Dagsordener og mødereferater

Her kan du orientere dig om de seneste dagsordener og referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Skovlunde Skole

Referat af møde 15. juni 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15/6-21 kl. 18:30-20:30 på Afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G.
Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og
Christine Skovgaard.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politisk repræsentant:
Peter Als.
Dalia A.N. og Christine S. deltog via Microsoft TEAMS
Afbud: Peter Als, Marco Hvorslev Bertelsen, Nicolai Larsen, Christine Skovgaard, Nikolaj Persson,
Miljan Lalevic og Matias Christoffersen.
Vi skal overveje, om elevrådsrepræsentanterne kan kontaktes uden for Aula med forældrenes accept.
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen Opfølgning
fra sidst:
• Der er kommet brev fra forvaltningen der har forslået at vi mødes d.21.06.2021 kl.17.00 på
kommunen. Det er skrevet rundt til alle. Vi følger op på punktet i dag.
• Der vil være en sandwich til mødet, som holdes på Afdeling Rosenlund mandag 21.06.2021 kl
17.00 – 19.00
• Mange tak til Michael, Barbara og Marco for deres fremlæggelse sidst. Som havde nogle gode
eksempler på overgangene fra dagtilbud, indskoling, BFO, Klub og til 4.klasserne.
• Marco Hvorslev Bertelsen repr. for BFO i skolebestyrelsen stopper med skoleårets udgang, da
han skal i gang med uddannelse ved siden af sit job.
• Trine Taylor og Kimm Amelung Rasmussen henholdsvis tillidsrepræsentant for lærerne på
Afdeling Lundebjerg og på Afdeling Rosenlund fortsætter i skolebestyrelsen i skoleåret 2021/
2022.
• Louise Rødkilde Sørensen fra BFO Lundebjerg er valgt ind i bestyrelsen som den 3.
medarbejderrepræsentant for skoleåret2021/2022. Louise repræsenterer BFO-Skovlunde.

2) Status Covid-19 (10 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af Covid-19 på Skovlunde Skole
Vi har fuld genåbning for alle klasser, og alle elever har fuldt timetal. Der kan være variationer i
skemaet frem mod skoleferien.
Det har været muligt at gennemføre 1 planlagt lejrskole efter genåbningen. de øvrige udskydes til
efter skoleferien og gennemføres i løbet af næste skoleår.
Der bliver ikke arrangeret klassefester på skolen inden ferien, men man kan mødes uden for, hvis der
er lyst/behov for dette.
Ligeledes gennemføres de traditionelle sommerferiefrokoster for medarbejderne ikke – men der
inviteres til et kort gå-påferie mødesammenkomster på hver matrikel.
Der vil være fortsat mulighed for kviktest af medarbejdere og elever frem til og med 25.06.2021
..
3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Elevrådets repræsentanter deltog ikke i dagens møde. Per Udesen følger op med henblik på at sikre,
at eleverne modtager og får gennemgået dagsorden på baggrund af afholdelse af elevrådsmøder.

4) Digital Dannelse (20 min/O), Opfølgning, Bilag 1
De digitale medier har stor indflydelse på børnene og derfor har det stor betydning hvorledes
udmeldingen om digitale medier præsenteres. Sidst fremlagde Cathrine nogle af de udfordringer
der er ved digital dannelse. I dag følger vi op på og lægger en plan for det fortsatte arbejde.
Catherine B. Roer har lavet oplæg omkring digital dannelse, som bestyrelsen har drøftet.
Lovgivningen på området åbner op, for at skolen både har mulighed og forpligtelse til at indgå i
løsning af f.eks. sager med digital mobning, også selv om forløbet foregår i fritiden. Et afgørende
kriterium er, at relationerne peger ind over skolen.
Skolebestyrelsen drøftede de nye regler, og drøftede en prioritering af indsatsen, så digital
dannelse bliver en aktiv del af undervisningen, og så digital dannelse bliver en del af skolens
værdigrundlag evt. som ”tillæg” til ”Værdier for Fællesskabet”.
Vi skal have drøftet, hvordan en forebyggende indsats kan bygges op. Hvordan får vi på skolen
løbende opdateret vore medarbejdere, og hvordan får vi engageret forældre som part i den
digitale dannelse.
Kan vi tænke i at få udarbejdet en årsplan for arbejdet med digital dannelse?

5) Faste punkter (40 min.):
Principper (20 min./D), Bilag Teams files og bilag 2, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Gennemgang af MED-udvalget kommentering på princip om skoledagens længde, samt
gennemgang af matrice.
 Skolens MEDudvalg har drøftet skolebestyrelsens udkast til princip for afkortelse af skoledagen
 MED-udvalget kan tilslutte sig princippet fra skolebestyrelsen.
 Princippet slutredigeres og lægges på skolens hjemmeside under ”principper”.
b) Tilsyn af eksisterende principper (10 min).
Det er forslået at vi årligt vedligeholder og føre tilsyn med eksisterende principper jf.
årshjulet. Det anbefales at man har skimmet eksisterende principper før mødet.
c) Økonomi (10 min.) v. Per Udesen 
Gennemgang af skolens Regnskab
Budgettet og det foreløbige regnskab ser fornuftigt ud. Der er pt. et mindreforbrug.
 samlet set – men der kan komme udsving henover sommeren.

6) Skolestrukturen (20 min./D), v. René Jensen
Vi har modtaget en invitation fra forvaltningen som bl.a. invitere os til kommunen d.21. juni
kl.17. Det har vi takket ja til. Der er lagt op til følgende agenda:
1) Velkomst
2) Præsentation af tilstedeværende
3) Forvaltningens tanker om Skovlunde Skoles befolkningsmæssige udfordringer
4) Skolebestyrelsens tanker om Skovlunde Skoles befolkningsmæssige udfordringer
5) Opremsning af fælles træk.
6) …
Rene Jensen sender et regneark ud, som kan udfyldes med opmærksomheder i forhold til
drøftelsen med forvaltningen.

6) Udarbejdelse af agenda for næste møde.

7) Input til Skoleforum (5 min.) v. René Jensen
Der afvikles skoleforum d.x.x. Emner som ønskes medtages kan fremlægges.
Skolebestyrelsen ønsker at drøfte, forkortelse af skoledagen, inklusionsmidler,
bygningsrenovering,

8) Input til emner for nye 0.klasser (5 min), v. René Jensen
Formanden har taget imod nye elever og informere om skolebestyrelsen. Ønskes specielle emner
fremlagt kan det fremlægges her. Punkt er med jf. årshjulet.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 15. juni 2021

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15/6 Kl. 18:30-20:30 på Afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G.
Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal, Sandra Schødt Nøddebo og
Christine Skovgaard.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Der er kommet brev fra forvaltningen bl.a. har forslået at vi mødes d.21.06.2021 kl.17.00 på
kommunen. Det er skrevet rundt til alle. Vi følger op på punktet i dag.
 Mange tak til Michael, Barbara og Marco for deres fremlæggelse sidst. Som havde nogle gode
eksempler på overgangene fra dagtilbud, indskoling, BFO, Klub og til 4.klasserne.
2) Status Covid-19 (10 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af Covid-19 på Skovlunde Skole
3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
4) Digital Dannelse (20 min/O), Opfølgning, Bilag 1
De digitale medier har stor indflydelse på børnene og derfor har det stor betydning hvorledes
udmeldingen om digitale medier præsenteres. Sidst fremlagde Cathrine nogle af de udfordringer
der er ved digital dannelse. I dag følger vi op på og lægger en plan for det fortsatte arbejde.
5) Faste punkter (40 min.):
Principper (20 min./D), Bilag Teams files og bilag 2, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Gennemgang af MED-udvalget kommentering på princip om skoledagens længde, samt
gennemgang af matrice.
b) Tilsyn af eksisterende principper (10 min).
Det er forslået at vi årligt vedligeholder og føre tilsyn med eksisterende principper jf. 
årshjulet. Det anbefales at man har skimtet eksisterende principper før mødet.
c) Økonomi (10 min.) v. Per Udesen
Gennemgang af skolens Regnskab
6) Skolestrukturen (20 min./D), v. René Jensen
Vi har modtaget en invitation fra forvaltningen som bl.a. invitere os til kommunen d.21. juni kl.17.
Det har vi takket ja til. Der er lagt op til følgende agenda:

1) Velkomst

2) Præsentation af tilstedeværende

3) Forvaltningens tanker om Skovlunde Skoles befolkningsmæssige udfordringer

4) Skolebestyrelsens tanker om Skovlunde Skoles befolkningsmæssige udfordringer

5) Opremsning af fælles træk.

6) Udarbejdelse af agenda for næste møde.

7) Input til Skoleforum (5 min.) v. René Jensen

Der afvikles skoleforum d.x.x. Emner som ønskes medtages kan fremlægges.

8) Input til emner for nye 0.klasser (5 min), v. René Jensen
Formanden har taget imod nye elever og informere om skolebestyrelsen. Ønskes specielle emner
fremlagt kan det fremlægges her. Punkt er med jf. årshjulet.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Referat af møde 27. maj 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 27/5 Kl. 18:00-20:00 på Afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Marco H. Bertelsen deltog i mødet (virtuelt) under punkterne 1 - 4.
Afbud: Kim A. Rasmussen, Trine Ø. Taylor, Rannva E.S. Joensen, Cathrine B. Roer, Miljan Lalevic,
Nikolaj D. Persson, Matias V.C. Christoffersen
Ordstyrer: René Jensen

1) Suppleringsvalg (5 min/O), Bilag 1, v. Per Udesen.
Skolebestyrelsens godkendelse af suppleringsvalget, som er gennemført efter den vedtagne
tidsplan. De to kandidater er inviteret til skolebestyrelsens møde efterfølgende.
Sandra Schødt Nøddebo og Christine Skovgaard er blevet valgt ved suppleringsvalget. Der var to
opstillede kandidater, og valget blev gennemført som fredsvalg, idet Sandra Schødt er første
kandidat og Christine Skovgaard er 2. kandidat.
 Skolebestyrelsen besluttede, at bestyrelsen omkonstituerer sig, idet Rannva E.S. Joensen
 fremover fungerer som suppleant. Derved indtræder både Sandra Schødt Nøddebo og Christine
 Skovgaard i skolebestyrelsen i perioden frem til 31.07.2024.
 Rannva E.S: Joensen fungerer som suppleant frem til 31.07.2022, hvor der gennemføres ordinært
 forskudt valg

2) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Status på madordning – genopstart
Madordningen er efter nogle dages indkøring kommet godt i gang. Der var indledningsvist
nogle problemer med leveringstidspunktet, som Sundskolemad har rettet op på.
Sund Skolemad har rykket tidspunktet for bestilling 1½ time frem, så de får 1½ time mere til
produktionen om morgenen. Sund Skolemad har ansat ekstra personale, idet bestillingerne
pt. er på højere niveau end før coronanedlukningen. Det er kommet bag på alle. Skolens
ledelse er i løbende dialog med Sundskolemad.

3) Præsentation af Indskolingen på samarbejdet omkring de nye 0.klasser (30 min/O) Pædagogisk
leder Jakob Sundman, Barbara B. Haller og Michael Lange præsenterer
Michael Lange(BFO-leder) og Barbara B.Haller orienterede om arbejdet i indskolingen, samarbejdet
mellem lærere og pædagoger, og om samarbejdet med dagtilbud om klassedannelsen af nye
0.klasser.
Marco H. Bertelsen supplerede, og orienterede om overgangsarbejdet mellem skole og Klub
Skovlunde ved overgangen til 4. klasse.
Der var mange roser fra Skolebestyrelsen som specielt var opmærksomme på hvorledes legen og
genkendelsen blev inddraget i overgangen fra dagtilbud og skole, fra skole og klub, samt fra ved
overgangen til 4.klasse.

4) Status Covid-19 (15 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af Covid-19 på Skovlunde Skole efter Undervisningsministerens seneste
udmelding 20.maj 2021. Herunder vilkår/muligheder for gennemførelse af lejrskoler/hyttetur,
sociale arrangementer, sidste skoledag med karamelkast og dimission for skolens 9. klasser,
afslutning for de øvrige elever op mod sommerferien.
Undervisning og BFO organiserer sig omkring den enkelte klasse som gruppe. BFO og klub kan
sidst på dagen udvide boblerne til at omfatte elever fra flere klasser/grupper.
Afstand og hygiejne er kerneord i håndteringen.
Medarbejderne tilrettelægger i så vidt omfang som muligt udeundervisning og ture ud af huset –
men vi er tilbage i fuldt og tilnærmelsesvist almindeligt skema – det vil sige færre omlagte timer og
færre timer med flere resurser.
Vi har stort flow i vort testsystem fra 5. – 9. klasse. Rigtig mange forældre har givet samtykke, og
eleverne tager mosten i stiv arm.
Vi har haft få smittetilfælde siden genåbningen – og langt hovedparten/stort set alle kommer
hjemmefra og ikke fra skolen (medarbejdere/andre elever).
Vi gennemgår pt. vore muligheder for at gennemføre en mere traditionel dimission med eleverne
fra 9. klasse. Spisning på skolen efterfølgende dimissionen er stadig en udfordring, så det bliver
nok i privat regi.
Der kommer plan ud for 9. klasses sidste skoledag, hvor Sundhedsstyrelsen har lempet på
reglerne.
Vi har åbnet op for gennemførelsen af faglige arrangementer, hvor forældre kan overvære teater
etc.
Vi har mulighed for at gennemføre én lejrskole – de øvrige overflyttes til næste skoleår.

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Sidste skoledag
Punktet udgik.

6) Digital Dannelse (15 min/O), Opfølgning
De digitale medier har stor indflydelse på børnene og derfor har det stor betydning hvorledes
udmeldingen om digitale medier præsenteres. Sidst fremlagde Cathrine nogle af de udfordringer
der er ved digital dannelse. I dag følger vi op på og lægger en plan for det fortsatte arbejde.
Punktet udskydes

7) Faste punkter (15 min.):
Principper (15 min./D), Bilag Teams files og bilag 2, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf.
folkeskoleloven §42. stk. 2. Matrice er blevet udarbejdet og der skal vælges principper 
som ønskes prioriteret udarbejdet. Ann Dorte og Cathrine har udarbejdet et udkast til
skoledagens længe.
Der er udarbejdet forslag til princip for skoledagens længde. Forslaget sendes til
kommentering i skolens MED-udvalg og kan besluttes i skolebestyrelsen i junimødet 2021.

8) Skolestrukturen (15 min./D), v. René Jensen
Der har været afholdt arbejdsdag d. 19.maj, hvor skolestrukturen blev drøftet. René Jensen har på
bestyrelsens vegne kontaktet forvaltningen for et møde. Opsamling arbejdsdagen og eventuelt svar
fra forvaltningen.
René Jensen kontakter forvaltningen og rykker for et møde omkring kapaciteten på Skovlunde
Skole og befolkningsudviklingen i de kommende 5 – 10 år.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
a) Afgivelse af standpunktskarakter
Problemerne med 9.klasserne og manglende Internet blev nævnt. Og det blev fremlagt at der bør
være en form for backup såfremt dette skulle gentage sig. Per undersøger mulighederne. I nogle
tilfælde gives en lavere standpunktskarakter for at undgå at eleverne ikke forbereder sig til
eksamen, men når Internettet til en eksamen udebliver eller en eksamen sløjfes pga. Corona falder
karakteren tilbage på standpunktskarakteren hvilket
Der blev spurgt ind til om der kunne lavet et kort notat omkring prøveforholdene i indeværende
skoleår.
Ledelsen laver et opslag til 8.klasseforældrene omkring prøverne og lægger dem op i Aula.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 27. maj 2021

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde torsdag den 27/5 Kl. 18:00-20:00 på Afdeling Lundebjerg 

Mødet gennemføres i personalerummet med respekt for afstand etc. og alle  forventes enten være testet eller i gang med vaccination.

Der vil blive bestilt sandwich til mødedeltagerne
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Suppleringsvalg (5 min/O), Bilag 1, v. Per Udesen.
    Skolebestyrelsens godkendelse af suppleringsvalget, som er gennemført efter den vedtagne
tidsplan. De to kandidater er inviteret til skolebestyrelsens møde efterfølgende.
    
2)    Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Status på madordning - genopstart

3)    Præsentation af Indskolingen på samarbejdet omkring de nye 0.klasser (30 min/O) Pædagogisk leder Jakob Sundman, Barbara B. Haller og Michael Lange præsenterer

    
4)    Status Covid-19 (15 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af Covid-19 på Skovlunde Skole efter Undervisningsministerens seneste udmelding 20.maj 2021. Herunder vilkår/muligheder for gennemførelse af lejrskoler/hyttetur, sociale arrangementer, sidste skoledag med karamelkast og dimission for skolens 9. klasser, afslutning for de øvrige elever op mod sommerferien

5)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
    Sidste skoledag

Pause (5 min)

6)    Digital Dannelse (15 min/O), Opfølgning
De digitale medier har stor indflydelse på børnene og derfor har det stor betydning hvorledes udmeldingen om digitale medier præsenteres. Sidst fremlagde Cathrine nogle af de udfordringer der er ved digital dannelse. I dag følger vi op på og lægger en plan for det fortsatte arbejde.

7)    Faste punkter (15 min.): 
    Principper (15 min./D), Bilag Teams files og bilag 2, v. René Jensen
a)    Lovpligtige principper 
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk. 2. Matrice er blevet udarbejdet og der skal vælges principper som ønskes prioriteret udarbejdet. Ann Dorte og Cathrine har udarbejdet et udkast til skoledagens længe.

8)    Skolestrukturen (15 min./D), v. René Jensen
Der har været afholdt arbejdsdag d. 19.maj, hvor skolestrukturen blev drøftet. René Jensen har på bestyrelsens vegne kontaktet forvaltningen for et møde. Opsamling arbejdsdagen og eventuelt svar fra forvaltningen.

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

    a) Afgivelse af standpunktskarakter
 

Prioriteringsliste

Bilag: Princip for skoledagens længde

Bilag: Status suppleringsvalg 2021

Referat af møde 28. april 2021 (virtuelt møde)

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 28/4 Kl. 19:00-21:00 på Microsoft Teams

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen
afbud: Rannva E.S Joensen, Nikolaj Persson, Dalia Abou Nawfal, Mathias V.C. Christoffersen,

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Status på suppleringsvalg – To forældre har stillet op
Sandra Schødt Nøddebo og Christina Skovgaard Madsen.
Per Udesen tager kontakt til de to kandidater og aftaler det nærmere forløb. Rannva E.S.
Joensen ønsker at træde ud af skolebestyrelsen på sigt. Der aftales derfor en ændret
konstituering med de nye kandidater, så begge indtræder som medlemmer, og Rannva E.S:
Joensen overgår som suppleant. Der var fuld enighed i skolebestyrelsen om denne konstituering.
 status på madordning – genopstart
Formentlig d. 10.maj – men afventer næste udmelding 6. maj, idet vi skal kende omfanget af
elever, så vi kan finde den bedste organisering af udleevringen mht. coronahåndtering.
2) Præsentation af Indskolingen på samarbejdet omkring de nye 0.klasser (25 min/O) Pædagogisk
leder Jakob Sundman, Barbara B. Haller og Michael Lange præsenterer
Punktet blev grundet tekniske udfordringer udskudt til næste møde.
BFO-leder Michael Lange orienterede om modtagelsen af de kommende 0. klasser i en coronatid.
3) Status Covid-19 (10 min/O) Per Udesen
Status på håndtering af corona på Skovlunde Skole efter regeringens og Folketingets seneste
udmelding. Herunder vilkår/muligheder for gennemførelse af lejrskoler/hyttetur, sociale
arrangementer, sidste skoledag og dimission for skolens 9. klasser, afslutning for de øvrige elever
op mod sommerferien.
 0 – 4. klassetrin med 100% fremmøde, 5. – 9. klasse med 50 % fremmøde indenfor og så meget
 som muligt udenfor kombineret med virtuel undervisning. Alle teams har orienteret
 forældregruppen skriftligt om planer for undervisningen.
 Indtil udmelding 6. maj er alle lejrskoler/hytteture sat i bero/aflyst/søgt flyttet.
 6. maj kommer der nye justeringer/åbninger. Vi forsøger at flytte ikke gennemførlige
 hytteture/lejrskoler til tættere på sommerferien eller efter ferien. Vi har derfor kontakt med
 Ballerup Lærerforening i forhold til honorering af arbejdstid, så vi kan finde en løsning.
 Sidste skoledag kan ikke gennemføres traditionelt set – vi ser på en løsning som sidste år.
 Dimission afventer vi stillingstagen til, idet vi gerne går efter ”et ordentligt show”.

0. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
a. Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle
input.
i. Fik elevrådskontaktlærerne hjulpet elevrådet med at afvikle et virtuelt
elevrådsmøde?
ii. Status på en elev sektion på hjemmesiden?
Miljan gennemgik kort fra elevrådet(store elevråd) Der har været holdt et
fælles tværgående virtuelt elevrådsmøde. Der vil i det kommende år være
fokus på flere tværgående elevrådsmøder for de ældste elever.
Der blev spurgt til om de mindre elevråd også kunne komme digitalt, så de
får fastholdt muligheder for fælles snakke på tværs af klasser og klassetrin.
1. Digital Dannelse (20 min/O), Bilag 1, v. Cathrine Roer
De digitale medier har stor indflydelse på børnene og derfor har det stor betydning
hvorledes udmeldingen om digitale medier præsenteres.
Cathrine Roer gennemgik oplæg med forskellige vinkler. Der er en markant forskel på
mobning og digital mobning. Den digitale mobning kan antage mange forskellige former og
være mere raffineret og i grunden ikke umiddelbart synlige.
On line mobning kan foregå og foregår både i skole og uden for skoletiden, hvordan koordinerer vi indsatsen. Der skal derfor iværksættes en fælles indsats og være en fælles
opmærksomhed fra forældre og medarbejdere.
Oplægget løftede en række emner til debat, som skolebestyrelsen skal prioritere i.
Hvordan får vi løftet debatten om god netetik.
Oplægget vedlægges som bilag.
Skolebestyrelsen vil prioritere dette emne meget højt, og sikre at drøftelserne omfatter
både skolens medarbejdere og forældrene.

2. Faste punkter (10 min.):
a. Principper (20 min./D), Bilag Teams files, v. René Jensen
1. Lovpligtige principper
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal
udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Matrice er blevet udarbejdet
og der skal vælges principper som ønskes prioriteret udarbejdet
 Det blev besluttet, at bestyrelsens medlemmer går ind i arbejdet med de enkelte principper.
 Forskellige medlemmer meldte sig til at formulere på udvalgte områder, og der blev inviteret
 til, at skolens MED-udvalg involveres på relevante områder.
 Nogle principper kan med fordel blive inddraget i en drøftelse af skolestruktur.
 Digital dannelse bliver inddraget som et væsentligt område.
 Per Udesen laver et oplæg om principper for afkortning af skoledagen, som kan behandles i
 slutningen af dette skoleår.

3. Udkast til mødeplan for det kommende skoleår (5 min/B), Bilag 2, René Jensen
Godkendelse af udkast til mødeplanen for det kommende skoleår. Møderne indkaldes i Aula med tid
og sted med mindre, det bliver aftalt at gennemføre virtuelle møder. Der blev ikke taget stilling til
dato for arbejdsdag.
Mødeplanen blev godkendt. Dog ændres mødetidspunkterne, så de lange møder slutter tidligere.
Det betyder at møderne som starter kl 17.00 – slutter 19.30 og møder som starter 18.30 slutter
20.30.
Bilag med reviderede tidspunkter udsendes med referatet.

4. Skolestrukturen (15 min./D), v. René Jensen
Økonomiudvalget i Ballerup Kommune har haft sag om demografiudviklingen i Ballerup på
dagsordenen d. 20.04.2021. 25 min.
Drøftelse af kommende møde med forvaltningen – hvilke perspektiver er interessante at følge for
Skolebestyrelsen ud fra de 4 hensyn, som blev vedtaget i december/januar – 25 min.
Rene Jensen og Per Udesen udarbejder henvendelse til forvaltningen, så det forventede møde kan
gennemføres. Økonomiudvalget har møde i morgen 29.04.2021, hvor demografien genbehandles

5. Opfølgning på kontaktforældremødet (15 min/D), Bilag 3, v. Johnny Jensen
Opsummering på kontaktforældremødet
Der var ca. 25 – 26 deltagere. Stor tale og debatlyst.
Mange forældre havde et stort ønske om, at skolestrukturen og kapaciteten analyseres, og at
der sker en afklaring omkring udskolingen. Der blev spurgt til elevplaner, deres udformning og
anvendelse.

6. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
a. a) Afgivelse af standpunktskarakter
b. Ønske om, at den ny arbejdstidsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup
lærerforening kort gennemgås i næste SB-møde

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 28. april 2021 (virtuelt møde)

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde onsdag den 28/4 Kl. 19:00-21:00 på Microsoft Teams

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen
afbud: Rannva E.S Joensen, Nikolaj Persson, Dalia Abou Nawfal, Mathias V.C. Christoffersen.

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen

2. Faste punkter (10 min.):

3. Udkast til mødeplan for det kommende skoleår (5 min/B), Bilag 2, René Jensen

4. Skolestrukturen (15 min./D), v. René Jensen

5. Opfølgning på kontaktforældremødet (15 min/D), Bilag 3, v. Johnny Jensen

6. Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
 

Prioriteringsliste

Referat af møde 23. marts 2021 (virtuelt møde)

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23/3-2021 Kl. 17:00-19:00 på Microsoft Teams

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Dalia Abou Nawfal, Matias V.C. Christoffersen, Miljan Lalevic,  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
a)    Er der nyt fra Børne- og skoleudvalget angående et møde med skolebestyrelsen i marts?
Forvaltningen indkalder til et møde

b)    Michael Lange præsenterede Skovlunde Skoles BFO 
c)    Der blev foreslået at elevrådet holde et virtuelt møde
d)    Der blev talt om Suppleringsvalget og hvorfor det var udskudt.
e)    Pilotdage blev fremlagt
f)    ”Skal” principper i en matrix til eksisterende principper blev fremlagt og Bestyrelsesmedlemmer fik opgaver til i dag.
g)    Status på Covid-19 blev gennemgået
h)    Evalueringen af 7.klasserne blev omtalt og er siden hed lagt på Aula.
i)    Timetallet på nogen klasser er mindsket og der er sat to personer på timerne.
j)    Vi har svaret B&S-udvalget om hvilken løsning vi ønsker at børn skal testes på.
k)    Vi har fået vores årlige kvalitetsrapport.

2)    Præsentation af Kvalitetsrapport (20 min/O) Bilag 1 og 2, v. Per Udesen
    Vi har fået vores kvalitetsrapport og Per Udesen har skaffet data om sygefraværet for medarbejderne og elev-flowet ved ny klassedannelser som der tidligere har været ønske om.
    Skolens ledelse gennemgik udvalgte områder af kvalitetsrapporten. Det blev drøftet, hvordan der bliver givet karakterer – særligt i disse coronatider. 
    Skolebestyrelsen tiltræder kvalitetsrapporten og dens anbefalinger og og anerkendelser  
    

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
a)    Fik elevrådskontaktlærerne hjulpet elevrådet med at afvikle et virtuelt elevrådsmøde?
b)    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

       Elevrådet har drøftet oprydning omkring skolen – herunder tømning af skraldespande uden for. Ligeledes har eleverne drøftet og kommenteret på mulige forbedringer af lokaleforhold – kuldeindfald, maling etc. 

4)    Status på suppleringsvalg (5 min/O) bilag 1, v. Per Udesen
Skolens ledelse har udarbejdet nyt forslag til tidsplanen for suppleringsvalget, idet kun en forælder deltog i det virtuelle møde i januar. Forældrene er informeret om suppleringsvalget via Aula.

Tidsplanen er sat i værk. Der en kandidat, som har meldt interesse for at indgå i skolebestyrelsen. Der holdes opstillingsmøde i april jf. tidsplanen.

