Dagsordener og referater skolebestyrelsen

Dagsordener og referater fra skolebestyrelsesmøder 2021-2022 Her kan du orientere dig om de seneste dagsordener og referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Skovlunde Skole.

Dagsorden til møde 25. november 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2021 kl. 18.30-20.30 på afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Pædagogisk Leder Jakob Sundman fratræder Skovlunde Skole pr. 31.12.2021, idet han tiltræder en stilling i Gladsaxe Kommune. Der bliver iværksat ansættelsesproces snarest.
 • Skoledagen er blevet afkortet mest muligt på alle klassetrin, og de afkortede timer er blevet lagt ind i undervisning som to-personers undervisning,
 • Folkeskoleforligets parter udarbejder lovpakke for folkeskolen som opfølgning på igangværende skoleårs midlertidige ændringer. Lovpakken forelægges tidligt i foråret 2022. Skovlunde Skole tager afsæt i de nuværende gældende regler, når næste skoleår planlægges.
 • Afklaring af julemøde
 • Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Sidste skoledag?
 • Badning som sidste time skal være ens på begge matrikler?
 • Klap-ud borde på væggene?
 • Regulering af varmen i lokalerne?
 • Fodboldturning i klippe/klistredagen for udskolingen?
 • Kan stolene i fysiklokalet skiftes.

3) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D)
Der er pt. intet nyt fra politisk hold om pedelboligen.
Høringen har ikke været på BSU’s dagsorden

4) Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.

5) Fælles indkredsning af temaer til mødet med centerchef Per Kensø og
økonomichef Henrik Thorning (20 min) bilag 1

6) Drøftelse af skoleudvikling og skolekapacitet med centerchef Per Kensø og
økonomichef Henrik Thorning. (60 min)

7) Status på afvikling af Folkeskolens afgangsprøver m.v. fra sidste skoleår
(10 min) bilag 2

8) Faste punkter. Principper og økonomi udgår

9) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

 1. Indeklima, v. René Jensen
 2. Elevplaner, v. René Jensen
 3. Login på Chromebook efter pauseskærm
 4. Lukket adgangen til Youtube
 5. Punkt til næste møde fra Ditte Hansen – Garderobernes tilstand, se bilag 3
 6. Punkt til næste møde fra Bettina Muss Kofod - , se bilag 4
 7. Ordinært valg til skolebestyrelsen forår 2022

Prioriteringsliste

Referat af møde 27. oktober 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/10-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud: Tina Persson, Peter Als, Louise Rødkilde, Rannva Joenssen, Nicolai Larsen, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a,
Kim A. Rasmussen deltog I punkt 6 – 8.
Christine Skovgaard deltog I punkt 1 – 5.

Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Dalia Abou Nawfal har valgt at træde ud af skolebestyrelsen. Det blev besluttet ikke at opføre et suppleringsvalg.
 • Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00–21.00 jf. Aula
 • Der skal være fokus på deltagerne til mødeindkaldelserne specielt elevrådsdeltagerne.
 • Høringssvar om Ballerup Kommunes Sundhedspolitik er blevet sendt til Ballerup Kommune.
 • Endnu ingen beslutning omkring Pedelboligen. Se punkt og udkast til skrivelse senere.
 • Forrige fremsendt høringssvar har i grove træk fulgt Skovlunde Skoles svar.
 • Kontaktforældremødet skubbes 14 dage.
 • Grundet kontaktforældremødet og besøg af BFO-leder skubbes, er forventes mødet forkortet.

Der afholdes kontaktforældremøde 25.11.2021 kl 17.00 – 18.00.
Skolebestyrelsesmøde holdes 25.11.2021 kl. 18.30 – 20.30 med besøg af forvaltningen til
drøftelse af skolestruktur. Forvaltningen deltager med centerchef Per Kensø og økonomichef
Henrik Thorning.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Elevrådet har drøftet badning i forbindelse med idræt i sidste lektion. Kan man gå hjem i bad eller
skal man gå i bad på skolen?
Det inddrages i gennemgang af Værdier for Fællesskabet. Praksis skal være ens på begge matrikler. Kan der opsættes forhæng etc. Er bruseforhold etc. i orden.
Arbejdsforhold på gangene – kan der etableres flere klap-ud borde på væggene, så der er bedre
arbejdsplads på gangene.
Reguleringen af varmen er meget ukonstant. Kan reguleringen forbedres og kan der reguleres i de
enkelte lokaler.
Det undersøges, om der kan afholdes fodboldturnering i klippe/klistredage for udskolingen.
Kan skabene på gangene på Afdeling Rosenlund enten blive renoveret eller fjernet, så der kan
komme arbejdsborde op.
Kan stole i fysik skiftes ud – de opleves meget ubehagelige at sidde på.

3) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (20 min/D)
Drøftelse af høringssvar – se udsendte høringsbrev og udkast til svar
Skolebestyrelsen kom med nogle bemærkninger til høringsforslaget, som tages med i skolens MEDudvalg. Der udarbejdes et høringsforslag efterfølgende i skolens Medudvalg, som skolebestyrelsen
efterfølgende tager endelig stilling til.

Høringssvar vedrørende placering af Dagplejens legestue.

4) Udtalelse til skolekalender 2023/2024
Der udarbejdes et forslag til bemærkninger.

Høringssvar vedrørende skolekalenderen for skoleåret 2023/2024.

5) Faste punkter (30 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige og eksisterende principper
b) Status Økonomi
Punktet udskydes

6) Skolestrukturen (50 min./D), v. Per Udesen og René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen – Planlægning af fællesmøde med centerchef
Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning 8 november på Afdeling Rosenlund er skubbet til 25.
november 19.00 – 20.30. Det foreslås at en gruppe samles og udfærdiger et brev.
Hvordan håndterer vi sagen med befolkningsudviklingen – og forventninger til, hvordan den
fremtidige Skovlunde Skole kan se ud. Hvilke dilemmaer skal vi forholde os til, hvad tænker
forvaltning, hvad tænker politikerne – kan vi forpligte hinanden på en udviklingsplan over flere år.
Der udarbejdes en henvendelse til politikkerne om deres tanker om planer for skoleudvikling i
Skovlunde, deres engagement i udviklingen af Skovlunde Skole – hvordan tænker de en moderne
skole eller fremtidens skole i Skovlunde som blot et spørgsmål om plads.
Skolebestyrelsen ønsker afklaring af det gode liv 07.00 – 17.00 skal der være fælles anvendelse af
undervisning og fritidslokaler, hvordan ser moderne faglokaler/-områder ud, kan vi leve op til de
ambitioner om, at eleverne skal uddannes til fremtiden.
Hvordan bliver fremtidens pædagogik og moderne didaktik i gamle klasselokaler ?

7) Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.
Kontaktforældre mødet er udskudt til den 25.11.2021 kl 17.00 – 18.00 virtuelt.

8) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Indeklima, v. René Jensen
2) Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend
3) Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min)
4) Skolen har som følge af muligheden for afkortning af skoledagen lavet nye skemaer for
alle skolens klasser, som trådte i kraft fra begyndelsen af uge 43. BFO-Skovlunde og Klub
Skovlunde har som konsekvens fået udvidet deres åbningstid. Der har været et tæt og godt
samarbejde omkring afkortning af skoledagen og skemaændringer mellem Skole/BFO og Klub
Skovlunde. 

Prioriteringsliste

 

Dagsorden til møde 27. oktober 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/10-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Mødet gennemføres i personalerummet. Der vil blive bestilt sandwich til mødedeltagerne

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Dalia Abou Nawfal har valgt at træde ud af skolebestyrelsen. Det blev besluttet ikke at opføre et suppleringsvalg.
•    Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00 jf. Aula
•    Der skal være fokus på deltagerne til mødeindkaldelserne specielt elevrådsdeltagerne.
•    Høringssvar om Ballerup Kommunes Sundhedspolitik er blevet sendt til Ballerup Kommune.
•    Endnu ingen beslutning omkring Pedelboligen. Se punkt og udkast til skrivelse senere.
•    Forrige fremsendt høringssvar har i grove træk fulgt Skovlunde Skoles svar.
•    Kontaktforældremødet skubbes 14 dage.
•    Grundet kontaktforældremødet og besøg af BFO-leder skubbes, er forventes mødet forkortet.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

