Dagsordener og referater

Her kan du orientere dig om de seneste dagsordener og referater i forbindelse med møder i skolebestyrelsen for Skovlunde Skole
Dagsordener og mødereferater for skoleåret 2019/2020

Dagsorden møde 21. august 2019

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag den 21/8  kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
  
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. 
Afbud:  Nicolai Larsen møder 30 min. senere
 
Ordstyrer: René Jensen  

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 

•    Opfordring til nye medlemmer om indsendelse af kursusbevis til formanden når kurset som bestyrelsesmedlem er bestået
•    Årshjulet og kommende års møderække blev revideret.
•    Principper for klassesammenlægninger blev godkendt, underskrevet og lagt på skolens hjemmeside
•    Kort gennemgang af Kommunikation i Skolebestyrelsen, bilag 1

2)    Forældresuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men i hvilket omfang? (10 min/D) 
Inkludere det hørringsret og taletid?

3)    Planlægning af kontaktforældremøde (10 min/D) v. René Jensen
Der skal findes en dato for næste kontaktforældremøde samt fundet nogle arrangører?

4)    Udvalg til orientering af kontraktforældre om resultaterne ved de forrige skoleforummøder (20 min/B) v. René Jensen
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at kontaktforældre skal deltage i sidste møde om skolestrukturen, bør et udvalg indkalde kontaktforældrene og orientere dem om de forrige møder.

5)    Dato og punkter til skolebestyrelsens arbejdsdag (40 min/B) v. deltagende
Skolebestyrelsen har planlagt at der skal afholdes en arbejdsdag. Der skal findes en dag og hvilke punkter der ønskes gennemgået.

6)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Ønsker elevrådet at indgå i frikvartersordninger som ”legepatruljer” ifm. gårdvagtsordningen, vil skolen honorere det på niveau med færdselspatruljerne?
•    Status på madordningen
•    Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?

Pause (5 min)

7)    Ordensregler for Skovlunde Skole Skolebestyrelse (15 min./B) bilag 2. v. Kommunikationsudvalget
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

8)    Faste punkter (25 min.): 
Principper (15 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?

c)    Spørgsmål til netop godkendt princip om klassesammenlægninger. (5 min/O)
 
Økonomi (10 min./O) 
d)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O) 
 

Referat møde 21. august 2019

Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 21/8 kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. 
 
Afbud:  Nicolai Larsen deltog fra og med punkt 3
             Markus Guldberg
             Louise R. Sørensen er udtrådt og substitueret af Marco M.H.
             Rannva Joensen deltog fra og med punkt 3
 
Ordstyrer: René Jensen  

1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 

•    Opfordring til nye medlemmer om indsendelse af kursusbevis til formanden når kurset som bestyrelsesmedlem er bestået
•    Årshjulet og kommende års møderække blev revideret.
•    Principper for klassesammenlægninger blev godkendt, underskrevet og lagt på skolens hjemmeside
•    Kort gennemgang af Kommunikation i Skolebestyrelsen, bilag 1

2)    Forældresuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men i hvilket omfang? (10 min/D) 
Inkludere det høringsret og taletid?
Forældresuppleanter har fremover en stående invitation til at deltage i skolebestyrelsens møder. 
Suppleanterne har ikke taleret i skolebestyrelsens møder. 

3)    Planlægning af kontaktforældremøde (10 min/D) v. René Jensen
Der skal findes en dato for næste kontaktforældremøde samt findes nogle arrangører?

07.10.2019 varsles på Forældreintra til alle forældre.

Emne for kontaktforældremødet i oktober kan være Aula, digitalisering og digital sikkerhed, hvilke regler skal vi have på skolen, kultur på skolens matrikler, klassesammenlægninger, budgetforud-sætninger for klassedannelse, 

Såfremt planlægningsudvalget ønsker det, kan skolen stille med en kompetent Aula-oplægger, som kan gennemgå, forklare og svare på spørgsmål. 

Planlægningsudvalget består af:
Cathrine B. Roer, Nickolai Larsen, Rene Jensen.

4)    Udvalg til orientering af kontraktforældre om resultaterne ved de forrige skoleforummøder (20 min/B) v. René Jensen
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at kontaktforældre skal deltage i sidste møde om skolestrukturen, bør et udvalg indkalde kontaktforældrene og orientere dem om de forrige møder.

Der lægges op til en to-delt proces, hvor 
-    1. del vil omhandle en afklaring af behovet for ændring /tilpasning af styrelsesvedtægten, 
-    2. del kan omfatte mere konkret drøftelser på skolen, om hvilken retning Skovlunde Skole skal udvikle sig og organiseres på sigt. 
Inddragelse af kontaktforældrene og medarbejdere i de videre drøftelser er en forudsætning for udbredelsen af debatten og oplevelsen af ansvar. 

5)    Dato og punkter til skolebestyrelsens arbejdsdag (40 min/B) v. deltagende

Formanden rundsender en doodle med deadline på 7 dage. 

Skolebestyrelsen har planlagt, at der skal afholdes en arbejdsdag. Der skal findes en dag og hvilke punkter der ønskes gennemgået.
Emner for arbejdsdagen kan være: 
-    skolestruktur og drøftelse af evt. proces, 
-    kulturen på skolens matrikler, 
-    branding af Skovlunde Skole, 
-    styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. -  fokus på barnets hele dag, 
-    digitalisering og digital dannelse.
Elevrådet får mulighed for at komme med punkter til arbejdsdagen. 
     
6)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Ønsker elevrådet at indgå i frikvartersordninger som ”legepatruljer” ifm. gårdvagtsordningen, vil skolen honorere det på niveau med færdselspatruljerne?
•    Status på madordningen – Skolens ledelse undersøger yderligere om ordningen på Måløvhøjskole og besøger Valhøjskolen i Rødovre 
•    Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?
Elever og forældrerepræsentanter rejste spørgsmålet om eleverne muligheder for at komme ind på skolen før end fra 7.50, altså 10 min. før undervisningen påbegyndes. Skoleledelsen undersøger forhold omkring forsikring etc. hvis skolens ”åbningstid” udvides.
Der er pt. forskel på afdeling Rosenlund og afdeling Lundebjerg.

Elevrådet spørger til, om hvordan vi kan begrænse elevernes rygning, kan inde- og udeord-ning indgå i drøftelsen. De pædagogiske ledere i udskolingen bringer drøftelserne op. 

Elevrådet har ikke konstitueret sig endnu, idet 8. klasserne er på lejrskole. Der har derfor ikke været indkaldt til elevrådsmøde i denne uge.

Pause (5 min)

7)    Ordensregler for Skovlunde Skole Skolebestyrelse (15 min./B) bilag 2. v. Kommunikationsudvalget
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.
Punktet udskydes til et kommende møde.

8)    Faste punkter (25 min.): 
Principper (15 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?
Der er intet nyt.

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O). 
Hvilke emner/principper arbejder motivationsudvalget med?
Der er intet nyt.

Formanden sender gennemgangen af kan- og skalprincipper til skolebestyrelsens medlemmer mhp. en gennemgang og fordeling af opgaver.

c)    Spørgsmål til netop godkendt princip om klassesammenlægninger. (5 min/O)
Skolebestyrelsen har revideret princippet, idet det fremgik af princippet, at det skulle revideres, når kommunalbestyrelsen havde godkendt skolestrukturen. På den baggrund vil  der fremadrettet komme mere fokus på processen omkring sammenlægninger, og på at ledelsen fra år til år foretager en samlet vurdering med afsæt i, at Skovlunde Skole er én skole, og at klassesammenlægning kan give nye muligheder for relationer og læring. 