5)    Faste punkter (50 min.): 
    Principper (40 min./D), Bilag 3 og 4, v. René Jensen
a)    Lovpligtige principper 
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med link til eksempler på disse) (ps. Det er muligt at trykke på ctrl + musen på den kursive tekst herunder for at gå direkte til en hjemmeside om emnet):

1.    Ann Dorte og Cathrine, uddybet i slide 2 
Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2.    Dalia og Tina, uddybet i slide 3
Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3.    Nicolai, uddybet i slide 4
Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
Det skal afklares, hvilke mål/ønsker skolebestyrelsen har.
4.    Nicolai og René, uddybet i slide 5
samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
5.    Nicolai og René, uddybet i slide 6
Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6.    Mangler person, uddybet i slide 7
Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7.    Mangler person, uddybet i slide 8
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8.    Mangler person, uddybet i slide 9
Skolefritidsordningens virksomhed.
Flot stykke arbejde. Der arbejdes videre med de manglende matrix punkter.
Økonomien (10 min/O), v. Per Udesen
a)     Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december) 
Skolen har fået mulighed for at søge midler fra regeringspuljer bl.a. omfattende indsats til børns trivsel, særlige behov, etc.  Puljerne omfatter 2020 og 2021. Rammen er ca. 690.000 kr., som hvis de bevilliges forøger skolens budget.

6)    Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Er der kommet nyt fra Børene og skoleudvalget og hvis ikke hvad er næste skridt
Politikkerne ønsker at se på den nyeste befolkningsprognose, som er på ”trapperne”. Det er vigtigt, at vi finder løsninger i tide, så vi kan finde de gode løsninger. Politikkerne opfordrer til, at der føres en indledende dialog med forvaltningen, så behovene afklares.  

7)    Planlægning af kontaktforældremødet (10 min/D), v. René Jensen
Form og emner til kontaktforældremødet i april. 
Mødet holdes den april kl. 17.30 – 18.30
Fremtidig skolestruktur – hvordan ser befolkningstilvæksten ud efter den nye befolkningsprognose. Ideer til fremtidens Skovlunde Skole. 
     Hvordan er status på skolemad, 
     Hvordan er status på Covid 19
     Spørgsmål fra forældrene

8)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

a)    Per undersøger hvorledes standpunktskarakter gives.

b)    Skoleledelsen gav orientering om status på håndtering af covid19.

Mødet blev afsluttet 18.55.
 

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 23. marts 2021 (virtuelt møde)

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23/3 Kl. 17:00-19:00 på Microsoft Teams (link er sendt ud til bestyrelsens medlemmer)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Er der nyt fra Børne- og skoleudvalget angående et møde med skolebestyrelsen i marts?
 • Michael Lange præsenterede Skovlunde Skoles BFO
 • Der blev foreslået at elevrådet holde et virtuelt møde
 • Der blev talt om Suppleringsvalget og hvorfor det var udskudt.
 • Pilotdage blev fremlagt
 • ”Skal” principper i en matrix til eksisterende principper blev fremlagt og

Bestyrelsesmedlemmer fik opgaver til i dag.

 • Status på Covid-19 blev gennemgået
 • Evalueringen af 7.klasserne blev omtalt og er siden hed lagt på Aula.
 • Timetallet på nogen klasser er mindsket og der er sat to personer på timerne.
 • Vi har svaret B&S-udvalget om hvilken løsning vi ønsker at børn skal testes på.
 • Vi har fået vores årlige kvalitetsrapport.

2) Præsentation af Kvalitetsrapport (20 min/O) Bilag 1 og 2, v. Per Udesen
Vi har fået vores kvalitetsrapport og Per har været flink at skaffe data om sygefraværet for medarbejderne og elev-flowet ved ny klassedannelser som der tidligere har været ønske om.

3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Fik elevrådskontaktlærerne hjulpet elevrådet med at afvikle et virtuelt elevrådsmøde?
 • Status på en elev sektion på hjemmesiden?

4) Status på suppleringsvalg (5 min/O) bilag 1, v. Per Udesen
Skolens ledelse har udarbejdet nyt forslag til tidsplanen for suppleringsvalget, idet kun en forælder deltog i det virtuelle møde i januar. Forældrene er informeret om suppleringsvalget via Aula.

5) Faste punkter (50 min.):
Principper (40 min./D), Bilag 3 og 4, v. René Jensen
a) Lovpligtige principper
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med link til eksempler på disse) (ps. Det er muligt at trykke på ctrl + musen på den kursive tekst herunder for at gå direkte til en hjemmeside om emnet):
1. Ann Dorte og Cathrine, uddybet i slide 2
Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning,
holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag,
specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2. Dalia og Tina, uddybet i slide 3
Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3. Nicolai, uddybet i slide 4
Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
4. Nicolai og René, uddybet i slide 5
samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
5. Nicolai og René, uddybet i slide 6
Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6. Mangler person, uddybet i slide 7
Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7. Mangler person, uddybet i slide 8
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8. Mangler person, uddybet i slide 9
Skolefritidsordningens virksomhed.
Økonomien (10 min/O), v. Per Udesen
a) Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december)

6) Skolestrukturen (10 min./D), v. René Jensen
Er der kommet nyt fra Børene og skoleudvalget og hvis ikke hvad er næste skridt

7) Planlægning af kontaktforældremødet (10 min/D), v. René Jensen
Form og emner til kontaktforældremødet i april.

8) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Prioriteringsliste

Bilag 1 - Kvalitetsrapport

Bilag 2 - Dataudtræk

Bilag 3 - Matrix for principper

Bilag 4 - Principper for Skovlunde Skole

Referat af møde 25. februar 2021 (virtuelt møde)

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde torsdag den 25/2 Kl. 18:30-20:30 på Microsoft Teams

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Trine Ø. Taylor, Kim A. Rasmussen, Marco H. Bertelsen, Peter Als, Nicolai Larsen, Miljan
Lalevic, Matias C.V. Christoffersen,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Brev om dialog til Børne- og skoleudvalget afsendt. Børne- og Skoleudvalget har kvitteret for modtagelsen og behandler ønsket om et møde med skolebestyrelsen til B&S-udvalget møde i marts.
 • Der bliver dannet 6 nye 0.klasser med start i BFO primo maj 2021 og start i klasser primo august 2021. Det aktuelle elevtal er pt. 138 elever heraf 133 fra eget distrikt og 5 fra andre distrikter. Skolens aktuelle elevtal er ca. 1250 – ca. 20 elever flere end i august 2020
 • I forbindelse med åben skole har ledelsen forslået en plan for hvilke pædagogiske ledere som præsenterer skolen for hvilke måneder. For februar er det BFO-leder Michael Lange
 • Flexdag bliver til en ugentlig pilotdag
 • Skovlunde Skole er Kviktestcenter for kommunens medarbejdere på både Afdeling Lundebjerg og Afdeling Rosenlund – en dag i ugen (mandag og onsdag).
 • Sund Skolemad satser på at kunne starte i begyndelsen af uge 9. Forældrene og medarbejderne vil blive orienteret via Aula.

Ved sidste møde aftalte vi at se på de lovpligtige principper som skulle udfærdiges. Dem løber vi igennem i dag.

2) Præsentation af Skovlunde skole, herunder Den åbne skole (30 min/O) v. BFO-Leder Michael Lange

For at få et indblik i emnerne der arbejdes med på Skovlunde skole er BFO- og de pædagogiske
ledere inviteret til skolebestyrelsen for at tale om emner som der arbejdes med indenfor deres
område. I dag er det BFO-leder Michael Lange som præsenterer Skovlunde Skole.
Michael Lange præsenterede Skovlunde Skoles BFO – og den entre han har planlagt og gennemført.
Der har været en meget stor imødekommenhed og åbenhed. Der er gennemført samtaler med alle
medarbejdere, og med hver enkelt afdelingsleder i BFO.
Starten har været præget af Covid 19/Corona. Der har været mange nødvendige tilpasninger og
forandringer i forhold til tidligere og almindelig praksis. Desværre er en del af de fælles aktiviteter
blevet begrænset eller aflyst/ændret.
Der er nogle gode muligheder på sigt.
ML vil skabe en mere fælles profil – med respekt for plads til de enkelte afdelingers særkende. Der skal
gennemføres flere fælles aktiviteter på tværs.
Der er gode muligheder for at opbygge mere fælles faglighed, så den pædagogiske tilgang skærpes –
der tilrettelægges derfor et antal formiddage og et antal fredage/lørdage, hvor medarbejderne sammen
deltager i et kompetenceløft.
Klassedannelsen for kommende 0.klasse er næsten færdig og meldes ud efter den fastlagte tidsplan.
Fælles om en god skolestart har grundet corona været ”vingeskudt”, da nogle af de fælles velkomstarrangementer ikke har kunnet gennemføres.
Det større fælles fokus giver bedre mulighed for at benytte sig af kompetencerne i personalegruppen på
tværs af matriklerne. Ligeledes vil børnene kunne få gavn af, at flere arrangementer kan løftes, så det
bliver almindeligt med alderen, at børnene mødes på tværs.
Der er også fokus på at styrke samarbejdet på den enkelte skolematrikel, så afdelingerne på f.eks.
Lundebjerg også arbejder mere sammen og vice versa.
Hvordan kan vi løse kommunikationsudfordringen med covid 19/corona in mente. Vi skal målrette
kommunikationen omkring overgangen fra BFO til Klub Skovlunde.

3) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Status på en elev sektion på hjemmesiden?

Der har ikke været holdt elevrådsmøder, så elevrådet har ikke noget til dette møde. Elevrådskontaktlærerne er blevet bedt om at overveje et virtuelt elevrådsmøde.

4) Status på suppleringsvalg (10 min/O) bilag 1, v. Per Udesen

Skolens ledelse har udarbejdet nyt forslag til tidsplanen for suppleringsvalget, idet kun en forælder
deltog i det virtuelle møde i januar.
Skolebestyrelsen godkendte den forelagte tidsplan. Skoleledelsen iværksætter proceduren og
orienterer skolebestyrelsen om interessen.
Kan skolen overveje, hvilke muligheder Facebook giver for kommunikation etc.
Skolens ledelse undersøger muligheder og vender tilbage.

5) Flexdage bliver til pilotdage (10 min/O) – Bilag 1, Per Udesen

Introduktion af pilotdage i skoleåret 2021/2022. En ugentlig pilotdag giver bedre mulighed for at
arbejde projektorienteret, tværfagligt og mere ud af skolen – Den åbne Skole. Pilotdage er
udsprunget af evalueringen af coronaperioderne.
Skolens ledelse præsenterer formål, muligheder og organisering.
Skolens ledelse gennemgik det vedlagte bilag og processen op til en beslutning om gennemførelse af
PILOT-dage for det kommende skoleår.

6) Faste punkter (30 min.):

Principper (40 min./D),
a) Lovpligtige principper (30 min/D), v. René Jensen
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf.
folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med
link til eksempler på disse):
1. Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert
klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning,
holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag,
specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den
kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
4. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i
samarbejdet
5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik
m.v.
8. skolefritidsordningens virksomhed.
a) Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december)
Skolebestyrelsens formand havde lavet et PowerPoint og en matrix, som anskueliggør de principper
for skolens virke, som skolebestyrelsen har vedtaget op mod de ”skal”-principper som
skolebestyrelsen mangler at udfærdige. I matrixfilen som er placeret under teams og vedhæftet
referatet fremgår det hvem som skal undersøge hvilke af ovenstående emner som skolebestyrelsen
mangler at beskrive.
Skolebestyrelsen overvejer, om en arbejdsdag kan være vejen frem mht. til at få prioriteret og
udformet ønskede principper.
Principperne skal understøtte den indsats, som skolebestyrelsen prioriterer i sit arbejde med
udviklingen af Skovlunde Skole.

7) Status på håndtering af Covid-19 (5 min./O), v. Per Udesen
Herunder:

 • nødpasning
 • hjemmeundervisning
 • håndtering af elever med særlige behov
 • kommunikation til/med forældre og medarbejdere

Skolens ledelse gennemgik en kort status. Den første genåbning har fungeret fint, og der er mange
glade elever på skolen. Skolens medarbejdere følger op på, elever, der hjemmeundervises, hvis de
oplever, at nogle falder fra, muter PCéne etc. Det fleksible indmøde fungerer fint. Skolens
medarbejdere vil følge op med gruppesamtaler/walks and talks med de ældste elever, så de får 
oplevelsen af, at de kan være sammen med andre i mindre grupper, som med deres
lærere/skolepædagoger.

8) Evalueringen af 7.klasserne (10 min./O), v. Per Udesen

Processen for dannelse af ny klasser på 7. årgang er sat i gang. Grundet Covid19 er dette sket vha.
en video, hvor skolens ledelse har gennemgået baggrunden og processen. Evalueringen af
processen sidste år inddrages i gennemgangen.
Forældrene har kunnet stille spørgsmål til skolens ledelse, de hidtidige spørgsmål og svar
gennemgås. De sendes ud til samtlige forældre på kommende 7. årgang d. 26.02.2021
Skolens ledelse har samlet op på indkomne spørgsmål til ny klassedannelse for kommende 7. klassetrin. Spørgsmål og svar lægges ud til alle forældre på nuværende 6. klassetrin og til skolebestyrelsen
fredag d.26. februar. Spørgsmål og svar sendes også til medarbejderne på relevante årgange.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

Skovlunde Skole søger mulighed for at nedsætte timetallet på udvalgte klassetrin og konvertere
timerne til to-personslektioner.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 25. februar 2021 (virtuelt møde)

Dagsorden til  skolebestyrelsesmøde torsdag den 25.02.2021 kl. 18.30-20.30 på Microsoft Teams (link er udsendt til bestyrelsens medlemmer)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Brev om dialog til Børne- og skoleudvalget afsendt. Børne- og Skoleudvalget har kvitteret for modtagelsen og behandler ønsket om et møde med skolebestyrelsen til B&S-udvalget møde i marts.
•    Der bliver dannet 6 nye 0.klasser med start i BFO primo maj 2021 og start i klasser primo august 2021. Det aktuelle elevtal er pt. 138 elever heraf 133 fra eget distrikt og 5 fra andre distrikter. Skolens aktuelle elevtal er ca. 1250 – ca. 20 elever flere end i august 2020
•    I forbindelse med åben skole har ledelsen forslået en plan for hvilke pædagogiske ledere som præsenterer skolen for hvilke måneder. For februar er det BFO-leder Michael Lange
•    Flexdag bliver til en ugentlig pilotdag
•    Skovlunde Skole er Kviktestcenter for kommunens medarbejdere på både Afdeling Lundebjerg og Afdeling Rosenlund – en dag i ugen (mandag og onsdag).
•    Sund Skolemad satser på at kunne starte i begyndelsen af uge 9. Forældrene og medarbej-derne vil blive orienteret via Aula.
•    Ved sidste møde aftalte vi at se på de lovpligtige principper som skulle udfærdiges. Dem løber vi igennem i dag. 

2)    Præsentation af Skovlunde skole, herunder Den åbne skole (30 min/O) v. BFO-Leder Michael Lange
    For at få et indblik i emnerne der arbejdes med på Skovlunde skole er BFO- og de pædagogiske ledere inviteret til skolebestyrelsen for at tale om emner som der arbejdes med indenfor deres område. I dag er det BFO-leder Michael Lange som præsenterer Skovlunde Skole.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

4)    Status på suppleringsvalg (10 min/O) bilag 1, v. Per Udesen
Skolens ledelse har udarbejdet nyt forslag til tidsplanen for suppleringsvalget, idet kun en forælder deltog i det virtuelle møde i januar.

5)    Flexdage bliver til pilotdage (10 min/O) – Bilag 1, Per Udesen
Introduktion af pilotdage i skoleåret 2021/2022. En ugentlig pilotdag giver bedre mulighed for at arbejde projektorienteret, tværfagligt og mere ud af skolen – Den åbne Skole. Pilotdage er udsprunget af evalueringen af coronaperioderne. 
Skolens ledelse præsenterer formål, muligheder og organisering.

6)    Faste punkter (30 min.): 
Principper (40 min./D), 
a)    Lovpligtige principper (30 min/D), v. René Jensen
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med link til eksempler på disse):

1.    Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2.    skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3.    adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
4.    samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
5.    underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6.    arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7.    fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8.    skolefritidsordningens virksomhed.
a)    Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december)

7)    Status på håndtering af Covid-19 (5 min./O), v. Per Udesen
Herunder:
•    nødpasning
•    hjemmeundervisning
•    håndtering af elever med særlige behov
•    kommunikation til/med forældre og medarbejdere

8)    Evalueringen af 7.klasserne (10 min./O), v. Per Udesen
Processen for dannelse af ny klasser på 7. årgang er sat i gang. Grundet Covid19 er dette sket vha. en video, hvor skolens ledelse har gennemgået baggrunden og processen. Evalueringen af processen sidste år inddrages i gennemgangen.
Forældrene har kunnet stille spørgsmål til skolens ledelse, de hidtidige spørgsmål og svar gennemgås. De sendes ud til samtlige forældre på kommende 7. årgang d. 26.02.2021

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
 

Prioriteringsliste

Bilag 1 - Orientering til forældrene om forskudt valg

Referat af møde 27. januar 2021 (virtuelt møde)

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/1 Kl. 17:00-19:00 på Microsoft Teams.

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Cathrine B. Roer, Tina Persson, Nikolaj Persson, Peter Als, Dalia Abou Nawfal, Miljan Lalevic, Matias V.C. Christoffersen

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Status om starten på suppleringsvalg 26. januar 2021
•    Brev om dialog til Børne- og skoleudvalget afsendt. Svar afventes.
•    Kort om skoleforumsmødet d.19. januar 2021. Trafikforhold, Corona, elevplan, BFO tilbud
•    ”principper for klassedannelse ved skolestart” blev vedtaget og ligger på hjemmesiden.
•    På baggrund af forrige dialog om ”Den åbne skole” er der i dag et punkt om Den åbne skole.< /h3> •    Skolebestyrelsen ønsker budget og regnskab gennemgået en gang hvert kvartal
•    Evaluering af 7. klassetrin skubbes til januar. Grundet få tilbagemeldinger.
•    Flexdag bliver til pilotdage. Se punkt herunder.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
Grundet hjemmeundervisning har elevrådet vanskeligt ved at kunne mødes. Der er derfor ikke noget nyt fra skolens elevråd.

3)    Status på suppleringsvalg (5 min/O), v. Per Udesen
    Kort om vores netop afviklet valgmøde.
    Der var inviteret til valgmøde for suppleringsvalg tirsdag d. 26. januar 2021. Mødet blev grundet hensyntagen til coronarestriktioner gennemført virtuelt. Mødet var varslet erfter de gældende retningslinjer – men udover formand Rene Jensen og distriktsskoleleder Per Udesen deltog 1 forælder. 
    Det blev derfor besluttet at anbefale skolebestyrelsen, at der tilrettelægges en fornyet valgproce-dure på et senere tidspunkt.

4)    Skolebestyrelsen besluttede, at suppleringsvalget udskydes. 

5)    Skolens ledelse udarbejder en ny tidsplan for suppleringsvalg, som kan gennemføres senere på foråret. 

6)    Den åbne skole (10 min/O) v. Nanna Walbum
    En af konsulenterne på forvaltningen har udarbejdet en kort video, som kan danne baggrund for vores drøftelse i bestyrelsen. Grundet Covid-19 er de fleste områder desværre lukket ned eller aflyst. Derfor er dette blot et indblik i nogle af de områder som der vil tages fat på når vi er igennem Covid-19.

Se video om åben skole: https://youtu.be/LTzFq_gux3g 
samt reference til emnet: https://skolenivirkeligheden.dk/ballerup 

Der er åbnet op for megen aktivitet ud af og ind i skolen på alle klassetrin. Der er faste samarbejder omkring skoleskak på 4. klassetrin, Edison(innovation) på 6. klassetrin, erhvervsskoler og erhvervsliv i udskolingen. 
Skolens klasser er generelt på flere ture ud af huset end tidligere både til lokale forhold i Ballerup Kommune – f.eks. Pederstrup Museum etc. museer i Kbh., Zoologisk Have – senest har vi besluttet at købe årskortet til Experimentariet – men grundet corona er dette p.t. stillet i bero.
Skolen har anskaffet 2 cykler til medarbejderne samt en eldreven tandem, så elever med behov for en ”pilot” kan deltage sammen med de øvrige i klassen 
     Skovlunde Skole benytter sig meget af Skolen i virkeligheden – men vi har som alle andre været 
     begrænset af coronarestriktionerne. Antallet af elever, som er ”ude af huset” i undervisnings-
     øjemed er stigende. 

    
I samme forbindelse foreslår skolens ledelse, at vi i de kommende møder bliver præsenteret for følgende pædagogiske ledere – såfremt det giver mening. Der er derfor mulighed for at månederne bliver skubbet:

a)    Februar – BFO-leder Michael Lange
b)    Marts – indskoling pædagogisk leder Barbara B. Haller eller pædagogisk leder Jakob Sundman med fokus overgang fra dagtilbud til skole
c)    April – mellemtrin pædagogisk leder Gitte Aggerholm med fokus på Den åbne skole,
d)    Maj - pædagogisk leder Christian Friderichsen eller pædagogisk leder Rasmus M. Colberg med fokus på linjer, valgfag, skole/erhvervsvejledning etc.

7)    Flexdage bliver til pilotdage (15 min/O) – Bilag 1, Per Udesen
Introduktion af pilotdage i skoleåret 2021/2022. En ugentlig pilotdag giver bedre mulighed for at arbejde projektorienteret, tværfagligt og mere ud af skolen – Den åbne Skole. Pilotdage er udsprunget af evalueringen af coronaperioderne. 
Skolens ledelse præsenterer formål, muligheder og organisering.

Pilotdage er baseret på opsamlingen fra den første coronaperiode. Der var ønsker om bedre vilkår for tværfaglighed, projektmuligheder, ud af huset aktiviteter med eleverne. Skolens ledelse har fundet en måde at skabe organiseringen på, som skulle tilvejebringe en mangfoldighed af muligheder.
Projektet er under udvikling og kvalificering – medarbejderne vil blive involveret løbende i foråret mhp. kvalificering.
Skolens ledelse fortsætter dialogen med medarbejdergruppen med henblik på kvalificering af PILOTdage frem mod august, så de kan de indgå i det kommende skoleår.
Skolens ledelse orienterer løbende skolebestyrelsen.

8)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (35 min./D), 
a)    Lovpligtige principper (30 min/D), v. René Jensen
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med link til eksempler på disse):

1.    Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2.    skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3.    adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
4.    samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
5.    underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6.    arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7.    fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8.    skolefritidsordningens virksomhed.
Skolens ledelse udarbejder en matrix, så skolebestyrelsen kan danne sig et overblik over mulighederne for at formulere principper, og de principper som skolebestyrelsen har vedtaget.
Herefter beslutter skolebestyrelsen hvilke områder, som skolebestyrelsen kan tænke sig at formulere principper for.
Punktet tages op igen i et kommende møde.
a)    Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december)
    
9)    Udtalelse til ferieplan for kommende skoleår 2022/23 (5 min/D) – Bilag 2, v. Per Udesen 
Ved eventuelle kommentar til kommende skoleårs ferieplan 2022/23
Bemærkninger fra MED-udvalget medbringes i mødet 

  Der var ingen bemærkninger til udkastet til ferieplan

                    Dog er der uklarhed omkring juleferiens begyndelse.  Skoleledelsen fremsender fælles 
                    udtalelse fra MED-udvalget og Skolebestyrelsen til forvaltningen

                    Skoleledelsen fremsender skolebestyrelsens og Med-udvalgets kommentarer til 
                    ferieplanen til forvaltningen.

10)    Status på håndtering af Covid-19 (15 min./O), v. Per Udesen
Herunder:
•    nødpasning
•    hjemmeundervisning
•    håndtering af elever med særlige behov
•    kommunikation til/med forældre og medarbejdere
Skolen følger de retningslinjer for hjemmeundervisningen, som er udarbejdet på Skovlunde Skole, og som er udsendt til alle før jul 2020.
Skovlunde Skole har siden nytåret ikke skulle hjemsende elever eller ”bobler” eller medarbejdere, som har været smittet.
Skovlunde Skole har etableret nødpasning med hjemmeundervisning på begge skolens matrikler, og eleverne organiseres i ”bobler” på klasse/årgangsniveau for at begrænse eventuel smittespredning.
Nødpasningen på Skovlunde Skole har dagligt op mod 80 børn som tilmeldte. De følger som hovedregel hjemmeundervinsingen blot fra skolens matrikel, og kan ud over hjemmeunder-visningen være sammen med andre børn i deres boble.
Nødpasningen er for forældre med samfundskritiske funktioner og/eller for elever, som ikke kan trives i hjemmeundervisningen af forskellige årsager.
Det er skoleledelsens indtryk – at forældregruppen virkelig bestræber sig på at finde mulig-heder for, at eleverne kan være hjemme, og for at de kan gennemføre hjemmeundervisningen samtidig med, at de har eget hjemmearbejde.
Hjemmeundervisningen er en udfordring for alle. Vi er i en situation, hvor corona/covid 19 har sat en digitaliseringsdagsorden i folkeskolen, idet alle er blevet tvunget ud i at gennemføre hjemmeundervisning, modtage eller supportere den. På den måde er hjemmeundervisning et stort skridt frem ad på den virtuelle front.
Skolens ledelse er repræsenteret på begge matrikler dagligt – men arbejder på skift hjemmefra. De er i løbende dialog med alle medarbejdere.

11)    Evalueringen af 7.klasserne (10 min./O), v. Per Udesen
Grundet få tilbagemeldinger i december blev dette punkt skubbet til januar.
     Skolens ledelse fremlægger status på den gennemførte evaluering efter 2. runde besvarelser
   Der er kommet forholdsvist få forældre, som har svaret på evalueringen på trods af, at evalueringen    
   blev genudsendt. 
   Det generelle billede er, at der er en overvejende tilfredshed med processen. Eleverne kommer med     
   forslag til andre tiltag i processen, som tages med ind i planlægningen for det kommende forløb.
   Vi kan overveje, at klasselærerne på skolens vegne skal stå for udsendelsen af evaluerings-  
   skemaerne. Det bør overvejes, om besvarelsen gennemføres via den enkeltes mobiltelefon, idet kan   
   give større besvarelsesprocent.
   Skoleledelsen har siden bestyrelsesmødet undersøgt om vi fremover kan besvare evalueringen via 
   mobiltelefon. 

   Dette er muligt med den nuværende opsætning. 

12)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
•    Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
•    Røgfri skole – Bilag 3

Skolebestyrelsen anbefaler, at skolen er røgfri for alle elever, forældre og medarbejdere, og at det bør gælde i hele skoledagen og i hele arbejdstiden.  

Bilag:
Prioriteringsliste

Overblik principper og ordensregler Skovlunde Skole

Skolebestyrelsens udtalelse til Hoved-MED vedr. feriekalender

Dagsorden til møde 27. januar 2021 (virtuelt møde)

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/1 Kl. 17:00-19:00 på Microsoft Teams
(https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-teams/log-in

 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Ingen.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Status om starten på suppleringsvalg 26. januar 2021
•    Brev om dialog til Børne- og skoleudvalget afsendt. Svar afventes.
•    Kort om skoleforumsmødet d.19. januar 2021. Trafikforhold, Corona, elevplan, BFO tilbud
•    ”principper for klassedannelse ved skolestart” blev vedtaget og ligger på hjemmesiden.
•    På baggrund af forrige dialog om ”Den åbne skole” er der i dag et punkt om Den åbne skole.
•    Skolebestyrelsen ønsker budget og regnskab gennemgået en gang hvert kvartal
•    Evaluering af 7. klassetrin skubbes til januar. Grundet få tilbagemeldinger. Det er i dag.
•    Flexdag bliver til pilotdage. Se punkt herunder.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

3)    Status på suppleringsvalg (5 min/O), v. Per Udesen
    Kort om vores netop afviklet valgmøde.

4)    Den åbne skole (10 min/O) v. Nanna Walbum
    En af konsulenterne på forvaltningen har udarbejdet en kort video, som kan danne baggrund for vores drøftelse i bestyrelsen. Grundet Covid-19 er de fleste områder desværre lukket ned eller aflyst. Derfor er dette blot et indblik i nogle af de områder som der vil tages fat på når vi er igennem Covid-19.