3)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (20 min/D)
Drøftelse af høringssvar – se udsendte høringsbrev og udkast til svar

4)    Faste punkter (30 min.): 
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige og eksisterende principper
b)    Status Økonomi

5)    Skolestrukturen (50 min./D), v. Per Udesen og René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen – Planlægning af fællesmøde med centerchef Per Kensø og økonomichef Henrik Thorning 8 november på Afdeling Rosenlund er skubbet til 25. november 20.30 – 22.00. Det foreslås at en gruppe samles og udfærdige et brev.

6)    Kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Forslag om at skubbe kontaktforældremødet til november.

7)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Indeklima, v. René Jensen
2)    Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend 
3)    Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 
 

Prioriteringsliste

Bilag 1 - Udkast pedelbolig 2021

Bilag 2 - Udtaleudkast skolekalender 2023-2024

 

Referat af møde 28. september 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9-2021 kl. 18:30-20:30 på afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Kim A. Rasmussen, Tina Persson, Dalia Abou Nawfal, Sandra Sch. Nøddebo, 

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Per orienterede om Skoleårets start på Skovlunde Skole
•    Elevrådet var interesseret i lejreskole længere væk end Danmark
•    Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00 jf. Aula
•    Følgende høringsforslag blev gennemgået og afsendt ved sidste møde:
o    implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
o    implementeringen af øvrige delelementer: Elevplaner, Kvalitetsrapporter, Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
o    katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
•    Bemærk afsluttede emner i prioriteringslisten er slettet.

Opdatering af liste for personer i skolebestyrelsen, så vi sikrer, at alle modtager dagsorden.
Dalia Abou Nawfal ønsker at udtræde af bestyrelsen.

2)    Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august 2021

Skovlunde Skole er nu fuldt åben for alle elever og alle forældre. Vi har grundet nedgraderingen af COVID 19 fra høj risiko til lavere risiko fået flyttet fokus fra, at skolen kan beslutte at sende børn og medarbejdere, som var nære kontakter hjem. Det er frem over forældrenes ansvar at vurdere, hvor-dan et barn som nærkontakt håndteres. Syge børn skal altid være hjemme.

Skolen anbefaler ved smitte med covid 19, at nære kontakter testes, og at vi løbvende bliver orienteret.
På skolen fastholdes håndhygiejne, udluftning m.m.

På skolen vil vi opfordre til, at I følger til skolen og ikke ind på skolen om morgenen. Vi behøver ikke at være mange inde på skolen i morgentiden – børnene har under corona vist, at de selv kan gå ind på skolen – og at de selv kan finde deres klasselokale, hvor der som regel er en voksen.

Så gerne til skolen og undtagelsesvis ind på skolen om morgenen.

Ballerup Kommune etablerer mobil testkapacitet, så vi kan efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af, at vi udbrud af covid 19. Ingen elever vi blive testet uden forældrenes samtykke !!!

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

Status på Sundskolemad.
      Elevrådet har drøftet Sundskolemad, og har en række gode inputs til en dialog med leverandøren.
      Elevrådet har ligeledes drøftet PILOTTORSDAGE og skolemøbler samt mulighed fr at udvide 
 frikvartersområdet for de større elever.

4)    Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (10 min/B) Bilag 1-3, Per Udesen
Høring om Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.
Der blev udarbejdet et høringsforslag i samarbejde med skolens MED-udvalg, som fremsendes til forvaltningen. Skolebestyrelsen og MED udarbejder énslydende udtalelse, som sendes fra hvert sit organ se bilag. 

5)    Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), Johnny Heidemann
Spørgsmål til distriktsskolelederen omkring brugen af pedelboligen på afdeling Rosenlund
Peter Als gav en orientering om processen og om, at der ikke er truffet en beslutning i sagen, idet Børne- og Skoleudvalget behandler sagen i sit møde d. 04.10.2021. 

Eksemplet omkring Pedelboligen og kapacitet er første vink til håndtering af de fremadrettede kapacitets- og skolestrukturdrøftelser. 