Punktet om evt. klassesammenlægninger kan tages op på arbejdsdagen.

Økonomi (10 min./O) 
d)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

Skolens ledelse vil fremlægge status på indeværende års budget og forbrug i mødet i september. Vi skal have fulgt op på ansættelser/personaleafgang og set på vore inklusionsmidler.

Umiddelbart lægger skolens ledelse op til skærpet opmærksomhed på budget/regnskab. Vi vil derfor vurdere, hvilke væsentlige udgifter, som kan flyttes fra i år til næste år.

Udvalgsformand Peter Als orienterede om, at skolen kan forvente en besparelse på budgetrammen i 2019, idet udgifter til specialområderne i kommunen er blevet større end forventet. Besparelsen for-ventes at kunne påvirke Skovlunde Skoles budget med 150.000 – 200.000 kr. i 2019.
Vikarforbruget ønskes inddraget i gennemgangen.  

9)    Meddelelser og eventuelt (5 min./O) 

Skolebestyrelsen har modtaget henvendelse fra et forældrepar om afholdelse af sidste skoledag. Skolelederen har svaret og skolebestyrelsen formand kvitterer for modtagelsen og orienterer forældrene om, at skolebestyrelsen vil drøfte den del af henvendelsen som omhandler elevernes trivsel. 

Der er modtaget en henvendelse om fund af porno på to elevers Ipad. Skolelederen undersøger forholdene og vender tilbage til skolebestyrelsen og sikrer kontakt til pågældende elevers forældre.

Formanden sender indkaldelser ud til de kommende møder.
 

Referat møde 26. september 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 26/9 kl. 17:00-19:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg
 
Inviterede: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Louise R. Sørensen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen, Nana H. Walbum, Per Udesen, Peter Als, Nicolai Larsen, Jens Holmslykke, Alexander Willumsgaard, Markus Guldberg, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms.
 
Afbud: Joris Wilms, Nicolai Larsen, Nana H. Walbum, Jens Holmslykke, Rune A. M. Sharqawi
            Peter Als deltog under punkt 1, 2 og 8.c

Ordstyrer: René Jensen 
 
1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
 Opfølgning fra sidst:
• Suppleanter inviteres fremover men uden høringsret
• Arbejdsdagen bliver d. 9.november kl.10-16
• Kontaktforældremøde bliver d.7.oktober kl.19-21
• Porno på ipad løse ved brug af digital dannelse og ikke et fælles filter meddeler børne- og skoleudvalget.
Der har været afholdt fælles møde med Ballerup, Herlev og Gladsaxe omkring digital dannel-se. Et par af skolebestyrelsens medlemmer deltog.

Powerpoint fra mødet sendes med referatet.

• Proces for drøftelse af skolestruktur
Børne- og Skoleudvalget og skoleforligspartierne i kommunalbestyrelsen lægger op til en pro-ces, hvor der politisk ønskes en lokal forankring. Børne- og Skoleudvalget ønsker derfor et møde med skolebestyrelsen i november, hvor rammerne for en proces drøftes og afstemmes.
Der er mulighed for en længere proces, og Børne- og Skoleudvalget er åben overfor, at der kan ske ændringer af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Ballerup Kommune.

2) Gennemgang af folkeskolens afgangsprøver 2018/2019 (10 min/O), v. Per Udesen, Christian Friderichsen og Rasmus M. Colberg
De pædagogiske ledere Rasmus M. C. og Christian F. gennemgik skolens arbejde med formidling af skolens resultater og opfølgningen med henblik på at skabe god læring. Skolens ledelse gennem-fører dialoger med de forskellige fagudvalg for dels at analysere prøveresultatet, og dels for at ska-be fælles læring.
Skolens ledelse deltager i undervisningsforløb med særlig opmærksomhed på bl.a. matematik.

Bilag som blev uddelt i skolebestyrelsens møde medsendes.

3) Planlægning af kontaktforældremøde (15 min/D) – bilag 1 v. Cathrine, Nicolai og René
Gennemgang at oplægget til kontaktforældremødet?
Cathrine B. Roer fortalte om de 2 store emner som bliver:
a) Digital dannelse
b) Aula

Desuden vil der være:
c) En introduktion om kontaktforældrenes opgaver
d) Input fra forældrene.

Skolens ledelse deltager i slutningen af mødet med fokus på drift og besvarelse af spørgsmål.

4) Evaluering og kvalificering af procesplanen for sidst skoleår (15 min/B) v. Per Udesen
Procesplanen for sidste skoleår (2018/2019) er udsendt til bestyrelsen med referatet fra sidste møde. Denne bliver evalueret og kvalificeret.
Der gennemføres i år en skriftlig evaluering med inddragelse af forældre og elever. Der tænkes udarbejdet et spørgeskema på 5 – 8 spørgsmål til processen. Medarbejderne involveres i en dialog på skolen.
Der har været gennemført forældremøder i de nye 7.klasser. Skolens ledelse har samlet bemærk-ninger sammen, som inddrages i planlægningen af kommende klassesammenlægninger.
Der lægges et link på Skoleintra/Aula til procesplanen for klassesammenlægninger.

Skolens ledelse har drøftet grundlaget og målsætningerne for klassesammenlægninger ved over-gangen fra 6. klassetrin til 7. klassetrin i de foregående 4 år og i de kommende år. Der har været både pædagogiske og økonomiske/strukturelle overvejelser bag de foregående 4 års klassesammenlægninger.
For de kommende år, kan skoleledelsen med afsæt i elevtalsudviklingen for de kommende år konstatere, at udfordringerne og målsætningerne er de samme.

Skolens ledelse ved distriktsskoleleder Per Udesen har derfor fastlagt, at der fremover dannes nye stamklasser ved overgangen fra 6. til 7. klassetrin. Skolens ledelse vil arbejde på, at udskolingen, dvs. 7. – 9. klassetrin tones tydeligere med afsæt i pædagogisk faglige linjer.

Forældre, elever og medarbejdere orienteres i den kommende uge.
Der gennemføres afdelingsmøder for medarbejderne på skolen tirsdag.
Forældre orienteres skriftligt onsdag aften.
Eleverne orienteres i klasserne torsdag af den pædagogiske leder samt en af klassens lærere.

5) Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag lørdag d.9.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

• Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
• Kulturen på skolens matrikler
• Branding af Skovlunde Skole
• Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m.
• Fokus på barnets hele dag
• Digitalisering og digital dannelse.

Punktet rykkes til næste møde, idet kontaktforældremødets drøftelser dermed kan indgå i arbejdsdagen.

6) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
 Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
• Status på madordningen fra Måløvhøjskole og Valhøjskolen i Rødovre?
Skoleleder Per Udesen har besøgt Valhøj Skole og fået gennemgået kantineordningen der. Vilkårene for en kantineordning er væsentligt anderledes i Rødovre end dem, vi vil kunne tilvejebringe på Skovlunde Skole. Skolens ledelse undersøger Måløvhøj Skole yderligere mht. skolens investeringer i materiel og personaletid til ordningen. Måløvhøj Skole har en privat leverandør til levering af mad.
Der etableres derfor ikke madordning på det foreliggende grundlag.