Se video om åben skole: https://youtu.be/LTzFq_gux3g 
samt reference til emnet: https://skolenivirkeligheden.dk/ballerup 
    
I samme forbindelse foreslår skolens ledelse, at vi i de kommende møder bliver præsenteret for følgende pædagogiske ledere – såfremt det giver mening. Der er derfor mulighed for at månederne bliver skubbet:

a)    Februar – BFO-leder Michael Lange
b)    Marts – indskoling pædagogisk leder Barbara B. Haller eller pædagogisk leder Jakob Sundman med fokus overgang fra dagtilbud til skole
c)    April – mellemtrin pædagogisk leder Gitte Aggerholm med fokus på Den åbne skole,
d)    Maj - pædagogisk leder Christian Friderichsen eller pædagogisk leder Rasmus M. Colberg med fokus på linjer, valgfag, skole/erhvervsvejledning etc.

5)    Flexdage bliver til pilotdage (15 min/O) – Bilag 1, Per Udesen
Introduktion af pilotdage i skoleåret 2021/2022. En ugentlig pilotdag giver bedre mulighed for at arbejde projektorienteret, tværfagligt og mere ud af skolen – Den åbne Skole. Pilotdage er udsprunget af evalueringen af coronaperioderne. 
Skolens ledelse præsenterer formål, muligheder og organisering.

6)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (35 min./D), 
a)    Lovpligtige principper (30 min/D), v. René Jensen
Der mangler stadig lovpligtige principper (”Skal principper), som skal udarbejdes jf. folkeskoleloven §42. stk 2. Der lægges op til en gennemgang, debat og delegering (med link til eksempler på disse):

1.    Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
2.    skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3.    adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
4.    samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
5.    underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
6.    arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
7.    fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
8.    skolefritidsordningens virksomhed.
a)    Gennemgang af økonomien sker hvert kvartal (marts, juni, september og december)
    
7)    Udtalelse til ferieplan for kommende skoleår 2022/23 (5 min/D) – Bilag 2, v. Per Udesen 
Ved eventuelle kommentar til kommende skoleårs ferieplan 2022/23
Bemærkninger fra MED-udvalget medbringes i mødet 

8)    Status på håndtering af Covid-19 (15 min./O), v. Per Udesen
Herunder:
•    nødpasning
•    hjemmeundervisning
•    håndtering af elever med særlige behov
•    kommunikation til/med forældre og medarbejdere

9)    Evalueringen af 7.klasserne (10 min./O), v. Per Udesen
Grundet få tilbagemeldinger i december blev dette punkt skubbet til januar.
Skolens ledelse fremlægger status på den gennemførte evaluering efter 2. runde besvarelser

10)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
•    Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
•    Røgfri skole – Bilag 3
 

Prioriteringsliste

Bilag 2 - Feriekalender for skolerne i Ballerup Kommune - skoleåret 2022/2023

Bilag 3 - Røgfri skoletid skolebestyrelser

 

Referat af møde 15. december 2020 (virtuelt møde)

Referat af Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15/12 kl. 18:30-20:30 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Mødet blev gennemført virtuelt via Microsoft Teams

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.

Forældrerepræsentantsuppleanter: 
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  Tina Persson, Nikolaj Persson, Trine Taylor, Miljan Lalevic, Rannvá E.S. Joensen, Dalia Abou    
             Nawfal, Nicolaj Larsen, Matias V.C. Christoffersen 8.A.

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Iværksættelse af suppleringsvalg i begyndelsen af januar 2021
•    Ledelsens udkast til en henvendelse til Børne- og skoleudvalget
•    Udkast til ”principper for klassedannelse ved skolestart” er blevet rundsendt, men en præcisering af ”nærhedshensynet” og ”Mangfoldigheden”, samt et hensyn til søskende på samme matrikel/spor tages med i overvejelserne.
•    Ledelsen kommer med et oplæg til ”Åben Skole” til Skolebestyrelsen og en af skolens pædagogiske ledere kommer og præsenterer arbejdet i sin afdeling.
•    Skolen forventes at komme med et merforbrug på ca. 640.000 kr. svarende til 0,8 % af det lagte budget. Det indregnes i det kommende årsbudget.
•    Evaluering af 7. klassetrin skubbes til januar. Grundet få tilbagemeldinger.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen og Sundskolemad?
•    Der har været meget stor efterspørgsel – væsentlige større end forventet og håbet. Der har været meget få fejlleverancer set i det store billede – hver fejlleverance er ærgerlig. Både Sundskolemad og skoleledelsen arbejder på, at fjerne de mindre fejl i det store billede men de store fejl for den enkelte. Der har været meget opmærksomhed på at retningslinjerne mht. håndtering af afstand, afspritning m.m. bliver overholdt. Hjemmeundervisning af 5. – 9. klasse har begrænset efterspørgslen – men Sundskolemad fortsætter tilbuddet. Vi følger derfor regeringens/Folketingets udmeldinger – og orienterer, så snart der er nyt.
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

3)    Planen for Skovlunde Skoles fremtid (30 min/D) v. René Jensen – Bilag 1
Der arbejdes fortsat med en plan for Skovlunde Skoles fremtid. Ledelsen har udarbejde et udkast til en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget med henblik på at holde et møde, hvor mulighederne for at udvide kapaciteten og for at udarbejde en helhedsplan for Skovlunde Skole afklares. Udkastet er rundsendt til kommentering.

Udkastet til skrivelse til Børne- og Skoleudvalget(BSU) blev drøftet. 
Det blev besluttet, at skrivelsen skal have til formål at invitere udvalget til et møde med skole-bestyrelsen om Skovlunde Skoles udvikling i de kommende år.
Skolebestyrelsens formand fremsender brevet på bestyrelsens vegne efter en kort kommen-teringsrunde. 
Der blev lagt vægt på, at skolebestyrelsen inviterer Børne- og Skoleudvalget til en indledende rammesættende dialog og med ønsket om flere drøftelser om udviklingen i Skovlunde. Det er væsentligt for skolebestyrelsen, at skolen skal være for alle børn i Skovlunde, og at de 4 hensyn i brevet til BSU er et væsentligt afsæt for udviklingen af læringsmiljøet på Skovlunde Skole. Skolebestyrelsen ønsker en helhedsplan, som indeholder løsninger på:
-    kapacitet både for BFO og undervisning
-    læringsmiljøer inden for og uden for
-    attraktive og inspirerende udearealer
-    trafikale forhold

4)    Fællesspisning (20 min)

5)    Faste punkter (30 min.): 
Principper (30 min./D), 
a)    Principper for fordeling af elever ved skolestart.  (20 min/B). v. René Jensen
Tilbagemelding fra MED-udvalget på principper for klassedannelse. Gennemgang af MED-udvalgets tilbagemelding og eventuelt beslutning
Skoleledelsen meldte tilbage fra medarbejdernes drøftelse i MED. Skolebestyrelsen vedtog på den baggrund de forelagte principper og ønsker en kort status på håndteringen forelagt i løbet af foråret.
Skoleledelsen orienterer de kommende forældre, så de er bekendte med skolebestyrelsens vedtagne principper. 
Principperne lægges på skolens hjemmeside, og vil fremover indgå i orienteringen til kommende forældre i forbindelse med overgangsarbejdet fra dagtilbud til skole.

b)    Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014), v. Johnny Hejdemann.
Skolens ledelse fremlægger et oplæg omkring Åben Skole til Skolens bestyrelse. Der planlægges på at der kommer en pædagogisk ledere og præsenterer arbejdet i sin afdeling.
Skolebestyrelsen vil som en del af sit tilsyn gerne have en orientering om anvendelsen af den ”Åbne skole”. Skolens ledelse kommer med nedslag fra Skovlunde Skole i næste bestyrelsesmøde.
Skolebestyrelsen vil gerne møde den nye BFO-leder i løbet af de kommende måneder. Formanden og skoleledelsen udarbejder plan for præsentation af afdelinger og områder, som indarbejdes i bestyrel-sens årsplan.

    Økonomi (15 min/D), ved Per Udesen
a)    Gennemgang af økonomien.

Skolebestyrelsen ønsker budget og regnskab gennemgået en gang hvert kvartal.

6)    Meddelelser og eventuelt (20 min./O)
•    Status på suppleringsvalg
•    Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
•    Status om Covid-19
•    Afbrydelser af onlineundervisningen 
Der har været nogle få utilsigtede afbrydelser af hjemmeundervisningen, idet andre skolers elever via forskellige links har haft mulighed for at koble ind på andre skolers hjemme-undervisning, hvor de på forskellig måde har generet undervisningen. Problemet er blevet løst ved, at EDB vejlederen gennem datasporing har fundet frem til de pågældende, som har været inde i andre klassers undervisning.
Det har været utilsigtede muligheder, som har givet anledning til ”drengestreger”. Disse er stoppet ved kontakt til de forstyrrende elevers skoler, da alle der er logget ind efterlader dataspor.
•    Kort orientering om ledelsens tanker om en fast fleksdag til fleksibel undervisning ved næste skoleår
Skoleledelsen orienterede bestyrelsen om muligheden for at indarbejde et nyt begreb ”Fleksdage” på Skovlunde Skole. Baggrunden er evalueringen af coronatiden i foråret og drøftelser med medarbejdere om muligheder for at gennemføre undervisningen på andre måder.
Skolens ledelse peger på en ugentlig fleksdag til næste skoleår, hvor medarbejderne med afsæt i årsplanen for mulighed for at tilrettelægge i mere sammenhængende forløb, idet de kan tage afsæt i emnet frem for en traditionel skemaplan. Eleverne vil som udgangspunkt alle have 6 lektioner den pågældende dag – hele året. Skoleledelsen drøfter tiltaget med medarbejderne og giver en tilbagemelding til skolebestyrelsen.  
 

Prioriteringsliste

Bilag 1 - Brev til Børne- og Skoleudvalget vedrørende elevtal

Bilag 2 - Årshjul skolebestyrelsen 2020/2021

Dagsorden til møde 15. december 2020 (virtuelt møde)

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15/12 Kl. 18:30-20:30 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund
Mødet bliver gennemført virtuelt

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.

Forældrerepræsentantsuppleanter
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Iværksættelse af suppleringsvalg i begyndelsen af januar 2021
•    Ledelsens udkast til en henvendelse til Børne- og skoleudvalget
•    Udkast til ”principper for klassedannelse ved skolestart” er blevet rundsendt, men en præcisering af ”nærhedshensynet” og ”Mangfoldigheden”, samt et hensyn til søskende på samme matrikel/spor tages med i overvejelserne.
•    Ledelsen kommer med et oplæg til ”Åben Skole” til Skolebestyrelsen og en af skolens pædagogiske ledere kommer og præsenterer arbejdet i sin afdeling.
•    Skolen forventes at komme med et merforbrug på ca. 640.000 kr. svarende til 0,8 % af det lagte budget. Det indregnes i det kommende årsbudget.
•    Evaluering af 7. klassetrin skubbes til januar. Grundet få tilbagemeldinger.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen og sundskolemad?
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

3)    Planen for Skovlunde Skoles fremtid (30 min/D) v. René Jensen – Bilag 1
Der arbejdes fortsat med en plan for Skovlunde Skoles fremtid. Ledelsen har udarbejde et udkast til en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget med henblik på at holde et møde, hvor mulighederne for at udvide kapaciteten og for at udarbejde en helhedsplan for Skovlunde Skole afklares. Udkastet er rundsendt til kommentering.

4)    Fællesspisning (20 min)

5)    Faste punkter (30 min.): 
Principper (30 min./D), 
a)    Principper for fordeling af elever ved skolestart.  (20 min/B). v. René Jensen
Tilbagemelding fra MED-udvalget på principper for klassedannelse. Gennemgang af MED-udvalgets tilbagemelding og eventuelt beslutning

b)    Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014), v. Johnny Hejdemann.
Skolens ledelse fremlægger et oplæg omkring Åben Skole til Skolens bestyrelse. Der planlægges på at der kommer en pædagogisk ledere og præsenterer arbejdet i sin afdeling.

    Økonomi (15 min/D), ved Per Udesen
a)    Gennemgang af økonomien.

6)    Meddelelser og eventuelt (20 min./O)
•    Status på suppleringsvalg
•    Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
•    Status om Covid-19
•    Afbrydelser af onlineundervisningen Skyldes dette henvendelser fra forældre ? Vi har i skoleledelsen ikke modtaget nogle indtil videre ?
•    Kort orientering om ledelsens tanker om en fast fleksdag til fleksibel undervisning ved næste skoleår
 

Prioriteringsliste

Bilag 1 - skolebestyrelsesmøde 15.12.2020 - Brev til BSU 2020

Referat af møde 26. november 2020 (virtuelt møde)

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 26/11 Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Mødet blev gennemført virtuelt

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.
Forældrerepræsentantsuppleanter:
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.
Afbud: Peter Als, Nikolaj Persson, Kim Amelung, Matias V.C. 8.a, Milan V 7.e
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

 • Joris Wilms datter Luna er skrevet ud af Skovlunde Skole. Joris kan er derfor ikke kan være medlem af skolebestyrelsen
 • Siden sidst er Rune A. S. og Joris W. er udtrådt af skolebestyrelsen. Dalia Abou Nawfal erstatter Rune, men der skal findes en erstatning for Joris.
 • Kollektive sanktioner tages ikke i anvendelse som løsning på individuelle brud på ordensreglerne.
 • Opfølgning af emnerne fra succesen med vores online kontaktforældremøde tages med til næste kontaktforældremøde d.28.04.2020 kl.17.30 – 18.30.
 • På tirsdag starter vores madordning – Prøv det.
 • Økonomiudvalget har afholdt et møde Ann Dorte og Johnny fremlægger under økonomi.
 • Som opfølgning fra sidste møde har der været afviklet to arbejdsdage. Resultatet og opfølgning gennemgås i et senere punkt.
 • Ved krænkende adfærd på skolen følges ”Retningslinjerne ifm. forældreklager” som findes på skolens hjemmeside.

2) Iværksættelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen (10 min/O), v. Per Udesen

Skoleledelsen fremlægger plan for iværksættelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen, idet
skolebestyrelsen p.t mangler et medlem og et antal suppleanter
Skoleledelsen iværksætter suppleringsvalg i begyndelen af januar 2021 efter den fremlagte plan

3) Opsamling på arbejdsmødet mandag d. 09.11.2020 og lørdag d. 14.11.2020 (50 min/D) v. René Jensen (bilag 1)

Der er udarbejdet en samlet opsamling fra de to møder – se bilag.
Skolebestyrelsen har bedt skolens ledelse udarbejde et udkast til henvendelse til Børne- og
Skoleudvalget med henblik på at holde et møde, hvor mulighederne for at udvide kapaciteten og
for at udarbejde en helhedsplan for Skovlunde Skole afklares. Udkastet rundsendes til kommentering.

4) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Status på madordningen?
  • Der er pt. 460 oprettet potentielle kunder fra Skovlunde Skole med konto hos Kanpla.
 • Status på en elev sektion på hjemmesiden?

5) Pause (5 min)

6) Faste punkter (50 min.):

Principper (40 min./D),

a) Principper for fordeling af elever ved skolestart. (20 min/D). v. René Jensen
Skolebestyrelsen skal med afsæt i Styrelses-vedtægten for Ballerup Kommunes skoler
fastlægge principper for klassedannelsen ved skolestart.
Der foreslås følgende proces:
Skoleledelsen fremlægger forslag til principper i skolebestyrelsen til drøftelse med henblik
på, at det efterfølgende præsenteres for medarbejderne i MED 11.12.2020, hvorefter de
fremlægges for SB til beslutning i decembermødet 2020.
Skolebestyrelsen ønsker en præcisering en ”nærhedshensyn” og ”mangfoldighed”, og
gerne at hensyn til søskende på samme matrikel/samme spor tages med i overvejelserne.
Bilag ”udkast til principper for klassedannelse ved skolestart” fremsendes tirsdag d.
25.11.2020 efter drøftelse i skolens ledelse.

b) Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014), v. Johnny Hejdemann

samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske.
Skolens ledelse laver et oplæg omkring Åben Skole til Skolens bestyrelse. En af skolens
pædagogiske ledere kommer og præsenterer arbejdet i sin afdeling.
Skolebestyrelsen laver en plan for præsentation af aktiviteterne i de forskellige afdelinger.
Det bliver lagt i årshjulet for skolebestyrelsens arbejde. Ca. hver 2 måned.
Det undersøges om, om oplæggene fra afdelingslederne efterfølgende kan kommunikeres
ud i f.eks. opslag i Aula.
Kontaktforældremøder kan aktiveres bl.a. via Microsoft teams, hvor der var rigtig mange
forældre med.

Økonomi (10 min/D), ved Per Udesen

a) Gennemgang af økonomien.
Skolen forventes at komme med et merforbrug på ca. 640.000 kr. svarende til 0,8 % af
det lagte budget.
Økonomiudvalget har holdt møde og fået en gennemgang af budgettet og budgetopbygningen. Skolens merforbrug indregnes i kommende års budget.

7) Meddelelser og eventuelt (15 min./O)

 • Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
  • Der ser ud til at de løsninger, som blev fundet har haft den ønskede virkning.
 • Status om Covid-19
  • Der har siden sidste møde i skolebestyrelsen været 8 klasser, som har været hjemsendt til hjemmeundervisning. Skolens retningslinjer følges, og medarbejderne er hurtigt på med hjemmeundervisning.
  • Skolens ledelse ser på smitteapp – efter kontakt til forvaltningen.
 • Evaluering af ny klassedannelse 7. klassetrin sommeren 2020
  • Evalueringen fra elever, forældre og medarbejdere fremlægges for bestyrelsen i december. Evalueringen omfatter digitalt tilbagemelding fra forældre og elever og opsamling med medarbejderne.

Prioriteringsliste

Dagsorden til møde 26. november 2020 (virtuelt møde)

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2020 kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund - Virtuelt
 

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Johnny Hejdemann Jensen, Dalia Abou Nawfal.

Forældrerepræsentantsuppleanter: 
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. 
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Joris Wilms datter er skrevet ud af Skovlunde Skole. Joris kan er derfor ikke kan være medlem af skolebestyrelsen
•    Siden sidst er Rune A. S. og Joris W. er udtrådt af skolebestyrelsen. Dalia Abou Nawfal erstatter Rune, men der skal findes en erstatning for Joris.
•    Kollektive sanktioner tages ikke i anvendelse som løsning på individuelle brud på ordensreglerne.
•    Opfølgning af emnerne fra succesen med vores online kontaktforældremøde tages med til næste kontaktforældremøde d.28.04.2020 kl.17.30 – 18.30.
•    På tirsdag starter vores madordning – Prøv det.
•    Økonomiudvalget har afholdt et møde Ann Dorte og Johnny fremlægger under økonomi.
•    Som opfølgning fra sidste møde har der været afviklet to arbejdsdage. Resultatet og opfølgning gennemgås i et senere punkt.
•    Ved krænkende adfærd på skolen følges ”Retningslinjerne ifm. forældreklager” som findes på skolens hjemmeside.

2)    Iværksættelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen (10 min/O), v. Per Udesen
Skoleledelsen fremlægger plan for iværksættelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen, idet skolebestyrelsen p.t mangler et medlem og et antal suppleanter

3)    Opsamling på arbejdsmødet mandag d. 09.11.2020 og lørdag d. 14.11.2020 (50 min/D) v. René Jensen (bilag 1)
Der er udarbejdet en samlet opsamling fra de to møder – se bilag.

4)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen?
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?

5)    Pause (5 min)

6)    Faste punkter (50 min.): 
Principper (40 min./D), 
a)    Principper for fordeling af elever ved skolestart.  (20 min/D). v. René Jensen
Skolebestyrelsen skal med afsæt i Styrelses-vedtægten for Ballerup Kommunes skoler fastlægge principper for klassedannelsen ved skolestart. 

Der foreslås følgende proces:
Skoleledelsen fremlægger forslag til principper i skolebestyrelsen til drøftelse med henblik på, at det efterfølgende præsenteres for medarbejderne i MED 11.12.2020, hvorefter de fremlægges for SB til beslutning i decembermødet 2020. 

Bilag ”udkast til principper for klassedannelse ved skolestart” fremsendes tirsdag d. 25.11.2020 efter drøftelse i skolens ledelse.

b)    Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014), v. Johnny Hejdemann
samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske.

    Økonomi (10 min/D), ved Per Udesen
a)    Gennemgang af økonomien.

7)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
•    Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
•    Status om Covid-19
•    Evaluering af ny klassedannelse 7. klassetrin sommeren 2020

Prioriteringsliste

Bilag 1: Ændring af principper for klassedannelse

Bilag 2: Tidsplan for suppleringsvalg 2020

Bilag 3: Resume af arbejdslørdag den 14. november 2020

Referat af møde 28. oktober 2020

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 28/10 kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

(Mødet blev gennemført virtuelt)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als deltog i mødet under p. 3 - 7
Afbud: Rune Anwar Munir Sharqawi, Nikolaj D. Persson
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:

 • Præsentation af Værdihuset af Nana
 • Næste kontaktforældremødet afholdes d.28.10.2020 kl.17.30 – 18.30. Johnny H. er primus motor.
 • Ny dag til arbejdsdag/aften er rundsendt.
 • Rune Anwar Munir Sharqawi udtræder af skolebestyrelsen
 • Dalia Abou Nawfal(suppleant) kontaktes af formand Rene Jensen mhp. indtræden i skolebestyrelsen.

2) Skolens håndtering af hærværk på skolen (15 min/B), v. René Jensen

Når der udføres hærværk på skolen, hvilke retningslinjer følger skolen?

Skolebestyrelsen drøftede to aspekter af hærværk – dels det principielle i, at der nogle gange blev sanktioneret kollektivt – f.eks. med fælles udeordning etc. hvis noget materiel var ødelagt/smad-
ret. Skolebestyrelsen anbefaler, at kollektive sanktioner ikke tages i anvendelse som løsning på individuelle brud på ordensreglerne. Det andet aspekt er håndteringen af erstatningsansvar ved
hærværk, det kan være overfor materiel, det kan være ødelagte vinduer, døre, skabe, I-pads, Chromebooks etc. Her henvises til en pjece fra Justitsministeriet ”Børn skal også betale” – Denne
vedlægges referatet.

3) Opsamling på kontaktforældremødet (15 min), v. Johnny Hejdemann

Opsummering på punkter der bør behandles og følges op på.
Kontaktforældremødet blev gennemført virtuelt med 38 deltagere, og der var mange emner, som blev behandlet.
Forholdet mellem forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen og kontaktforældrene blev vendt, og det er vigtigt for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen, at de gerne fremfører sager i skolebestyrelsen på skolens forældres vegne og ikke på egne. Den løbende kontakt mellem
kontaktforældre og forældre i skolebestyrelsen er derfor meget vigtig. Virtuelle møder kan indgå oftere i kontakten mellem kontaktforældre og forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
Der flytter en del nye borgere til Skovlunde i de kommende år. Det vil også medføre, at Skovlunde Skole får flere elever. Skolebestyrelsen og skolens ledelse har derfor fokus på skolens samlede kapacitet og de udfordringer, det kan give for:

 • for læringsmiljøet,
 • for fritidsforhold,
 • for udearealer
 • for trafikforhold omkring skolen etc.

Skolebestyrelsen har afsat ekstra møder til drøftelse af disse spørgsmål.
Virtuel undervisning:
Der var et ønske om, at forventningerne til virtuel undervisning afklares, og at der udarbejdes vejledning/retningslinjer for hjemmeundervisning bl.a. i coronatiden.

4) Fastlæggelse af dato for arbejdsdag/aften (10 min/B), v. René Jensen

Trods vores aftale om at mødes d.24.oktober blev det ved vores korte møde lørdag d.3.oktober aftalt at skubbe arbejdsdagen. For at undgå at det nu for tredje gang bliver skubbet yderligere er der lagt op til flere dage hvor af nogle af dagene kan være hverdagsaftener.
https://doodle.com/poll/umtpx7rvz8geyt8p
Det blev besluttet at fastlægge to arbejdsmøder for skolebestyrelsen med bl.a. fokus kapaciteten og en helhedsplan for Skovlunde Skole for de kommende år.
Arbejdsmøderne holdes:
mandag d. 9. november kl. 19.00 – 21.30
lørdag d. 14. november kl. 10.00 – 15.00.
Med mindre andet aftales gennemføres arbejdsmøderne virtuelt.

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

 • Status på madordningen?

Stpre Elevråd har drøftet muligheden for en madordning på skolen. Der er stor interesse, og elevrådsrepræsentanterne i skolebestyrelsen har deltaget i skoleledelsens møder omkring en madordning. Senest da Sundskolemad præsenterede deres sortiment.
Lille Elevråd(0. – 3. klassetrin) på Afdeling Rosenlund har skrevet til skoleledelsen for at høre til mulighederne.
Skolebestyrelsen synes, at det er en god ide, at der etableres af en madordning for skolens elever og medarbejdere.
Skolens ledelse arbejder videre med at etablere en madordning, hvor elever/forældre og medarbejdere via en app. kan bestille og betale for mad, som leveres til frokost.
De nærmere retningslinjer og tid for start afklares med Sundskolemad.
Elevrådet har også drøftet nedslidte gulve og vægge, som trænger til at blive shinet up.

 • Status på en elev sektion på hjemmesiden?

6) Pause (5 min)

7) Gennemgang af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler (15 min), v. Per Udsen

Herunder hvilke forandringer og præciseringer siden sidst, bl.a. opgavebeskrivelse for afdelingsledere i BFO, ændring af principper for elever ved skoleindskrivning - herunder at skolebestyrelsen skal/kan formulere principper for fordeling af elever ved skolestart

Skoleleder Per Udesen præsenterede kort den revidererede Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler.

Der er gennemført dels en opdatering i forhold til tidligere beslutninger omkring bl.a. budget-modellen for folkeskolen i Ballerup.
Det er skolebestyrelsen, som kan fastlægge principper for klassedannelse ved skolestart.
Desuden er nogle stillingsbeskrivelser for skolens ledelse blevet præciseret.

Faste punkter (30 min.):

Principper (20 min./D),

a) Principper for fordeling af elever ved skolestart

Skoleledelsen udarbejder et udkast til principper for klassedannelse ved skolestart til skolebestyrelsens næste møde.

Økonomi (10 min/D), ved Per Udesen

a) Gennemgang af økonomien.

På nuværende tidspunkt forventer skolens ledelse, at skolen kommer igennem regnskabsåret med et merforbrug på ca. 650.000 kr. svarende til ca. 0.8 %
Skolens ledelse vil ikke begrænse de almindelige udgifter til undervisning og elevaktiviteter – men se om nogle større anskaffelser f.eks. inventar og IT kan udskydes til næste budgetår.

8) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. Per Udesen, Bilag 1

Ved sidste møde lovede Per Udesen at udarbejde et udkast til en plan for Skovlunde skole. Per U. præsenterer et udkast til en plan for Skovlunde Skole.
Skolebestyrelsen havde bedt skolelederen om at udarbejde et udkast til en plan for arbejdet med Skovlunde Skoles kapacitet i de kommende år.
Oplægget danner udgangspunkt for de kommende arbejdsmøder.< /p>

9) Skolens procedure ved konflikter/krænkende adfærd på skolen (10 min/D), v. René Jensen< /p>

Hvad er skolens procedure, når elever eller medarbejdere/ledelse bliver krænket.< /p>

Der er på skolens hjemmeside et dokument ”Retningslinje ifm. forældreklager”. Dertil fremlagde skolens ledelse en beskrivelse af den praksis, som skolen følger ved henvendelser fra forældre eller elever.(se bilag). Forældre kan altid henvende sig til skolens ledelse mht. bekymringer på deres børns vegne.

10) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

 • Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
  • Der er gennemført ansættelsessamtaler mhp. på at dække ledige lærerstillinger.< /P>
 • Status om Covid-19< /P>
  • Skolens ledelse udsender opdatering af indsatsen for at begrænse smitte med covid19/corona mandag i næste uge.< /P>

 • Evaluering af ny klassedannelse 7. klassetrin sommeren 2020< /p>
  • Skolens ledelse har iværksat evaluering af ny klassedannelse for 7. årgang. Der er som sidste år udsendt et elektronisk spørgeskema til alle involverede elever og forældre og medarbej-derne drøfter processen i afdelingerne.
  • ”Resultatet” fremlægges i skolebestyrelsen i november/december.
  • Håndtering af elevafgang og afgang af medarbejdere tages op ved behandlingen af kvalitets-rapporten for Skovlunde Skole.< /p>
 • Renovering af Skovlunde Skoles bygninger – en kort status< /p>
  • Skoleledelsen fremlagde en kort status – se bilag< /p>
 • Den trafikale situation omkring skolens matrikler
  • Skoleledelsen fremlagde en kort status for begge matrikler.< /p>
 • Nyt fra møde i Skoleforum ved Rene Jensen:< /p>
  • Skoleforum handlede primært om loven om elevplaner, da skolerne i Ballerup Kommune i 6 år har anmodet om at loven bliver overholdt. Der var en god debat. Målet var at kommunen skulle levere en oversigt over, hvor mange som havde fået elevplaner i Ballerup kommune. Det skete desværre ikke, og det må formodes, at loven har været brudt i alle 6 år. Loven for elevplaner bliver snart ændret. Det får dog ikke betydning for principperne ” Princip for skole-hjem-samtaler og elevplaner” på Skovlunde Skole som stadig kun henstiller til at ” Medarbejderne sikrer, at en samlet evaluering af faglige og sociale mål er gennemført i rimelig tid og indskrevet i elevplanen inden skole-hjem-samtalen, således at alle parter har mulighed for at forberede sig til samtalen”. Efter en forespørgsel var det desværre ikke noget Borgmesteren eller politikerne ville følge op på. Trods 6 års brud på loven. Skolerne i Ballerup Kommune overvejer reaktionen på dette.

Bilag til mødet i pdf-format:

Status bygninger m.m. 26.10.2020.pdf

Pjece fra justitsministeriet om børns ersattningsansvar.pdf

Budget 2020 281020.pdf

Bilag til punkt 10 SB 28.10.2020.pdf

Skitse til plan for realiseringen af en helhedsplan for Skovlunde SKole.pdf

Dagsorden til møde 28. oktober 2020

Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde onsdag den 28/10 kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms.
Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal.
Elevrepræsentanter: Nikolaj D. Persson 8.D, Miljan Lalevic 7.E, Matias V.C. Christoffersen 8.A. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum.
Politisk repræsentant: Peter Als.

Afbud: 

Ordstyrer: René Jensen 
 
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (5 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Præsentation af Værdihuset af Nana
• Næste kontaktforældremødet afholdes d.28.10.2020 kl.17.30 – 18.30. Johnny H. er primus motor.
• Ny dag til arbejdsdag/aften er rundsendt.

2) Skolens håndtering af hærværk på skolen (15 min/B), v. René Jensen
Når der udføres hærværk på skolen, hvilke retningslinjer følger skolen?

3) Opsamling på kontaktforældremødet (15 min), v. Johnny Hejdemann
Opsummering på punkter der bør behandles og følges op på.

4) Fastlæggelse af dato for arbejdsdag/aften (10 min/B), v. René Jensen
Trods vores aftale om at mødes d.24.oktober blev det ved vores korte møde lørdag d.3.oktober aftalt at skubbe arbejdsdagen. For at undgå at det nu for tredje gang bliver skubbet yderligere er der lagt op til flere dage hvor af nogle af dagene kan være hverdagsaftener. 

https://doodle.com/poll/umtpx7rvz8geyt8p

5) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen?
• Status på en elev sektion på hjemmesiden?

6) Pause (5 min)

7) Gennemgang af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler (15 min), v. Per Udsen
herunder hvilke forandringer og præciseringer siden sidst, bl.a. opgavebeskrivelse for afdelingsledere i BFO, ændring af principper for elever ved skoleindskrivning - herunder at skolebestyrelsen skal/kan formulere principper for fordeling af elever ved skolestart

8) Faste punkter (30 min.):
Principper (20 min./D),
a) Principper for fordeling af elever ved skolestart

 Økonomi (10 min/D), ved Per Udesen
a) Gennemgang af økonomien.

9) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. Per Udesen, Bilag 1
Ved sidste møde lovede Per Udesen at udarbejde et udkast til en plan for Skovlunde skole. Per U. præsenterer et udkast til en plan for Skovlunde Skole.

10) Skolens procedure ved konflikter/krænkende adfærd på skolen (10 min/D), v. René Jensen
Hvad er skolens procedure, når elever eller medarbejdere/ledelse bliver krænket.

11) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
• Status på lærersituationen i 6. og 8. klasserne
• Status om Covid-19
• Evaluering af ny klassedannelse 7. klassetrin sommeren 2020
• Renovering af Skovlunde Skoles bygninger – en kort status
• Den trafikale situation omkring skolens matrikler

Referat af møde 29. september 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 29/09-20 Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal. Elevrepræsentanter: Nikolaj 8.D, Matias 8.A og Miljan 7.E. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Rune A. Shaqavi, Peter Als, Trine Taylor,
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
a. Sidst sagde vi velkommen til Nikolaj fra 8.D og Miljan fra 7.E.
b. Konstituering:
René Jensen blev valgt som formand, Nicolai Larsen som Næstformand,
Tina Persson, Ann Dorte Davidsen, Rune Shargawi blev valgt til Ansættelsesudvalget Johnny Hejdemann, Ann Dorte Davidsen og René Jensen blev valgt til Økonomiudvalget Rannvá Joensen og René Jensen blev valgt til Skoleforum Ingen ændringer til forretningsorden
c. Ny dag til arbejdsdag er rundsendt.
d. Der er valgt ny elevrepræsentant på Afdeling Lundebjerg Matias fra 8.A.

2) Præsentationen af værdihuset (20 min/B), v. Nanna H. Walbum
Nana H. Walbum præsenterer hvilket arbejder der er foretaget med Værdihuset
Souschef Nana H. Walbum præsenterede opbygningen af Værdihuset i dets nuværende form. Værdihuset er afsættet for livet på Skovlunde Skole – og bliver formentlig aldrig færdigbygget. Det er en løbende proces, hvor vi skal genbesøge vore tanker om den gode skole(visioner) og hvordan vi handler ud fra disse.
Den videre proces kan være en drøftelse gennem kontaktforældre, elevråd og blandt skolens medarbejdere. Værdierne skal rodfæstes i det pædagogiske arbejde på skolen, i skole-/hjem-samarbejdet. Det skal efter godkendelse tænkes ind i en kommunikationsstrategi.

3) Planlægning af kontaktforældremødet i oktober (15 min), v. René Jensen
Der skal findes datoer for afvikling af kontaktforældremøde 2020 og de skal sendes ud i dag. Der skal følges op på sidste møde og der skal udfærdiges en agenda, samt materiale til agendaen. Måske Elevrepræsentanterne kunne være en del af denne?
Mødedatoer for kontaktforældremøder skoleåret 2020/2021:
28.10.2020 kl 17.30 – 18.30
28.04.2020 kl 17.30 - 18.30
Mødetidspunkterne for de efterfølgende skolebestyrelsesmøder er ændret.

4) Fastlæggelse af dato for arbejdslørdag (5 min/B), v. René Jensen
Venligst besvare denne doodle inden mødet:
https://doodle.com/poll/rwggc5i46wgvmsgv (Se også planlagte datoer for hele året: https://skovlundeskole.dk/skolebestyrelsen)
Arbejdslørdag er lørdag d. 03.10.2020. Arbejdsdagen gennemføres virtuelt fra 10.00 – 11.00.
En opfølgning sker i mødet lørdag d. 24.10.2020 10.00 – 15.00.
Begge møder gennemføres virtuelt.

5) Nyt fra elevrådet (20 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
a) Status på madordningen?
b) Status på en elev sektion på hjemmesiden?
c) Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?
Elevrådet har drøftet samarbejdet med Sundskolemad.dk og Kanpla, som står for udrulningen.
Elevrådet deltog i skoleledelsen møde, dags dato, hvor en madordning blev gennemgået. Skolens
ledelse vil forsøge, at få Sundskolemad.nu til at præsentere deres produkter. Kanpla står for
organisering af betaling og betalingsordningen. Alt respekterer registerforordninger Og Finans-
tilsynet sikrer betalingsordningen.
Eleverne har drøftet skolestruktur og udeområder på begge matrikler.
Eleverne har derudover drøftet håndtering af corona herunder afstand, hygiejne etc.
Der blev stillet spørgsmål til vikarernes engagement til at sætte undervisning og anden hjælp i
gang. Kan vikarerne instrueres bedre.
Skoleledelsen har haft samlet alle vikarer til fælles møde, hvor der blev samlet op på forløbet fra
skolestart til nu. Skolens ledelse opfordrer til, at eleverne kontakter deres lærere og evt. ledelsen,
hvis de oplever, at vikarerne ikke er tilstrækkeligt aktive.
Kan vi gennemføre en forventningsafstemning om vikardækning, både så vi ser på vikarrollen og
elevrollen?
Hvordan instrueres vikarerne, når de får arbejde på skolen – hvordan sættes de ind i skolens
forventninger, hvordan melder de tilbage efter undervisningen.
Hvordan kan eleverne melde tilbage til lærerne og skolens ledelse om vikarernes arbejde?

6) Pause (5 min)

7) Faste punkter (10 min.):
Principper (0 min./D),
a. Udgår grundet andre emner
b. Økonomi (10 min/D), ved Kristine F. Jürs
a) Gennemgang af økonomien. Punktet blev udskudt

8) Udtalelse till Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune (40 min/D) v. René og Per. Bilag 1
Per har udarbejdet et udkast til en udtalelse til styrelsesvedtægten. Per og René præsenterer de vigtigste ændringer. Bestyrelsen kommer med tilretninger.
René Jensen sender udtalelse på skolebestyrelsens vegne.

9) Det fremtidige Skovlunde Skole (20 min/D) v. Per Udesen og René Jensen Bilag 1 Vores anmodning om konsulentbistand er blevet begrænset til en intern konsulentbistand. Der er intet nyt herom. Der ligges op til at starte på plan B. Dvs. aktivt egen behandling.
Tiden og punktet blev gennemgået under pkt. 2 og 3

10) Status om Covid-19 (10 min/D), v. Per Udesen
Status på Covid-19 på Skovlunde Skole
- se udsendte status

11) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
 Status på lærersituationen i 8. klasserne og 6.klasserne
Skolens ledelse arbejder på en løsning, og der sker hurtigst muligt de nødvendige ansættelser.
Skolens ledelse ser på ansættelse og fratrædelse i skolens overbygning, og fremlægger et
overblik i forbindelse med fremlæggelsen af Kvalitetsrapporten for skolebestyrelsen.
Vikarsituationen på 6. og 8.klassetrin blev drøftet.

Dagsorden til møde 29. september 2020

Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29/09 Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal.
Elevrepræsentanter: Nikolaj 8.D, Miljan 7.E og Matias 8.A.. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Sidst sagde vi velkommen til Nikolaj Persson fra 8.D og Miljan Lalevic fra 7.E. 
•    Konstituering: 
René Jensen blev valgt som formand, Nicolai Larsen som Næstformand,
Tina Persson, Ann Dorte Davidsen, Rune Shargawi blev valgt til Ansættelsesudvalget
Johnny Hejdemann, Ann Dorte Davidsen og René Jensen blev valgt til Økonomiudvalget
Rannvá Joesen og René Jensen blev valgt til Skoleforum
Ingen ændringer til forretningsorden
•    Ny dag til arbejdsdag er rundsendt.

2)    Præsentationen af værdihuset (20 min/B), v. Nanna H. Walbum 
Nanna Præsenterer hvilket arbejder der er foretaget med Værdihuset

3)    Planlægning af kontaktforældremødet i oktober (15 min), v. René Jensen
Der skal findes datoer for afvikling af kontaktforældremøde 2020 og de skal sendes ud i dag.
Der skal følges op på sidste møde og der skal udfærdiges en agenda, samt materiale til agendaen. Måske Elevrepræsentanterne kunne være en del af denne?

4)    Fastlæggelse af dato for arbejdslørdag (5 min/B), v. René Jensen
Venligst besvare denne doodle inden mødet:

https://doodle.com/poll/rwggc5i46wgvmsgv 

(Se også planlagte datoer for hele året: https://skovlundeskole.dk/skolebestyrelsen)

5)    Nyt fra elevrådet (20 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen?
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
•    Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?
 
6)    Pause (5 min)

7)    Faste punkter (10 min.): 
Principper (0 min./D), 

a)    Udgår grundet andre emner

Økonomi (10 min/D), ved Kristine F. Jürs
a)    Gennemgang af økonomien. Økonomiudvalget har mødes. Resultatet præsenteres.

8)    Udtalelse till Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune (40 min/D) v. René og Per. Bilag 1
Per har udarbejdet et udkast til en udtalelse til styrelsesvedtægten. Per og René præsenterer de vigtigste ændringer. Bestyrelsen kommer med tilretninger.

9)    Det fremtidige Skovlunde Skole (20 min/D) v. Per Udesen og René Jensen Bilag 1
Vores anmodning om konsulentbistand er blevet begrænset til en intern konsulentbistand. Der er intet nyt herom. Der ligges op til at starte på plan B. Dvs. aktivt egen behandling. 

10)    Status om Covid-19 (10 min/D), v. Per Udesen
Status på Covid-19 på Skovlunde Skole

11)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
•    Status på lærersituationen i 8. klasserne

Referat af møde 27. august 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/08 Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund
  

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal.
Elevrepræsentanter: Nikolaj 8.D, Miljan 7.E og Matias 8.A.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
 
Afbud:   Rannva E.S: Joensen, Trine Ø. Taylor elevrådsrepræsentant
Ordstyrer: René Jensen  
 
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen Opfølgning fra sidst: 
   Rene Jensen bød de to nye elevrådsrepræsentanter velkomne:
   Nikolaj Persson8.D
   Miljan Lalevic 7.E
• Nyt efter sommerferien
Skoleledelsen orienterede kort om starten på det nye skoleår med fokus på det nye corona. Der er nye retningslinjer, og skolens arbejde, undervisning skal normaliseres, idet nødbe-kendtgørelsen er ophævet. Skoledagene er tilbage til samme længde som før end corona-tiden.
• Spørgsmål fra 0.klasserne.
Rene Jensen har budt de nye 0.klasser velkomne på afdeling Lundebjerg. Der blev valgt kontaktforældre.
• Det blev besluttet at kvalitetsrapporten gennemgås af elever, forældre og lærere en gang om året.
• Under nedenstående punkter er der nyt fra sidst angående Ansøgning om konsulentbistand, elevrådet afdeling Rosenlund og økonomien
 
2) Konstituering af skolebestyrelsen (10 min/B), v. René Jensen Valg af:
• Formand
Rene Jensen blev enstemmigt valgt som formand for perioden (2020-2022)
• Næstformand
Nicolai Larsen blev enstemmigt valgt som næstformand for perioden (2020-2022)
• Medlemmer til Ansættelsesudvalget
Tina Persson og Ann Dorte G. Davidsen, Rune A. M. Sharqawi for perioden (2020-2022)
Medlemmer til økonomiudvalget
Johnny Hejdemann, Ann Dorte G. Davidsen, René Jensen for perioden (2020-2022)
• Medlemmer til Skoleforum
René Jensen og Rannvá E.S. Joensen, Nicolai Larsen(suppl.) for perioden (2020-2022)
 
3) Forretningsorden (10 min/B), ved René Jensen Ønsker om ændringer til forretningsorden?
https://skovlundeskole.dk/sites/skovlundeskole.subsites.ballerup.dk/file... lebestyrelsen.pdf

Den gældende forretningsorden placeres på skolebestyrelsens del af hjemmesiden (red: Forretningsorden vedtaget 30.01.2020).
 
4) Fastlæggelse af dato for arbejdslørdag (5 min/B), v. René Jensen Der er blevet sendt en doodle rundt til besvarelse. Meget få har besvaret.
Håber alle når at svare inden dette møde således at dette punkt bliver kort: https://doodle.com/poll/5xchdm6gikhf7a2d
(Se også planlagte datoer for hele året: https://skovlundeskole.dk/skolebestyrelsen)
 
Der sendes en ny doodle ud omkring arbejdsdag.
Værdihuset bliver præsenteret ved næste bestyrelsesmøde.

5) Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen?
Der er aftalt møde med leverandør til en madordning, som forhåbentlig og formentlig kan starte pr. 1.11.2020. hvis forholdene er OK. Maden leveres indpakket af hensyn til hygiejne og corona.
• Status på en elev sektion på hjemmesiden?
• Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?
Der er også valgt en repræsentant fra elevråd på Lundebjerg – han var forhindret dags dato
 
6) Faste punkter (20 min.): 
Principper (0 min./D), 
 a)  Udgår grundet andre emner
 
Økonomi (20 min/D), ved Kristine F. Jürs
a) Gennemgang af økonomien. Økonomiudvalget har mødtes. Resultatet præsenteres.
Der har været møde i skolens økonomiudvalget tirsdag d. 25.08.2020.
Skolens forventede regnskab pr. 31.12.2020 balancerer omtrentligt med de nu kendte forudsætninger.
 
7) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. Per Udesen og René Jensen Bilag 1
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune. Den mundtlige svar før ferien var ”Nej”. Det er blevet ændret til begrænset og formentlig intern konsulentbistand. Nærmere herom. Punktet er netop blevet behandlet.
Skoleledelsen har holdt møder med forvaltningen omkring behandlingen af 10-årsprognosen for befolkningsudviklingen. Efter kvalitetssikringen af data kan vi starte med en proces til afklaring af udfordringer i kapacitet, og hvilken struktur skolen kan udvikles indenfor i de kommende år.
Der peges på, at kapacitet og skolestruktur fordrer en god veltilrettelagt proces, derfor over-vejes en arbejdsdag senere på året.
 
8) Høring om Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune (20 min/D) Bilag 2
Børne og skoleudvalget har været igennem styrelsesvedtægterne. Resultatet gennemgås.

Der er kommet forslag om høring af styrelsesvedtægt – høringsfrist 12.10 behandles i næste møde
Der er kommet budgethøringsforslag, hvor skolebestyrelsen har deadline 06.09.2020.
René Jensen og skoleledelsen laver et udtaleforslag, som rundsendes til kommentering.
Budgetforslaget sendes ud med referatet.
Skolebestyrelsen finder, at tidsfristen og høringsforløbet er for komprimeret, og at det kan være vanskeligt for bestyrelsen at se effekten af de fremsendte høringssvar til forvaltningens budget-høringsmateriale.
Skolebestyrelsen ønsker høringsmulighed til det politisk behandlede budgetforslag inden vedtagelsen i kommunalbestyrelsen.
 
9) Opsamling på erfaringer fra Covid-19 forløbet (10 min/D), v. Per Udesen Status på evaluering af Covid-19 forløbet på Skovlunde Skole
Skoleledelsen gennemgik en evaluering af coronatiden. Oplægget vedlægges referatet.
 
10) Plan for arbejdet med Ordensregler og værdier på Skovlunde Skole (15 min/D), Bilag 3 Hvorledes håndterer skolen og bestyrelsen punkterne i ordensreglerne.
Rygning/anvendelse af snus etc. er blevet forbudt i skoletiden.
 
11) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
• Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden til møde 27. august 2020

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde onsdag den 27/08 Kl. 19:10-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund (starttidspunkt ændret fra 18.30 til 19:10)

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen,
Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Dalia Abou Nawfal.
Elevrepræsentanter: Elevrådet konstitueres i denne uge, navne følger derefter.
Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen.
Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud:

Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Nyt efter sommerferien
 Spørgsmål fra 0.klasserne.
 Det blev besluttet at evaluering af elever, forældre og lærer løbes igennem en gang om året.
 Under nedenstående punkter er der nyt fra sidst angående Ansøgning om konsulentbistand,
elevrådet afdeling Rosenlund og økonomien

2) Konstituering af skolebestyrelsen (10 min/B), v. René Jensen
Valg af:
 Formand
 Næstformand
 Medlemmer til Ansættelsesudvalget
 Medlemmer til økonomiudvalget
 Medlemmer til Skoleforum

3) Forretningsorden (10 min/B), ved René Jensen
Ønsker om ændringer til forretningsorden?
https://skovlundeskole.dk/sites/skovlundeskole.subsites.ballerup.dk/file...
lebestyrelsen.pdf

4) Fastlæggelse af dato for arbejdslørdag (5 min/B), v. René Jensen
Der er blevet sendt en doodle rundt til besvarelse. Meget få har besvaret.
Håber alle når at svare inden dette møde således at dette punkt bliver kort:
https://doodle.com/poll/5xchdm6gikhf7a2d
(Se også planlagte datoer for hele året: https://skovlundeskole.dk/skolebestyrelsen)

5) Nyt fra elevrådet (15 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
 Status på madordningen?
 Status på en elev sektion på hjemmesiden?
 Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

6) Faste punkter (20 min.):
Principper (0 min./D),
a) Udgår grundet andre emner
Økonomi (20 min/D), ved Kristine F. Jürs
a) Gennemgang af økonomien. Økonomiudvalget har mødtes. Resultatet præsenteres.

7) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. Per Udesen og René Jensen Bilag 1
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune. Den mundtlige svar før ferien
var Nej. Det er blevet ændret til begrænset og formentlig intern konsulentbistand.
Nærmere herom. Punktet er netop blevet behandlet.

8) Høring om Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune (20 min/D) Bilag 2
Børne og skoleudvalget har været igennem styrelsesvedtægterne. Resultatet gennemgås.

9) Opsamling på erfaringer fra Covid-19 forløbet (10 min/D), v. Per Udesen
Status på evaluering af Covid-19 forløbet på Skovlunde Skole

10)Plan for arbejdet med Ordensregler og værdier på Skovlunde Skole (15 min/D), Bilag 3
Hvorledes håndterer skolen og bestyrelsen punkterne i ordensreglerne.

11)Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
 Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.

Bilag - Værdier og ordensregler Skovlunde Skole

Referat af møde 17. juni 2020

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30-21.00 på Skovlunde Skole, afdelin Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne. 
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. 
Walbum. Politiker: Peter Als. 
 
Johnny Hejdemann deltog ikke under p. 7
 
Afbud:   Peter Als, Nicolai Larsen
 
 
Ordstyrer: René Jensen   
  
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen Opfølgning fra sidst:  
• Valget blev afsluttet og Johnny, Joris, Rune og René blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Dalia som suppleant. Dalia har fået en velkomstmail fra formanden. 
 
 
2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne  
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input. 
• Status på madordningen? 
• Status på en elev sektion på hjemmesiden? 
• Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg? 
 
 
Elevrådet er gået i gang med deres elevsektion til hjemmesiden.
Jens takkede af for elevrådet, idet han skal på gymnasiet. Forældrene/skolebestyrelsen takkede for hans store indsats gennem flere år. 
De store elevråd tænkes at holde møder sammen på tværs af matriklerne til næste år
 
Skolen satser på at en madordning kommer op at stå i efteråret. Men vi afventer dels den rigtige leverandør og dels en normalisering af folkeskolen.
 
3) Faste punkter (30 min.):  
 
Principper (20 min./D), ved Joris Wilms 
 
  a)  Evaluering af elever, forældre og lærer.? 
Skal der lavet en evaluering af elever, forældre og lærer og i så fald hvordan? 
                Kan skoleledelsen en gang årligt fremlægge anonymiseret data for personaleflow,  elevbevægelser etc
Skolebestyrelsen vil behandle relevante data en gang årligt i behandlingen af Kvalitetsrapporten for Skovlunde Skole. Det skal lægges i skolebestyrelsens årshjul i januar måned.
Vi skal være opmærksomme i forhold til datahensyn/DPO.
             
 
Økonomi (10 min/D), ved Kristine F. Jürs 
  a)  Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model.  
Skolebestyrelsen fik forelagt budget og foreløbigt forbrug/regnskab.  Budget og forbrug ser fornuftigt ud.
 
 
4) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. René Jensen 
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune. Er der kommet et svar eller skal vi selv fortsætte med den angivet plan? 
Skolebestyrelsen har fået mundtligt afslag på sin ansøgning om ekstern facilitator. Johnny Hejdemann og Cathrine B. Roer søger en begrundelse for afslaget.
Skolens ledelse og forvaltningen har gennemgået skolens bygninger mhp. at lave en vurdering af faglokalekapacitet. 
Debatten om Skovlunde Skoles fremtid skal tage afsæt i Skolebestyrelsen værdier – Værdihuset.
Skolebestyrelsen afsætter en arbejdsdag i september.
 
 
5) Gennemgang af næste års møder (10 min/O), v. Per Udesen 
          Mødeplan gennemgået og vedtaget – se bilag til punktet Skolebestyrelsen modtager en doodle fra Rene Jensen mhp. at planlægge en arbejdslørdag i september
 
6) Spisepause (30 min) 
Sidste møde for skoleåret. Der vil blive serveret noget spiseligt, med respekt for retningslinjer for Covid-19. 
 
7) Opsamling på erfaringer fra Covid-19 forløbet (15 min/D), v. Per Udesen 
Gennemgang af tilbagemeldingerne omkring erfaring for Covid-19 forløbet på Skovlunde Skole  Skoleledelsen gennemgik nogle af de aktuelle kommentarer i de udsendte spørgsmål. Skolebestyrelsen gennemgår de samlede besvarelser fra forældre og medarbejdere i slutningen af august.
 
 
8) Støtteaktiviteter (10 min/D) bilag 1, v. René Jensen  
Hvorledes kan vi støtte skolen i form af funding, branding og støtte. Efter konceptet hvad kan vi gøre for skolen og ikke hvad kan skolen gøre for mig. 
   Skolebestyrelsen vedtog et sæt retningslinjer se vedlagte bilag til referatet
  
9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O) 
• Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer. 
• Status på valg til skolebestyrelsen og sammensætning af skolebestyrelsen pr. 01.08.2020  
• Kort orientering om håndtering af sidste skoledag og dimission for 9.klasse(24.06.2020) og sidste skoledag for øvrige elever(26.06.2020) 
Kan skolebestyrelsesmedlemmer i fremtidige møder deltage virtuelt, hvis de er forhindrede i fysisk fremmøde. Skoleledelsen undersøger vilkårene både styrelsesvedtægt, tekniske muligheder.
Skoleledelsen følger op på skolebestyrelsens muligheder for at kontakte elevrådsrepræsentanterne i skolebestyrelsen via Aula.
Sidste skoledag og dimission følger de retningslinjer, som er aftalt mellem forvaltningen og distriktsskolelederne på baggrund af Undervisningsministeriets udmelding.
Derfor klassevise arrangementer såvel sidste skoledag og dimission for 9. klassetrin. Sidste skoledag for de øvrige elever foregår klassevist
Lundebjergskolens hal undersøges pt. for skimmelsvamp. Skolens ledelse orienterer når resultaterne foreligger. 

Prioriteringsliste

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling

Dagsorden til møde 17. juni 2020

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 17.06.2020 kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen,
Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Valget blev afsluttet og Johnny, Joris, Rune og René blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og
Dalia som suppleant. Dalia har fået en velkomstmail fra formanden.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen?
• Status på en elev sektion på hjemmesiden?
• Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

3) Faste punkter (30 min.):
Principper (20 min./D), ved Joris Wilms
a) Evaluering af elever, forældre og lærer.?
Skal der lavet en evaluering af elever, forældre og lærer og i så fald hvordan?
Økonomi (10 min/D), ved Kristine F. Jürs
a) Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model.

4) Det fremtidige Skovlunde Skole (30 min/D) v. René Jensen
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune. Er der kommet et svar eller skal
vi selv fortsætte med den angivet plan?

5) Gennemgang af næste års møder (10 min/O), v. Per Udesen

6) Spisepause (30 min)
Sidste møde for skoleåret. Der vil blive serveret noget spiseligt, med respekt for retningslinjer for
Covid-19.