6)    Mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune. (20 min/D), Louise Rødkilde
Oplæg fra Louise og Ballerup Kommunes mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup

Se punkt 4
7)    Tilbagemelding på den økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ”National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og voksenuddannelser” (20 min/O) Per Udesen
Gennemgang af svar om økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ” National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og voksenuddannelser”

Jf.
https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-09-2021#punkt-15-na...

1)    kompetenceprofil
2)    reduktion i antallet af elevplaner
3)    Ændringer mht. Kvalitetsrapport for folkeskolen
4)    reduktion af timetal

Skolebestyrelsen fik en orientering om, at Børne- og Skoleudvalget stort set har fulgt skole-bestyrelsens høringssvar.

Omkring den afkortede skoledag vil der i de kommende uger være en større proces i gang på skolen, i BFO og i Klub Skovlunde, idet vi skal tilpasse elevernes undervisning og fritid til den kortere undervisningsdag. Skolens ledelse forventer at melde nye skemaer ud til alle klasser op mod skolernes efterårsferie – således at de kan træde i kraft efter skolernes efterårsferie.
Det forventes, at der findes økonomi til at dække den udvidede åbningstid i Klub Skovlunde og BFO. 

8)    Faste punkter (10 min.): 
    Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige og eksisterende principper, udgår
b)    Status Økonomi
Skolens budget ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Der har grundet covid19 og hjemmeundervisning ikke været så store træk på skolens fagkonti. Derfor forventes et samlet mindreforbrug, som vi kan overføre til næste budgetår.

9)    Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen, samt udkast til facebook.
Formand Rene Jensen kontakter forvaltningen og beder om nogle mødedatoer, så skolestrukturen kan gå over i en ny fase. Der varsles derfor møde om skolestruktur, når datoen er klar. 

10)    Planlæg kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Tid til opfølgning på forrige kontaktforældremøde og planlægning af næste kontaktforældremøde
Input til emner og agenda.

Næste kontaktforældremøde 
Hvilke emner kan være interessante 
Opfølgning på Pilottorsdage – hvilke oplevelser og erfaringer har forældre fået i forhold til Pilottorsdage
Økonomi – hvad tænker forældrene, der kunne være fokusområder i skolens økonomi, Hvilken vej skal vi prioritere.
Oplevelen af kortere skoledage 
Trivsel og toiletforhold 
Skolestruktur – hvordan ser Skovlunde Skole ud i fremtiden?
Elevplaner jf. de midlertidige
Næste kontaktforældremøde er den 27.10.2021 lige før bestyrelsesmødet. Mødet tænkes gennemført virtuelt.

11)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Indeklima, v. René Jensen
2)    Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend 
3)    Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 
 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 28. september 2021

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28/9-2021 Kl. 18:30-20:30 på afdeling Rosenlund

Mødet gennemføres i personalerummet. Der vil blive bestilt sandwich til mødedeltagerne

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine
Skovgaard, Rannva Joenssen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Victor S. 9.d, Mana 7.d, Mathias Chr. 9.a
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Per orienterede om Skoleårets start på Skovlunde Skole
• Elevrådet var interesseret i lejreskole længere væk end Danmark
• Husk at der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00
– 21.00 jf. Aula
• Følgende høringsforslag blev gennemgået og afsendt ved sidste møde:
o implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
o implementeringen af øvrige delelementer: Elevplaner, Kvalitetsrapporter,
Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
o katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og
udkast til svar (5a)
• Bemærk afsluttede emner i prioriteringslisten er slettet.

2) Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august
2021

3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Status på sundskole.

4) Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (10 min/B) Bilag 1-3, Per Udesen
Høring om Høring af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.

5) Information om Pedelboligen ved Afdeling Rosenlund (10 min/D), Johnny Heidemann
Spørgsmål til distriktskolelederen omkring brugen af pedelboligen på afdeling Rosenlund

6) Mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune. (20 min/D), Louise Rødkilde
Oplæg fra Louise og Ballerup Kommunes mål og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup

7) Tilbagemelding på den økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ”National aftale
om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og
voksenuddannelser” (20 min/O) Per Udesen

Gennemgang af svar om økonomiudvalgets behandling af indkomne høringssvar mht. ” National
aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på Ungdoms- og
voksenuddannelser”
Jf.
https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-09-2021#punkt-15-na...
1) Afkortning f skoledagen
2) reduktion i antallet af elevplaner
3) Ændringer mht. Kvalitetsrapport for folkeskolen
4) reduktion af timetal

8) Faste punkter (10 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige og eksisterende principper, udgår
b) Status Økonomi

9) Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen, samt udkast til facebook.