• Er det muligt for eleverne at komme ind på matriklerne fra kl.07.30?
Skolens medarbejdere har tilsyn med skolens elever fra 07.50. Elever som går i BFO er selvfølgelig under tilsyn fra de afleveres/kommer i BFO til undervisningen starter.
Det blev drøftet, hvor stort omfang behovet for et udvidet pausetilsyn er.
Eleverne kan stå i læ for vejr og vind, hvis det er dårligt vejr.

• Hvorledes kan elevernes rygning begrænses både inden- og udenfor?
Skolelederen tager en drøftelse i og med elevrådet om rygning, udgangstilladelse. Elevrådet påpeger, at personalet skal ryge på afskærmede steder. Ledelsen følger op på punktet.
Elevrådet vil gerne indgå i legepatruljeordninger.

Pause (5 min)

7) Status på toiletterne (5 min.), ved Per Udesen
Der har nu været fokus på toiletterne i et halvt år. Hvad er status og tilbagemeldingerne fra lærer og forældre?
Vi er kommet godt i gang og er stadigt på vej. Toiletterne på Afdeling Lundebjerg fik en grundig gennemgang og istandsættelse for 2 – 3 år siden og toiletterne i indskolingen på Afdeling Rosen-lund i indskolingen fik nye gulve henover julen 2018/2019.  Rengøringsfrekvensen på toiletterne er forøget, så toiletterne gøres grundigt rent inden skoledagens start, og så de gøres rent efter fro-kost. Skolens medarbejdere har drøftet toiletpraksis med eleverne – ”ønsker du at modtage et rent toilet – så efterlad et rent toilet”.
Vi er derfor på vej – en vej vi løbende skal følge.

8) Faste punkter (30 min.): 
Principper (15 min./B)
a) Nyt fra Kommunikationsudvalget (10 min/O).
Arbejder med følgende skal-principperne:
• samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejde
• underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
Medlemmerne er: Nicolai Larsen, Cathrine Roer, René Jensen, Camilla Maymann

Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

Punktet tages op på kommende møde.

b) Nyt fra Motivationsudvalget (5 min/O).
Arbejder med følgende skal-principperne:
• undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder
• fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v

Medlemmerne er: Tina Perrson, Rannva Joensen og Camilla Rønne,

I de øvrige udvalg indgår følgende personer:

Økonomiudvalget: Johnny H. deltager, Ann Dorte, René Jensen
Der ønskes indkaldt til et økonomiudvalgsmøde snarest

Ansættelsesudvalget: Anne Dorte og Tina Perrson deltager

Økonomi (15 min./O)
c) Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen Administrativ leder Kristine Fachmann Jürs deltager under punktet
Skolens ledelse orienterede om skolens budget og øjeblikkelig status. Skolens budget er påvirket dels af de ændrede budgetforudsætninger –den ny budgetmodel som giver skolen færre midler, dels af en besparelse meldt ud centralt fra, dels af dækning af udgifter i forbindelse med medarbejderes ophør, forfremmelser, søgen stillinger i andre kommuner etc.
Der var en drøftelse af kommunens samlede udfordringer med specialområder både indenfor børne- og indenfor voksen og specialområdet.
Der er pt. et forventet merforbrug. Skolens ledelse udarbejder en plan for nedbringelse af merforbruget og udarbejder plan for de kommende år.

9) Meddelelser og eventuelt (5 min./O)

• Hvornår indkaldes økonomiudvalget?
Distriktsskolelederen kommer med forslag til mødedag.

10) Lukket punkt (10 min./O)

Dagsorden møde 30. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30/10
Kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Maco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst: 
•    Som lovet skal og kan principperne jf. folkeskoleloven. Bilag 1
•    Afviklingen af kontaktforældremødet forløb godt. Der er valgt at lave et punkt til opfølgning.
•    Status mht. spørgeskema til udskolingen.
•    Punktet om arbejdsdagen er flyttet fra sidste møde.

2)    Opfølgning på kontaktforældremødet (45 min/O), v. René, bilag 2
Flere spørgsmål fra kontaktforældrene som der bør følges op på se bilag.

Som udgang punkt skal der ses på følgende:

•    Indkaldelse til et ekstraordinært møde omhandlende udskolingen for de kommende 7. klasser og et kontaktforældremøde 6. – 9. klasserne inden mødet med kommunen d. 26. november. 
•    Fælles kultur på afdelingerne/skolen. Gerne inddragelse af klubber.
•    Elevplaner inden d.1. december. Sidst lovet at det ville ske i uge 43. Hvornår kommer princippet på hjemmesiden.
•    Blev principperne for fordeling af 0.klasserne opfulgt.
•    Hvad gør ledelsen for at følge princippet om differentieret undervisning?

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

4)    Opsamling på AULA (10 min/D), v. Alle
Hvilke erfaringer er der blevet gjort mht. AULA

5)    Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende 
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag d.7.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

•    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
•    Kulturen på skolens matrikler
•    Branding af Skovlunde Skole
•    Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. 
•    Fokus på barnets hele dag
•    Digitalisering og digital dannelse.

Pause (10 min)

6)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (25 min./B) 

      a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (15 min/O) – bilag 3. 
             Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.

      b)    Nyt fra Motivationsudvalget (10 min/O). 

      Økonomi (10 min./O) 
      c)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 

7)    Meddelelser og eventuelt (10 min./O) 
 

Referat møde 30. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30/10
Kl. 18:30-21:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 
 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  Peter Als, Joris Wilms, Rannva Joensen, Victor L. Seligman, Cathrine B. Roer,

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 
•    Som lovet skal og kan principperne jf. folkeskoleloven. Bilag 1
•    Som lovet Powerpoint over digital dannelse. Bilag  6
•    Afviklingen af kontaktforældremødet forløb godt. Der er valgt at lave et punkt til opfølgning.
•    Status mht. spørgeskema til udskolingen.
(spørgeskema er blevet uddelt til nuværende 7. klasse – ikke til hele indskolingen)
•    Punktet om arbejdsdagen er flyttet fra sidste møde.

2)    Opfølgning på kontaktforældremødet (40 min/O), v. René, bilag 2
Flere spørgsmål fra kontaktforældrene som der bør følges op på se bilag.

Som udgang punkt skal der ses på følgende:

•    Indkaldelse til et ekstraordinært møde omhandlende udskolingen for de kommende 7. klasser og et kontaktforældremøde 6. – 9. klasserne inden mødet med kommunen d. 26. november. 
•    Fælles kultur på afdelingerne/skolen. Gerne inddragelse af klubber.
•    Elevplaner inden d.1. december. Sidst lovet at det ville ske i uge 43. Hvornår kommer princippet på hjemmesiden.
•    Blev principperne for fordeling af 0.klasserne opfulgt.
•    Hvad gør ledelsen for at følge princippet om differentieret undervisning?

Skolebestyrelsen finder, at der er behov for 2 møder.: 

Skolens ledelse har indkaldt til et informationsmøde omkring processen for ny klassedannelse for kommende 7. klassetrin. 
Mødet er varslet og indkaldt til den 4. februar 2020. Der udsendes dagsorden for mødet tidligt i det nye år.

Skolebestyrelsen inviterer til et møde for interesserede forældre omkring, hvordan Skovlunde Skoles udvikling kan tage sig ud i de kommende år(skolestruktur). 

Dette møde afholdes onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00.

Mødet er en del af forberedelsen til skolebestyrelsens møde med Børne- og Skoleudvalget d. 26. november 2019.

Punktet om fælles kultur inddrages i skolebestyrelsens arbejdsdag 9. november.