7) Opsamling på erfaringer fra Covid-19 forløbet (15 min/D), v. Per Udesen
Gennemgang af tilbagemeldingerne omkring erfaring for Covid-19 forløbet på Skovlunde Skole

8) Støtteaktiviteter (10 min/D) bilag 1, v. René Jensen
Hvorledes kan vi støtte skolen i form af funding, branding og støtte. Efter konceptet hvad kan vi
gøre for skolen og ikke hvad kan skolen gøre for mig.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)
• Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
• Status på valg til skolebestyrelsen og sammensætning af skolebestyrelsen pr. 01.08.2020
• Kort orientering om håndtering af sidste skoledag og dimission for 9.klasse(24.06.2020) og
sidste skoledag for øvrige elever(26.06.2020)

Bilag 1 - Brev til forældrene om støtteaktiviteter på Skovlunde Skole

Prioriteringsliste

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling

Referat af møde 26. maj 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde på Skovlunde Skole, tirsdag den 26.05.2020 Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole - Videokonference

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Heidemann Jensen,
Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Peter Als,, Cathrine B. Roer, Rune A.M. Sharqawi, Victor Seligmann, Camilla Rønne
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
Retningslinjer for virtuelle møder blev godkendt med anbefaling af mødedeltagerne benytter
kamera og headset så møderne kan foregå i et lukket rund jf. styringsvedtægterne.
Ordensreglerne blev godkendt med få ændringer til punkt 5 og 6.
Kort fra skoleforum
Der forsættes i dag med behandling af det fremtidige Skovlunde Skole

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Status på madordningen?
Det har ikke været muligt at holde møde med mulig leverandør. Skolen kontakter mulig
leverandør i den kommende uge.
Status på en elev sektion på hjemmesiden?
Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?
Eleverne efterlyste kommunikation fra skolens ledelse til eleverne i covid19 forløbet.

3) Faste punkter (45 min.):

Principper (30 min./D)
a) Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen
(forventningsafstemning).? Forældrefidusen, forældrerådet i klassen
Melder datoerne ud for kontaktforældremødet for hele året. Der blev talt om et
forældredialogmøde med bestyrelsen og forældrefidusen (kun forældre fra bestyrelsen)
Skolebestyrelsen er enig om, at styrke dialogen med forældrene og kontaktforældrene,
ved at den i god tid vil varsle møder og melde en agenda ud i god tid. Skolebestyrelsen vil
fastlægge en tydeligere struktur for kontaktforældremøderne og søge dialog med
forældrene på andre måder.

Økonomi (15 min/D)
a) Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model.
Skolebestyrelsens muligheder for tilsyn med skolens budget og regnskab har i covid19
perioden være begrænset, da der ikke har været de almindelige muligheder for dialog med
forvaltningen, og da der stadig er tekniske udfordringer med regnskabssystemet.
Per Udesen orienterede om, at skolens aktuelle udgifter matcher de forventede forbrugsprocenter. Der er derfor pt. balance mellem budget og udgifter på det det kendte
grundlag.

4) Det fremtidige Skovlunde Skole (50 min/D) – bilag 1, 2 og 3, v. René Jensen
Gennemgang at arbejdsgruppens udkast.
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune.
Kapacitet bliver en udfordring på sigt, når de seneste befolkningsdata tages med i betragtning. Der
er en boligudbygningsplan for Skovlunde på ca. 500 boliger i de kommende 4 - 5 år.
Ansøgningen giver mulighed for involvering af forældre og medarbejdere henover efteråret.

5) Støtteaktiviteter (20 min/D)
Hvorledes kan vi støtte skolen i form af funding, branding og støtte. Efter konceptet hvad kan vi
gøre for skolen og ikke hvad kan skolen gøre for mig.
Kontakt forældrene - René laver et udkast brev til forældrene, så de kan komme med gode ideer,
stille sig til rådighed med viden etc.
Skolens ledelse finder de kommunale retningslinjer frem samt evt. tidligere beslutninger i
skolestyrelsen. Begge dele sendes til bestyrelsen til orientering.

6) Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen
Der er udløb af valget onsdag d. 27. maj. Skoleledelsen laver reminder i Aula til alle forældre i
løbet af aftenen. Der er 5 kandidater til 4 bestyrelsesposter. Stemmeprocenten er relativt lav.
Status på Covid-19
Input til Skoleforum pt.: Skolen har i indeværende skoleår taget et nyt vikardækningsprogram i anvendelse. Dette giver mulighed for at optimere anvendelsen af vikarer på
forskellige måder.
Elevplaner, Vikardækning, Bygningsplan, Ordblindestrategi

Prioriteringsliste

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling

Dagsorden til møde 26. maj 2020

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26/05 Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole - Videokonference

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B.
Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen,
Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
• Retningslinjer for virtuelle møder blev godkendt med anbefaling af mødedeltagerne benytter
kamera og headset så møderne kan foregå i et lukket rund jf. styringsvedtægterne.
• Ordensreglerne blev godkendt med få ændringer til punkt 5 og 6.
• Kort fra skoleforum
• Der forsættes i dag med behandling af det fremtidige Skovlunde Skole

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen?
• Status på en elev sektion på hjemmesiden?
• Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

3) Faste punkter (45 min.):
Principper (30 min./D)
a) Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen
(forventningsafstemning).?
Økonomi (15 min/D)
a) Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model.

4) Det fremtidige Skovlunde Skole (50 min/D) – bilag 1, 2 og 3, v. René Jensen
Gennemgang at arbejdsgruppens udkast.
Der er sendt en ansøgning om en facilitator til Ballerup kommune. 

5) Støtteaktiviteter (20 min/D)
Hvorledes kan vi støtte skolen i form af funding, branding og støtte. Efter konceptet hvad kan vi gøre
for skolen og ikke hvad kan skolen gøre for mig.

6) Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
• Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
• Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen
• Status på Covid-19
• Input til Skoleforum pt.:
Elevplaner, Vikardækning, Bygningsplan, Ordblindestrategi

Bilag 1 - Ansøgning om konsulent

Bilag 2

 

Prioriteringsliste:

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (her-under status på implementering af kommunale og nationale målsætninger)

Referat af møde 30. april 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 30.04.2020 kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole - Videokonference
  
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Peter Als, Marco Hvorslev Bertelsen, Cathrine B. Roer,  Jens H. Degn, Viktor Seligmann,

Trine Taylor Østergaard deltog i mødet fra og med punkt 2
Rune Anwar Munir Sharqawi deltog i mødet til og med behandlingen af punkt 4
Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (15 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Da bestyrelsesmøderne er lukkede og på baggrund af forrige bestyrelsesmøde der foregik som videokonference, anbefaler jeg at vi fremover laver nogle retningslinjer for fremtidige møder:
(a)    Ved alle møder gemmegås deltagerne som er mødt til mødet. Hvis man ikke er tilstede når deltagerne gennemgås men først møder senere, er det et alm. høflighed at man melder sin tilstedeværelse når man indgår i videomødet. Jeg anbefaler at vi stiller det som et krav.
(b)    Når man deltager i videomødet anbefaler jeg at vi stiller et krav om at man har video så man kan se hvem man taler med.
(c)    Når man deltager i videomødet anbefaler jeg at vi stiller et krav om at man har headset på således at andre ikke lytter med under det lukkede møde jf. styringsvedtægterne
(d)    Ved deltagelse i videomødet anbefaler jeg at vi sætter krav om at man ikke må optage og videregive mødet.
•    De pædagogiske ledere gennemgik årshjulet og hvordan der arbejdes på tværs af matriklerne.
•    Der arbejdes med den prioriteringsliste der sidst blev lavet. Den tages op igen når vi mødes fysisk. Se nederst i dagsorden.
•    Arbejdsgruppen for den fremtidige Skovlunde Skole har mødtes og vedhæftet det som blev gennemgået i bilag.
•    Skoleledelsen er næsten færdig med kommunikationsmatrixen. 
•    Ordensreglerne har været gennem MED udvalget der er få ændringer til sidste rettelser og er med som et punkt

Beslutning:
Skolebestyrelsen tiltrådte retningslinjerne for virtuelle møder som beskrevet i punktet. Det anbefales at mødedeltagerne benytter kamera og headset, så møderne kan foregå i et ”lukket” rum.
Skolebestyrelsens møder er lukkede og virtuelle møder må ikke optages i video og lyd. Der må også i denne mødeform udelukkende refereres til skolebestyrelsens beslutninger og egne synspunkter.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
•    Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

Punktet blev udskudt til næste møde.

3)    Godkendelse af ordensregler (15 min/B) – bilag 2 v. René Jensen
    Ordensreglerne har været til endelig behandling i MED-udvalget og ledelsen. Det står nu til godkendelse.

Beslutning:
Ordensreglerne blev godkendt med følgende kommentarer.
I afsnittet ”Ved overtrædelse af værdierne…” på side 3 ønsker skolebestyrelsen at: 
bullit nr. 5 ændres til ”.. anden klasse/andet lokale…”
bullit n. 6 Eftersidning udgår

Ordensreglerne tages op til revision en gang årligt og lægges ind i skolebestyrelsens årsplan.

4)    Faste punkter (40 min.): 

Principper (30 min./D)
a)    Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).?

Økonomi (10 min/D)
a)    Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model. 

Punktet blev udskudt til senere møde

5)    Det fremtidige Skovlunde Skole (45 min/B) – bilag 1, v. René Jensen
Gennemgang at arbejdsgruppens udkast.

Beslutning:
Skolens ledelse undersøger muligheden for en ekstern facilitator finansieret af forvaltningen
Trine Ø. Taylor deltager i arbejdsgruppen omkring den fremtidige skolestruktur og profileringen af skolen.
Per Udesen indgår ligeledes i arbejdsgruppen.
Der er møde i Skolebestyrelsens arbejdsgruppe for skoleudvikling onsdag d. 13. maj kl 19.00 – 21.00.
Udvalget består af Ann Dorthe G. Davidsen, Rune A. S., Tina Persson, Trine Ø. Taylor, Nikolaj Larsen, Cathrine B. Roer og Rene Jensen

6)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.

Intet nyt
•    Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen

Der skal være valg til skolebestyrelsen 5 kandidater og 4 pladser Kampvalg iværksættes med start d. 7. maj 2020.

•    Status på Covid-19 - bilag 3.

Skolens ledelse lægger kommunale actioncards om covid19 håndtering ud på skolens hjemmeside.

Der er stor anerkendelse til skolens medarbejdere for det set-up, der har været omkring skolens klasser, BFO, elever og information fra både medarbejdere og skolens ledelse.

Der ønskes en klar kommunikation ud til forældre og elever i 9. klasse om afslutningen af 9. klasse med hensyn til afgangsprøver og afslutningen på hele skoleforløbet.

7)    Lukket punkt (10 min/O), ved Per Udesen

Prioriteringsliste:

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (herunder status på implementering af kommunale og nationale målsætninger)
   

Dagsorden til møde torsdag 30. april 2020

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde torsdag den 30/04 Kl. 19:30-21:00 på Skovlunde Skole - Videokonference
  
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (15 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Da bestyrelsesmøderne er lukkede og på baggrund af forrige bestyrelsesmøde der foregik som videokonference, anbefaler jeg at vi fremover laver nogle retningslinjer for fremtidige møder:
(a)    Ved alle møder gemmegås deltagerne som er mødt til mødet. Hvis man ikke er tilstede når deltagerne gennemgås men først møder senere, er det et alm. høflighed at man melder sin tilstedeværelse når man indgår i videomødet. Jeg anbefaler at vi stiller det som et krav.
(b)    Når man deltager i videomødet anbefaler jeg at vi stiller et krav om at man har video så man kan se hvem man taler med.
(c)    Når man deltager i videomødet anbefaler jeg at vi stiller et krav om at man har headset på således at andre ikke lytter med under det lukkede møde jf. styringsvedtægterne
(d)    Ved deltagelse i videomødet anbefaler jeg at vi sætter krav om at man ikke må optage og videregive mødet.
•    De pædagogiske ledere gennemgik årshjulet og hvordan der arbejdes på tværs af matriklerne.
•    Der arbejdes med den prioriteringsliste der sidst blev lavet. Den tages op igen når vi mødes fysisk. Se nederst i dagsorden.
•    Arbejdsgruppen for den fremtidige Skovlunde Skole har mødtes og vedhæftet det som blev gennemgået i bilag.
•    Skoleledelsen er næsten færdig med kommunikationsmatrixen. 
•    Ordensreglerne har været gennem MED udvalget der er få ændringer til sidste rettelser og er med som et punkt

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
•    Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

3)    Godkendelse af ordensregler (15 min/B) – bilag 2 v. René Jensen
    Ordensreglerne har været til endelig behandling i MED-udvalget og ledelsen. Det står nu til godkendelse.

4)    Faste punkter (40 min.): 

Principper (30 min./D)
a)    Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).?

    Økonomi (10 min/D)
a)    Gennemgang af økonomien. Måske efter den nye prisme model. 

5)    Det fremtidige Skovlunde Skole (45 min/B) – bilag 1, v. René Jensen
Gennemgang at arbejdsgruppens udkast.

6)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O)
•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
•    Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen
•    Status på Covid-19 - bilag 3.

7)    Lukket punkt (10 min/O), ved Per Udesen

Prioriteringsliste

 • Skolestrukturen
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig)
 • Dialog om princip for at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning).
 • Evaluering af elever, forældre og lærer.
 • Fravær og afgang
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?
 • Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)
 • Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Vedligeholdelse af principper
 • Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)?
 • Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (her-under status på implementering af kommunale og nationale målsætninger)

Bilag 1 - Fremtiden for Skovlunde skole vers. 1

Bilag 2 - Værdier og ordensregler skovlunde skole ver. 5

Referat af møde 25. marts 2020

Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25.03.2020
Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole - Videokonference
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter:
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Rannwa E.S. Joensen, Peter Als, Trine Taylor,

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Tina Persson indgår i valgbestyrelsen
•    Årshjulet blev revideret og emner gennemgås og prioriteret til dette møde – Se bilag 1
•    Forslag til omprioriteringspuljen Sendes med referatet
•    Den oprindelige første og eneste side som nu er blevet sidste side i ordensreglerne var ikke blevet behandlet i MED-Udvalget. Grundet coronavirus, skubber vi derfor ordensreglerne til godkendelse i skolebestyrelsen til det har været behandlet i MED-udvalget igen, dvs. til efter næste MED-udvalg – forventelig i april. Disse ordensregler blev første gang præsenteret på dagsorden d.23/3-2019. og har således årsjubilæum. Første gang ordensregler kom på dagsorden i 2017 ændrede ledelsen titlen og indhold til samværdsregler. Dengang blev ingen af delene blev til noget.
•    Vi beholder betegnelsen ”Ledelsesrepræsentanter” under inviterede
•    Opfølgning på Skoleforum; Fokus på vikartimer, anti-mobbestrategier og den gode historie.

2)    Status om udskolingen (20 min/O), - v. Pædagogiske ledere af udskoling, Rasmus Colberg og Christian Friderichsen
Tilsyn med BFO, indskoling, mellemtrin og udskolingen på Skovlunde Skole

Spørgsmål til pædagogiske ledere (10 min/D)

Skolens pædagogiske ledere gennemgik årshjulet og, hvordan arbejdet på tværs af matriklerne blev prioriteret.
Der blev stillet en række spørgsmål til hvordan det naturfaglige og IT-kompetencer, kodning, programmering etc. kan inddrages i arbejdet med linjerne og i skolens overbygning. Ligeledes blev der spurgt ind til Rampen, og hvordan projektet forløber. 
Skolebestyrelsen påtænker, at skolens værdisæt bringes ud til møder med kontaktforældre.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
Skolen arbejder videre at etablere en madordning. 
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
•    Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?
•    Hvordan fungerer arbejdet pt. Hvor der primært undervises via nettet. Jens H. forklarede, hvordan undervisning, lektier og tilbagemelding fungerer. JH finder, at det fungerer fint for hans klasse – men han kan ikke svare for de øvrige klasser, idet Elevrådet ikke har kunnet holde møde grundet Coronavirus.

4)    Prioritering af fremtidige emner (30 min/D) – Bilag 3 (online), v. René Jensen
Der er ved at være flere nye emner som der ønskes på dagsorden. Formanden har fulgt en prioriteringsliste fra bestyrelsen og tilføjet ad hoc emner. Listen består mest af nye emner. Det er derfor på tide at Bestyrelsen prioriterer emner igen.

Skolestruktur er prioriteret af mange og er meget nært forestående
Arbejde med at komme i mål med principper for skolebestyrelsen er også ønsket af mange.
Skolebestyrelsen tager afsæt i den opgjorte liste for emner for de kommende dagsordener.
Ved næste møde, hvor bestyrelsen mødes fysisk viderefører bestyrelsen drøftelsen om prioritering for at få en bredere forståelse af de enkelte punkter, og for bedre at kunne prioritere og målrette sit arbejde. 

5)    Faste punkter (15 min.) 

Principper (0 min./D)
a)    Udgår

    Økonomi (15 min/D)
a)    Gennemgang økonomien. Måske efter den nye prisme model. 
      Per Udesen gennemgik økonomistatus. Som budgettet ser ud pt. Er det ganske fornuftigt. Skolen
      har fået en budgetstigning på omtrent 2 mio. kr.. Hovedparten af disse midler dækker overens- 
      komstsmæssige lønstigninger til skolens medarbejdere. Skolen indkøber hvert år 6 klassesæt af 
      skolemøbler, som del af en løbende udskiftning. Skoleledelsen vil se om der kan laves en bedre redskab til det løbende budget. 

6)    Det fremtidige Skovlunde Skole (40 min/B) – bilag 6, v. René Jensen
Hvorledes ser vi et fremtidig Skovlunde Skole? 
Da vi havde forligskredsen på besøg blev der lagt op til bredde muligheder for en fremtidig skolestruktur og en et fremtidigt Skovlunde Skole. Det betyder at vi kan tillade os at tænke stort.
Vi starter arbejdet i dag. 
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se i fremtiden?
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se ud om et par år?
- Hvad kan vi gøre for at få Skovlunde Skole i den rigtige retning?
- Hvilke udfordringer står vi overfor og hvorledes kan vi løse disse udfordringer. Af de allerede kendte udfordringer kan nævnes at Skovlunde Skole får flere elever og har for få lokaler. 

Der blev stillet forslag om, at en ekstern facilitator vil være en gevinst for den fremadrettede proces. 
Det er meget væsentligt, at der skabes sammenhæng mellem mål for Skovlunde Skole og de fysiske rammer.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med afsæt i bestyrelsen – og alt kan bringes i spil. 
Skolens ledelse udarbejder et forslag til en afklarende proces for skolestrukturen i Skovlunde til det efterfølgende skolebestyrelsesmøde. Det er væsentligt, at forældre og medarbejdere involveres – og at eleverne inddrages.

Afsættet for arbejdsgruppen er, hvad er det for en skole, som vi ønsker eleverne skal lære i.
Arbejdsgruppen mødes førstegang d.31.03.2020 kl.19.00 på teams. Arbejdsgruppen består af Nikolai, Cathrine, Ann Dorthe, Rune, Tina og René er medlemmer af arbejdsgruppen.

Meddelelser og eventuelt (15 min./O)

•    Udkast til kommunikationsmatrix – se bilag 2
Skoleledelsen har udarbejdet et forslag, som relativt enkelt kan gøres færdigt. Der er ikke de store driftsmæssige konsekvenser ved driften af matrixen.
•    Har vi nogle retningslinjer når man ønsker at klage - bilag 5
Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan processen ved en forældreklage håndteres. 
Retningslinjerne kan findes på Skovlunde Skoles hjemmeside under Skolebestyrelsen, principper. 
•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
Kristine Hove modtager tilbagemelding om vejledning. 
•    Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen
Skolen følger den udsendte plan.
•    Overvejelse for ny madordning – se bilag 4
•    Referat bør sendte tidligst muligt.
•    Debat om punktet fravær og afgang punkt 13 i prioriteringslisten

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2020 (videokonference)

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25/03
Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole - Videokonference
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannvá E. S. Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Tina Persson indgår i valgbestyrelsen
•    Årshjulet blev revideret og emner gennemgås og prioriteret til dette møde – Se bilag 1
•    Forslag til omprioriteringspuljen.
•    Den oprindelige første og eneste side som nu er blevet sidste side i ordensreglerne var ikke blevet behandlet i MED-Udvalget. Grundet coronavirus, skubber vi derfor ordensreglerne til godkendelse i skolebestyrelsen til det har været behandlet i MED-udvalget igen, dvs. til efter næste MED-udvalg – forventelig i april. Disse ordensregler blev første gang præsenteret på dagsorden d.23/3-2019. og har således årsjubilæum. Første gang ordensregler kom på dagsorden i 2017 ændrede ledelsen titlen og indhold til samværdsregler. Dengang blev ingen af delene blev til noget.
•    Vi beholder betegnelsen ”Ledelsesrepræsentanter” under inviterede
•    Opfølgning på Skoleforum; Fokus på vikartimer, anti-mobbestrategier og den gode historie.

2)    Status om udskolingen (20 min/O), - v. Pædagogiske ledere af udskoling, Rasmus Colberg og Christian Friderichsen
Tilsyn med BFO, indskoling, mellemtrin og udskolingen på Skovlunde Skole

Spørgsmål til pædagogiske ledere (10 min/D)

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
•    Status på elevrådet på afdeling Lundebjerg?

4)    Prioritering af fremtidige emner (30 min/D) – Bilag 3 (online), v. René Jensen
Der er ved at være flere nye emner som der ønskes på dagsorden. Formanden har fulgt en prioriteringsliste fra bestyrelsen og tilføjet ad hoc emner. Listen består mest af nye emner. Det er derfor på tide at Bestyrelsen prioriterer emner igen.

5)    Faste punkter (15 min.): 

Principper (0 min./D)
a)    Udgår

    Økonomi (15 min/D)
a)    Gennemgang økonomien. Måske efter den nye prisme model. 

6)    Det fremtidige Skovlunde Skole (40 min/B) – bilag 6, v. René Jensen
Hvorledes ser vi et fremtidig Skovlunde Skole? 
Da vi havde forligskredsen på besøg blev der lagt op til bredde muligheder for en fremtidig skolestruktur og en et fremtidigt Skovlunde Skole. Det betyder at vi kan tillade os at tænke stort.
Vi starter arbejdet i dag. 
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se i fremtiden?
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se ud om et par år?
- Hvad kan vi gøre for at få Skovlunde Skole i den rigtige retning?
- Hvilke udfordringer står vi overfor og hvorledes kan vi løse disse udfordringer. Af de allerede kendte udfordringer kan nævnes at Skovlunde Skole får flere elever og har for få lokaler. 

2)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O)

•    Udkast til kommunikationsmatrix – se bilag 2
•    Har vi nogle retningslinjer når man ønsker at klage - bilag 5
•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
•    Status på ordinært forskudt valg til skolebestyrelsen
•    Overvejelse for ny madordning – se bilag 4

Bilag 1 Årshjul

Bilag 2 Kommunikationsmatrix

Bilag 3 Prioritetsliste

Bilag 4 Sund skolemad

Dagsorden til møde 25. februar 2020

 

SKOVLUNDE SKOLE

Skolebestyrelse

 

 

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde mandag den 25/02

Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

 

 

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Maymann, . Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

 

Afbud

 

 

Ordstyrer: René Jensen 

 

 1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

   • Camilla Maymann valgte at stoppe som Suppleant i skolebestyrelsen.
   • Suppleanter har ret til at deltage til bestyrelsesmøderne og det blev besluttet at de også har taleret.
   • Kommunikationsmatrix for forældre er lagt op på hjemmesiden Skovlunde.dk
   • Ændring af forretningsorden blev godkendt ved sidste møde.
   • Ansøgning om afkortning af skoledagen er blevet gensendt.

 

 1. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

   • Status på madordningen?
   • Status på en elev sektion på hjemmesiden?

     

 1. Revidering af Årshjulet for skolebestyrelsen og prioritering af fremtidige emner (20 min/D) – Bilag 1, v. René Jensen
  Det er tid til at gennemgå årshjulet for eventuelle ændringer.
  Der er ved at være flere nye emner som der ønskes på dagsorden. Formanden har fulgt en prioriteringsliste fra bestyrelsen og tilføjet ad hoc emner. Listen består mest af nye emner. Det er derfor på tide at Bestyrelsen prioriterer emner igen.

   

 2. Bidrag til omprioriteringspuljen (10 min/D), Bilag 2a og 2b - v. Per Udesen

Hvis skolebestyrelsen ønsker at sende forslag til omprioriteringspuljen 2021. Skal det ske indenfor vedhæftede rammer og inden d.8. marts.

 

 

 

 1. Faste punkter (25 min.):
   

Principper (15 min./D)

    1. Dialog om et princip for bevægelse og motion i skoletiden?
      

 

Økonomi (10 min/D)

    1. Gennemgang økonomien. Måske efter det nye diamant model.

      

 1. Godkendelse af Ordensregler (15 min/B), v. René Jensen
  Ordensreglerne har været til behandling i Skolebestyrelsen af flere omgang og i MED-udvalget, samt eleverne. Der var få ændringer ved forrige møde og der ligges op til en godkendelse af ordensreglerne. Herefter vil der være tid til at tale om opfølgende procedure for overtrædelse af ordensreglerne, som input til ledelsen.

   
 2. Det fremtidige Skovlunde Skole (40 min/B), v. René Jensen
  Hvorledes ser vi et fremtidig Skovlunde Skole?
  Da vi havde forligskredsen på besøg blev der lagt op til bredde muligheder for en fremtidig skolestruktur og en et fremtidigt Skovlunde Skole. Det betyder at vi kan tillade os at tænke stort.
  Vi starter arbejdet i dag.
  - Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se i fremtiden?
  - Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se ud om et par år?
  - Hvad kan vi gøre for at få Skovlunde Skole i den rigtige retning?
  - Hvilke udfordringer står vi overfor og hvorledes kan vi løse disse udfordringer. Af de allerede kendte udfordringer kan nævnes at Skovlunde Skole får flere elever og har for få lokaler.

   
 3. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
   
   • Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
   • Er der retningslinjer i forbindelse med badning til idræt?
   • Per og Nannas rolle i Skolebestyrelsen – ”Ledelsesrepræsentanter”/” Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder (sekretariat for bestyrelsen – uden stemmeret)”

 

 

 1. Lukket punkt (5 min/O) v. Per Udsen
   

 

 

Forslag til kommende punkter:

 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skoledag/fritidsordning?
 • Pædagogiske ledere præsenter fælles aktiviteter på tværs af matriklerne.
 • Inddragelse skolefritidsordningen i skolens arbejde. Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), for at sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
 • Dialog om et princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske

Bilag 1 - møde 25. februar 2020

Skolebestyrelsen

 

 

August

 • Rammesætning af skolebestyrelsens arbejde:
  • Konstituering af skolebestyrelsen
  • Gennemlæsning af forretningsorden med henblik på evt. revision
  • Gennemlæsning af styrelsesvedtægten og §44 i Folkeskoleloven
 • Deltagelse i forældremøde for nye 0. klasser

 

September

 • Planlæg kontaktforældremøde
 • Skolebestyrelsens arbejdsdag/-weekend
 • Toiletheaven (18/9)

 

Oktober

 • Endeligt program til kontaktforældremøde
 • Afvikling af kontaktforældremøde
 • Skoleforum – forberedelse og opfølgning

 

November

 • Skoles fælles struktur, herunder retorik.

 

December

 • Digitalisering – herunder mobil. Eventuelt besøg af Mikkel og Linda

 

Januar

 • Skovlundes Skoles profil. Såfremt kommunalbestyrelsen kommer med en vedtagelse af skolestrukturen vil dette punkt komme på dagsorden og eventuelt en arbejdsdag.

 

Februar

 • Skoleforum – forberedelse og opfølgning
 • Regnskabsafslutning samt godkendelse af budget
 • Udtalelse i forbindelse med kvalitetsrapport
 • Ordensregler (herunder rygning) Der er udarbejdet et udkast, samt samværsregler (proces allerede godkendt af SB)

 

 

Marts

 • Planlægning af kontaktforældremøde
 • Vedligeholdelse af principper

 

April

 • Endeligt program til kontaktforældremøde
 • Afvikling af kontaktforældremøde
 • Lektiemængden

 

Maj

 • Udvælgelse af tilsynsspørgsmål herunder på principper evt. indskoling/mellemtrin og udskoling. Rannva og Lisbeth har sendt et udkast.

 

Juni

 • Vedligeholdelse af principper
 • Skoleforum – forberedelse og opfølgning
 • Planlæg af indlæg til forældremøderne for de nye 0. klasser

 

Øvrige emner som løbende tages op:

 • Skolestrukturen
 • Principper
 • Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)
 • Evaluering af elever, forældre og lærer. (Udvalg vender tilbage med dette)
 • Mad og kantine (varetages af elevrådet)

 

 

Emner som ikke blev prioriteret:

 • Værdigrundlag – status og implementering
 • Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer
 • Vedligeholdelse af principper
 • Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (herunder status på implementering af kommunale og nationale målsætninger)

Bilag 2a og 2b - møde 25. februar 2020

Bilag ligger i PDF herunder:

Bilag 2a

Bilag 2b

Referat af møde 25. februar 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 25/02 Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Maymann, Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Rune Anwar Munir Shargawi, Peter Als, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms, Viktor Lindgaard Seligmann, Nicolai Larsen, Tina Persson deltog til og med punkt 4.

