Sidst blev princippet om ”Afkortelse skoledagen” vedtaget og er lagt på hjemmesiden.
• Der er kommet mange hørringsforslag som det har taget lidt tid at vurdere og behandle, derfor
den lidt sene dagsorden.
• Orientering om 0.klasserne.
Formanden bød velkommen og gav en kort status på skolen siden sidst og orienterede fra
Skoleforums møde. Digital dannelse fyldte meget i Skoleforrums drøftelser og bør håndteres på
skolerne. Der var bl.a. tale om eleverne som ambassadører for digital dannelse, og eleverne
foreslog kurser i digital dannelse.
Arbejdet med elevplaner har været drøftet i Skoleforum gennem flere år. Skolebestyrelsernes
formænd finder dette arbejde væsentligt. To formænd havde stoppet i skoleforum grundet
manglende fremdrift på områderne. Eleverne spurgte ind til hvad elevplaner er. Formanden tilbød
at lave en video, hvor man kan finde elevplaner. Nana fremsender statistisk materiale over hvem,
som har fået elevplaner på skolen.

2) Status mht. skolebestyrelsesmedlemmer og - suppleanter: (5 min.) v. René Jensen
Cathrine B. Roer er udtrådt af skolebestyrelsen, da hun ikke har børn på skolen. 
Skolebestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvornår der skal udskrives suppleringsvalg.
Skolebestyrelsen vælger at fortsætte med nuværende sammensætning.

3) Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august
2021
Skolens ledelse orienterede om starten på skoleåret – set i coronaens lys. Vi har haft mange rigtigt
glade elever og medarbejdere, som har nydt det mere fri samvær. Vi har haft få tilfælde af smittede og få som nære kontakter. Men det har alle været med Deltavarianten. Vi anbefaler stadig, at
forældre kommer til skolen og ikke på skolen. De mindste elevers forældre f.eks. nye 0.klasser kan
aflevere deres børn i klassen. de fleste elever kan sagtens gå ind på skolen.
Vi holder fast i god håndhygiejne og rimelig afstand.

4) Kort orientering om skoleårets start på Skovlunde Skole (10 min), v. Per Udesen
Per Udesen orienter kort om opstarten af skoleåret på Skovlunde skole 2021/22
1) Første skoledag
2) Status på medarbejdere
3) Kursus for medarbejdere
4) lejrskoler – hytteture
5) svømmeregler
Skolens ledelse orienterede om, at første skoledag var forløbet meget fint – med mange glade
elever og medarbejdere, som nu kunne være sammen uden coronatidens begrænsninger. Stort set
alle restriktioner er blevet ophævet, og mht. smitteopsporing gennemføres individuel kontaktopsporing, hvis en elev er smittet. Der har været få smittede elever, og få nære kontakter.
På begge matrikler tog de store små elever imod de nye små elever med flagalle, sang og velkomst. Joanna og andre sange blev sunget, og de nye elever fik lov at tage forældrene med i
klassen.
En skole med ca. 200 medarbejdere skal altid både ansætte og afgive medarbejdere. Dette skoleår
har været kendetegnet ved, at vi skullet ansætte færre medarbejdere.
Vi har i år haft alle medarbejdere, pædagoger, lærere, resursepædagoger, pædagogmedhjælpere
og ledere på kursus omkring tænkningen bag og værktøjer til at håndtere PILOTdagene. Det har
været meget givende for alle. Konsulentgruppen Autens stod for indhold.
Vi gennemfører i år alle lejrskoler/hytteture efter de nugældende coronaretningslinjer. De udskudte
lejrskoler/hytteture fra foråret gennemføres også i indeværende skoleår.
Vi har desværre på baggrund af en tragisk hændelse genopfrisket skolens baderegler fra åben
strand og i svømmehal. Der er udarbejdet et sæt klare retningslinjer for håndtering, og en del
medarbejdere får genopfrisket bassinprøver m.m.

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Elevrådsrepræsentanterne spurgte ind til, om der var mulighed for, at de stores lejrskole kunne
blive udvidet bl.a. gennem salg af lodder, juletræer. Der er et ønske om at kunne rejse længere
væk.
Elevrådet kan tage spørgsmålet i Ballerup Fælleselevråd.
Der blev talt om en brugerundersøgelse af Sundskolemad. Skoleleder Per Udesen kontakter
Sundskolemad og Kannpla for at høre, om de er interesserede i at gennemføre en sådan f.eks. op
mod skolens efterårsferie.