Skolens nye hjemmeside offentliggøres fredag d. 01.11.2019. Skolens ledelse tjekker efter, at vedtagne principper etc. videreføres på den nye hjemmeside.

Elevplaner for skolens elever kan findes 01.12.2019.

Principperne for klassedannelse i 0.klasse blev overholdt ved klassedannelsen ultimo januar. Demografiske forhold som til-/fraflytning efter beslutningen har ændret på klassedannelsen.
 
Punktet om differentieret undervisning udskydes.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?
Skoleledelsen har undersøgt madordningen på Måløvhøj Skole, som drives via Skolemad.dk. Ordningen vil ikke belaste skolens økonomi i væsentligt omfang, da den drives af privat leverandør, og bl.a. via netbetaling og mobilepay.
Skolebestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med muligheden. Elevrådet behandler emnet i sit kommende møde.

4)    Opsamling på AULA (10 min/D), v. Alle
Hvilke erfaringer er der blevet gjort mht. AULA

Som forælder opleves Aula som en forbedring, og integrationen af Meebook er god. Der skal løbende rettes til i kontaktgrupperne. Det kan være vanskeligt at følge beskeder – hvor mange læser en besked, og hvem modtager svar. Her kan nogle tydelige markeringer/afkrydsninger være forbedringer.  
Det kan være vanskeligt eller slet ikke lade sig gøre som forældre at uploade filer.
Det ser ud til, at skolens medarbejdere har været meget aktive og gode til at tage imod den nye platform.

Husk at logge ind. 
I kan ikke blive registeret og kontaktet i Aula, før end I har været logget på første gang. 
SÅ …. husk at logge på snarest. Derved vil I blive ”synlige” for de øvrige forældre.

Der er udfordringer for medarbejdere og ledelse mht. registrering af fravær sygdom/ekskursioner etc. Og der arbejdes på en løsning hos leverandøren.
Aulasystemet kan løbende forbedres.

5)    Beslutning om punkter til arbejdsdag (20 min/B) v. deltagende 
Det er besluttet at der afholdes en arbejdsdag d.7.november kl.10-16. Det er muligt at vi kan få nogle politikerne på besøg for at fortælle om deres ønsker ifm. skolestrukturen. Ellers er følgende emner fremlagt:

1.    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
2.    Kulturen på skolens matrikler 
3.    Branding af Skovlunde Skole
4.    Digitalisering og digital dannelse.

5.    Styrkelse af relationer til klubben, BFO andre af de unges tilbud f.eks. ungdomsskole, idrætsforeninger, kirke m.m. 
6.    Fokus på barnets hele dag

Skolebestyrelsens arbejdsmøde gennemføres lørdag d. 09.11.2019, og gennemføres efter ovenstående prioritering.

Pause (5 min)

6)    Faste punkter (35 min.): 
Principper (25 min./B) 
a)    Nyt fra Kommunikationsudvalget (15 min/O) – bilag 3. 
Udvalget har behandlet og vedhæftet et udkast til ordensregler for Skovlunde Skole for godkendelse. Det skal besluttes om det kan godkendes.
Punktet skubbes til næste møde, for at elevrådet og skolens MED-udvalg kan nå at inddrages i drøftelsen af ordensregler.

b)    Nyt fra Motivationsudvalget (10 min/O). 

Intet nyt
 
Økonomi (10 min./O) 
c)    Budget for 2019 orientering og drøftelse v. Per Udesen 
Kort feedback fra økonomiudvalget som havde været samlet. Der var lagt en plan for at indhente merforbruget. 

7)    Meddelelser og eventuelt (15 min./O) 

•    Status på vikardækning v. Per Udesen (Bilag 4)
Skolens ledelse redegjorde for retningslinjer og omfanget af vikardækning.
Skolens ledelse udarbejder svar til forældre på deres henvendelse.
Skolens ledelse vil se på muligheder for at faste lærere indgår i vikardækning ved kendt fravær. 

•    Anden høringsbrev til budgettet. Frist fra d.7.10 – 11.10 (Bilag 5)

Der var en meget kort frist ved 2. høring til budgettet, og da skolebestyrelsen ikke havde nyt at tilføje, blev der ikke sendt yderligere høringssvar.  
 

Dagsorden møde 26. november 2019

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26/11-2019
Kl. 17:00-21:00 i lokale 3 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund 

 
Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Lærerrepræsentanter: Maco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.

Afbud:  

Ordstyrer: René Jensen  
 
1)    Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
    Opfølgning fra sidst: 
•    Bemærk at mødet er udvidet til kl.21.00 og agendaen tilpasset til at Børne- og skoleudvalget deltager fra kl.19.00. Punktet principper og budget udgår grundet forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget.
•    Afviklingen af det ekstraordinære kontaktforældremøde forløb godt. Der er tilføjet et punkt til opfølgning.
•    Arbejdsdagen forløb godt. Alle punkter var med på agendaen til arbejdsdagen, men som forventet og prioriteret nåede vi kun de 3 første punkter:
(a)    Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
(b)    Kulturen på skolens matrikler
(c)    Branding af Skovlunde Skole

2)    Opfølgning på det ekstraordinære kontaktforældremøde (10 min/O), v. René Jensen, bilag 1
Trods det korte varsel var der et flot fremmøde og mange gode input til modellerne fra arbejdsdagen. Der fremlægges en kort status.

3)    Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne 
    Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
•    Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

4)    Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (10 min). v. Per Udesen, bilag 3
    Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluerer oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse 

5)    Gennemgang af ordensregler (10 min/D), v. René Jensen, Bilag 2
Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet ligger op til eventuelle spørgsmål?

6)    Forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget (30 min/D), v. René Jensen
Emnet er skolestrukturen. Som opfølgning på arbejdsdagen og det ekstraordinære kontaktforældremødes samles der op på fokusområder og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget.

Meddelelser og eventuelt (10 min./O) 

Frokost (30 min)

7)    Velkommen til Børne- og skoleudvalget (10 min/O), v. René Jensen
Kort præsentations af Skovlunde Skole tænkerne omkring Skolestrukturen.

8)    Emner og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget (110 min/D)
Emner som skolebestyrelsen ønsker at tale med Børne- og skoleudvalget om.:

•    Hvad tænker BSU om den forventede tilvækst af børn til Skovlunde Skole?

•    Er der afsat ressourcer til at opnå en anderledes skolestruktur?

•    Er der grænser for fleksibilitet til en anderledes skolestruktur?

mm.

Bilag 1 til dagsorden møde 26. november 2019

Biag 1 - møde 26. november 2019

Referat – kontraktforældremøde Skovlunde Skole                                                                         13. november 2019

Tilstede fra Skolebestyrelsen:

 • René Jensen
 • Johnny Hejdemann
 • Ann Dorte Giøng Davidsen

 

Tilstede fra forældre/kontaktforældre:

 • Ca. 25 repræsentanter

 

Formål

Formål med mødet er at få input til skolebestyrelsens kommende møde med Børne- og Skoleudvalget den 26. november. Hvor der skal tales om den fremtidige skolestruktur for Skovlunde Skole.

Fordele og ulemper som er nævnt i baggrundsmaterialet, er ikke (som udgangspunkt) gengivet i dette referat.

Opsamling

Der er fra de fremmødte forældre/kontaktforældre en umiddelbar holdning om at udskolingen (7.-9. klasse) samles på én afdeling (Rosenlund). Der blev ikke foretaget nogen afstemning om dette.

Input og holdninger medtages af skolebestyrelsen til drøftelsen med Skole- og Børneudvalget den 26. november, omkring den fremtidige skolestruktur for Skovlunde skole.