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Camilla Maymann valgte at stoppe som Suppleant i skolebestyrelsen.
•    Suppleanter har ret til at deltage til bestyrelsesmøderne og det blev besluttet at de også har taleret.
•    Kommunikationsmatrix for forældre er lagt op på hjemmesiden Skovlunde.dk
•    Ændring af forretningsorden blev godkendt ved sidste møde.
•    Ansøgning om afkortning af skoledagen er blevet gensendt.
•    Tina Persson indgår i valgbestyrelsen til forskudt valg i skolebestyrelsen 2020 for at repræ-sentere Afdeling Lundebjerg.

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
Elevrådet har holdt møde mellem udskolingen og elevrådet for mellemtrinnet. Der planlægges møde med elevråd fra indskolingen også, dette er blot ikke nået. Elevrådet ser på, hvordan de kan etablere en hjemmesidesektion til skolens hjemmeside.
Elevrådet er i gang med vise film i pauserne – pt. Asterix og Obelix
Der arbejdes på, at elevrådet fra Afdeling Lundebjerg sikres deltagelse i bestyrelsens møder.

3)    Revidering af Årshjulet for skolebestyrelsen og prioritering af fremtidige emner (20 min/D) – Bilag 1, v. René Jensen
Det er tid til at gennemgå årshjulet for eventuelle ændringer.
Der er ved at være flere nye emner som der ønskes på dagsorden. Formanden har fulgt en prioriteringsliste fra bestyrelsen og tilføjet ad hoc emner. Listen består mest af nye emner. Det er derfor på tide at Bestyrelsen prioriterer emner igen.
Årshjulet blev revideret på udvalgte punkter – se medfølgende bilag til mødereferatet. 
Det blev drøftet om skolebestyrelsen kan føre tilsyn ved, at de pædagogiske ledere fremlægger ”deres” respektive afdelinger ud fra nogle fastlagte temaer. 
Der planlægges med besøg af BFO, indskoling, mellemtrin og udskoling, som en del af bestyrelsens
tilsyn og til inspiration i bestyrelsens arbejde. 
Skolens ledelse kommer med oplæg for indhold og fordeling af input fra afdelingerne til skolebe-styrelsens næste møde.

4)    Bidrag til omprioriteringspuljen (10 min/D), Bilag 2a og 2b - v. Per Udesen
Hvis skolebestyrelsen ønsker at sende forslag til omprioriteringspuljen 2021. Skal det ske indenfor vedhæftede rammer og inden d.8. marts.

Forslag om mulighed at reducere/effektivisere på tolkeudgifter til skole/hjemsamtaler etc. fremsendes.

5)    Faste punkter (25 min.): 

Principper (15 min./D)
a)    Dialog om et princip for bevægelse og motion i skoletiden?

Økonomi (10 min/D)
a)    Gennemgang økonomien. Måske efter det nye Prisme-model. 

Punktet udskydes til næste møde.

6)    Godkendelse af Ordensregler (15 min/B), v. René Jensen
Ordensreglerne har været til behandling i Skolebestyrelsen af flere omgang og i MED-udvalget, samt eleverne. Der var få ændringer ved forrige møde og der ligges op til en godkendelse af ordensreglerne. Herefter vil der være tid til at tale om opfølgende procedure for overtrædelse af ordensreglerne, som input til ledelsen.

Skolebestyrelsen drøftede det fremlagte forslag. Skoleledelsen fremlægger i næste møde et opdateret forslag på baggrund af de indkomne bemærkninger. 

Det fremtidige Skovlunde Skole (40 min/B), v. René Jensen
Hvorledes ser vi et fremtidig Skovlunde Skole? 
Da vi havde forligskredsen på besøg blev der lagt op til bredde muligheder for en fremtidig skolestruktur og en et fremtidigt Skovlunde Skole. Det betyder at vi kan tillade os at tænke stort.
Vi starter arbejdet i dag. 
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se i fremtiden?
- Hvorledes ønsker vi at Skovlunde Skole skal se ud om et par år?
- Hvad kan vi gøre for at få Skovlunde Skole i den rigtige retning?
- Hvilke udfordringer står vi overfor og hvorledes kan vi løse disse udfordringer. Af de allerede kendte udfordringer kan nævnes at Skovlunde Skole får flere elever og har for få lokaler. 

Punktet udskydes til næste møde i marts 2020.

7)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)

•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
Det undersøges yderligere, idet der stadig er udfordringer.
•    Er der retningslinjer i forbindelse med badning til idræt?
Indgå under ordensregler
•    Per og Nannas rolle i Skolebestyrelsen – ”Ledelsesrepræsentanter”/” Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder (sekretariat for bestyrelsen – uden stemmeret)”
Punktet blev drøftet. 
Skolebestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde betegnelsen ledelsesrepræsentanter.

8)    Lukket punkt (5 min/O) v. Per Udsen
      Udskydes til næste møde.

            

Forslag til kommende punkter:
•    Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skoledag/fritidsordning?
•    Pædagogiske ledere præsenter fælles aktiviteter på tværs af matriklerne.
•    Inddragelse skolefritidsordningen i skolens arbejde. Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), for at sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.
•    Dialog om et princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske

Dagsorden til møde 30. januar 2020

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 30/01

Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

 

 

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Maymann, . Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

 

Afbud

 

 

Ordstyrer: René Jensen 

 

 1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen

Opfølgning fra sidst:

   • Den 11.12.2019 blev der afholdt kontaktforældremøde på afdeling Lundbjerg referat er sendt til ledelsen.
   • Evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre blev gennemgået.
   • Ændring af forretningen blev godkendt. Den skal godkendes igen for at være permanent.
 1. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne

Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.

   • Status på madordningen?
   • Status på en elev sektion på hjemmesiden?
     
 1. Høringssvar om styrelsesvedtægts ændringer (20 min)., bilag 2

Der er kommet et høringsbrev angående forslag til ændring af styrelsesvedtægterne. Der skal udformes et høringssvar.

 

 1. Faste punkter (50 min.):
   

Principper (30 min./D)

    1. Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
      
    2. Princip om at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning)
      
    3. Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)
      

 

Økonomi (20 min/D)

    1. Gennemgang budgettet 2020, v. Kristine F. Jürs
      
 1. Gennemgang og input til den afsluttende drøftelse af ordensreglerne inden godkendelse i slutningen af februar 2020 (15 min/B), v. René Jensen
  Johnny har revideret ordensreglerne og MED-udvalget har kommenteret se bilag x. Ordensreglerne bør kunne godkendes i mødet i slutningen af februar

   
 2. Behandling af kvalitetsrapporten (15 min/D), v. Johnny

Er kvalitetsrapporten er ok. Indeholder den det, den skal, og er den brugbar i forhold til at vurdere og arbejde med skolens kvalitet? Hvis niveauet på skolen ikke er tilfredsstillende, skal der udarbej-des handlingsplaner med opfølgende initiativer, og det skal være med i kvalitetsrapporten. Vi skal vurdere, om handlingsplanerne er tilstrækkelige, og om der er sammenhæng med det øvrige arbejde.
 

 1. Opdatering af forretningsorden (10 min/B), v. René Jensen
  Anden behandling/godkendelse af ændring af forretningsorden.

Skolebestyrelsen besluttede at ændre i forretningsordenen for skolebestyrelsen under punkt 9, således, at afsnittet om referater fremover vil se ud som følger:

 

Eksisterende tekst:

Mødereferatet sendes ud på mail senest 7 dage efter mødet til godkendelse. Indsigelser sendes til formanden senest 7 dage efter udsendelsen af referatet. Herefter afgør formanden, om referatet kan godkendes. I fald referatet godkendes lægges det efterfølgende på Skoleporten/hjemmesiden.

 

Forslås ændret til:

Referatet af bestyrelsesmødet skrives under bestyrelsesmødet og godkendes ved bestyrelses­mødets afslutning. Efterfølgende gennemgår bestyrelsens sekretariat(skoleledelsen) og formanden referatet for korrektur og sender referatet til bestyrelsesmedlemmer, samt lægger det op på skolens hjemmeside.

 1. Suppleanters taleret revurderes (10 min/B)
  Suppleanter har førend kun haft høringsret, men det ønskes revurderet.

   
 2. Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
   • Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
   • Udkast til tidsplan for forskudt valg

Forslag til kommende punkter:

 • Revidering af Årshjulet for skolebestyrelsen
 • Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skoledag/fritidsordning?
 • Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
 • Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
 • Inddragelse skolefritidsordningen i skolens arbejde. Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), for at sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.

Referat fra møde 30. januar 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 30.01.2020 Kl. 17:00-19:30 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Heidemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Rønne Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Peter Als, Marco Berthelsen, Camilla Rønne, Victor Seligmann

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Den 11.12.2019 blev der afholdt kontaktforældremøde på afdeling Lundbjerg referat er sendt til ledelsen.
•    Evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre blev gennemgået.
•    Ændring af forretningsordenen blev godkendt. Den skal godkendes igen for at være permanent. 

2)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen? 
        Skoleledelsen har holdt møde med Ordblindeinstituttet og Kasperskolen mht. til fælles ekstern 
        madordning. De afventer en drøftelse med deres respektive bestyrelser. På den baggrund går 
        Skovlunde Skoles ledelse videre med arbejdet med at få en madordning op at stå for skolens 
        elever.

•    Status på en elev sektion på hjemmesiden?
Elevrådet har gennemført filmordning på Afdeling Rosenlund for første gang med stor tilslutning !!
Store elevråd har aftalt besøg i de mindre elevråd.

3)    Høringssvar om styrelsesvedtægts ændringer (20 min)., bilag 2
Der er kommet et høringsbrev angående forslag til ændring af styrelsesvedtægterne. Der skal udformes et høringssvar. 
Skolebestyrelsen tiltræder ændringsforslagene i styrelsesvedtægten for folkeskolen og anbefaler, at eventuelle andre faggrupper, som ikke har arbejdsbeskrivelser får udformet en sådan. Skolebestyrelsesformanden udarbejder svarskrivelse på bestyrelsens vegne.
       Høringssvaret sendes til bestyrelsen

4)    Faste punkter (50 min.): 

Principper (30 min./D)
a)    Tilsyn af princippet "Differentieret undervisning", og en dialog af hvordan det fastsatte princip kan og bliver udlevet i hverdagen.
Skolens arbejde med undervisningsdifferentiering har mangfoldige former. Der er mange forskellige materialemuligheder, og skolen har licens på mange forskellige digitale læringsplatforme. Skolen har i gennem mange år haft fokus på at sikre de fagligt svage elever gennem undervisningsdifferentiering. 
Skolens skal have mere fokus på at differentiere opad

b)    Princip om at binde kontaktforældre og skolebestyrelse sammen (forventningsafstemning)
Skolebestyrelsen besluttede, at der ikke fastlægges et princip – men at der målrettet skabes en forbedret kommunikation, at der udarbejdes en kommunikationsmatrix, som lægges på skolens hjemmeside for alle forældre. 

c)    Princip for fælleskultur på tværs af afdeling Rosenlund og Lundebjerg, og herunder princip om fællesarrangementer i skoletiden (tværgående aktiviteter af alder og afdelinger)
De pædagogiske ledere inviteres til en drøftelse i skolebestyrelsen, hvor der bl.a. vil være fokus på aktiviteter på tværs af de to matrikler.

Økonomi (20 min/D)
a)    Gennemgang budgettet 2020, v. Kristine F. Jürs 
Skolebestyrelsen tog budgettet ad notam med henblik på en senere drøftelse af udvalgte punkter. Skolebestyrelsen ønsker at tidligere års budget indarbejdes i budgetopstillingen.

6) Gennemgang og input til den afsluttende drøftelse af ordensreglerne inden godkendelse i slutningen af februar 2020 (15 min/B), v. René Jensen
Johnny  Heidemann har revideret ordensreglerne og MED-udvalget har kommenteret se bilag x. Ordensreglerne bør kunne godkendes i mødet i slutningen af februar
Skolens medarbejdere har drøftet de to udkast, og der er positive tilbagemeldinger på version 2.
Der lægges vægt på, at skolens ”ordensregler” formuleres positivt med få restriktioner. Når bestyrelsen har fastlagt ”ordensreglerne” følger en fase, hvor opfølgende procedurer skal beskrives, så forældre og elever er bekendte med, hvordan overtrædelser af ”ordensreglerne” sanktioneres.
Souschef Nana H. Walbum og skoleleder Per Udesen reviderer indkomne forslag/kommentarer og fremsender et bearbejdet forslag til skolebestyrelsens næste møde. 

7)    Behandling af kvalitetsrapporten (15 min/D), v. Johnny
Er kvalitetsrapporten er ok. Indeholder den det, den skal, og er den brugbar i forhold til at vurdere og arbejde med skolens kvalitet? Hvis niveauet på skolen ikke er tilfredsstillende, skal der udarbej-des handlingsplaner med opfølgende initiativer, og det skal være med i kvalitetsrapporten. Vi skal vurdere, om handlingsplanerne er tilstrækkelige, og om der er sammenhæng med det øvrige arbej-de.

Skolebestyrelsen anerkender skolens arbejde med at styrke elevernes faglige niveau og elevernes trivsel. Skolebestyrelsen anbefaler, at indsatsen for at sikre en højere kompetencedækning skal styrkes og fastholdes. Særligt har skolebestyrelsen fokus på det naturfaglige område og ønsker, at lærerne efteruddannes, så flest muligt med linjefag gennemfører skolens undervisning.
Skolebestyrelsen anbefaler, at de gode dele af Skovlunde Skole resultater både fagligt og mht. trivsel highlightes mere. F.x. ligger Skovlunde Skole mht. de faglige resultater over de socio-økonomiske forventninger. Og Skovlunde Skole har fået forøget elevernes deltagelse i de nationale trivselsmålinger og med et forbedret ”resultat”.

Der blev fremført et ønske om, at bestyrelsen i et møde sætter fokus på elevfravær, personale-fravær og på årsager til elevafgang og personaleafgang.

8)    Opdatering af forretningsorden (10 min/B), v. René Jensen
Anden behandling/godkendelse af ændring af forretningsorden. 
Skolebestyrelsen besluttede at ændre i forretningsordenen for skolebestyrelsen under punkt 9, således, at afsnittet om referater fremover vil se ud som følger:

Eksisterende tekst:
Mødereferatet sendes ud på mail senest 7 dage efter mødet til godkendelse. Indsigelser sendes til formanden senest 7 dage efter udsendelsen af referatet. Herefter afgør formanden, om referatet kan godkendes. I fald referatet godkendes lægges det efterfølgende på Skoleporten/hjemmesiden.

Forslås ændret til:
Referatet af bestyrelsesmødet skrives under bestyrelsesmødet og godkendes ved bestyrelses-mødets afslutning. Efterfølgende gennemgår bestyrelsens sekretariat(skoleledelsen) og formanden referatet for korrektur og sender referatet til bestyrelsesmedlemmer, samt lægger det op på skolens hjemmeside så vidt muligt inden for 7 dage.

     Skolebestyrelsen vedtog den ændrede forretningsorden med ovenstående ordlyd.

9)    Suppleanters taleret revurderes (10 min/B)
Suppleanter har førend kun haft høringsret, men det ønskes revurderet.
     Et flertal i skolebestyrelsen besluttede, at suppleanter fremover tildeles taleret i skole- 
     bestyrelsens møder.

10)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
•    Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
•    Udkast til tidsplan for forskudt valg til skolebestyrelsen.
Skoleledelsen udsender tidsplan for valg til skolebestyrelsen, så valget kan være gennemført inden skolens sommerferie.

•    Der har været nogle episoder på Skovlunde Skole, hvor nogle elever har optrådt truende, udadreagerende og uhensigtsmæssigt over for andre elever, for medar-bejdere og i fritiden overfor borgere i Skovlunde. Skolens ledelse og medarbejdere er i tæt dialog med berørte forældre, SSP, og i nødvendigt omfang med Politiet.

•    Har skolen nogle særligt formulerede regler omkring badning i forbindelse med idræt etc.?

Forslag til kommende punkter:
•    Revidering af Årshjulet for skolebestyrelsen
•    Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner ligges væk fra start til slut af skoledag/fritidsordning?
•    Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske
•    Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.
•    Inddragelse skolefritidsordningen i skolens arbejde. Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), for at sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.

Dagsorden til møde 11. december 2019

Dagsorden skolebestyrelsesmøde onsdag den 11/12
Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer,
Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris
Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
Der er et fyraftensmøde d.11.12.2019 kl.17-18 på afdeling Lundbjerg.
Elevrådet på afdeling Rosenlund har fået ny kontaktlærer. Elevrådet overvejer at afholde
fællesmøder på tværs af matriklerne.
Godt møde med forligskredsen og Børne- og skoleudvalget. Der var fokus på bl.a. tilvæksten
af børn på Skovlunde Skole, grænser og ressourcer til en anderledes Skolestruktur?
Skolebestyrelsen fastholder den nuværende struktur de næste par år, for at få ro til at
udarbejde en skolestruktur der også er fremtidssikret.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

3) Julefrokost (30 min), ved Per Udesen
Sidste Skolebestyrelsesmøde i år. Skolen inviterer til julefrokost og takker for året der er gået.

4) Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (20 min). v. Per
Udesen, bilag 3
Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluere
oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse

5) Gennemgang af ordensregler (20 min/D), v. René Jensen, Bilag 2 og 4
Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet lægger op til eventuelle
spørgsmål?

6) Opdatering af forretningsorden (20 min/B), v. René Jensen
Vi har i en længere periode forsøgt os med at udfærdige referatet samtidig med bestyrelsesmødet.
Det har der været stor opbakning om. Hvis man fortsat ønsker, at det skal være arbejdsgangen,
skal forretningsorden opdateres.

7) Kommunikation i og udenfor Skolebestyrelsen (20 min/B), ved Johnny Jensen, bilag 1
Der er udarbejdet retningslinjer for kommunikationen i og uden for skolebestyrelsen. Kort debat
om indhold og status.

8) Lukket punkt (20 min/O), Ved Per Udesen
Der har været nogle aktuelle sager som Per Udesen gerne vil informere om.

9) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.

Bilag 1 til møde 11. december 2019

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere
indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med
afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.
Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer
af skolebestyrelsen og skolens ledelse

1. al kommunikation bør foregå med fokus på:
at undersøge et område,
at søge forklaringer,
at svare på en konkret henvendelse,
at fremlægge personlige synspunkter,
Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre

2. al kommunikation bør foregå med fokus på:
at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og
enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen,
at personlige holdninger klart fremtræder,
at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen,
at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller
skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere,
NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en
debat i bestyrelsen
Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter:

3. alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter –
forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.,
- det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne,
- et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter,
- et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter,
- ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater,
- formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/
beslutninger overfor eksterne parter.

Bilag 2 møde 11. december 2019

Ordensregler for Skovlunde skole

Vi har alle et fælles ansvar for at bevare Skovlunde skole som en god skole, hvor det er rart at
være, både i og uden for timerne.
Vi forventer, at alle på Skovlunde skole behandler skolen og dens omgivelser med respekt.
Der gælder følgende ordensregler:
● Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til
undervisningen og forstyrrer ikke andre.
● Du skal følge skolens anvisninger.
● Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
● Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
● Vi tolererer ikke mobning.
● Vi tolererer ikke vold eller truende adfærd.
● Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden.
● Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på
skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
● Det er ikke tilladt elever fra 0. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i
skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20,
hvis forældrene skriftligt har givet skolen deres accept.
● Elever fra 0.klasse til og med 6. klasse skal principielt, være ude i 10- og 12-frikvarteret.
● Du må ikke benytte legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende indendørs på
skolens område.
● Vi anbefaler, at man i fritiden følger myndighedernes retningslinjer så vidt angår indtagelse
af alkohol, energidrikke m.m.
● Materialer, bøger, udstyr m.m. udleveret af skolen, skal behandles med respekt.
Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne

Overtrædelse af skolens ordensregler
Elever på Skovlunde skole skal følge skolens ordensregler.
Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens
ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.
Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende
procedure:
● Irettesættelse.
● Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages.
Skolens ledelse samt forældre informeres.
● Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.
● Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for
eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.
● Eleven kan hjemsendes/bortvises.
Elev og forældre vil altid blive orienteret inden en skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning.
En elev kan hjemsendes i op til 5 dage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev
have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.
Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft
overtræder skolens ordensregler.

Bilag 3 møde 11. december 2019

Evaluering af proces for nye stamklasser.

Resultaterne af undersøgelsen er listet i følgende pdf-fil: Evaluering af proces for nye stamklasser.

Bilag 4 møde 11. december 2019

Kære bestyrelse og medarbejdere

Jeg har tilladt mig at ”sakse” teksten fra Retsinformation.
I behøver derfor ikke slå op men kan gemme den fil omkring håndtering af ”God orden” i Folkeskolen.

Den fulde tekst
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:
§ 1. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.
§ 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, skal
årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.
§ 3. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan
skolens leder, jf. § 4, iværksætte foranstaltninger over for eleven.
Stk. 2. Foranstaltninger kan anvendes i anledning af
elevens benyttelse af skolens tilbud, herunder skolefritidsordninger og undervisning i fritiden, eller
anden elevadfærd, der, selvom den er udvist uden for skolen, har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.
Stk. 3. §§ 5-10 fastsætter de øvre rammer for iværksættelse af foranstaltninger.
§ 4. Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i
forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er
begået forsætligt eller uagtsomt m.v.
§ 5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden
undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
§ 6. Herudover kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:
1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.
2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.
3) Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 3.
4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 4.
5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, jf. § 7, stk. 5-7.
6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.
§ 7. Eftersidning i medfør af § 6, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.
www.ballerup.dk Side 2
Stk. 2. Udelukkelse fra undervisning i medfør af § 6, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at
eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang inden for samme skoleår. I særlige tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.
Stk. 3. Overflytning til en parallelklase på samme afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 3, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene.
Stk. 4. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 4, hvis eleven
og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutningen og
begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
Stk. 5. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af § 6, nr. 5, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den
nye skole.
Stk. 6. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole
iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
Stk. 7. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 5 og 6, fordi skolelederen ved den nye skole ikke har tilsluttet sig
overflytningen, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole overflytning skal ske. Beslutning træffes på grundlag af indstilling fra de involverede skoleledere og efter samråd med
eleven og forældrene.
Stk. 8. For en elev, som overflyttes efter stk. 5, 6 eller 7, kan det besluttes, at forældrene i op til et år er frataget retten til at
vælge en anden skole i kommunen efter reglerne om mere frit skolevalg, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.
§ 8. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin i medfør af § 6, nr. 6, besluttes af kommunalbestyrelsen efter
indstilling fra skolens leder eller af skolens leder, hvis denne er bemyndiget hertil. Beslutningen træffes efter samråd med eleven og forældrene.
Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, når en elev i medfør af § 6, nr. 6, udskrives af folkeskolen, jf. lov om
vejledning om uddannelse og erhverv.
§ 9. Skolens leder kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.
Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har
hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pædagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende.
§ 10. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.
Stk. 2. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 1 omgående underrettes af vedkommende underviser, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.
Stk. 3. I øvrigt gælder lovgivningens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse, jf. straffeloven og
retsplejeloven. Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt. For at afværge, at en elev øver vold mod sig
selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.
§ 11. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle
omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.
Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om forhold, der er nævnt i stk. 1, og som ligger uden for reglerne om underretningspligt i henhold til lov om social service, må normalt ikke ske, før skolens leder forgæves har opfordret forældrene til selv
at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om en sådan henvendelse til de sociale myndigheder.
§ 12. For elever, der ikke er undergivet forældremyndighed, skal forældrene ikke inddrages i medfør af § 1, § 2, § 7, stk. 1-
5 og 7, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 2.
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om fremme af god orden i folkeskolen ophæves.
Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014
Christine Antorini/Ole Hvilsom Larsen

med venlig hilsen
Per Udesen
distriktsskoleleder

Bilag fra møde 11. december 2019

Kan ses som PDF-filer via nedenstående links:

Spørgeskema til forældre om processen for nye stamklasser

Spørgeskema til elever om processen for nye stamklasser

 

Kan også læses herunder:

Spørgeskema til forældre om processen for nye stamklasser

 

Kære forældre til elever på nuværende 7. årgang på Skovlunde Skole

 

Jeres barn skiftede stamklasse ved overgangen fra 6. klasse til 7. klasse i sommeren 2019. Når nuværende 6. klassetrin skal i 7. klasse, skal de også have nye stamklasser.

Vi vil derfor bede jer om, at I svarer på nogle spørgsmål, så vi kan forbedre overgangen fra 6. klassetrin til 7. klassetrin. På den måde kan vi give de kommende 7. klasser en bedre overgang til nye stamklasser baseret på jeres erfaringer. I er ligeledes velkomne til at skrive jeres øvrige kommentarer omkring procesplanen på de efterfølgende linjer.

 

Skolens ledelse besluttede i januar 2019, at der skulle dannes nye stamklasser for eleverne på 6. klassetrin, således at de ved starten af 7. klasse gik i en ny stamklasse.

Vi vil bede om, at I sender én besvarelse pr. barn.

 

Hvilken klasse gik jeres barn i før sommerferien?  _________________        

             

Hvilken klasse går jeres barn i nu?  _______________

 

 

I det følgende vil vi bede Jer om, at I udfylder nedenstående skema. 

1 betyder lidt/ringe og 5 betyder meget/godt.

I må sætte 1 kryds i hver række.

 

 

Spørgsmål

1

2

3

4

5

 

Hvor godt følte I jer informeret om processen for dannelse af nye stamklasser efter mødet på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg 6. februar 2019

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede I den efterfølgende skriftlige information/kommunikation mellem skolen og jer som forældre om selve processen?

 

 

 

 

 

 

Oplevede I, at udmeldte tidsfrister blev overholdt?

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede I, at jeres barn havde gavn af den individuelle samtale med sin klasselærer?

 

 

 

 

 

 

Hvordan er jeres indtryk af jeres barns udbytte af introduktionen til de nye klassekammerater og lærere i maj/juni 2019?

 

 

 

 

 

 

Hvordan er er jeres indtryk af den nye stamklasses start i august/september 2019?

 

 

 

 

 

 

Hvor stor betydning har overnatningen været for opstarten af klassen?

 

 

 

 

 

 

Hvordan var det første forældremøde i den nye 7. klasse ?

 

 

 

 

 

 

Hvilke traditioner kan du tænke dig, at vi fører videre eller indfører, så eleverne fra 7., 8. og 9. klasse på Afdeling Lundebjerg og på Afdeling Rosenlund får en god afslutning på deres skolegang på Skovlunde Skole?

 

 

 

 

 

 

Har I andre kommentarer og ideer til, hvordan man bedst muligt forbereder nye stamklasser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skolens ledelse vil vi gennemgå jeres svar og se, hvilke forslag vi kan gennemføre for de kommende 7. klasser.

Vi fremlægger hovedtrækkene fra elevernes evaluering og fra jeres i skolebestyrelsen.

 

Tak for Jeres besvarelse

 

med venlig hilsen og

 

 

Per Udesen

distriktsskoleleder

Skovlunde Skole

Ejbyvej 47

2740 Skovlunde

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Spørgeskema til elever om processen for nye stamklasser

 

Kære elever på nuværende 7. årgang på Skovlunde Skole

 

I fik nye stamklasser, da I skiftede fra 6. klasse til 7. klasse i sommeren 2019. Når nuværende 6. klassetrin skal i 7. klasse, skal de også have nye stamklasser. Vi vil derfor bede jer om, at I svarer på nogle spørgsmål, så vi med jeres erfaringer om overgangen fra 6. klassetrin til 7. klassetrin kan vi give de kommende 7. klasser en endnu god overgang til nye stamklasser. Derfor vil vi også bede dig om, at du også svarer på spørgsmålene på næste side.

  

Hvilken klasse gik du i før sommerferien?  _________________        

             

Hvilken klasse går du i nu?  _______________

 

I det følgende vil vi bede dig om, at du udfylder nedenstående skema. 