10)Planlæg kontaktforældremøde (10 min), v. René Jensen
Tid til opfølgning på forrige kontaktforældremøde og planlægning af næste kontaktforældremøde
Input til emner og agenda.

11)Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Indeklima, v. René Jensen
2) Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend
3) Skoleforum – forberedelse og opfølgning (10 min) 

Bilag 1 Høringsbrev vedr ny sundhedspolitik for Ballerup Kommune

Bilag 2 Høringsversion af ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune

Bilag 3 Liste over høringsparter sundhedspolitik

Prioriteringsliste

Referat af møde 25. august 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 25/8-2021 kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai
Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine
Skovgaard, Rannva Joensen
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Victor.,
Medarbejderrepræsentanter: Louise Rødkilde, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Tina Persson, Peter Als, Rannva Joensen,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• D.21.juni var der møde med forvaltningen bestående af Per Kensø og Henrik Thorning.
Der var en god debat om skolens udfordringer med det stigende elevtal de næstkommende år.
Der blev aftalt at lave en møderække mellem Forvaltningen ved centerchef Per Kensø samt
relevante medarbejde og Skolebestyrelsen.
• Tirsdag d.15.juni tiltrådte Sandra og Christine bestyrelsen. Begge deltog i sidste
bestyrelsesmøde og var inviteret med til mødet med forvaltningen d.21. juni.
• Covid-19 er tilnærmelsesvis historie og vi drager nytte af vores erfaringen for et hård år med
mange ændringer. Pilotdage har været en af de gode ting vi tager med fra vores erfaringer.
• D. 9.august var der skoleforum, hvor der blev talt om digital dannelse, tilbagemeldinger om en
Coronatid, den nye aftale om frihedsgrader i folkeskolen samt dialog om kommende punkter.
• Sidst blev princippet om ”Afkortelse skoledagen” vedtaget og er lagt på hjemmesiden.
• Der er kommet mange hørringsforslag som det har taget lidt tid at vurdere og behandle, derfor
den lidt sene dagsorden.
• Orientering om 0.klasserne.
Formanden bød velkommen og gav en kort status på skolen siden sidst og orienterede fra
Skoleforums møde. Digital dannelse fyldte meget i Skoleforrums drøftelser og bør håndteres på
skolerne. Der var bl.a. tale om eleverne som ambassadører for digital dannelse, og eleverne
foreslog kurser i digital dannelse.
Arbejdet med elevplaner har været drøftet i Skoleforum gennem flere år. Skolebestyrelsernes
formænd finder dette arbejde væsentligt. To formænd havde stoppet i skoleforum grundet
manglende fremdrift på områderne. Eleverne spurgte ind til hvad elevplaner er. Formanden tilbød
at lave en video, hvor man kan finde elevplaner. Nana fremsender statistisk materiale over hvem,
som har fået elevplaner på skolen.

2) Status mht. skolebestyrelsesmedlemmer og - suppleanter: (5 min.) v. René Jensen
Cathrine B. Roer er udtrådt af skolebestyrelsen, da hun ikke har børn på skolen. 
Skolebestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvornår der skal udskrives suppleringsvalg.
Skolebestyrelsen vælger at fortsætte med nuværende sammensætning.

3) Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august
2021
Skolens ledelse orienterede om starten på skoleåret – set i coronaens lys. Vi har haft mange rigtigt
glade elever og medarbejdere, som har nydt det mere fri samvær. Vi har haft få tilfælde af smittede og få som nære kontakter. Men det har alle været med Deltavarianten. Vi anbefaler stadig, at
forældre kommer til skolen og ikke på skolen. De mindste elevers forældre f.eks. nye 0.klasser kan
aflevere deres børn i klassen. de fleste elever kan sagtens gå ind på skolen.
Vi holder fast i god håndhygiejne og rimelig afstand.