Baggrundsmateriale for scenarierne kan findes på: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-14-05-2019#punkt-8-den-videre-proces-med-evaluering-af-skolestrukturen

Generelle input

 • Skabe fælles kultur på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
 • Ét Skovlunde Skole – betragte Rosenlund og Lundebjerg som én skole
 • Samme adfærd, regler og kommunikationsform på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
 • Skabe rammen så der skiftes mellem Rosenlund og Lundebjerg jo tættere man kommer på udskolingen
 • Fælles fysiske rammer – idrætsfaciliteter og faglokaler
 • Skabe rammen for at lærer og elever kan være tilknyttet både Rosenlund og Lundebjerg
 • Skabe en overenskomst med lærerne der muliggør arbejde på både Rosenlund og Lundebjerg
 • Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
  • Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
 • Tænke søjle struktur i stedet for vertikale klassetrin
 • Pavillon i gården ved Rosenlund bør ikke medregnes i mulige lokaler (fugt osv.)
  • Der er brug for en sundhedsrapport til vurdering af brugeligheden
 • 06 klasse / 7-9 klasse – hvordan tænkes mellemtrinnet ind i overgangen til udskolingen
  • Kan der laves et andet snit
 • Fælles start og sluttider på skoledagen på Rosenlund og Lundebjerg
 • Er der fysisk plads til det voksende antal elever i de kommende år?
 • Ønske om flere økonomiske midler til at gennemføre en ny skolestruktur
 • Ansøge om midler til ikke at sammenlægge klasser

 

Model 1 og 3 - 0. - 6. klasse på begge afdelinger / udskoling på én afdeling

Se også punkter under generelle input.                             

 • Én udskoling kan skabe en fælles ”ungdomskultur”
 • Rosenlund har faciliteterne til de større elever
 • Alle tidligere klassekammerater er på samme afdeling
 • Transport mellem Rosenlund og Lundebjerg (organisering og struktur)
 • Skabe ligelig deling af 0.6. klasser på Rosenlund og Lundebjerg

 

 

Model 2 – 0.-6. klasse samlet på én afdeling og 7.-9. klasse samlet på én afdeling

Se også punkter under generelle input.

 • Udfordring med plads på Lundebjerg til alle 0.6. klasser
 • Udfordring med faglige faciliteter på Lundebjerg til alle 7.9. klasser
 • Interesse i at have kortest mulig og sikker skolevej for mindre børn (tilhøre den afdeling som er tættest på bopælen)
 • Skolebus i Skovlunde er ikke en praktisk mulighed som der ses nogen værdi i
 • Transport mellem afdelinger
 • Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
  • Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
 • Jo større skoleenhed – jo flere antages at ville vælge privatskole
 • Skabe rammen for besøg på tværs af Rosenlund og Lundebjerg i god tid inden skift af afdeling

Model 4 – status quo – alle klassetrin på begge afdelinger

 • Nærhedsprincip
 • Brug for flere lokaler når der kommer flere børn
 • Nogle elever bliver flyttet mellem afdelinger ved start i 7. klasse
 • Elever der flytter afdeling, kommer i mindre tal på den nye afdeling
 • Sikre fælles aktiviteter på tværs af afdelinger både før og efter klassesammenlægning

Model 5 – alternative modeller

 • O.6. klasse / 7.-9. klasse à kan der tænkes en anden skæring, og indtænke mellemklasserne
 • Linjeklasser dannes på 6. klassetrin
 • Opdeling af klasser ved inddeling i linjefag
 • Skabe idrætsklasser i 7.9. klassetrin
 • Klaser med basisfag (fra 7. klasse) à derudover separate fag i andre grupper (pt. Begrænsede pladser på de enkelte fag)
 • Deling af elever på udvalgte fag (differentieret undervisning) – interesse fag

Bilag 2 til dagsorden møde 26. november 2019

Bilag 2 til møde 26. november 2019

Ordensregler for Skovlunde skole
Vi har alle et fælles ansvar for at bevare Skovlunde skole som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne. 

Vi forventer, at alle på Skovlunde skole behandler skolen og dens omgivelser med respekt. 

Der gælder følgende ordensregler:

●    Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen og forstyrrer ikke andre.
●    Du skal følge skolens anvisninger.
●    Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
●    Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
●    Vi tolererer ikke mobning.
●    Vi tolererer ikke vold eller truende adfærd.
●    Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden.
●    Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
●    Det er ikke tilladt elever fra 0. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20, hvis forældrene skriftlig har givet skolen deres accept.
●    Elever fra 0.klasse til og med 6. klasse skal principielt, være ude i 10- og 12-frikvarteret.
●    Du må ikke benytte legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende  indendørs på skolens område.
●    Vi anbefaler, at man i fritiden følger myndighedernes retningslinjer så vidt angår indtagelse af alkohol, energidrikke m.m.
●    Materialer, bøger, udstyr m.m. udleveret af skolen, skal behandles med respekt.

Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne

.
Overtrædelse af skolens ordensregler
Elever på Skovlunde skole skal følge skolens ordensregler.
Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.

Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende procedure:            
●    Irettesættelse.

●    Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages. Skolens ledelse samt forældre informeres.

●    Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.

●    Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.

●    Eleven kan hjemsendes/bortvises. 
Elev og forældre vil altid blive orienteret inden en skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning.
En elev kan hjemsendes i op til 5 dage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.
Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft overtræder skolens ordensregler.

Referat af møde den 26. november 2019

SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26/11 Kl. 17:00-21:00 i lokale 3 på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann. Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Joris Wilms, Victor Lindgaard Seligmann, Kim Rasmussen,
Nikolaj Larsen deltog i fællesmødet med det politiske udvalg fra 19.00 – 21.00
Camilla Maymann deltog i mødet frem til kl. 19.00(den ordinære dagsorden)
Ordstyrer: René Jensen

1. Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
 Bemærk at mødet er udvidet til kl.21.00 og agendaen tilpasset til at Børne- og skoleudvalget deltager fra kl.19.00. Punktet principper og budget udgår grundet forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget.
 Afviklingen af det ekstraordinære kontaktforældremøde forløb godt. Der er tilføjet et punkt til opfølgning.
 Arbejdsdagen forløb godt. Alle punkter var med på agendaen til arbejdsdagen, men som forventet og prioriteret nåede vi kun de 3 første punkter:
(a) Skolestruktur og drøftelse af evt. proces
(b) Kulturen på skolens matrikler
(c) Branding af Skovlunde Skole

2. Opfølgning på det ekstraordinære kontaktforældremøde (10 min/O), v. René Jensen, bilag 1
Trods det korte varsel var der et flot fremmøde og mange gode input til modellerne fra arbejdsdagen. Der fremlægges en kort status.
Mødet forløb godt. Der var ca.25 tilstedeværende. Mødets indhold blev indledningsvist præciseret til at handle om skolestruktur på sigt og ikke umiddelbart om kommende 7. klassetrin. Skolebestyrelsen fik derfor forskellige input til mødet med Børne- og Skoleudvalget d. 26.11.2019.
Skolebestyrelsen besluttede at indkalde til fyraftensmøde for forældre, som ønsker at dele erfaringer fra processen ved tidligere klassesammenlægninger ved begyndelsen af 7.klasse. Mødet afholdes på baggrund af et ønske fra flere kontaktforældre.
Mødet holdes onsdag d. 11.12.2019 kl. 17.00 -18.00. Der kommer opslag på Aula.

3. Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
 Status på madordningen fra Måløvhøjskole?
 Elevrådet på Afdeling Rosenlund laver en filmordning, hvor der i pauser kan vises kortfilm i pauserne for de andre elever.
Der er kommet ny kontaktlærer for elevrådet på Afdeling Lundebjerg. Den nye kontaktlærer og kontaktlærerne for Afdeling Rosenlund holder fælles møde snarest.
Elevrådet overvejer at afholde nogle fælles møder på tværs af matrikler.

4. Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (10 min). v. Per Udesen, bilag 3
a. Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluerer oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse Udskudt

5. Gennemgang af ordensregler (10 min/D), v. René Jensen, Bilag 2 Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet ligger op til eventuelle spørgsmål?
Udskudt

6. Forberedelse til mødet med Børne- og skoleudvalget (30 min/D), v. René Jensen
Emnet er skolestrukturen. Som opfølgning på arbejdsdagen og det ekstraordinære kontaktforældremødes samles der op på fokusområder og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget.
Peter Als deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Meddelelser og eventuelt (10 min./O) Frokost (30 min)

7. Velkommen til Børne- og skoleudvalget (10 min/O), v. René Jensen Kort præsentations af Skovlunde Skole tænkerne omkring Skolestrukturen.

8. Emner og spørgsmål til Børne- og skoleudvalget (110 min/D) Emner som skolebestyrelsen ønsker at tale med Børne- og skoleudvalget om.:
i. Hvad tænker BSU om den forventede tilvækst af børn til Skovlunde Skole?
ii. Er der afsat ressourcer til at opnå en anderledes skolestruktur?
iii. Er der grænser for fleksibilitet til en anderledes skolestruktur?
iv. Der blev aftalt en række supplerende spørgsmål, som fremgår af det supplerende referat.
mm.

Dagsorden til møde 11. december 2019

Dagsorden skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11/12
Kl. 18:30-21:00 på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Inviterede: Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer,
Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris
Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter:
Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H.
Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud:
Ordstyrer: René Jensen

1) Velkommen og opfølgning fra sidst (10 min./O) v. René Jensen
Opfølgning fra sidst:
Der er et fyraftensmøde d.11.12.2019 kl.17-18 på afdeling Lundbjerg.
Elevrådet på afdeling Rosenlund har fået ny kontaktlærer. Elevrådet overvejer at afholde
fællesmøder på tværs af matriklerne.
Godt møde med forligskredsen og Børne- og skoleudvalget. Der var fokus på bl.a. tilvæksten
af børn på Skovlunde Skole, grænser og ressourcer til en anderledes Skolestruktur?
Skolebestyrelsen fastholder den nuværende struktur de næste par år, for at få ro til at
udarbejde en skolestruktur der også er fremtidssikret.

2) Nyt fra elevrådet (10 min/O) v. elevrepræsentanterne
Elevrådsrepræsentanterne orienterer om status og nyt fra elevrådet, samt eventuelle input.
Status på madordningen fra Måløvhøjskole?

3) Julefrokost (30 min), ved Per Udesen
Sidste Skolebestyrelsesmøde i år. Skolen inviterer til julefrokost og takker for året der er gået.

4) Præsentation af evalueringen af besvarelserne fra 7.klassernes elever og forældre (20 min). v. Per
Udesen, bilag 3
Der har været sendt et spørgeskema ud til elever og forældre at 7.klasserne til at evaluere
oplevelsen af overgangen fra 6. klasse og til 7.klasse

5) Gennemgang af ordensregler (20 min/D), v. René Jensen, Bilag 2 og 4
Ordensreglerne sendes til MED-udvalget og elevrepræsentanterne. Punktet lægger op til eventuelle
spørgsmål?

6) Opdatering af forretningsorden (20 min/B), v. René Jensen
Vi har i en længere periode forsøgt os med at udfærdige referatet samtidig med bestyrelsesmødet.
Det har der været stor opbakning om. Hvis man fortsat ønsker, at det skal være arbejdsgangen,
skal forretningsorden opdateres.

7) Kommunikation i og udenfor Skolebestyrelsen (20 min/B), ved Johnny Jensen, bilag 1
Der er udarbejdet retningslinjer for kommunikationen i og uden for skolebestyrelsen. Kort debat
om indhold og status.

8) Lukket punkt (20 min/O), Ved Per Udesen
Der har været nogle aktuelle sager som Per Udesen gerne vil informere om.

9) Meddelelser og eventuelt (10 min./O)
Status på Aula og rettigheder for skolebestyrelsesmedlemmer.

Bilag 1 til møde 11. december 2019

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere
indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med
afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.
Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer
af skolebestyrelsen og skolens ledelse

1. al kommunikation bør foregå med fokus på:
at undersøge et område,
at søge forklaringer,
at svare på en konkret henvendelse,
at fremlægge personlige synspunkter,
Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre

2. al kommunikation bør foregå med fokus på:
at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og
enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen,
at personlige holdninger klart fremtræder,
at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen,
at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller
skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere,
NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en
debat i bestyrelsen
Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter:

3. alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter –
forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.,
- det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne,
- et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter,
- et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter,
- ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater,
- formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/
beslutninger overfor eksterne parter.

Bilag 2 møde 11. december 2019

Ordensregler for Skovlunde skole

Vi har alle et fælles ansvar for at bevare Skovlunde skole som en god skole, hvor det er rart at
være, både i og uden for timerne.
Vi forventer, at alle på Skovlunde skole behandler skolen og dens omgivelser med respekt.
Der gælder følgende ordensregler:
● Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til
undervisningen og forstyrrer ikke andre.
● Du skal følge skolens anvisninger.
● Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
● Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
● Vi tolererer ikke mobning.
● Vi tolererer ikke vold eller truende adfærd.
● Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden.
● Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på
skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
● Det er ikke tilladt elever fra 0. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i
skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20,
hvis forældrene skriftligt har givet skolen deres accept.
● Elever fra 0.klasse til og med 6. klasse skal principielt, være ude i 10- og 12-frikvarteret.
● Du må ikke benytte legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende indendørs på
skolens område.
● Vi anbefaler, at man i fritiden følger myndighedernes retningslinjer så vidt angår indtagelse
af alkohol, energidrikke m.m.
● Materialer, bøger, udstyr m.m. udleveret af skolen, skal behandles med respekt.
Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne

Overtrædelse af skolens ordensregler
Elever på Skovlunde skole skal følge skolens ordensregler.
Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens
ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.
Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende
procedure:
● Irettesættelse.
● Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages.
Skolens ledelse samt forældre informeres.
● Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.
● Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for
eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.
● Eleven kan hjemsendes/bortvises.
Elev og forældre vil altid blive orienteret inden en skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning.
En elev kan hjemsendes i op til 5 dage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev
have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.
Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft
overtræder skolens ordensregler.

Bilag 3 møde 11. december 2019

Evaluering af proces for nye stamklasser.

Resultaterne af undersøgelsen er listet i følgende pdf-fil: Evaluering af proces for nye stamklasser.

Bilag 4 møde 11. december 2019

Kære bestyrelse og medarbejdere

Jeg har tilladt mig at ”sakse” teksten fra Retsinformation.
I behøver derfor ikke slå op men kan gemme den fil omkring håndtering af ”God orden” i Folkeskolen.