6) Digital Dannelse (10 min/O), Opfølgning fra skoleforum, René Jensen, Bilag 17
Skoleforum gennemgik nogle områder som var til gavn for skoler og deres måde at gribe digital
dannelse an på. Kort gennemgang af teknikker, bevis, ambassadører og angrebsmuligheder.
Se punkt 1
Der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00
se Aula.
Skal vi tage fat i vor antimobbestrategi og opdaterer denne. Vi skal koble indsatsen med skolens
værdisætning/”værdihus”

7) Høringsforslag (60 min/B), v. Per Udsen og René Jensen
Der er kommet mange og lange hørringsforslag. Alle er vedhæftet og for at slippe for at alle
nødvendigvis skal igennem alle høringsforslag. Har Per og René været dem igennem og lavet et
udkast til et svar for hvert hørringsforslag. Oplæg til hvert høringsforslag vil blive gennemgået.
1) Bilag 1,2,2a - Høringsbrev om implementeringen af øvrige delelementer og udkast til svar
(2a), samt MED-udvalgets svar (2b)
(a) Elevplaner
(b) Kvalitetsrapporter
(c) Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
Udkast blev godkendt af skolebestyrelsen, hvori skolebestyrelsen begrænser antallet
af elevplaner til dansk, engelsk og matematik for 3-8 klasserne, samt for
pilotdagene.
Skolebestyrelsen peger på, at kvalitetsrapporter kan være to-årige – men at
datagrundlaget bør genereres hvert år, da det kan give anledning til drøftelser og
opfølgning i bestyrelsen
Skolebestyrelsen har i forbindelse med kompetencedækning tillid til, at der ved
ansættelsen af medarbejdere tages de fornødne faglige hensyn.
2) Bilag 3,4 – Høringsbrev om implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af
skoledagen
(a) Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen
(b) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling,
mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(c) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling,
mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(d) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis
de ønsker det
(e) Skolerne får – hvis de ønsker det - mulighed for at konvertere al den understøttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at
forkorte skoledagen til den længde, den havde før folkeskolereformen blev indført.
Udkast blev godkendt af skolebestyrelsen, hvor afkortning af skoledagen som
angivet i mulighed B for indeværende skoleår.
Dog lægger skolebestyrelsen vægt på, at der på længere sigt sker en mere sammenhængende afkortning af skoledagen på alle klassetrin.
3) Bilag 5,6,7,12,13,14,15 og 16, 5a - Høringsbrev om katalog med forslag til Spare- og
omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
(a) BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
(b) BSU-B22-03 Eksterne køb
(c) BSU-B22-04 Toilet Heaven
(d) BSU-B22-05 Baltoppen Bio
(e) BSU-B22-08 praktiske projektopgave
(f) BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage
(g) BSU-B22-15 fælles konference mellem den nye kommunalbestyrelse/fagudvalget og
Skole- og Børnehusbestyrelser
(h) BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
(i) BSU-B22-19 Reading Recovery/læselyst
4) Bilag 8,9,10 og 11 Orientering om Trafiksikkerhedsplan
Skolebestyrelsen fremsender på baggrund af drøftelser i bestyrelsen en række
kommentarer, som indgår i det videre budgetarbejde i kommunalbestyrelsen.

8) Faste punkter (10 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Gennemgang af prioriteringsliste
b) Tilsyn af eksisterende principper.
Nedprioriteres grundet hørringsvar.
Punktet blev udskudt.

9) Skolestrukturen (5 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen.
Skolebestyrelsen fremsender opsamlingen fra mødet med forvaltningen til centerchef Per Kensø.
Herunder en datorækkefølgende som forslag til fremtidige møder med forvaltningen.

10)Børns erstatningsansvar ved udlån (15 min/D), v. Per Udsen, Bilag 18 og 19
I forbindelse med udlån af bl.a. Chrombook vil børnene kunne komme ud for at skulle erstatte
deres chromebook. Gennemgang om principper, retningslinjer og regler omkring dette.
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00096
Skolens ledelse orienterede om de gældende retningslinjer – og har udarbejdet et notat om
håndtering af erstatning af skolens materiel.
Notatet lægges på skolens hjemmeside.

11)Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Fleksibel tilrettelæggelse af valg for de ældste klasser, v. René Jensen
 Skolens ledelse forklarede baggrunden for den fleksible tilrettelæggelse af et enkelt valgfag på 7.
 årgang. Ordningen videreføres med mulighed for fritagelse.
2) Indeklima, v. René Jensen
Punktet blev udskudt.