4) Kort orientering om skoleårets start på Skovlunde Skole (10 min), v. Per Udesen
Per Udesen orienter kort om opstarten af skoleåret på Skovlunde skole 2021/22
1) Første skoledag
2) Status på medarbejdere
3) Kursus for medarbejdere
4) lejrskoler – hytteture
5) svømmeregler
Skolens ledelse orienterede om, at første skoledag var forløbet meget fint – med mange glade
elever og medarbejdere, som nu kunne være sammen uden coronatidens begrænsninger. Stort set
alle restriktioner er blevet ophævet, og mht. smitteopsporing gennemføres individuel kontaktopsporing, hvis en elev er smittet. Der har været få smittede elever, og få nære kontakter.
På begge matrikler tog de store små elever imod de nye små elever med flagalle, sang og velkomst. Joanna og andre sange blev sunget, og de nye elever fik lov at tage forældrene med i
klassen.
En skole med ca. 200 medarbejdere skal altid både ansætte og afgive medarbejdere. Dette skoleår
har været kendetegnet ved, at vi skullet ansætte færre medarbejdere.
Vi har i år haft alle medarbejdere, pædagoger, lærere, resursepædagoger, pædagogmedhjælpere
og ledere på kursus omkring tænkningen bag og værktøjer til at håndtere PILOTdagene. Det har
været meget givende for alle. Konsulentgruppen Autens stod for indhold.
Vi gennemfører i år alle lejrskoler/hytteture efter de nugældende coronaretningslinjer. De udskudte
lejrskoler/hytteture fra foråret gennemføres også i indeværende skoleår.
Vi har desværre på baggrund af en tragisk hændelse genopfrisket skolens baderegler fra åben
strand og i svømmehal. Der er udarbejdet et sæt klare retningslinjer for håndtering, og en del
medarbejdere får genopfrisket bassinprøver m.m.

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Elevrådsrepræsentanterne spurgte ind til, om der var mulighed for, at de stores lejrskole kunne
blive udvidet bl.a. gennem salg af lodder, juletræer. Der er et ønske om at kunne rejse længere
væk.
Elevrådet kan tage spørgsmålet i Ballerup Fælleselevråd.
Der blev talt om en brugerundersøgelse af Sundskolemad. Skoleleder Per Udesen kontakter
Sundskolemad og Kannpla for at høre, om de er interesserede i at gennemføre en sådan f.eks. op
mod skolens efterårsferie.

6) Digital Dannelse (10 min/O), Opfølgning fra skoleforum, René Jensen, Bilag 17
Skoleforum gennemgik nogle områder som var til gavn for skoler og deres måde at gribe digital
dannelse an på. Kort gennemgang af teknikker, bevis, ambassadører og angrebsmuligheder.
Se punkt 1
Der er kursus/oplæg omkring digital dannelse for skolebestyrelser d. 28.10.2021 19.00 – 21.00
se Aula.
Skal vi tage fat i vor antimobbestrategi og opdaterer denne. Vi skal koble indsatsen med skolens
værdisætning/”værdihus”