Den fulde tekst
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:
§ 1. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.
§ 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, skal
årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.
§ 3. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan
skolens leder, jf. § 4, iværksætte foranstaltninger over for eleven.
Stk. 2. Foranstaltninger kan anvendes i anledning af
elevens benyttelse af skolens tilbud, herunder skolefritidsordninger og undervisning i fritiden, eller
anden elevadfærd, der, selvom den er udvist uden for skolen, har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.
Stk. 3. §§ 5-10 fastsætter de øvre rammer for iværksættelse af foranstaltninger.
§ 4. Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i
forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er
begået forsætligt eller uagtsomt m.v.
§ 5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden
undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
§ 6. Herudover kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:
1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.
2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.
3) Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 3.
4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole, jf. § 7, stk. 4.
5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, jf. § 7, stk. 5-7.
6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.
§ 7. Eftersidning i medfør af § 6, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.
www.ballerup.dk Side 2
Stk. 2. Udelukkelse fra undervisning i medfør af § 6, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at
eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang inden for samme skoleår. I særlige tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.
Stk. 3. Overflytning til en parallelklase på samme afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 3, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene.
Stk. 4. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden afdeling ved samme skole i medfør af § 6, nr. 4, hvis eleven
og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutningen og
begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
Stk. 5. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af § 6, nr. 5, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den
nye skole.
Stk. 6. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole
iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
Stk. 7. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 5 og 6, fordi skolelederen ved den nye skole ikke har tilsluttet sig
overflytningen, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole overflytning skal ske. Beslutning træffes på grundlag af indstilling fra de involverede skoleledere og efter samråd med
eleven og forældrene.
Stk. 8. For en elev, som overflyttes efter stk. 5, 6 eller 7, kan det besluttes, at forældrene i op til et år er frataget retten til at
vælge en anden skole i kommunen efter reglerne om mere frit skolevalg, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.
§ 8. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin i medfør af § 6, nr. 6, besluttes af kommunalbestyrelsen efter
indstilling fra skolens leder eller af skolens leder, hvis denne er bemyndiget hertil. Beslutningen træffes efter samråd med eleven og forældrene.
Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, når en elev i medfør af § 6, nr. 6, udskrives af folkeskolen, jf. lov om
vejledning om uddannelse og erhverv.
§ 9. Skolens leder kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.
Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har
hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pædagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende.
§ 10. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.
Stk. 2. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 1 omgående underrettes af vedkommende underviser, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.
Stk. 3. I øvrigt gælder lovgivningens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse, jf. straffeloven og
retsplejeloven. Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt. For at afværge, at en elev øver vold mod sig
selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.
§ 11. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle
omstændigheder, skal skolens leder inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder.
Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om forhold, der er nævnt i stk. 1, og som ligger uden for reglerne om underretningspligt i henhold til lov om social service, må normalt ikke ske, før skolens leder forgæves har opfordret forældrene til selv
at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om en sådan henvendelse til de sociale myndigheder.
§ 12. For elever, der ikke er undergivet forældremyndighed, skal forældrene ikke inddrages i medfør af § 1, § 2, § 7, stk. 1-
5 og 7, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 2.
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om fremme af god orden i folkeskolen ophæves.
Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014
Christine Antorini/Ole Hvilsom Larsen

med venlig hilsen
Per Udesen
distriktsskoleleder

Referat kontaktforældremøde 13. november 2019

Referat – kontraktforældremøde Skovlunde Skole 13. november 2019

Tilstede fra Skolebestyrelsen:
-    René Jensen
-    Johnny Hejdemann
-    Ann Dorte Giøng Davidsen

Tilstede fra forældre/kontaktforældre:
-    Ca. 25 repræsentanter

Formål
Formål med mødet er at få input til skolebestyrelsens kommende møde med Børne- og Skoleudvalget den 26. november. Hvor der skal tales om den fremtidige skolestruktur for Skovlunde Skole.
Fordele og ulemper som er nævnt i baggrundsmaterialet, er ikke (som udgangspunkt) gengivet i dette referat.
Opsamling
Der er fra de fremmødte forældre/kontaktforældre en umiddelbar holdning om at udskolingen (7.-9. klasse) samles på én afdeling (Rosenlund). Der blev ikke foretaget nogen afstemning om dette.
Input og holdninger medtages af skolebestyrelsen til drøftelsen med Skole- og Børneudvalget den 26. november, omkring den fremtidige skolestruktur for Skovlunde skole.
Baggrundsmateriale for scenarierne kan findes på: https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-14-05-2019#punkt-8...
Generelle input
-    Skabe fælles kultur på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
-    Ét Skovlunde Skole – betragte Rosenlund og Lundebjerg som én skole
-    Samme adfærd, regler og kommunikationsform på tværs af Rosenlund og Lundebjerg
-    Skabe rammen så der skiftes mellem Rosenlund og Lundebjerg jo tættere man kommer på udskolingen
-    Fælles fysiske rammer – idrætsfaciliteter og faglokaler
-    Skabe rammen for at lærer og elever kan være tilknyttet både Rosenlund og Lundebjerg
-    Skabe en overenskomst med lærerne der muliggør arbejde på både Rosenlund og Lundebjerg
-    Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
o    Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
-    Tænke søjle struktur i stedet for vertikale klassetrin
-    Pavillon i gården ved Rosenlund bør ikke medregnes i mulige lokaler (fugt osv.)
o    Der er brug for en sundhedsrapport til vurdering af brugeligheden
-    0-6 klasse / 7-9 klasse – hvordan tænkes mellemtrinnet ind i overgangen til udskolingen
o    Kan der laves et andet snit
-    Fælles start og sluttider på skoledagen på Rosenlund og Lundebjerg
-    Er der fysisk plads til det voksende antal elever i de kommende år?
-    Ønske om flere økonomiske midler til at gennemføre en ny skolestruktur
-    Ansøge om midler til ikke at sammenlægge klasser

Model 1 og 3 - 0. - 6. klasse på begge afdelinger / udskoling på én afdeling
Se også punkter under generelle input.    
-    Én udskoling kan skabe en fælles ”ungdomskultur”
-    Rosenlund har faciliteterne til de større elever
-    Alle tidligere klassekammerater er på samme afdeling
-    Transport mellem Rosenlund og Lundebjerg (organisering og struktur)
-    Skabe ligelig deling af 0.-6. klasser på Rosenlund og Lundebjerg

Model 2 – 0.-6. klasse samlet på én afdeling og 7.-9. klasse samlet på én afdeling
Se også punkter under generelle input.
-    Udfordring med plads på Lundebjerg til alle 0.-6. klasser
-    Udfordring med faglige faciliteter på Lundebjerg til alle 7.-9. klasser
-    Interesse i at have kortest mulig og sikker skolevej for mindre børn (tilhøre den afdeling som er tættest på bopælen)
-    Skolebus i Skovlunde er ikke en praktisk mulighed som der ses nogen værdi i
-    Transport mellem afdelinger
-    Store enheder (skole/BFO) giver uro og mindre plads/opmærksomhed til det enkelte barn
o    Skabe mindre enheder i de store enheder (fx som Fritter 3 på Rosenlund)
-    Jo større skoleenhed – jo flere antages at ville vælge privatskole
-    Skabe rammen for besøg på tværs af Rosenlund og Lundebjerg i god tid inden skift af afdeling
Model 4 – status quo – alle klassetrin på begge afdelinger
-    Nærhedsprincip
-    Brug for flere lokaler når der kommer flere børn
-    Nogle elever bliver flyttet mellem afdelinger ved start i 7. klasse
-    Elever der flytter afdeling, kommer i mindre tal på den nye afdeling
-    Sikre fælles aktiviteter på tværs af afdelinger både før og efter klassesammenlægning
Model 5 – alternative modeller
-    O.-6. klasse / 7.-9. klasse  kan der tænkes en anden skæring, og indtænke mellemklasserne
-    Linjeklasser dannes på 6. klassetrin
-    Opdeling af klasser ved inddeling i linjefag
-    Skabe idrætsklasser i 7.-9. klassetrin
-    Klaser med basisfag (fra 7. klasse)  derudover separate fag i andre grupper (pt. Begrænsede pladser på de enkelte fag)
-    Deling af elever på udvalgte fag (differentieret undervisning) – interesse fag
 