Prioriteringsliste

Bilag:

Referat fra møde med forvaltningen 21.06.2021

Håndtering af erstatningssager

Dagsorden til møde 25. august 2021

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25/8-21 Kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:

Ordstyrer: René Jensen

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    D.21.juni var der møde med forvaltningen bestående af Per Kensø og Henrik Thorning.
Der var en god debat om skolens udfordringer med det stigende elevtal de næstkommende år. 
Der blev aftalt at lave en møderække mellem Forvaltningen ved centerchef Per Kensø samt relevante medarbejde og Skolebestyrelsen.
•    Tirsdag d.15.juni tiltrådte Sandra og Christine bestyrelsen. Begge deltog i sidste 
bestyrelsesmøde og var inviteret med til mødet med forvaltningen d.21. juni.
•    Covid-19 er tilnærmelsesvis historie og vi drager nytte af vores erfaringen for et hård år med mange ændringer. Pilotdage har været en af de gode ting vi tager med fra vores erfaringer.
•    D. 9.august var der skoleforum, hvor der blev talt om digital dannelse, tilbagemeldinger om en Coronatid, den nye aftale om frihedsgrader i folkeskolen samt dialog om kommende punkter.
•    Sidst blev princippet om ”Afkortelse skoledagen” vedtaget og er lagt på hjemmesiden.
•    Der er kommet mange hørringsforslag som det har taget lidt tid at vurdere og behandle, derfor den lidt sene dagsorden.
•    Orientering om 0.klasserne.

2)    Status mht. skolebestyrelsesmedlemmer og - suppleanter: (5 min.) v. René Jensen
Cathrine B. Roer er udtrådt af skolebestyrelsen, da hun ikke har børn på skolen. 
Skolebestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvornår der skal udskrives suppleringsvalg. 

3)    Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august 2021

4)    Kort orientering om skoleårets start på Skovlunde Skole (10 min), v. Per Udesen
Per Udesen orienter kort om opstarten af skoleåret på Skovlunde skole 2021/22
1)    Første skoledag
2)    Status på medarbejdere
3)    Kursus for medarbejdere
4)    lejrskoler – hytteture
5)    svømmeregler

5)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

6)    Digital Dannelse (10 min/O), Opfølgning fra skoleforum, René Jensen, Bilag 17
Skoleforum gennemgik nogle områder som var til gavn for skoler og deres måde at gribe digital dannelse an på. Kort gennemgang af teknikker, bevis, ambassadører og angrebsmuligheder. 

7)    Høringsforslag (60 min/B), v. Per Udsen og René Jensen
Der er kommet mange og lange hørringsforslag. Alle er vedhæftet og for at slippe for at alle nødvendigvis skal igennem alle høringsforslag. Har Per og René været dem igennem og lavet et udkast til et svar for hvert hørringsforslag. Oplæg til hvert hørringsforslag vil blive gennemgået.
1)    Bilag 1,2,2a - Høringsbrev om implementeringen af øvrige delelementer og udkast til svar (2a), samt MED-udvalgets svar (2b)
(a)    Elevplaner
(b)    Kvalitetsrapporter
(c)    Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.

2)    Bilag 3,4 – Høringsbrev om implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
(a)    Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen
(b)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(c)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(d)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis de ønsker det
(e)    Skolerne får – hvis de ønsker det - mulighed for at konvertere al den under-støttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at forkorte skoledagen til den længde, den havde før folkeskolereformen blev indført.

3)    Bilag 5,6,7,12,13,14,15 og 16, 5a - Høringsbrev om katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
(a)    BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
(b)    BSU-B22-03 Eksterne køb
(c)    BSU-B22-04 Toilet Heaven
(d)    BSU-B22-05 Baltoppen Bio
(e)    BSU-B22-08 praktiske projektopgave
(f)    BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage
(g)    BSU-B22-15 fælles konference mellem den nye kommunalbestyrelse/fagudvalget og Skole- og Børnehusbestyrelser
(h)    BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
(i)    BSU-B22-19 Reading Recovery/læselyst

4)    Bilag 8,9,10 og 11 Orientering om Trafiksikkerhedsplan

8)    Faste punkter (10 min.): 
    Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige principper 
Gennemgang af prioriteringsliste

b)    Tilsyn af eksisterende principper.
Nedprioriteres grundet hørringsvar.

9)    Skolestrukturen (5 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen.

10)    Børns erstatningsansvar ved udlån (15 min/D), v. Per Udsen, Bilag 18 og 19
    I forbindelse med udlån af bl.a. Chrombook vil børnene kunne komme ud for at skulle erstatte deres chromebook. Gennemgang om principper, retningslinjer og regler omkring dette.
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00096 

11)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Fleksibel tilrettelæggelse af valg for de ældste klasser, v. René Jensen
2)    Indeklima, v. René Jensen

Prioriteringsliste