7) Høringsforslag (60 min/B), v. Per Udsen og René Jensen
Der er kommet mange og lange hørringsforslag. Alle er vedhæftet og for at slippe for at alle
nødvendigvis skal igennem alle høringsforslag. Har Per og René været dem igennem og lavet et
udkast til et svar for hvert hørringsforslag. Oplæg til hvert høringsforslag vil blive gennemgået.
1) Bilag 1,2,2a - Høringsbrev om implementeringen af øvrige delelementer og udkast til svar
(2a), samt MED-udvalgets svar (2b)
(a) Elevplaner
(b) Kvalitetsrapporter
(c) Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.
Udkast blev godkendt af skolebestyrelsen, hvori skolebestyrelsen begrænser antallet
af elevplaner til dansk, engelsk og matematik for 3-8 klasserne, samt for
pilotdagene.
Skolebestyrelsen peger på, at kvalitetsrapporter kan være to-årige – men at
datagrundlaget bør genereres hvert år, da det kan give anledning til drøftelser og
opfølgning i bestyrelsen
Skolebestyrelsen har i forbindelse med kompetencedækning tillid til, at der ved
ansættelsen af medarbejdere tages de fornødne faglige hensyn.
2) Bilag 3,4 – Høringsbrev om implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af
skoledagen
(a) Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen
(b) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling,
mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(c) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling,
mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(d) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis
de ønsker det
(e) Skolerne får – hvis de ønsker det - mulighed for at konvertere al den understøttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at
forkorte skoledagen til den længde, den havde før folkeskolereformen blev indført.
Udkast blev godkendt af skolebestyrelsen, hvor afkortning af skoledagen som
angivet i mulighed B for indeværende skoleår.
Dog lægger skolebestyrelsen vægt på, at der på længere sigt sker en mere sammenhængende afkortning af skoledagen på alle klassetrin.
3) Bilag 5,6,7,12,13,14,15 og 16, 5a - Høringsbrev om katalog med forslag til Spare- og
omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
(a) BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
(b) BSU-B22-03 Eksterne køb
(c) BSU-B22-04 Toilet Heaven
(d) BSU-B22-05 Baltoppen Bio
(e) BSU-B22-08 praktiske projektopgave
(f) BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage
(g) BSU-B22-15 fælles konference mellem den nye kommunalbestyrelse/fagudvalget og
Skole- og Børnehusbestyrelser
(h) BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
(i) BSU-B22-19 Reading Recovery/læselyst
4) Bilag 8,9,10 og 11 Orientering om Trafiksikkerhedsplan
Skolebestyrelsen fremsender på baggrund af drøftelser i bestyrelsen en række
kommentarer, som indgår i det videre budgetarbejde i kommunalbestyrelsen.

8) Faste punkter (10 min.):
Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Gennemgang af prioriteringsliste
b) Tilsyn af eksisterende principper.
Nedprioriteres grundet hørringsvar.
Punktet blev udskudt.

9) Skolestrukturen (5 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen.
Skolebestyrelsen fremsender opsamlingen fra mødet med forvaltningen til centerchef Per Kensø.
Herunder en datorækkefølgende som forslag til fremtidige møder med forvaltningen.

10)Børns erstatningsansvar ved udlån (15 min/D), v. Per Udsen, Bilag 18 og 19
I forbindelse med udlån af bl.a. Chrombook vil børnene kunne komme ud for at skulle erstatte
deres chromebook. Gennemgang om principper, retningslinjer og regler omkring dette.
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00096
Skolens ledelse orienterede om de gældende retningslinjer – og har udarbejdet et notat om
håndtering af erstatning af skolens materiel.
Notatet lægges på skolens hjemmeside.

11)Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1) Fleksibel tilrettelæggelse af valg for de ældste klasser, v. René Jensen
 Skolens ledelse forklarede baggrunden for den fleksible tilrettelæggelse af et enkelt valgfag på 7.
 årgang. Ordningen videreføres med mulighed for fritagelse.
2) Indeklima, v. René Jensen
Punktet blev udskudt.

Prioriteringsliste

Bilag:

Referat fra møde med forvaltningen 21.06.2021

Håndtering af erstatningssager

Dagsorden til møde 25. august 2021

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25/8-21 Kl. 17:00-19:30 på afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:

Ordstyrer: René Jensen

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    D.21.juni var der møde med forvaltningen bestående af Per Kensø og Henrik Thorning.
Der var en god debat om skolens udfordringer med det stigende elevtal de næstkommende år. 
Der blev aftalt at lave en møderække mellem Forvaltningen ved centerchef Per Kensø samt relevante medarbejde og Skolebestyrelsen.
•    Tirsdag d.15.juni tiltrådte Sandra og Christine bestyrelsen. Begge deltog i sidste 
bestyrelsesmøde og var inviteret med til mødet med forvaltningen d.21. juni.
•    Covid-19 er tilnærmelsesvis historie og vi drager nytte af vores erfaringen for et hård år med mange ændringer. Pilotdage har været en af de gode ting vi tager med fra vores erfaringer.
•    D. 9.august var der skoleforum, hvor der blev talt om digital dannelse, tilbagemeldinger om en Coronatid, den nye aftale om frihedsgrader i folkeskolen samt dialog om kommende punkter.
•    Sidst blev princippet om ”Afkortelse skoledagen” vedtaget og er lagt på hjemmesiden.
•    Der er kommet mange hørringsforslag som det har taget lidt tid at vurdere og behandle, derfor den lidt sene dagsorden.
•    Orientering om 0.klasserne.