1 betyder lidt/ringe og 5 betyder meget/godt.

Du må sætte 1 kryds i hver række.

 

Spørgsmål

1

2

3

4

5

 

Hvor godt følte du dig informeret om processen, efter vi mødtes i Storrummet?

 

 

 

 

 

 

Fik du noget ud af at høre om nye stamklasser fra de elever, der har prøvet det før dig?

 

 

 

 

 

 

Fik du nok kendskab til de andre elever på hele årgangen i løbet af foråret?

 

 

 

 

 

 

Hvor vigtig var den individuelle samtale med din klasselærer?

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede du turen med din nye klasse i juni?

 

 

 

 

 

 

Hvor vigtig har overnatningen været for opstarten af klassen?

 

 

 

 

 

 

Hvordan har det været at starte i 7. klasse?

 

 

 

 

 

 

Hvilke traditioner kan du tænke dig, at vi fører videre eller indfører, så eleverne fra 7., 8. og 9. klasse på afdeling Lundebjerg og på Afdeling Rosenlund får en god afslutning på deres skolegang på Skovlunde Skole?

 

 

 

 

 

 

Har du andre kommentarer og ideer til, hvordan man bedst muligt forbereder de nye stamklasser

 

 

 

 

 

 

I skolens ledelse vil vi gennemgå jeres svar og se, hvilke forslag vi kan gennemføre.

Tak for din besvarelse

 

Med venlig hilsen

 

 

Per Udesen

distriktsskoleleder

Skovlunde Skole

Ejbyvej 47

2740 Skovlunde

 

 

Referat af møde 11. december 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11/12 Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer,
Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris
Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Maymann, Camilla Maymann.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Cathrine B. Roer, Rune Anwar Shargawi, Joris Wilms, Camilla Lykke Rønne, Viktor Seligmann,
Marco Berthelsen, Trine Taylor og Peter Als.
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
Der er et fyraftensmøde d.11.12.2019 kl.17-18 på afdeling Lundbjerg.
Der blev afholdt kontaktforældremøde dags dato inden skolebestyrelsesmødet. Der var
udover skolebestyrelsesrepræsentanter mødt 8 forældrerepræsentanter. René fremlagde en
kort opsummering af mødet. Der bliver sent et referat af mødet.
Elevrådet på afdeling Lundebjerg(ændret fra Rosenlund) har fået ny kontaktlærer. Elevrådet
overvejer at afholde fællesmøder på tværs af matriklerne.
Godt møde med forligskredsen og Børne- og skoleudvalget. Der var fokus på bl.a. tilvæksten
af børn på Skovlunde Skole, grænser og ressourcer til en anderledes Skolestruktur?
Skolebestyrelsen fastholder den nuværende struktur de næste par år, for at få ro til at
udarbejde en skolestruktur der også er fremtidssikret.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Status på madordningen fra Måløvhøjskole?
Elevrådet på Afdeling Rosenlund sætter filmordning i gang i det nye år. Filmordningen giver
eleverne giver eleverne mulighed for at se kortere film/filmklip sammen på skolen.
Etablering af madordning går skoleledelsen videre med, idet der skal holdes møde med
Kasperskolen og Ordblindeinstituttets ledelse, så det kan gøres interessant for en lokal
leverandør at byde ind på en samlet opgave i Skovlunde.
Det undersøges, om elevrådet kan få sin egen del på skolens hjemmeside.
Vi skal ligeledes have fundet en løsning for, at elevrepræsentanterne kan kontaktes via aula
af skolebestyrelsens medlemmer. Indtil en løsning er fundet, fungerer skolens ledelse som
mellemled. Der er kommet ny kontaktlærer på Lundebjerg og dermed mulighed for at få et 
navn på tredje elevrepræsentant.

3) Julefrokost (30 min), ved Per Udesen
Sidste Skolebestyrelsesmøde i år. Skolen inviterer til julefrokost og takker for året der er gået.

4) Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (20 min). v. Per
Udesen, bilag 3
Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre 7.klasserne til at evaluere oplevelsen
af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse.
Distriktsskoleleder Per Udesen gennemgik kort besvarelserne af henholdsvis elevernes- og
forældrenes spørgeskema. Eleverne har besvaret spørgeskemaet på skolen umiddelbart efter
efterårsferien, og forældrene har fået et skema hjem pr. elev til besvarelse. Samtidig er
forældrene via Aula blevet gjort opmærksom på, at spørgeskemaet var sendt hjem med deres
barn. Der var 91 elever ud af ca. 120 som havde svaret og der var 52 forældre ud af 120 mulige
som havde svaret. Spørgeskema var valgt i papirform, idet Aula blev startet op efter skolens
efterårsferie, og idet skolen ikke ønskede at få evt. vanskeligheder med Aula ind som mulig
”fejlfaktor” i besvarelserne.
Eleverne var generelt tilfredse. De ønskede bedre information i starten af processen og ønskede
mere tid til samtale med klasselærer omkring udfyldelse af skema. Paneldebat med elever fra
årgangen over om klassedannelsen gav ikke så stort udbytte. Der var et udtalt ønske om flere
fælles aktiviteter både i ny klasse, på ny matrikel og alle 7. klasse elever sammen. Ligeledes er der
et stort ønske om flere fælles arrangementer på tværs af matrikler, herunder motionsdag,
undervisning, gallafest og sidste skoledag.
Forældrene havde generelt en tilfredshed over middel i besvarelser af alle spørgsmålene.
Forældrene har samme opmærksomhed som eleverne på processen. Flere fælles arrangementer på
tværs af matrikler, herunder motionsdag, undervisning, gallafest og sidste skoledag.
For både elever og forældre blev der formuleret ønsker/forslag om flere tværgående aktiviteter
allerede på mellemtrinnet.
Der var skrevet forskellige kommentarer i spørgeskemaet ”fritekst – forslag – kommentarer” Der
blev gennemgået et udpluk af både positive og kritiske kommentarer til processen i mødet.
Skoleledelsen orienterede om, at der i forbindelse med ny klassedannelse havde været 9 elever,
som havde søgt andre skoler – hvoraf 7 havde søgt idrætslinjer på andre skoler.

5) Gennemgang af ordensregler (20 min/D), v. René Jensen, Bilag 2 og 4
Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet lægger op til eventuelle
spørgsmål?
Der er udsendt et udkast/et forslag til nye ordensregler for Skovlunde Skole (se bilag). Skolens
medarbejdere og elever er inviteret ind i processen, som forventes at slutte af i skolebestyrelsens
møde i slutningen af februar 2020.
Der var enighed om, at det var et godt udkast og afsæt for en drøftelse af værdier, ordensregler og
konsekvenser ved. evt. manglende respekt for reglerne. Bestyrelsen skal sætte udarbejdelsen af
ordensregler i sammenhæng med et dannelsesbegreb. Ordensreglerne skal afspejle, at alle på
skolen er en del af en organisme, og vi er afhængige af hinanden for at skabe en god skole og for
at passe på skolen.
Skolebestyrelsen venter med at tilpasse ordensreglerne til de har modtaget input fra MEDudvalget, elevrepræsentanterne og skolens ledelse senest i slutningen af februar.

6) Opdatering af forretningsorden (20 min/B), v. René Jensen
Vi har i en længere periode forsøgt os med at udfærdige referatet samtidig med bestyrelsesmødet.
Det har der været stor opbakning om. Hvis man fortsat ønsker, at det skal være arbejdsgangen,
skal forretningsorden opdateres.
Skolebestyrelsen drøftede forsøgsordningen med at skrive referater løbende under bestyrelsensmøderne, og at referatet ved mødets afslutning blev betragtet som godkendt, således at
formanden udelukkende gennemfører mindre korrektur i referatet, inden det efterfølgende bliver
udsendt til bestyrelsen og lagt på skolens hjemmeside.
Skolebestyrelsen besluttede at ændre i forretningsordenen for skolebestyrelsen under punkt 9,
således, at afsnittet om referater fremover vil se ud som følger:
Eksisterende tekst:
Mødereferatet sendes ud på mail senest 7 dage efter mødet til godkendelse. Indsigelser sendes til
formanden senest 7 dage efter udsendelsen af referatet. Herefter afgør formanden, om referatet
kan godkendes. I fald referatet godkendes lægges det efterfølgende på Skoleporten/hjemmesiden.
Forslås ændret til:
Referatet af bestyrelsesmødet skrives under bestyrelsesmødet og godkendes ved bestyrelsesmødets afslutning. Efterfølgende gennemgår bestyrelsens sekretariat(skoleledelsen) og formanden
referatet for korrektur og sender referatet til bestyrelsesmedlemmer, samt lægger det op på
skolens hjemmeside.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal fremlægges i det næstkommende bestyrelsesmøde til
fornyet vedtagelse, før end det kan træde i kraft.

7) Kommunikation i og udenfor Skolebestyrelsen (20 min/B), ved Johnny Jensen, bilag 1
Der er udarbejdet retningslinjer for kommunikationen i og uden for skolebestyrelsen. Kort debat
om indhold og status.
Skolebestyrelsen havde med afsæt i bilag 1 en drøftelse af, hvordan kommunikation i og uden for
skolebestyrelsens møder gennemføres. Der er enighed om, at skolebestyrelsens møder er lukkede,
og at hvert enkelt medlem kan referere egne synspunkter fra drøftelserne.

8) Lukket punkt (20 min/O), Ved Per Udesen
Der har været nogle aktuelle sager som Per Udesen gerne vil informere om.
Distriktsskoleleder Per Udesen gav en kort orientering.

9) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.
Skoleledelsen undersøger, hvordan skolebestyrelsen kan komme til at kommunikere
indbyrdes med alle medlemmer af bestyrelsen – særligt med fokus på elevrepræsentanterne.
Der er nogle forhold omkring GDPR-lovgivningen og forskellige rettigheder, som skal
undersøges.
Suppleanter taleret tages op til igen næste møde. 

Dagsorden møde 26. november 2019

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26/11-2019
Kl. 17:00-21:00 i lokale 3 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 

 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Maco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 
•    Bemærk at mødet er udvidet til kl.21.00 og agendaen tilpasset til at Børne- og skoleudvalget deltager fra kl.19.00. Punktet principper og budget udgår grundet forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget.
•    Afviklingen af det ekstraordinære kontaktforældremøde forløb godt. Der er tilføjet et punkt til opfølgning.
•    Arbejdsdagen forløb godt. Alle punkter var med på agendaen til arbejdsdagen, men som forventet og prioriteret nåede vi kun de 3 første punkter:
(a)    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
(b)    Kulturen på skolens matrikler
(c)    Branding af Skovlunde Skole

2)    Opfølgning på det ekstraordinære kontaktforældremøde (10 min/O), v. René Jensen, bilag 1
Trods det korte varsel var der et flot fremmøde og mange gode input til modellerne fra arbejdsdagen. Der fremlægges en kort status.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

4)    Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (10 min). v. Per Udesen, bilag 3
    Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluerer oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse 

5)    Gennemgang af ordensregler (10 min/D), v. René Jensen, Bilag 2
Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet ligger op til eventuelle spørgsmål?

6)    Forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget (30 min/D), v. René Jensen
Emnet er skolestrukturen. Som opfølgning på arbejdsdagen og det ekstraordinære kontaktforældremødes samles der op på fokusområder og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget.

Meddelelser og eventuelt (10 min./O) 

Frokost (30 min)

7)    Velkommen til Børne- og skoleudvalget (10 min/O), v. René Jensen
Kort præsentations af Skovlunde Skole tænkerne omkring Skolestrukturen.

8)    Emner og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget (110 min/D)
Emner som skolebestyrelsen ønsker at tale med Børne- og skoleudvalget om.:

•    Hvad tænker BSU om den forventede tilvækst af børn til Skovlunde Skole?

•    Er der afsat ressourcer til at opnå en anderledes skolestruktur?

•    Er der grænser for fleksibilitet til en anderledes skolestruktur?

mm.

Bilag 1 til dagsorden møde 26. november 2019

Biag 1 - møde 26. november 2019

Referat – kontraktforældremøde Skovlunde Skole                                                                         13. november 2019

Tilstede fra Skolebestyrelsen:

 • René Jensen
 • Johnny Hejdemann
 • Ann Dorte Giøng Davidsen

 

Tilstede fra forældre/kontaktforældre:

 • Ca. 25 repræsentanter

 

Formål

Formål med mødet er at få input til skolebestyrelsens kommende møde med Børne- og Skoleudvalget den 26. november. Hvor der skal tales om den fremtidige skolestruktur for Skovlunde Skole.

Fordele og ulemper som er nævnt i baggrundsmaterialet, er ikke (som udgangspunkt) gengivet i dette referat.

Opsamling

Der er fra de fremmødte forældre/kontaktforældre en umiddelbar holdning om at udskolingen (7.-9. klasse) samles på én afdeling (Rosenlund). Der blev ikke foretaget nogen afstemning om dette.

Input og holdninger medtages af skolebestyrelsen til drøftelsen med Skole- og Børneudvalget den 26. november, omkring den fremtidige skolestruktur for Skovlunde skole.

Baggrundsmateriale for scenarierne kan findes på: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-14-05-2019#punkt-8-den-videre-proces-med-evaluering-af-skolestrukturen

Generelle input

 • Skabe fælles kultur på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
 • Ét Skovlunde Skole – betragte Rosenlund og Lundebjerg som én skole
 • Samme adfærd, regler og kommunikationsform på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
 • Skabe rammen så der skiftes mellem Rosenlund og Lundebjerg jo tættere man kommer på udskolingen
 • Fælles fysiske rammer – idrætsfaciliteter og faglokaler
 • Skabe rammen for at lærer og elever kan være tilknyttet både Rosenlund og Lundebjerg
 • Skabe en overenskomst med lærerne der muliggør arbejde på både Rosenlund og Lundebjerg
 • Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
  • Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
 • Tænke søjle struktur i stedet for vertikale klassetrin
 • Pavillon i gården ved Rosenlund bør ikke medregnes i mulige lokaler (fugt osv.)
  • Der er brug for en sundhedsrapport til vurdering af brugeligheden
 • 06 klasse / 7-9 klasse – hvordan tænkes mellemtrinnet ind i overgangen til udskolingen
  • Kan der laves et andet snit
 • Fælles start og sluttider på skoledagen på Rosenlund og Lundebjerg
 • Er der fysisk plads til det voksende antal elever i de kommende år?
 • Ønske om flere økonomiske midler til at gennemføre en ny skolestruktur
 • Ansøge om midler til ikke at sammenlægge klasser

 

Model 1 og 3 - 0. - 6. klasse på begge afdelinger / udskoling på én afdeling

Se også punkter under generelle input.                             

 • Én udskoling kan skabe en fælles ”ungdomskultur”
 • Rosenlund har faciliteterne til de større elever
 • Alle tidligere klassekammerater er på samme afdeling
 • Transport mellem Rosenlund og Lundebjerg (organisering og struktur)
 • Skabe ligelig deling af 0.6. klasser på Rosenlund og Lundebjerg

 

 

Model 2 – 0.-6. klasse samlet på én afdeling og 7.-9. klasse samlet på én afdeling

Se også punkter under generelle input.

 • Udfordring med plads på Lundebjerg til alle 0.6. klasser
 • Udfordring med faglige faciliteter på Lundebjerg til alle 7.9. klasser
 • Interesse i at have kortest mulig og sikker skolevej for mindre børn (tilhøre den afdeling som er tættest på bopælen)
 • Skolebus i Skovlunde er ikke en praktisk mulighed som der ses nogen værdi i
 • Transport mellem afdelinger
 • Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
  • Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
 • Jo større skoleenhed – jo flere antages at ville vælge privatskole
 • Skabe rammen for besøg på tværs af Rosenlund og Lundebjerg i god tid inden skift af afdeling

Model 4 – status quo – alle klassetrin på begge afdelinger

 • Nærhedsprincip
 • Brug for flere lokaler når der kommer flere børn
 • Nogle elever bliver flyttet mellem afdelinger ved start i 7. klasse
 • Elever der flytter afdeling, kommer i mindre tal på den nye afdeling
 • Sikre fælles aktiviteter på tværs af afdelinger både før og efter klassesammenlægning

Model 5 – alternative modeller

 • O.6. klasse / 7.-9. klasse à kan der tænkes en anden skæring, og indtænke mellemklasserne
 • Linjeklasser dannes på 6. klassetrin
 • Opdeling af klasser ved inddeling i linjefag
 • Skabe idrætsklasser i 7.9. klassetrin
 • Klaser med basisfag (fra 7. klasse) à derudover separate fag i andre grupper (pt. Begrænsede pladser på de enkelte fag)
 • Deling af elever på udvalgte fag (differentieret undervisning) – interesse fag

Bilag 2 til dagsorden møde 26. november 2019

Bilag 2 til møde 26. november 2019

Ordensregler for Skovlunde skole
Vi har alle et fælles ansvar for at bevare Skovlunde skole som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne. 

Vi forventer, at alle på Skovlunde skole behandler skolen og dens omgivelser med respekt. 

Der gælder følgende ordensregler:

●    Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen og forstyrrer ikke andre.
●    Du skal følge skolens anvisninger.
●    Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
●    Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
●    Vi tolererer ikke mobning.
●    Vi tolererer ikke vold eller truende adfærd.
●    Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden.
●    Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
●    Det er ikke tilladt elever fra 0. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20, hvis forældrene skriftlig har givet skolen deres accept.
●    Elever fra 0.klasse til og med 6. klasse skal principielt, være ude i 10- og 12-frikvarteret.
●    Du må ikke benytte legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende  indendørs på skolens område.
●    Vi anbefaler, at man i fritiden følger myndighedernes retningslinjer så vidt angår indtagelse af alkohol, energidrikke m.m.
●    Materialer, bøger, udstyr m.m. udleveret af skolen, skal behandles med respekt.

Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne

.
Overtrædelse af skolens ordensregler
Elever på Skovlunde skole skal følge skolens ordensregler.
Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.

Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende procedure:            
●    Irettesættelse.

●    Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages. Skolens ledelse samt forældre informeres.

●    Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.

●    Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.

●    Eleven kan hjemsendes/bortvises. 
Elev og forældre vil altid blive orienteret inden en skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning.
En elev kan hjemsendes i op til 5 dage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.
Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft overtræder skolens ordensregler.

Referat af møde den 26. november 2019

SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26/11 Kl. 17:00-21:00 i lokale 3 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Joris Wilms, Victor Lindgaard Seligmann, Kim Rasmussen,
Nikolaj Larsen deltog i fællesmødet med det politiske udvalg fra 19.00 – 21.00
Camilla Maymann deltog i mødet frem til kl. 19.00(den ordinære dagsorden)
Ordstyrer: René Jensen

1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Bemærk at mødet er udvidet til kl.21.00 og agendaen tilpasset til at Børne- og skoleudvalget deltager fra kl.19.00. Punktet principper og budget udgår grundet forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget.
 Afviklingen af det ekstraordinære kontaktforældremøde forløb godt. Der er tilføjet et punkt til opfølgning.
 Arbejdsdagen forløb godt. Alle punkter var med på agendaen til arbejdsdagen, men som forventet og prioriteret nåede vi kun de 3 første punkter:
(a) Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
(b) Kulturen på skolens matrikler
(c) Branding af Skovlunde Skole

2. Opfølgning på det ekstraordinære kontaktforældremøde (10 min/O), v. René Jensen, bilag 1
Trods det korte varsel var der et flot fremmøde og mange gode input til modellerne fra arbejdsdagen. Der fremlægges en kort status.
Mødet forløb godt. Der var ca.25 tilstedeværende. Mødets indhold blev indledningsvist præciseret til at handle om skolestruktur på sigt og ikke umiddelbart om kommende 7. klassetrin. Skolebestyrelsen fik derfor forskellige input til mødet med Børne- og Skoleudvalget d. 26.11.2019.
Skolebestyrelsen besluttede at indkalde til fyraftensmøde for forældre, som ønsker at dele erfaringer fra processen ved tidligere klassesammenlægninger ved begyndelsen af 7.klasse. Mødet afholdes på baggrund af et ønske fra flere kontaktforældre.
Mødet holdes onsdag d. 11.12.2019 kl. 17.00 -18.00. Der kommer opslag på Aula.

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
 Status på madordningen fra Måløvhøjskole?
 Elevrådet på Afdeling Rosenlund laver en filmordning, hvor der i pauser kan vises kortfilm i pauserne for de andre elever.
Der er kommet ny kontaktlærer for elevrådet på Afdeling Lundebjerg. Den nye kontaktlærer og kontaktlærerne for Afdeling Rosenlund holder fælles møde snarest.
Elevrådet overvejer at afholde nogle fælles møder på tværs af matrikler.

4. Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (10 min). v. Per Udesen, bilag 3
a. Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluerer oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse Udskudt

5. Gennemgang af ordensregler (10 min/D), v. René Jensen, Bilag 2 Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet ligger op til eventuelle spørgsmål?
Udskudt

6. Forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget (30 min/D), v. René Jensen
Emnet er skolestrukturen. Som opfølgning på arbejdsdagen og det ekstraordinære kontaktforældremødes samles der op på fokusområder og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget.
Peter Als deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Meddelelser og eventuelt (10 min./O) Frokost (30 min)

7. Velkommen til Børne- og skoleudvalget (10 min/O), v. René Jensen Kort præsentations af Skovlunde Skole tænkerne omkring Skolestrukturen.

8. Emner og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget (110 min/D) Emner som skolebestyrelsen ønsker at tale med Børne- og skoleudvalget om.:
i. Hvad tænker BSU om den forventede tilvækst af børn til Skovlunde Skole?
ii. Er der afsat ressourcer til at opnå en anderledes skolestruktur?
iii. Er der grænser for fleksibilitet til en anderledes skolestruktur?
iv. Der blev aftalt en række supplerende spørgsmål, som fremgår af det supplerende referat.
mm.

Dagsorden møde 30. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30/10
Kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Maco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Som lovet skal og kan principperne jf. folkeskoleloven. Bilag 1
•    Afviklingen af kontaktforældremødet forløb godt. Der er valgt at lave et punkt til opfølgning.
•    Status mht. spørgeskema til udskolingen.
•    Punktet om arbejdsdagen er flyttet fra sidste møde.

2)    Opfølgning på kontaktforældremødet (45 min/O), v. René, bilag 2
Flere spørgsmål fra kontaktforældrene som der bør følges op på se bilag.

Som udgang punkt skal der ses på følgende:

•    Indkaldelse til et ekstraordinært møde omhandlende udskolingen for de kommende 7. klasser og et kontaktforældremøde 6. – 9. klasserne inden mødet med kommunen d. 26. november. 
•    Fælles kultur på afdelingerne/skolen. Gerne inddragelse af klubber.
•    Elevplaner inden d.1. december. Sidst lovet at det ville ske i uge 43. Hvornår kommer princippet på hjemmesiden.
•    Blev principperne for fordeling af 0.klasserne opfulgt.
•    Hvad gør ledelsen for at følge princippet om differentieret undervisning?

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

4)    Opsamling på AULA (10 min/D), v. Alle
Hvilke erfaringer er der blevet gjort mht. AULA

5)    Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende 
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag d.7.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

•    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
•    Kulturen på skolens matrikler
•    Branding af Skovlunde Skole
•    Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. 
•    Fokus på barnets hele dag
•    Digitalisering og digital dannelse.

Pause (10 min)

6)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (25 min./B) 

      a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (15 min/O) – bilag 3. 
             Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

      b)    Nyt fra Motivationsudvalget (10 min/O). 

      Økonomi (10 min./O) 
      c)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

7)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O) 
 

Referat møde 30. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30/10
Kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Peter Als, Joris Wilms, Rannva Joensen, Victor L. Seligman, Cathrine B. Roer,

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 
•    Som lovet skal og kan principperne jf. folkeskoleloven. Bilag 1
•    Som lovet Powerpoint over digital dannelse. Bilag  6
•    Afviklingen af kontaktforældremødet forløb godt. Der er valgt at lave et punkt til opfølgning.
•    Status mht. spørgeskema til udskolingen.
(spørgeskema er blevet uddelt til nuværende 7. klasse – ikke til hele indskolingen)
•    Punktet om arbejdsdagen er flyttet fra sidste møde.

2)    Opfølgning på kontaktforældremødet (40 min/O), v. René, bilag 2
Flere spørgsmål fra kontaktforældrene som der bør følges op på se bilag.

Som udgang punkt skal der ses på følgende:

•    Indkaldelse til et ekstraordinært møde omhandlende udskolingen for de kommende 7. klasser og et kontaktforældremøde 6. – 9. klasserne inden mødet med kommunen d. 26. november. 
•    Fælles kultur på afdelingerne/skolen. Gerne inddragelse af klubber.
•    Elevplaner inden d.1. december. Sidst lovet at det ville ske i uge 43. Hvornår kommer princippet på hjemmesiden.
•    Blev principperne for fordeling af 0.klasserne opfulgt.
•    Hvad gør ledelsen for at følge princippet om differentieret undervisning?

Skolebestyrelsen finder, at der er behov for 2 møder.: 

Skolens ledelse har indkaldt til et informationsmøde omkring processen for ny klassedannelse for kommende 7. klassetrin. 
Mødet er varslet og indkaldt til den 4. februar 2020. Der udsendes dagsorden for mødet tidligt i det nye år.

Skolebestyrelsen inviterer til et møde for interesserede forældre omkring, hvordan Skovlunde Skoles udvikling kan tage sig ud i de kommende år(skolestruktur). 

Dette møde afholdes onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00.

Mødet er en del af forberedelsen til skolebestyrelsens møde med Børne- og Skoleudvalget d. 26. november 2019.

Punktet om fælles kultur inddrages i skolebestyrelsens arbejdsdag 9. november.

Skolens nye hjemmeside offentliggøres fredag d. 01.11.2019. Skolens ledelse tjekker efter, at vedtagne principper etc. videreføres på den nye hjemmeside.

Elevplaner for skolens elever kan findes 01.12.2019.

Principperne for klassedannelse i 0.klasse blev overholdt ved klassedannelsen ultimo januar. Demografiske forhold som til-/fraflytning efter beslutningen har ændret på klassedannelsen.
 
Punktet om differentieret undervisning udskydes.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?
Skoleledelsen har undersøgt madordningen på Måløvhøj Skole, som drives via Skolemad.dk. Ordningen vil ikke belaste skolens økonomi i væsentligt omfang, da den drives af privat leverandør, og bl.a. via netbetaling og mobilepay.
Skolebestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med muligheden. Elevrådet behandler emnet i sit kommende møde.

4)    Opsamling på AULA (10 min/D), v. Alle
Hvilke erfaringer er der blevet gjort mht. AULA

Som forælder opleves Aula som en forbedring, og integrationen af Meebook er god. Der skal løbende rettes til i kontaktgrupperne. Det kan være vanskeligt at følge beskeder – hvor mange læser en besked, og hvem modtager svar. Her kan nogle tydelige markeringer/afkrydsninger være forbedringer.  
Det kan være vanskeligt eller slet ikke lade sig gøre som forældre at uploade filer.
Det ser ud til, at skolens medarbejdere har været meget aktive og gode til at tage imod den nye platform.

Husk at logge ind. 
I kan ikke blive registeret og kontaktet i Aula, før end I har været logget på første gang. 
SÅ …. husk at logge på snarest. Derved vil I blive ”synlige” for de øvrige forældre.

Der er udfordringer for medarbejdere og ledelse mht. registrering af fravær sygdom/ekskursioner etc. Og der arbejdes på en løsning hos leverandøren.
Aulasystemet kan løbende forbedres.

5)    Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende 
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag d.7.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

1.    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
2.    Kulturen på skolens matrikler 
3.    Branding af Skovlunde Skole
4.    Digitalisering og digital dannelse.

5.    Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. 
6.    Fokus på barnets hele dag

Skolebestyrelsens arbejdsmøde gennemføres lørdag d. 09.11.2019, og gennemføres efter ovenstående prioritering.

Pause (5 min)

6)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (25 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (15 min/O) – bilag 3. 
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.
Punktet skubbes til næste møde, for at elevrådet og skolens MED-udvalg kan nå at inddrages i drøftelsen af ordensregler.

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (10 min/O). 

Intet nyt
 
Økonomi (10 min./O) 
c)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 
Kort feedback fra økonomiudvalget som havde været samlet. Der var lagt en plan for at indhente merforbruget. 