Referat af møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen den 26. november 2019

Dagsorden til møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen Skovlunde skole – afd. Rosenlund
Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00 – 21.00 Afdeling Rosenlund

Mødeleder: Rene Jensen
Referent: Per Udesen

1. Registrering af mødedeltagere
Til stede: Borgmester Jesper Würtzen, Formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als, Maria Lundahl Assov(A), Allan Christensen(C), Michael Jensen(O), Kåre Harder Olsen(V), Sussie Wandel(V), Ulrik Falk-Sørensen(F),
Anne Vang Rasmussen(Forv.) Per Kenzø (forv.), Henrik Thorning(forv.), Lotte Aabye(forv.),
Skolebestyrelsen ved:
Forældrerepræsentanter: René Jensen, Rannva Joensen, Tina Persson, Cathrine B. Roer, Ann Dorte G. Davidsen, Nicolai Larsen, Rune Anwar Munir Shargawi, Johnny Hejdemann Jensen, Joris Wiel Jan Billeskov Wilms. Forældrerepræsentantsuppleanter: Camilla Lykke Rønne, Camilla Maymann.
Elevrepræsentanter: Jens Holmslykke Degn, Viktor Lindgaard Seligmann. Medarbejderrepræsentanter: Marco Berthelsen, Trine Ø. Taylor, Kim Rasmussen. Ledelsesrepræsentanter: Per Udesen, Nana H. Walbum. Politiker: Peter Als.
Afbud: Joris Wilms, Victor Lindgaard Seligmann, Kim Rasmussen,
Nikolaj Larsen deltog i fællesmødet med det politiske udvalg fra 19.00 – 21.00
Camilla Maymann deltog i mødet frem til kl. 19.00(den ordinære dagsorden)
Skoleledelsen: Nana H. Walbum, Per Udesen.

2. Velkomst og introduktion til skolen ved formand Rene Jensen
Kort velkomst og introduktion
Formand for skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole René Jensen bød velkommen til forligs-partierne omkring skole- og børneområdet i Ballerup

3. Forventningsafstemning
Forligskredsen var interesseret i at høre, hvordan skolebestyrelsen tænker fremtidig skole i Skovlunde.
Der var enighed om, at mødet var af sonderende karakter

4. Drøftelse af følgende punkter
- Rammer for processen (hvem skal involveres?)
- Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten
- Kapacitetsudvikling

Der var en løbende kommentering på forskellige emner i mødets løb.(referenten har stillet dem op nogenlunde indenfor samme tema.)

Hvordan tænkes den stigende elevgruppe integreret i Skovlunde Skole?
Der er pt. ikke overblik over, om det vil blive nødvendigt at lave bygningsændringer/-tilpas-ninger/kapacitetsudvidelser.
Forvaltningen tænkes i samarbejde med skolens ledelse at gennemføre en analyse af udfor-dringer og muligheder for anvendelse af Skovlunde Skoles bygninger set i forhold til forskellige måder at inddele skolen i trin på.
Der blev i foråret gennemført en lokalegennemgang. Denne opdateres som en del af processen – så alle data i videst muligt omfang er opdaterede. Der skal her være opmærksomhed på ændringerne i Lov om Folkeskole og krav til anden og udvidet anvendelse af faglokaler.
Der er et politisk ønske om, at skolebestyrelsen formulerer nogle forskellige løsningsscenarier for Skovlunde Skole på sigt.
Forligspartierne er åbne overfor at lempe /tilpasse styrelsesvedtægten for folkeskolen i nødvendigt omfang inden for rammen af distriktsskolen.
Der er en opfattelse af, at der på sigt vil kunne være pladsmangel i skolens BFOér under de givne forudsætninger og med øje for det stigende elevtal.
Der var enighed om, at der er behov for en grundig proces, som skolebestyrelsen kan tilrette-lægge, så kontaktforældre/forældre, medarbejdere og elever kan inddrages på en ordentlig måde.
Bestyrelsen ønsker god tid til proces – tid til at skitsere en række prioriterede scenarier.

Forvaltningen ser på sammen med skolens ledelse, hvordan der kan findes resurser og ekstern hjælp til at iværksætte en god proces?
Kan der tænkes i ændret bygningsanvendelse – kan f.eks. Ordblindeinstituttet tænkes tilbudt andre lokaler, så Afdeling Lundebjerg kan modtage flere elever?
Skolen er pt. presset på faglokaler særligt på Afdeling Lundebjerg idet 2 skoler (Skovlunde Skole og Ordblindeinstituttet) og senioridræt deler faciliteter i dagtimerne. Der er et faktuelt pres på antallet af skemamuligheder, og jo tættere skemalægningen er i skoletiden – jo van-skeligere bliver det at arbejde med den fleksible skole.

Hvordan tænkes linjestrukturen gennemført med den kortere skoledag – giver det anledning til en ændret politik?
Kan bestyrelsen forestille sig en skole, hvor et trin f.eks. er samlet på en matrikel og to på den anden matrikel og vice versa.
Skovlunde bærer på historier om byens skole og de forskellige matrikler. En del af opgaven i tiden fremover er også, at skolen fortæller historien om én skole i Skovlunde.
Budgettildelingsmodellen har ændret væsentligt på Skovlunde Skoles økonomiske forudsæt-ninger, hvilket skolens bestyrelse ser som en meget stor udfordring.
Det er væsentligt, at vi kombinerer viden om data med viden om god skole, og at vi skaber et brand for skolen. Hvilke læringsmæssige mål vil vi arbejde efter på Skovlunde Skole?

Hvilke frihedsønsker har I, som kan indgå i debatten/udforskningen af en ny skolestruktur?
Kan budgettildelingsmodellen ændres så – så der tages højde for det aktuelle klassetal på den enkelte matrikel?
Vi skal have fokus på både karakterer og på, at skolen skabe lære for livet – at kunne livs-mestre.
Skovlunde Skole prioriterer en skole med både faglighed og livsduelighed. Vi har iværksat læringssamtaler i forbindelse med styrket skole/hjemsamarbejde og med styrket vejledning af eleverne, når de lærer.
Der er behov for at skabe mere plads til fleksibel skole bde i faglig og lokalemæssig forstand .

5. Opsamling på mødet ved formand Rene Jensen
Det blev aftalt, at skolebestyrelsen samler op på fællesmødet i sine kommende møder med afsæt i ovenstående bemærkninger, og at der tilrettelægges en proces for mulige kommende ændringer på Skovlunde Skole. Tid til processen er vigtig, idet ændringerne skal kunne stå for mange år fremover.

Referent Per Udesen, distriktskoleleder

Ældre referater

Referater fra møder i skoleåret 2018/2019 kan rekvireres ved henvendelse til skolens hovedpostkasse: skovlundeskole@balk.dk.