2)    Status mht. skolebestyrelsesmedlemmer og - suppleanter: (5 min.) v. René Jensen
Cathrine B. Roer er udtrådt af skolebestyrelsen, da hun ikke har børn på skolen. 
Skolebestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvornår der skal udskrives suppleringsvalg. 

3)    Status Covid-19 (5 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter den yderligere genåbning primo august 2021

4)    Kort orientering om skoleårets start på Skovlunde Skole (10 min), v. Per Udesen
Per Udesen orienter kort om opstarten af skoleåret på Skovlunde skole 2021/22
1)    Første skoledag
2)    Status på medarbejdere
3)    Kursus for medarbejdere
4)    lejrskoler – hytteture
5)    svømmeregler

5)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

6)    Digital Dannelse (10 min/O), Opfølgning fra skoleforum, René Jensen, Bilag 17
Skoleforum gennemgik nogle områder som var til gavn for skoler og deres måde at gribe digital dannelse an på. Kort gennemgang af teknikker, bevis, ambassadører og angrebsmuligheder. 

7)    Høringsforslag (60 min/B), v. Per Udsen og René Jensen
Der er kommet mange og lange hørringsforslag. Alle er vedhæftet og for at slippe for at alle nødvendigvis skal igennem alle høringsforslag. Har Per og René været dem igennem og lavet et udkast til et svar for hvert hørringsforslag. Oplæg til hvert hørringsforslag vil blive gennemgået.
1)    Bilag 1,2,2a - Høringsbrev om implementeringen af øvrige delelementer og udkast til svar (2a), samt MED-udvalgets svar (2b)
(a)    Elevplaner
(b)    Kvalitetsrapporter
(c)    Kompetencedækning i fag som læreren underviser i.

2)    Bilag 3,4 – Høringsbrev om implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen
(a)    Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen
(b)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(c)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det
(d)    Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis de ønsker det
(e)    Skolerne får – hvis de ønsker det - mulighed for at konvertere al den under-støttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at forkorte skoledagen til den længde, den havde før folkeskolereformen blev indført.

3)    Bilag 5,6,7,12,13,14,15 og 16, 5a - Høringsbrev om katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til årsbudgettet for 2022 og udkast til svar (5a)
(a)    BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
(b)    BSU-B22-03 Eksterne køb
(c)    BSU-B22-04 Toilet Heaven
(d)    BSU-B22-05 Baltoppen Bio
(e)    BSU-B22-08 praktiske projektopgave
(f)    BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage
(g)    BSU-B22-15 fælles konference mellem den nye kommunalbestyrelse/fagudvalget og Skole- og Børnehusbestyrelser
(h)    BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
(i)    BSU-B22-19 Reading Recovery/læselyst

4)    Bilag 8,9,10 og 11 Orientering om Trafiksikkerhedsplan

8)    Faste punkter (10 min.): 
    Principper (10 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen

a)    Lovpligtige principper 
Gennemgang af prioriteringsliste

b)    Tilsyn af eksisterende principper.
Nedprioriteres grundet hørringsvar.

9)    Skolestrukturen (5 min./D), v. René Jensen
Opfølgning til møderækkefølgen med forvaltningen.

10)    Børns erstatningsansvar ved udlån (15 min/D), v. Per Udsen, Bilag 18 og 19
    I forbindelse med udlån af bl.a. Chrombook vil børnene kunne komme ud for at skulle erstatte deres chromebook. Gennemgang om principper, retningslinjer og regler omkring dette.
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00096 

11)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
1)    Fleksibel tilrettelæggelse af valg for de ældste klasser, v. René Jensen
2)    Indeklima, v. René Jensen

Prioriteringsliste