7)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O) 

•    Status på vikardækning v. Per Udesen (Bilag 4)
Skolens ledelse redegjorde for retningslinjer og omfanget af vikardækning.
Skolens ledelse udarbejder svar til forældre på deres henvendelse.
Skolens ledelse vil se på muligheder for at faste lærere indgår i vikardækning ved kendt fravær. 

•    Anden høringsbrev til budgettet. Frist fra d.7.10 – 11.10 (Bilag 5)

Der var en meget kort frist ved 2. høring til budgettet, og da skolebestyrelsen ikke havde nyt at tilføje, blev der ikke sendt yderligere høringssvar.  
 

Referat møde 26. september 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 26/9 kl. 17:00-19:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg
 
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms.
 
Afbud: Joris Wilms, Nicolai Larsen, Nana H. Walbum, Jens Holmslykke, Rune A. M. Sharqawi
            Peter Als deltog under punkt 1, 2 og 8.c

Ordstyrer: René Jensen 
 
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
 Opfølgning fra sidst:
• Suppleanter inviteres fremover men uden høringsret
• Arbejdsdagen bliver d. 9.november kl.10-16
• Kontaktforældremøde bliver d.7.oktober kl.19-21
• Porno på ipad løse ved brug af digital dannelse og ikke et fælles filter meddeler børne- og skoleudvalget.
Der har været afholdt fælles møde med Ballerup, Herlev og Gladsaxe omkring digital dannel-se. Et par af skolebestyrelsens medlemmer deltog.

Powerpoint fra mødet sendes med referatet.

• Proces for drøftelse af skolestruktur
Børne- og Skoleudvalget og skoleforligspartierne i kommunalbestyrelsen lægger op til en pro-ces, hvor der politisk ønskes en lokal forankring. Børne- og Skoleudvalget ønsker derfor et møde med skolebestyrelsen i november, hvor rammerne for en proces drøftes og afstemmes.
Der er mulighed for en længere proces, og Børne- og Skoleudvalget er åben overfor, at der kan ske ændringer af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Ballerup Kommune.

2) Gennemgang af folkeskolens afgangsprøver 2018/2019 (10 min/O), v. Per Udesen, Christian Friderichsen og Rasmus M. Colberg
De pædagogiske ledere Rasmus M. C. og Christian F. gennemgik skolens arbejde med formidling af skolens resultater og opfølgningen med henblik på at skabe god læring. Skolens ledelse gennem-fører dialoger med de forskellige fagudvalg for dels at analysere prøveresultatet, og dels for at ska-be fælles læring.
Skolens ledelse deltager i undervisningsforløb med særlig opmærksomhed på bl.a. matematik.

Bilag som blev uddelt i skolebestyrelsens møde medsendes.

3) Planlægning af kontaktforældremøde (15 min/D) – bilag 1 v. Cathrine, Nicolai og René
Gennemgang at oplægget til kontaktforældremødet?
Cathrine B. Roer fortalte om de 2 store emner som bliver:
a) Digital dannelse
b) Aula

Desuden vil der være:
c) En introduktion om kontaktforældrenes opgaver
d) Input fra forældrene.

Skolens ledelse deltager i slutningen af mødet med fokus på drift og besvarelse af spørgsmål.

4) Evaluering og kvalificering af procesplanen for sidst skoleår (15 min/B) v. Per Udesen
Procesplanen for sidste skoleår (2018/2019) er udsendt til bestyrelsen med referatet fra sidste møde. Denne bliver evalueret og kvalificeret.
Der gennemføres i år en skriftlig evaluering med inddragelse af forældre og elever. Der tænkes udarbejdet et spørgeskema på 5 – 8 spørgsmål til processen. Medarbejderne involveres i en dialog på skolen.
Der har været gennemført forældremøder i de nye 7.klasser. Skolens ledelse har samlet bemærk-ninger sammen, som inddrages i planlægningen af kommende klassesammenlægninger.
Der lægges et link på Skoleintra/Aula til procesplanen for klassesammenlægninger.

Skolens ledelse har drøftet grundlaget og målsætningerne for klassesammenlægninger ved over-gangen fra 6. klassetrin til 7. klassetrin i de foregående 4 år og i de kommende år. Der har været både pædagogiske og økonomiske/strukturelle overvejelser bag de foregående 4 års klassesammenlægninger.
For de kommende år, kan skoleledelsen med afsæt i elevtalsudviklingen for de kommende år konstatere, at udfordringerne og målsætningerne er de samme.

Skolens ledelse ved distriktsskoleleder Per Udesen har derfor fastlagt, at der fremover dannes nye stamklasser ved overgangen fra 6. til 7. klassetrin. Skolens ledelse vil arbejde på, at udskolingen, dvs. 7. – 9. klassetrin tones tydeligere med afsæt i pædagogisk faglige linjer.

Forældre, elever og medarbejdere orienteres i den kommende uge.
Der gennemføres afdelingsmøder for medarbejderne på skolen tirsdag.
Forældre orienteres skriftligt onsdag aften.
Eleverne orienteres i klasserne torsdag af den pædagogiske leder samt en af klassens lærere.

5) Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag lørdag d.9.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

• Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
• Kulturen på skolens matrikler
• Branding af Skovlunde Skole
• Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m.
• Fokus på barnets hele dag
• Digitalisering og digital dannelse.

Punktet rykkes til næste møde, idet kontaktforældremødets drøftelser dermed kan indgå i arbejdsdagen.

6) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
 Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen fra Måløvhøjskole og Valhøjskolen i Rødovre?
Skoleleder Per Udesen har besøgt Valhøj Skole og fået gennemgået kantineordningen der. Vilkårene for en kantineordning er væsentligt anderledes i Rødovre end dem, vi vil kunne tilvejebringe på Skovlunde Skole. Skolens ledelse undersøger Måløvhøj Skole yderligere mht. skolens investeringer i materiel og personaletid til ordningen. Måløvhøj Skole har en privat leverandør til levering af mad.
Der etableres derfor ikke madordning på det foreliggende grundlag.

• Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?
Skolens medarbejdere har tilsyn med skolens elever fra 07.50. Elever som går i BFO er selvfølgelig under tilsyn fra de afleveres/kommer i BFO til undervisningen starter.
Det blev drøftet, hvor stort omfang behovet for et udvidet pausetilsyn er.
Eleverne kan stå i læ for vejr og vind, hvis det er dårligt vejr.

• Hvorledes kan elevernes rygning begrænses både inden- og udenfor?
Skolelederen tager en drøftelse i og med elevrådet om rygning, udgangstilladelse. Elevrådet påpeger, at personalet skal ryge på afskærmede steder. Ledelsen følger op på punktet.
Elevrådet vil gerne indgå i legepatruljeordninger.

Pause (5 min)

7) Status på toiletterne (5 min.), ved Per Udesen
Der har nu været fokus på toiletterne i et halvt år. Hvad er status og tilbagemeldingerne fra lærer og forældre?
Vi er kommet godt i gang og er stadigt på vej. Toiletterne på Afdeling Lundebjerg fik en grundig gennemgang og istandsættelse for 2 – 3 år siden og toiletterne i indskolingen på Afdeling Rosen-lund i indskolingen fik nye gulve henover julen 2018/2019.  Rengøringsfrekvensen på toiletterne er forøget, så toiletterne gøres grundigt rent inden skoledagens start, og så de gøres rent efter fro-kost. Skolens medarbejdere har drøftet toiletpraksis med eleverne – ”ønsker du at modtage et rent toilet – så efterlad et rent toilet”.
Vi er derfor på vej – en vej vi løbende skal følge.

8) Faste punkter (30 min.): 
Principper (15 min./B)
a) Nyt fra Kommunikationsudvalget (10 min/O).
Arbejder med følgende skal-principperne:
• samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejde
• underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
Medlemmerne er: Nicolai Larsen, Cathrine Roer, René Jensen, Camilla Maymann

Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

Punktet tages op på kommende møde.

b) Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O).
Arbejder med følgende skal-principperne:
• undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder
• fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v

Medlemmerne er: Tina Perrson, Rannva Joensen og Camilla Rønne,

I de øvrige udvalg indgår følgende personer:

Økonomiudvalget: Johnny H. deltager, Ann Dorte, René Jensen
Der ønskes indkaldt til et økonomiudvalgsmøde snarest

Ansættelsesudvalget: Anne Dorte og Tina Perrson deltager

Økonomi (15 min./O)
c) Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen Administrativ leder Kristine Fachmann Jürs deltager under punktet
Skolens ledelse orienterede om skolens budget og øjeblikkelig status. Skolens budget er påvirket dels af de ændrede budgetforudsætninger –den ny budgetmodel som giver skolen færre midler, dels af en besparelse meldt ud centralt fra, dels af dækning af udgifter i forbindelse med medarbejderes ophør, forfremmelser, søgen stillinger i andre kommuner etc.
Der var en drøftelse af kommunens samlede udfordringer med specialområder både indenfor børne- og indenfor voksen og specialområdet.
Der er pt. et forventet merforbrug. Skolens ledelse udarbejder en plan for nedbringelse af merforbruget og udarbejder plan for de kommende år.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

• Hvornår indkaldes økonomiudvalget?
Distriktsskolelederen kommer med forslag til mødedag.

10) Lukket punkt (10 min./O)

Dagsorden møde 21. august 2019

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 21/8  kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
  
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. 
Afbud:  Nicolai Larsen møder 30 min. senere
 
Ordstyrer: René Jensen  

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 

•    Opfordring til nye medlemmer om indsendelse af kursusbevis til formanden når kurset som bestyrelsesmedlem er bestået
•    Årshjulet og kommende års møderække blev revideret.
•    Principper for klassesammenlægninger blev godkendt, underskrevet og lagt på skolens hjemmeside
•    Kort gennemgang af Kommunikation i Skolebestyrelsen, bilag 1

2)    Forældresuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men i hvilket omfang? (10 min/D) 
Inkludere det hørringsret og taletid?

3)    Planlægning af kontaktforældremøde (10 min/D) v. René Jensen
Der skal findes en dato for næste kontaktforældremøde samt fundet nogle arrangører?

4)    Udvalg til orientering af kontraktforældre om resultaterne ved de forrige skoleforummøder (20 min/B) v. René Jensen
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at kontaktforældre skal deltage i sidste møde om skolestrukturen, bør et udvalg indkalde kontaktforældrene og orientere dem om de forrige møder.

5)    Dato og punkter til skolebestyrelsens arbejdsdag (40 min/B) v. deltagende
Skolebestyrelsen har planlagt at der skal afholdes en arbejdsdag. Der skal findes en dag og hvilke punkter der ønskes gennemgået.

6)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Ønsker elevrådet at indgå i frikvartersordninger som ”legepatruljer” ifm. gårdvagtsordningen, vil skolen honorere det på niveau med færdselspatruljerne?
•    Status på madordningen
•    Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?

Pause (5 min)

7)    Ordensregler for Skovlunde Skole Skolebestyrelse (15 min./B) bilag 2. v. Kommunikationsudvalget
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

8)    Faste punkter (25 min.): 
Principper (15 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?

c)    Spørgsmål til netop godkendt princip om klassesammenlægninger. (5 min/O)
 
Økonomi (10 min./O) 
d)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O) 
 

Referat møde 21. august 2019

Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 21/8 kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. 
 
Afbud:  Nicolai Larsen deltog fra og med punkt 3
             Markus Guldberg
             Louise R. Sørensen er udtrådt og substitueret af Marco M.H.
             Rannva Joensen deltog fra og med punkt 3
 
Ordstyrer: René Jensen  

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 

•    Opfordring til nye medlemmer om indsendelse af kursusbevis til formanden når kurset som bestyrelsesmedlem er bestået
•    Årshjulet og kommende års møderække blev revideret.
•    Principper for klassesammenlægninger blev godkendt, underskrevet og lagt på skolens hjemmeside
•    Kort gennemgang af Kommunikation i Skolebestyrelsen, bilag 1

2)    Forældresuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men i hvilket omfang? (10 min/D) 
Inkludere det høringsret og taletid?
Forældresuppleanter har fremover en stående invitation til at deltage i skolebestyrelsens møder. 
Suppleanterne har ikke taleret i skolebestyrelsens møder. 

3)    Planlægning af kontaktforældremøde (10 min/D) v. René Jensen
Der skal findes en dato for næste kontaktforældremøde samt findes nogle arrangører?

07.10.2019 varsles på Forældreintra til alle forældre.

Emne for kontaktforældremødet i oktober kan være Aula, digitalisering og digital sikkerhed, hvilke regler skal vi have på skolen, kultur på skolens matrikler, klassesammenlægninger, budgetforud-sætninger for klassedannelse, 

Såfremt planlægningsudvalget ønsker det, kan skolen stille med en kompetent Aula-oplægger, som kan gennemgå, forklare og svare på spørgsmål. 

Planlægningsudvalget består af:
Cathrine B. Roer, Nickolai Larsen, Rene Jensen.

4)    Udvalg til orientering af kontraktforældre om resultaterne ved de forrige skoleforummøder (20 min/B) v. René Jensen
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at kontaktforældre skal deltage i sidste møde om skolestrukturen, bør et udvalg indkalde kontaktforældrene og orientere dem om de forrige møder.

Der lægges op til en to-delt proces, hvor 
-    1. del vil omhandle en afklaring af behovet for ændring /tilpasning af styrelsesvedtægten, 
-    2. del kan omfatte mere konkret drøftelser på skolen, om hvilken retning Skovlunde Skole skal udvikle sig og organiseres på sigt. 
Inddragelse af kontaktforældrene og medarbejdere i de videre drøftelser er en forudsætning for udbredelsen af debatten og oplevelsen af ansvar. 

5)    Dato og punkter til skolebestyrelsens arbejdsdag (40 min/B) v. deltagende

Formanden rundsender en doodle med deadline på 7 dage. 

Skolebestyrelsen har planlagt, at der skal afholdes en arbejdsdag. Der skal findes en dag og hvilke punkter der ønskes gennemgået.
Emner for arbejdsdagen kan være: 
-    skolestruktur og drøftelse af evt. proces, 
-    kulturen på skolens matrikler, 
-    branding af Skovlunde Skole, 
-    styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. -  fokus på barnets hele dag, 
-    digitalisering og digital dannelse.
Elevrådet får mulighed for at komme med punkter til arbejdsdagen. 
     
6)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Ønsker elevrådet at indgå i frikvartersordninger som ”legepatruljer” ifm. gårdvagtsordningen, vil skolen honorere det på niveau med færdselspatruljerne?
•    Status på madordningen – Skolens ledelse undersøger yderligere om ordningen på Måløvhøjskole og besøger Valhøjskolen i Rødovre 
•    Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?
Elever og forældrerepræsentanter rejste spørgsmålet om eleverne muligheder for at komme ind på skolen før end fra 7.50, altså 10 min. før undervisningen påbegyndes. Skoleledelsen undersøger forhold omkring forsikring etc. hvis skolens ”åbningstid” udvides.
Der er pt. forskel på afdeling Rosenlund og afdeling Lundebjerg.

Elevrådet spørger til, om hvordan vi kan begrænse elevernes rygning, kan inde- og udeord-ning indgå i drøftelsen. De pædagogiske ledere i udskolingen bringer drøftelserne op. 

Elevrådet har ikke konstitueret sig endnu, idet 8. klasserne er på lejrskole. Der har derfor ikke været indkaldt til elevrådsmøde i denne uge.

Pause (5 min)

7)    Ordensregler for Skovlunde Skole Skolebestyrelse (15 min./B) bilag 2. v. Kommunikationsudvalget
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.
Punktet udskydes til et kommende møde.

8)    Faste punkter (25 min.): 
Principper (15 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?
Der er intet nyt.

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?
Der er intet nyt.

Formanden sender gennemgangen af kan- og skalprincipper til skolebestyrelsens medlemmer mhp. en gennemgang og fordeling af opgaver.

c)    Spørgsmål til netop godkendt princip om klassesammenlægninger. (5 min/O)
Skolebestyrelsen har revideret princippet, idet det fremgik af princippet, at det skulle revideres, når kommunalbestyrelsen havde godkendt skolestrukturen. På den baggrund vil  der fremadrettet komme mere fokus på processen omkring sammenlægninger, og på at ledelsen fra år til år foretager en samlet vurdering med afsæt i, at Skovlunde Skole er én skole, og at klassesammenlægning kan give nye muligheder for relationer og læring. 

Punktet om evt. klassesammenlægninger kan tages op på arbejdsdagen.

Økonomi (10 min./O) 
d)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

Skolens ledelse vil fremlægge status på indeværende års budget og forbrug i mødet i september. Vi skal have fulgt op på ansættelser/personaleafgang og set på vore inklusionsmidler.

Umiddelbart lægger skolens ledelse op til skærpet opmærksomhed på budget/regnskab. Vi vil derfor vurdere, hvilke væsentlige udgifter, som kan flyttes fra i år til næste år.

Udvalgsformand Peter Als orienterede om, at skolen kan forvente en besparelse på budgetrammen i 2019, idet udgifter til specialområderne i kommunen er blevet større end forventet. Besparelsen for-ventes at kunne påvirke Skovlunde Skoles budget med 150.000 – 200.000 kr. i 2019.
Vikarforbruget ønskes inddraget i gennemgangen.  

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O) 

Skolebestyrelsen har modtaget henvendelse fra et forældrepar om afholdelse af sidste skoledag. Skolelederen har svaret og skolebestyrelsen formand kvitterer for modtagelsen og orienterer forældrene om, at skolebestyrelsen vil drøfte den del af henvendelsen som omhandler elevernes trivsel. 

Der er modtaget en henvendelse om fund af porno på to elevers Ipad. Skolelederen undersøger forholdene og vender tilbage til skolebestyrelsen og sikrer kontakt til pågældende elevers forældre.

Formanden sender indkaldelser ud til de kommende møder.
 

Referat kontaktforældremøde 13. november 2019

Referat – kontraktforældremøde Skovlunde Skole 13. november 2019

Tilstede fra Skolebestyrelsen:
-    René Jensen
-    Johnny Hejdemann
-    Ann Dorte Giøng Davidsen

Tilstede fra forældre/kontaktforældre:
-    Ca. 25 repræsentanter

Formål
Formål med mødet er at få input til skolebestyrelsens kommende møde med Børne- og Skoleudvalget den 26. november. Hvor der skal tales om den fremtidige skolestruktur for Skovlunde Skole.
Fordele og ulemper som er nævnt i baggrundsmaterialet, er ikke (som udgangspunkt) gengivet i dette referat.
Opsamling
Der er fra de fremmødte forældre/kontaktforældre en umiddelbar holdning om at udskolingen (7.-9. klasse) samles på én afdeling (Rosenlund). Der blev ikke foretaget nogen afstemning om dette.
Input og holdninger medtages af skolebestyrelsen til drøftelsen med Skole- og Børneudvalget den 26. november, omkring den fremtidige skolestruktur for Skovlunde skole.
Baggrundsmateriale for scenarierne kan findes på: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-14-05-2019#punkt-8...
Generelle input
-    Skabe fælles kultur på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
-    Ét Skovlunde Skole – betragte Rosenlund og Lundebjerg som én skole
-    Samme adfærd, regler og kommunikationsform på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
-    Skabe rammen så der skiftes mellem Rosenlund og Lundebjerg jo tættere man kommer på udskolingen
-    Fælles fysiske rammer – idrætsfaciliteter og faglokaler
-    Skabe rammen for at lærer og elever kan være tilknyttet både Rosenlund og Lundebjerg
-    Skabe en overenskomst med lærerne der muliggør arbejde på både Rosenlund og Lundebjerg
-    Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
o    Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
-    Tænke søjle struktur i stedet for vertikale klassetrin
-    Pavillon i gården ved Rosenlund bør ikke medregnes i mulige lokaler (fugt osv.)
o    Der er brug for en sundhedsrapport til vurdering af brugeligheden
-    0-6 klasse / 7-9 klasse – hvordan tænkes mellemtrinnet ind i overgangen til udskolingen
o    Kan der laves et andet snit
-    Fælles start og sluttider på skoledagen på Rosenlund og Lundebjerg
-    Er der fysisk plads til det voksende antal elever i de kommende år?
-    Ønske om flere økonomiske midler til at gennemføre en ny skolestruktur
-    Ansøge om midler til ikke at sammenlægge klasser

Model 1 og 3 - 0. - 6. klasse på begge afdelinger / udskoling på én afdeling
Se også punkter under generelle input.    
-    Én udskoling kan skabe en fælles ”ungdomskultur”
-    Rosenlund har faciliteterne til de større elever
-    Alle tidligere klassekammerater er på samme afdeling
-    Transport mellem Rosenlund og Lundebjerg (organisering og struktur)
-    Skabe ligelig deling af 0.-6. klasser på Rosenlund og Lundebjerg

Model 2 – 0.-6. klasse samlet på én afdeling og 7.-9. klasse samlet på én afdeling
Se også punkter under generelle input.
-    Udfordring med plads på Lundebjerg til alle 0.-6. klasser
-    Udfordring med faglige faciliteter på Lundebjerg til alle 7.-9. klasser
-    Interesse i at have kortest mulig og sikker skolevej for mindre børn (tilhøre den afdeling som er tættest på bopælen)
-    Skolebus i Skovlunde er ikke en praktisk mulighed som der ses nogen værdi i
-    Transport mellem afdelinger
-    Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
o    Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
-    Jo større skoleenhed – jo flere antages at ville vælge privatskole
-    Skabe rammen for besøg på tværs af Rosenlund og Lundebjerg i god tid inden skift af afdeling
Model 4 – status quo – alle klassetrin på begge afdelinger
-    Nærhedsprincip
-    Brug for flere lokaler når der kommer flere børn
-    Nogle elever bliver flyttet mellem afdelinger ved start i 7. klasse
-    Elever der flytter afdeling, kommer i mindre tal på den nye afdeling
-    Sikre fælles aktiviteter på tværs af afdelinger både før og efter klassesammenlægning
Model 5 – alternative modeller
-    O.-6. klasse / 7.-9. klasse  kan der tænkes en anden skæring, og indtænke mellemklasserne
-    Linjeklasser dannes på 6. klassetrin
-    Opdeling af klasser ved inddeling i linjefag
-    Skabe idrætsklasser i 7.-9. klassetrin
-    Klaser med basisfag (fra 7. klasse)  derudover separate fag i andre grupper (pt. Begrænsede pladser på de enkelte fag)
-    Deling af elever på udvalgte fag (differentieret undervisning) – interesse fag
 

Referat af møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen den 26. november 2019

Dagsorden til møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen Skovlunde skole – afd. Rosenlund
Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00 – 21.00 Afdeling Rosenlund

Mødeleder: Rene Jensen
Referent: Per Udesen

1. Registrering af mødedeltagere
Til stede: Borgmester Jesper Würtzen, Formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als, Maria Lundahl Assov(A), Allan Christensen(C), Michael Jensen(O), Kåre Harder Olsen(V), Sussie Wandel(V), Ulrik Falk-Sørensen(F),
Anne Vang Rasmussen(Forv.) Per Kenzø (forv.), Henrik Thorning(forv.), Lotte Aabye(forv.),
Skolebestyrelsen ved:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Joris Wilms, Victor Lindgaard Seligmann, Kim Rasmussen,
Nikolaj Larsen deltog i fællesmødet med det politiske udvalg fra 19.00 – 21.00
Camilla Maymann deltog i mødet frem til kl. 19.00(den ordinære dagsorden)
Skoleledelsen: Nana H. Walbum, Per Udesen.

2. Velkomst og introduktion til skolen ved formand Rene Jensen
Kort velkomst og introduktion
Formand for skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole René Jensen bød velkommen til forligs-partierne omkring skole- og børneområdet i Ballerup

3. Forventningsafstemning
Forligskredsen var interesseret i at høre, hvordan skolebestyrelsen tænker fremtidig skole i Skovlunde.
Der var enighed om, at mødet var af sonderende karakter

4. Drøftelse af følgende punkter
- Rammer for processen (hvem skal involveres?)
- Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten
- Kapacitetsudvikling

Der var en løbende kommentering på forskellige emner i mødets løb.(referenten har stillet dem op nogenlunde indenfor samme tema.)

Hvordan tænkes den stigende elevgruppe integreret i Skovlunde Skole?
Der er pt. ikke overblik over, om det vil blive nødvendigt at lave bygningsændringer/-tilpas-ninger/kapacitetsudvidelser.
Forvaltningen tænkes i samarbejde med skolens ledelse at gennemføre en analyse af udfor-dringer og muligheder for anvendelse af Skovlunde Skoles bygninger set i forhold til forskellige måder at inddele skolen i trin på.
Der blev i foråret gennemført en lokalegennemgang. Denne opdateres som en del af processen – så alle data i videst muligt omfang er opdaterede. Der skal her være opmærksomhed på ændringerne i Lov om Folkeskole og krav til anden og udvidet anvendelse af faglokaler.
Der er et politisk ønske om, at skolebestyrelsen formulerer nogle forskellige løsningsscenarier for Skovlunde Skole på sigt.
Forligspartierne er åbne overfor at lempe /tilpasse styrelsesvedtægten for folkeskolen i nødvendigt omfang inden for rammen af distriktsskolen.
Der er en opfattelse af, at der på sigt vil kunne være pladsmangel i skolens BFOér under de givne forudsætninger og med øje for det stigende elevtal.
Der var enighed om, at der er behov for en grundig proces, som skolebestyrelsen kan tilrette-lægge, så kontaktforældre/forældre, medarbejdere og elever kan inddrages på en ordentlig måde.
Bestyrelsen ønsker god tid til proces – tid til at skitsere en række prioriterede scenarier.

Forvaltningen ser på sammen med skolens ledelse, hvordan der kan findes resurser og ekstern hjælp til at iværksætte en god proces?
Kan der tænkes i ændret bygningsanvendelse – kan f.eks. Ordblindeinstituttet tænkes tilbudt andre lokaler, så Afdeling Lundebjerg kan modtage flere elever?
Skolen er pt. presset på faglokaler særligt på Afdeling Lundebjerg idet 2 skoler (Skovlunde Skole og Ordblindeinstituttet) og senioridræt deler faciliteter i dagtimerne. Der er et faktuelt pres på antallet af skemamuligheder, og jo tættere skemalægningen er i skoletiden – jo van-skeligere bliver det at arbejde med den fleksible skole.

Hvordan tænkes linjestrukturen gennemført med den kortere skoledag – giver det anledning til en ændret politik?
Kan bestyrelsen forestille sig en skole, hvor et trin f.eks. er samlet på en matrikel og to på den anden matrikel og vice versa.
Skovlunde bærer på historier om byens skole og de forskellige matrikler. En del af opgaven i tiden fremover er også, at skolen fortæller historien om én skole i Skovlunde.
Budgettildelingsmodellen har ændret væsentligt på Skovlunde Skoles økonomiske forudsæt-ninger, hvilket skolens bestyrelse ser som en meget stor udfordring.
Det er væsentligt, at vi kombinerer viden om data med viden om god skole, og at vi skaber et brand for skolen. Hvilke læringsmæssige mål vil vi arbejde efter på Skovlunde Skole?

Hvilke frihedsønsker har I, som kan indgå i debatten/udforskningen af en ny skolestruktur?
Kan budgettildelingsmodellen ændres så – så der tages højde for det aktuelle klassetal på den enkelte matrikel?
Vi skal have fokus på både karakterer og på, at skolen skabe lære for livet – at kunne livs-mestre.
Skovlunde Skole prioriterer en skole med både faglighed og livsduelighed. Vi har iværksat læringssamtaler i forbindelse med styrket skole/hjemsamarbejde og med styrket vejledning af eleverne, når de lærer.
Der er behov for at skabe mere plads til fleksibel skole bde i faglig og lokalemæssig forstand .

5. Opsamling på mødet ved formand Rene Jensen
Det blev aftalt, at skolebestyrelsen samler op på fællesmødet i sine kommende møder med afsæt i ovenstående bemærkninger, og at der tilrettelægges en proces for mulige kommende ændringer på Skovlunde Skole. Tid til processen er vigtig, idet ændringerne skal kunne stå for mange år fremover.

Referent Per Udesen, distriktskoleleder

Ældre referater

Referater fra møder i skoleåret 2018/2019 kan rekvireres ved henvendelse til skolens hovedpostkasse: skovlundeskole@balk.dk.